Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ChangeMirror™
De verbonden organsatie@Rapid Circle
	
  
Leo	
  Dijkema,	
  managing	
  partner	
  Synthetron	
  N.V.	
  
Even voorstellen
26-­‐06-­‐15	
   CONFIDENTIAL	
   2	
  
ChangeMirror™
Perspectief
In	
  vogelvlucht	
  de	
  Change	
  Mirror	
  
26-­‐06-­‐15	
   CONFIDENTIAL	
   3	
  
Doelstelling van inzet van de Change Mirror
§  In	
  veranderingsprocessen	
  
§  Meten	
  van	
  de	
  onderstroom	
  e...
Change Mirror in grote stappen
§  Voorbereiden	
  met	
  Ontwerpteam	
  (OT)	
  
§  Synthetron-­‐chat	
  (betekenisgevin...
Wat komt er uit? 1. netwerk….
Evolutie van de netwerken (reciproke)
	
  	
  
	
  
6	
  
Reciproce Netwerk	
  2de meting
1R...
Wat komt er uit 2: betekenisgeving
26-­‐06-­‐15	
   CONFIDENTIAL	
   7	
  
!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!!"#
)*+,-.#/-+0-+#12#...
Wat komt er uit: 3. Koppeling netwerken aan
betekenisgeving
1	
  
2	
  
3	
  
4	
   5	
  
6	
  
7	
  
8	
  
11	
  
10	
  
...
Wat komt er uit: 4. emoties
	
  
9	
  
Welke emoties maken de volgende situatie los:
•  "De aard van de dienstverlening ve...
En vandaag: waar komt die titel vandaan
26-­‐06-­‐15	
   CONFIDENTIAL	
   10	
  
Connected	
  companies	
  have	
  the	
  ...
Voorbeelden van netwerken uit de CM
26-­‐06-­‐15	
   CONFIDENTIAL	
   11	
  
Netwerken: Vervoersbedrijf
	
  	
  
Unilateraal
Reciproke
ROC’s: heel veel relaties, let op de kleur
Unilateraal netwerk op netwerk rol
(game-play)
	
  	
  
Opinieleider
Poortwachter
Spin	
  in	
  het	
  web
Passagier
Toesc...
Netwerken gefuseerde consultantsclub
	
  	
  
Medestanders	
  
Netwerk:	
  ‘op-­‐andere/nieuwe-­‐gedachten-­‐brengers’.	
 ...
Maar wat als dit nu eens met 1 druk op
de knop kan? (Office 365)
§  Van	
  percepWe	
  naar	
  werkelijkheid	
  (foto)	
 ...
Welke Office 365 toepassingen zien jullie
nog meer?
26-­‐06-­‐15	
   CONFIDENTIAL	
   17	
  
Wie wil hier mee verder (leren,
experimenteren)
26-­‐06-­‐15	
   CONFIDENTIAL	
   18	
  
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie De Verbonden Organisatie rapid circle 25 juni 2015

526 views

Published on

Leo Dijkema brengt al jaren personele netwerken in
organisaties in kaart. Veelal als startpunt voor organisatieontwikkeling. Organisaties blijken
namelijk niet zo verbonden als het lijkt. Vaak is er veel communicatie met gelijkgestemden
(binnen disciplines, hiërarchische lagen, afdelingen, vestigingen, landen) maar het aantal bruggen tussen deze groepen is beperkt. Leo toont de waarde van het
verbinden van deze netwerken.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie De Verbonden Organisatie rapid circle 25 juni 2015

 1. 1. ChangeMirror™ De verbonden organsatie@Rapid Circle   Leo  Dijkema,  managing  partner  Synthetron  N.V.  
 2. 2. Even voorstellen 26-­‐06-­‐15   CONFIDENTIAL   2   ChangeMirror™
 3. 3. Perspectief In  vogelvlucht  de  Change  Mirror   26-­‐06-­‐15   CONFIDENTIAL   3  
 4. 4. Doelstelling van inzet van de Change Mirror §  In  veranderingsprocessen   §  Meten  van  de  onderstroom  en  de  bovenstroom   ‘betekenisgeving’   §  On  stage  en  off  stage  behaviour:  m.b.v.  Synthetron   §  Wat  er  rond  gaat  en  waar  (‘petrischaaltjes’)   §  Hoe  de  informele  netwerken  zich  ontwikkelen   §  Daarna    kunnen  intervenWes  worden  gedaan   §  Het  is  ontwikkeld  met  de  Open  Universiteit  (Thijs  Homan)  en   gaat  veel  verder  dan  de  klassieke  meeWnstrumenten  en   vragenlijstjes   §  Inmiddels  gebruikt  in  meer  dan  70  organisaWes             4  
 5. 5. Change Mirror in grote stappen §  Voorbereiden  met  Ontwerpteam  (OT)   §  Synthetron-­‐chat  (betekenisgeving:  hoe  worden  de   veranderingen  geïnterpreteerd)   §  Met  OT  selecWe  vragen  enquête   §  InventarisaWe  van  en  koppelen  van  (informeel)  netwerk  met     Synthetron  in  enquête  (2e  onderzoekstap)   §  Bespreken  in  OT:  hoe     verder?   §  IntervenWes           5  
 6. 6. Wat komt er uit? 1. netwerk…. Evolutie van de netwerken (reciproke)       6   Reciproce Netwerk  2de meting 1ROC's 2Team 3Alliander 4CE Transform Delft 5Gemeenten/provincies 6Parnassia Bavo Groep 7Rabobank 8UMC 9UWV 10Vluchtelingenwerk NL 11Woonbedrijf Group  1 Group  2 Group  3 Reciproce netwerk  1e meting Reciproce Netwerk  3de Meting Group  2 Group  1 1 ROC's 2 Team 3 Alliander 4 CE Transform Delft 5 Gemeenten/provincies 6 Parnassia Bavo Groep 7 Rabobank 8 UMC 9 UWV 10 Vluchtelingenwerk NL 11 Woonbedrijf
 7. 7. Wat komt er uit 2: betekenisgeving 26-­‐06-­‐15   CONFIDENTIAL   7   !"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!!"# )*+,-.#/-+0-+#12#--+#34516#*+7*,-+5-+#/-5#%#/3+#8-+3,-.-+6# 399-0#1+,-.#:-5#/1;1#-<7*-+5#-+#=93+5#0+-99-.#8-,*-+-+># ?--5#,-#+*-4@-#9-*,*+A#@-9#33+#@*B#C*D#@E5#=4++-+#,-9-A-.-+F# G-5#C14#5-#A-=#C*D+#390#399-0#H3+3I#,3A#(#:3.50J==-#A1-,#C14# 912-+>#?-#C*D+#+4#--+/339#--+#+*-4@-#1.A3+*03J-#-+#399-0#/1-5# 12#C*D+#29-=#H399-+>#K4+#:-5#JD,L# M3//-.9*D=#,35#*+#,-#D3.-+93+A-#33+9112#,-# 8-539*+A-+NH.*D@*99*A-.0O#+1A#93+A#+*-5#.1+,#C*D+6#5-.@*D9#-.#C1H--9# JD,#33+#H11.3I#*0#A-A33+#1/#,*5#5-#=4++-+#.-A-9-+># G1-#A.15-.#,-#1.A3+*03J-#:1-#/1-*9*D=-.#:-5#@1.,5#1/#5-# 71//4+*7-.-+6#:-5#A335#1H-.#/--.#07:*DH-+># P1//4+*73J-#*0#:-5#51H-.@11.,6#C1+,-.#A1-,-#71//4+*73J-# A335#-.#H--9#/*0># !"#$%&&'$()($)*$)*+&',-.-$/-01'-22-*$&3-'$4-$*)-56-$&'/"*)0"7-$ 89-).)/%-)40'-/)&$:;00-.."*4<$4)-$1-'$=$("*5"')$>?=@$&1-'"7&*--.$)0A$ B$'-/-.,"7/$-*$C&*7*5D$EF>GH$ !!!!"
 8. 8. Wat komt er uit: 3. Koppeling netwerken aan betekenisgeving 1   2   3   4   5   6   7   8   11   10   14   12   1  9   18   17   16   15   13   Commercieel  bezorgd   IntegraWe  biedt  zakelijke  en  carrière  kansen   Behoede  aan     zichtbaarheid  TT   3:  gelaten,  maar     wel  bang  voor     baanverlies   Tell  me  more..   Gemiddelden   Legenda:   Een  kleur  is  een  afdeling   Een  nummer  een  medewerker  
 9. 9. Wat komt er uit: 4. emoties   9   Welke emoties maken de volgende situatie los: •  "De aard van de dienstverlening verandert. Klanten zitten niet te wachten op experts van buiten. We willen en moeten gesprekspartner worden maar we moeten OOK bezig zijn met het binnenhalen van klussen = overleven voor ons". Welke gevoelens roept deze zin dan bij je op? Heel   de   mens   Z +/- Ambivalent A +/- Ambivalent +A Saamhorigheid, collegialiteit, openheid, betrokkenheid -Z Protest, zich afzetten, verzet +ZA Inspiratie,kracht, eenheid +Z Zelfstandigheid, succes, prestatie, eigenwaarde -LzLa Machteloosheid, isolement, stagnatie -A Onvervuld verlangen, gemis aan eenheid posiWef   negaWef   !"#$ !%#$ !&#$ #$ &#$ %#$ "#$ !"#$ !%#$ !&#$ #$ &#$ %#$ "#$ !"#$%&'("$)*"$"*&+( Positief Negatief Ander Zelf
 10. 10. En vandaag: waar komt die titel vandaan 26-­‐06-­‐15   CONFIDENTIAL   10   Connected  companies  have  the  advantage  in    today’s  connected  worlds,  because  they  learn    and  move  faster  than  their  compeWtors.  While     others  work  in  isolaWon,  they  link  into  rich     networks  of  possibility  and  expand  their  influence.       Connected  companies  around  the  world  are     aggressively  acquiring  customers  and  disrup9ng     the  compe99on.    
 11. 11. Voorbeelden van netwerken uit de CM 26-­‐06-­‐15   CONFIDENTIAL   11  
 12. 12. Netwerken: Vervoersbedrijf     Unilateraal Reciproke
 13. 13. ROC’s: heel veel relaties, let op de kleur
 14. 14. Unilateraal netwerk op netwerk rol (game-play)     Opinieleider Poortwachter Spin  in  het  web Passagier Toeschouwer Onbekend
 15. 15. Netwerken gefuseerde consultantsclub     Medestanders   Netwerk:  ‘op-­‐andere/nieuwe-­‐gedachten-­‐brengers’.   Unilateraal   Reciprook   Unilateraal   Reciprook   !! Netwerk Intern !! Netwerk Extern
 16. 16. Maar wat als dit nu eens met 1 druk op de knop kan? (Office 365) §  Van  percepWe  naar  werkelijkheid  (foto)   §  Wat  kun  je  dan  allemaal  zien?   §  Mate  van  interacWviteit  (samenwerken,  vernieuwen)  in  je   organisaWe   §  Tevredenheid  met  je  baan  (Linked-­‐in  profiel)   §  Werkdruk  (online  per  medewerker,  mailgedrag)   §  Netwerkrollen:  spin  in  het  web   §  Vergaderdeelname  vs  succes  project   §  Etc  etc   26-­‐06-­‐15   CONFIDENTIAL   16  
 17. 17. Welke Office 365 toepassingen zien jullie nog meer? 26-­‐06-­‐15   CONFIDENTIAL   17  
 18. 18. Wie wil hier mee verder (leren, experimenteren) 26-­‐06-­‐15   CONFIDENTIAL   18  

×