Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Insan alveri

963 views

Published on

İnsan alveri, ona qarşı mübarizə, risk qrupları, onddan qorunma yolları və s..

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Insan alveri

 1. 1. İnsan alveri
 2. 2. ĠNSAN ALVERĠ NƏDĠR?İnsan alveri (traffic in human beings) - bu köləliyin müasirforması olaraq, qəddar və laqeyd münasibətlərlə insanhüquqlarının pozulması müşayiət olunur. İnsanmanipulyasiya obyektinə çevrilir və onunla şəxsi əşya kimidavranılır.
 3. 3. insan alverinin qurbani...
 4. 4. Kimlər insan alveri qurbanı ola bilər?Meyarlar Risk qrupuYaĢ - uşaq və yeniyetmələr (18 yaşa qədər), 18-25 yaşa kimi gənclər, gənc qadınlar ( 30 yaşa qədər).YaĢayıĢ yeri -kiçik şəhərlər,-kəndlər,-kənddən və ya kiçi şəhərdən böyük şəhərə gəlmiş şəxslərTəhsili təhsil səviyyəsi aşağı olanlar; məktəbi yarımçıq atanlar (natamam orta) peşə təhsili almayanlar (ali və ya texniki peşə təhsili olmayan) yaxud natamam peşə təhsili alanlar.
 5. 5. Qurban seçilərkən, əsasən nəyə diqqət edilir?«Uçurumda» olanlar... Asan qazanc axtaranlar... Və s.
 6. 6. MəĢğulluq -işsizlər, o cümlədən orta məktəb m, peşə məktəb, internat məzunları, - daimi iş yeri olmayan , təsadüfi qazanclarla yaşayanlar, - əxlaqsızlıqla məşğul olan qadınlar, model və əyləncə biznesi sahəsində çalışan qadınlar ( kişilər də ola bilər), - tələbələr, xüsusən də rayondan gəlib yataqxanada yaşayan tələbələr (tətil müddətində cəlb etmə və ya borc asılılığına salma.), - müvəqqəti işlərdə çalışan, vizası olmayan miqrantlar, o cümlədən daxili miqrantlar,DavranıĢ xüsusiyyəti - miqrasiya etmək niyyətində olanlar, o cümlədən xaricdə işləmək və ailə qurmaq arzusu ilə qanunsuz miqrasiyaya razılıq verənlər: - xarici ölkələrdə iş üzrə Mərkəzin müştəriləri (xüsusilə də qadınlar); - nikah agentliklərinin müştəriləri - xarici vətəndaşlarına ərə getmək istəyən qadınlar, yazışma(internet) vasitəsilə nişanlı olan qadınlar , - psixoloji baxımdan riskli davranışa meyilli olanlar, zorakılıq qurbanları eləcə də seksual zorakılığa məruz qalanlar və s.Marqinal və sosial -“sosial risk” qrupuna aid olan ailələrin uşaqlarıhəssas qruplar - aztəminatlı, alkola meyilli ailələr, uğursuz ailələr, zorakılıq baş verən ailələr və s., -“sosial risk” qrupuna aid olan ailələrdən olan qadınlar qızlar - narkoistifadəçilər , -ailəsi olmayan və uşaq evlərində tərbiyə alanlar və s., -iqtisadi imkanı məhdud olan özünü və uşaqlarını təmin edə bilməyən tək analar, -çoxuşaqlı analar, - miqrantlar- səfillər- HİV daşıyıcıları.
 7. 7. Ġnsan alveri və “bu mənim baĢıma gələ bilməz” prinsipi İnsanların istismar olunmaları haqda heç nə bilməmək.. Hesab edirlər ki , bu təhlükə başqaları üçündür-ehtiyatsız və sadəlövh insanlar bu təhlükəyə məruz qalır. Düşünürlər ki, bu cür təhlükələr ancaq risk qrupuna daxil olan insanlara aiddir•
 8. 8.  Nikbin fikirlilər ümid edirlər ki, bədbəxt hadisələr ona aid deyil. Təhlükəsiz üsullardan istifadə etmirlər. Həddən ziyadə etibar etmək.
 9. 9. ĠNSAN ALVERĠ QURBANLARININ CƏLB ETMƏ METODLARI• Qəzet elanları vasitəsilə;• Ailə, dostlar və tanıĢlar vasitəsilə;• Fırıldaqçı iĢə götürmə agentlikləri və brokerlər vasitəsilə;• Beynəlxlaq tanıĢlıq internet saytları;• Verilən vədlər, Ģirnikləndirmə;• Nikah, təhsil alma, müalicə;• Ġnsan oğurluğu, satılma və s.
 10. 10. ĠNSAN ALVERĠNĠN FORMALARI• Ġnsan alveri, ələlxüsus qadın və uĢaqların seksual istismarı; – fahişələyin təşkili – hərbi münaqişələr ərzisində, hissələrin yerləşdiyi ərazilərdə fahişəliyin təşkili, – pornoqrafik materialların hazırlanması• Ġnsan alveri məqsədi ilə, əməyinin istimarı; – qeyri qanuni, kölqə iqtisadiyyatında işləmə; – gizli iş şəraitində istehsala cəlb etmə; – ev təsərrüfatında (ev köləliyi) – uşaq əməyi(maşınların yuyulması, kənd təsərrüfatında əməyə məcbur etmə və s.)• UĢaqların, ələlxüsus da əlillərin insan alveri məqsədi ilə dilənçiliyə cəlb edilməsi – uşaqların istifadə edilməsi; – əlillərin istifadəsi; – dilənçilik məqsədilə “körpə”nin icarəyə götürülməsi;
 11. 11. Pul... Pul... Pul...
 12. 12. ĠNSAN ALVERĠNĠN FORMALARI• Nikah, insan alveri məqsədi ilə; – şəxsin ev işləri məqsədilə istifadəsi; – məcburi hamiləlik və uşaqların doğuşu; – ahıl, uşaq və xəstələrə xidmət• Məcburi surroqat analıq,• Ġnsan orqanlarının və toxumalarının transplatasiyası• Ġsitismar nəqsədi ilə, qanunsuz övladlığa götürümə• Hərbi qruplaĢmalarda istifadə məqsədilə cəlb etmə;• Əsgərlərin və məhkumların məcburi əməyə cəlb edilməsi
 13. 13. ĠNSAN ALVERĠ QURBANLARININ ƏSAS MƏġĞULLUQ SAHƏLƏRĠ• Əyləncə sektoru (rəqqasələr, striptizçilər)• İctimaiyyət xidmətləri (mehmanxana, restoran, bar , fitnes xidmətləri üçün personal )• Ev işləri xidmətləri (dayə , qulluqçu)• «Cinsel hizmetler» deyək…• Kifayət qədər ixtisaslaşmamış istehsalat (məsələn, inşaat-tikinti, tikiş fabriki)• Kənd təsərrüfatı sektoru
 14. 14. ĠNSAN ALVERĠNĠN BAġVERMƏ SƏBƏBLƏRĠ > Yoxsulluq və işsizlik. > Ölkədə siyasi vəziyyətin qeyri-sabit olması,insanın ölkəsində özünü təhlükəli şəraitdə hiss etməqorxusu. > Dövlətlərin coğrafi ərazi yaxınlığı və iqtisadiinkişaf baxımından bu ölkələr arasındakı böyükfərqlər. Yad bir ölkədə tez bir zamanda gözəlyaşayış imkanları yaratmaq inamı. > Təhsilin aşağı səviyyədə olması. > Qadının cəmiyyətdə rolu
 15. 15. ĠNSAN ALVERĠ ĠLƏ ĠNSANLARIN QAÇAQMAL(QANUNSUZ) YOLU ĠLƏ DAġINMASININ FƏRQĠ ĠNSANLARIN ƏLAMƏTĠ ĠNSAN ALVERĠ QAÇAQMALÇILIQ YOLU ĠLƏ DAġINMASIMünasibət / qurbanla əlaqə İnsan alverçisi qurbanı uzun Qaçaqmalçı ilə qurbanının müddət və davamlı olaraq əlaqəsi qanunsuz olaraq digər istismar edir ölkənin sərhədini keçdikdən sonra bitir.Cinayətin məqsədi İnsan alveri cinayətinin Qaçaqmalçının-daşıyıcının məqsədi-qanuni və ya qeyri məqsədi göstərdiyi “xidmət”ə qanuni yollarla qurbanı təyinat görə pul almaq, yəni insanın ölkəsinə göndərmək və onun qanunsuz olaraq sərhədi istismarından gəlir əldə etmək keçirilməsində yardım göstərdiyinə görə pul əldə etməkCinayət növü Şəxsiyyətə qarşı cinayət Dövlətə qarşı cinayət
 16. 16. ĠNSAN ALVERĠ ĠLƏ ĠNSANLARIN QAÇAQMAL(QANUNSUZ) YOLU ĠLƏ DAġINMASININ FƏRQĠ ĠNSANLARIN ƏLAMƏTĠ ĠNSAN ALVERĠ QAÇAQMALÇILIQ YOLU ĠLƏ DAġINMASICinayətin həyata keçirildiyi yer Bir ölkə və ya bir şəhər Hər dəfə dövlət sərhədini daxilində baş verə bilər qanunsuz keçərkən baş verirSərhədi qanuni olaraq keçmək İnsan alveri çərçivəsində dövlət Sərhəddən keçid hər dəfə sərhədini keçmək heç də qanunsuz olaraq həyata həmişə qanunsuz xarakter keçirilir. daşımır (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Türkiyə Respublikası, və bəzi MDB ölkələrində sərbəst hərəkət edirlər )İnsanların cinayətdə iştirak İnsanlar fiziki, psixoloji Bu cinayətin qurbanları könüllüetmək qərarının xüsusiyyəti zorakılıq nəticəsində və ya olaraq digər ölkəyə getməyə aldadılaraq insan alveri razılıq verirlər qurbanına çevrilirlər.
 17. 17. Ġstismardan azadolma üsulları • Qaynar xətt; • Təyinat ölkəsindəki səfirlik və konsulluqlar; • Sərhəd keçid məntəqələri; • Hüquq-mühafizə orqanları; • QHT-lər; • Beynəlxalq təşkilatlar; • Müştərilər; • Dini qurumlar (məsci və kilsələr); • Tibb müəssisələri və s. • Şəraitə uyğun hərəkət.
 18. 18. ĠNSAN ALVERĠ QURBANLARININ DĠGƏR EHTĠYACLARI• Sığınacaqdan sonra təhlükəsiz mühit;• Məhkəmədə onların hüquqularının müdafiiəsinin təşkili və hüquqi yardım;• Peşə bacarıqları;• Yaşayış yeri;• Uzunmüddətli psixoloji reabilitasiya;• Müəyyən dövr üçün uşaqlarına dəstək;• Yaşamaq üçün imkanlar;• Sənədlərin bərpa edilməsi;• Təhsil;• Ailəyə inteqrasiya;• Uzunmüddətli sosial müşaiyət;• Cəmiyyətə inteqrasiya;• Stiqma və diskriminasiyadan azad yaşama.
 19. 19. Dünya Siyasəti dərsi üçün Hazırladı: Sa’Mir Bu qədər... 

×