Test2

317 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test2

  1. 1. BÀI TRẮC NGHIỆM SỐ 2 Ngôn ngữ lập trình C Thời gian: 15’ Họ tên:……………………………………… Lớp…………………………………………. 1) Chỉ thị nào sau đây là đúng khi sử dụng để khai báo một mảng 10 ký tự có tên letters? a) letters: char[10]; b) char[10] letters; c) char letters[10]; d) char array letters[10]; 2) Câu lệnh nào sau đây là đúng khi gán ký tự ‘Z’ cho phần tử thứ tư của mảng letters? a) letters[4]:= “Z”; b) letters[3] = 'Z'; c) letters[4] = quot;Zquot;; d) letters[3] = 'z'; 3) Chỉ thị nào sau đây là đúng khi khai báo mảng hai chiều balances có 3 hàng và 5 cột? a) float balances[3][5]; b) balances[3][5] of float; c) float balances[5][3]; d) array of float balances[0..2][0..5]; 4) Câu lệnh nào sau đây là đúng để gán xâu “Hello” cho mảng ký tự words tại thời điểm khai báo? a) char words[10] = 'Hello'; b) static char words[] = quot;Helloquot;;
  2. 2. c) static char words[quot;helloquot;]; d) static char words[] = { Hello }; 5) Câu lệnh nào sau đây là đúng để gán xâu “Welcome” cho xâu ký tự stuff? a) strcpy( stuff, 'Welcome' ); b) stuff = quot;Welcomequot;; c) stuff[0] = quot;Welcomequot;; d) strcpy(stuff, quot;Welcomequot; ); true 6) Câu lệnh nào sau đây là đúng để in ra màn hình giá trị của phần tử thứ 3 của mảng số nguyên có tên totals? a) printf(quot;%dnquot;, &totals[3] ); b) printf(quot;%dnquot;, totals[3] ); c) printf(quot;%cnquot;, totals[2] ); d) printf(quot;%dnquot;, totals[2] ); 7) Câu lệnh nào sau đây là đúng để in ra màn hình xâu ký tự có tên words? a) printf(quot;%snquot;, words); true b) printf(quot;%cnquot;, words); c) printf(quot;%dnquot;, words); d) printf(quot;%snquot;, words[2]); 8) Câu lệnh nào sau đây là đúng để nhập vào giá trị cho xâu ký có tên words từ bàn phím? a) scanf(quot;%snquot;, words); b) scanf(quot; %cquot;, words);
  3. 3. c) scanf(quot;%cquot;, words); d) scanf(quot;%squot;, words); 9) Chỉ thị nào sao đây là đúng để khai báo một biến con trỏ nguyên có tên address? a) int address; b) address *int; c) int *address; d) *int address; 10) Câu lệnh nào sau đây là đúng khi gán địa chỉ của biến thực balance cho con trỏ thực temp? a) temp = &balance; true b) balance = float temp; c) float temp *balance; d) &temp = balance; 11) Câu lệnh nào sau đây là đúng khi sử dụng để gán ký tự ‘W’ cho biến ký tự được trỏ bởi biến con trỏ ký tự letter? a) 'W' = *letter; b) letter = quot;Wquot;; c) letter = *W; d) *letter = 'W'; true 12) Cho biết kết quả trên màn hình sau khi chạy đoạn chương trình sau? int count = 10, *temp; sum = 0; temp = &count;
  4. 4. *temp = 20; temp = ∑ *temp = count; printf(quot;count = %d, *temp = %d, sum = %dnquot;, count, *temp, sum ); a) count = 2, *temp = 10, sum = 10 b) count = 20, *temp = 20, sum = 20 true c) count = 10, *temp = 2, sum = 10 d) count = 200, *temp = 0.2, sum = 1 13) Chỉ thị nào sau đây là đúng khi khai báo một con trỏ trỏ vào xâu “Hello” có tên message? a) char message = quot;Helloquot;; b) *message = quot;Helloquot;; c) char *message = quot;Helloquot;; //true d) char message = 'Hello';

×