Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 03 Final

951 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 03 Final

 1. 1. Sử dụng bảng và tầng Chương 3
 2. 2. Mục đích  Cách sử dụng bảng  Cách sử dụng tầng  Chèn multimedia vào tài liệu HTML Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 2 of 17
 3. 3. Cấu trúc của một bảng Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 3 of 17
 4. 4. Cách tạo bảng <HTML> <HEAD> <TITLE>Using Tables</TITLE> </HEAD> <BODY> <TABLE> <TD> A single cell table </TD> </TABLE> </BODY> </HTML> Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 4 of 17
 5. 5. Các phần tử tạo bảng  <TABLE> … </TABLE>  <TR> … </TR>  <TD> … </TD>  <CAPTION> … </CAPTION>  <TH> … </TH> Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 5 of 17
 6. 6. Xác định khoảng cách  Thuộc tính CELLSPACING định nghĩa không gian giữa các ô tính theo pixel. Thuộc tính CELLPADDING định nghĩa những không gian bên trong ô của bảng <TABLE BORDER = 2 CELLSPACING = 2 CELLPADDING = 6> Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 6 of 17
 7. 7. Nối ô  Thuộc tính COLSPAN và ROWSPAN được sử dụng để tạo ra những ô mà chúng có thể kéo rộng ra cho hơn một dòng hay cột.  Thuộc tính COLSPAN được sử dụng với thẻ <TH>, trong khi đó thuộc tính ROWSPAN được sử dụng với thẻ <TD>. Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 7 of 17
 8. 8. Định dạng dữ liệu trong ô  Align = left  Valign = top  Align = center  Valign = middle  Align = right  Valign = bottom  Align = justify  Valign = baseline <TD ALIGN = right VALIGN = bottom> Data Cell 1</TD> Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 8 of 17
 9. 9. Giới thiệu tầng [1]  Chúng ta có thể đặt một phần tử trên hay dưới một phần tử khác trong tầng  Tọa độ z xác định thứ tự mà các phần tử được hiển thị  Một tầng giống như một khung, nó có thể chứa nội dung và được chỉ định vị trí ở nơi được yêu cầu Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 9 of 17
 10. 10. Giới thiệu tầng [2]  Internet Explorer hỗ trợ mô hình CSS  Khi chúng sử dụng bảng kiểu thì chúng ta có thể nhóm các thành phần của trang lại với nhau trong một CSS (Bảng kiểu hình thác nước )  Bảng kiểu có thể được áp dụng cho tất cả các phần tử trong một tài liệu HTML hoặc chỉ một số trong tài liệu.  Những phần tử này có thể được điều khiển thông qua VBScirpt hay JavaScript Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 10 of 17
 11. 11. Sử dụng tầng  Sử dụng thẻ <LAYER>  Tầng được tạo ra bằng cách sử dụng thẻ <LAYER> có thể có các kiểu  Nếu chúng ta muốn ứng dụng kiểu tầng cho tất cả những phần tử bên trong tầng, chúng ta có thể sử dụng những phần tử như DIV hay SPAN. Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 11 of 17
 12. 12. Sử dụng thẻ <LAYER>  Thẻ <LAYER> được sử dụng để xác định nội dung và vị trí tầng trong nội dung HTML  Chúng ta có thể sử dụng JavaScript để điều khiển các tầng Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 12 of 17
 13. 13. Tạo một tầng  Đoạn mã sau là một ví dụ cách sử dụng thẻ <LAYER> <LAYER top = 25 ID=layer1 visiblity=show> <P><Font color = limegreen size = 4><B>Layer 1</FONT></B></P> </LAYER> Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 13 of 17
 14. 14. Thêm âm thanh  <BGSOUND SRC="pathsound filename"> <BGSOUND src="WindowsLogonSound.wav">  Phần tử BGSOUND không được Netscape Navigator hỗ trợ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 14 of 17
 15. 15. Adding Video  Để chèn một file video vào tài liệu HTML ta sử dụng thẻ <EMBED> <EMBED SRC=”pathvideo file name” WIDTH=”width in pixels or percentage” HEIGHT=”height in pixels or percentage”> Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 15 of 17
 16. 16. Chèn Java Applet  Để hiển thị applet, ta cần phải tạo một trang HTML mà nó có thể nạp file applet vào trình duyệt <applet code = FirstApplet width=200 height= 200></applet> Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 16 of 17
 17. 17. Gửi tham số vào applet  Cũng có thể gửi tham số vào applet bằng cách sử dụng thẻ <PARAM> trong file HTML <PARAM name = “parameter name" value = “parameter value"> Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 17 of 17

×