Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Epc Assignment2 Vn

533 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Epc Assignment2 Vn

  1. 1. Assignment 2 Câu hỏi 1: Viết một chương trình dựa trên menu như sau: 1. Nhap N,M 2. Hiển thị hình chữ nhật số của M với N cột 3. Tính tổng các số nguyên tố trong hình chữ nhật này 4. Tính tổng các số ơ hàng cuối cùng 5. Thóat Q1. Nhập N Khi người dùng chọn 1 từ menu chính, làm như sau: • Đầu tiên hiển thị dòng “Nhập giá trị N:”, N phải là số dương • Sau đó, hiển thị dòng cảnh báo và bắt nhập lại N nếu người dùng nhập vào số âm hoặc bằng không • Tiếp theo, hiển thị dòng “Nhập giá trị M:” và nhập số nguyên M phải lớn hơn N • Sau đó hiển thị dòng cảnh báo và bắt nhập lại M nếu nó nhỏ hơn N • Cuối cùng lưu hai biến N, M vào hai biến trong hàm main() và trả lại menu chính Module này phải được viết thành hàm thực hiện chức năng sau: • Hai đối số được truyền theo kiểu tham chiếu(sử dụng con trỏ) • Lưu giá trị người dùng nhập vào từ bàn phím vào biến trong hàm main() Q2. Hiển thị hình chữ nhật số M với N cột Khi người dùng chọn số 2 từ menu chính, hiển thị hình chữ nhật của số M với N cột(hình chữ nhật có vị trí số 1 là 1, vị trí thứ 2 là 2…) Phần này phải viết thành hàm có chức năng như sau: • Hàm có 2 đối số truyền theo kiểu tham chiếu • Hiển thị kết quả Example: With N = 3, M = 10: With N = 4, M = 10: With N = 4, M = 15: 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 5 6 7 8 5 6 7 8 7 8 9 9 10 9 10 11 12 10 13 14 15 Q3. Khi người dùng chọn số 3 từ menu chính, tính tổng các số nguyên tố trong hình hình chữ nhật và trả về kết quả cho hàm main() Module này phải viết thành hàm như sau: • Hàm có 2 đối số truyền theo kiểu tham trị • Trả lại kết quả cho hàm main() Chú ý: Viết một hàm riêng để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không Example: With N = 3, M = 10: With N = 4, M = 10: With N = 4, M = 15: The result is:18 The result is:18 The result is:42 Q3. Cộng các số ở cột cuối cùng
  2. 2. Khi người dùng chọn số 4 từ menu chính, chương trình sẽ cộng các phần tử ở cột cuối cùng và trả về kết quả cho hàm main() Phần này phải viết thành hàm như sau: • Hàm có 2 đối được truyền theo kiểu tham trị • Trả lại kết quả cho hàm main() Example: With N = 3, M = 10: With N = 4, M = 10: With N = 4, M = 15: The result is:18 The result is:12 The result is:24 Q5. Thóat Khi người dùng chọn 5 từ menu chính, thóat khỏi chương trình. Câu 2: Viết một chương trình nhập N chuỗi, lưu các chuỗi này vào trong một mảng, hiển thị ra màn hình gồm ba phần, phần thứ nhất hiển thị tất cả các chuỗi, dòng thứ 2 gồm tổng số các chuỗi có chiều dài là một số chẵn(ví dụ: chuỗi s có chiều dài là số chẵn nếu strlen(s) %2==0) và phần 3 in ra tất cả các chuỗi có chiều dài là số chẵn. Chương trình phải được tổ chức thành các hàm như sau: • Nhập vào số N và các chuỗi • Hiển thị nội dung 3 phân như mổ tả trên Chú ý: N<100 Example: N = 7 a[0] = Hello a[1] = How a[2] = are a[3] = you a[4] = I a[4] = am a[4] = fine All Stríng: Hello How are you I am fine Number of even string: 2 Even string list: am fine

×