Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IhnXIÄ
oരു https://www.facebook.com/groups/385624231579712/
്രപസിdീകരണം
പുസ്‌തകം-1 ലkം-3
Organization
Owned and published ...
2
Cue¡¯n NneXv..........
മരണtിേലkുll വഴി സുദർശനൻ േഗാപി
മീവൽ പkി acുതൻ വടേkടt്
ബാലയ്ം സുേരഷ്‌കുമാർ ജി
aണയാt ദാഹം ഗീത മുnൂർ...
3IhnXIÄ
https://www.facebook.com/groups/385624231579712/
s^bnkv_p¡v {Kq¸v
P{]nbamIp¶p
{Kq¸ns kPoham¡n
nenÀ¯p¶ FÃm AwK§Ä¡pw...
4
tIcf ]n Fkv kn s]mXphnPvRmw, amknI
tijn, Cw¥njv
tNmZy§fpw D¯c§fpw..............
Hm¬ sse³ ]co£IÄ FgpXn
]cnioen¡mpw
am{Xam...
5
eെn കാഴ്‌ചകളിേലk്
പറnിറ ി
കൂടുകൂ ിയ,
മീവൽpkീ
ക ുകൾ
െകാtിpറിെcടുt്...
aവർk് െകാടുേtkുക....
നിറ ൾ ന െp വർ
ദൂേര നിൽkുnു
aവർ...
6
Anil Kumar
വായനയുംചിnയും oരർത്‌ഥ
tിൽ aേഭദയ്മാണ്‌. ഓേരാ
വായനയും നmിൽ പുതിെയാരു
aനുഭവം സൃഷ്‌ടിkുnു,വായന
enത്‌ പുതിെയാരാശയെ...
7
ഭൂമിയുെട െന കം
െനരിേpാടായി
aടയാt വിടവുകളിൽ
ആർtണ ്രപളയെt
oരി ് േപാലും കളയാെത
നുണ ു െനാ ിയ ദാഹം
മ ിെn ആtദാഹം
oരു തുllി വിയ...
8
Haiku
IhnXIÄ
cmjv{Sobw..knna...aXw..Ie..kmlnXyw...ssewKnIX
hnjbw F´pamIs«....AXnÀhc¼pIfnÃm¯
kwhmZ¯nsâ hnlmbÊnte¡v
Hcp Np...
9
െവയിൽ ചുംബിc െതാ ാവാടി
aവൻ മഴയായവളിേലk്
െപയ്‌തിറ ിയത്‌
്രപണയkുളിരു െകാ ു
മൂടാനായിരുnു...
പേk
aവൾkത്‌ നൽകിയത്‌
ഹൃദയtിൽ നി...
10IhnXIÄ
IhnXIÄ
11
Raihan Kp
മ ു െപyാനിരിkുnു...
inും െപയ്‌തിറ ും,
eെn കൺ േപാളകളിലും,
കവിൾ തട ളിലും,
eെn മാറിട ളിലും...
കണ ളാണതു, കുളിരാണത...
12
Sajathilmujeeb Thottungal
താ ളുെട േവദനമീ ർ
പഴ നാേണാ..?
കാലാവധിെയtിയേതാ
തുരുെmടുtേതാ ആേണാ..?
കഴി യാഴ്‌ച J. C. Boss സാർ
േ...
13
Daison Neyyan Aloor
സവ്പ്‌സവ്പ്‌നനായിേക നിnിലല്േലല്ാെയൻനനായിേക നിnിലല്േലല്ാെയൻ ഹൃദയംഹൃദയം
((ശുതിേചnലിയുവാൻശുതിേചnലിയുവാ...
14
aവർ പറ െതാnും ഞാേനാ eെn മനേsാ േക ിലല്.
ഞ ളേpാഴും ജീവിതtിെn
പല േചാദയ് ൾkും utരം േതടുകയായിരുnു.
കയറിൽ പിട ു തൂ ിയാടുnവെn
...
15
SIJI SOORAJ
ഈ സൗഹൃദം e്രത
നാെളnറിയിലല്
iണk ളും പിണk ളും
നിെn പരിഭവ ളും enും
eലല്ാം eനിkി മാണ്‌ ....
നിനkായി oരു പൂkാലം
...
16
Dijin K Devaraj
പുസ്‌തകtാളിെല
ആദയ് പാഠം െചാലല്ി
പcവിരിpി സവ്ർgമീ ഭൂമി
iലകൾkു നിറം പc
മഷിt ിനു നിറം പc
പുലല്ു പc പുൽcാടി...
17
Betty Hemanth
ഈ മഹാ ്രപവാഹtിൽ
aറിയാെത ഞാൻ തിരയുnു
കാണുnേതാ സതയ്ം
aേതാ കാണാമറയേtാ
aനn ്രപവാഹtിെലാരു ബിnുവായ്‌
eെnnും ഞാന...
18
NikhilNair Nair
േചാലല്ുവാനാേയെറയുേ ാമെന നിnുെട --
െചnാമര േചലാർn കർണപുട ളിൽ
an് നീ വിടെചാലല്ി േപായതിൻ പിൻ പ ി
മാ ൾ പലതായ...
19
aഖിൽ െചറിയനാട്‌
്രപിയമുll െപൺകിളി നിൻ ചിറകിനാൽ eെn
oതുkിപിടിcീ രാവിൽ
ആയിരം െപാൻ തൂവൽസ്‌പർശtിനാൽ
െതാ ുണർtി..
നിെn ഹൃദയtാ...
20
പാവം ഫkീർ
നീയും മിഴികളും ഹൃദയം
െകാരുt ച ല
ക ികൾ eനിെknും
aരുളിപൂവും ,മൂവാ ൻ മാ യും
കൽk കഷ്‌ണവും ,പcപുൽcാടിയും
enും eെn ...
21Veena Pavi
iെതാരു പുണയ്മായ
ആt സമർpണമാണു,
പാറേപാലുറc മനsിനുllിൽ
ൈകെതാടാt ജലം നിറc ജീവിതം
oരു െകാടുവാൾ മുനയാൽ
പിളർെnടുt്, ...
22
aനnശയനം
വിരിെ ാരാ രാവിൽ
നിലവിളkിനു മുnിൽ
കൂmിയ ക ുമായ്‌
e്രത േനരം സഖീ
നീ uറ ാതിരുnു..?
ജനലഴിപിടിെcാരു
്രപതിമ േപാെല ഞാൻ
...
23
Indira Sadanandan
The black cat enters
Stealthily putting it's feet
Into our privacy.
It's ultimate glistening eyes
Mak...
24
NikhilNair Nair
വിരഹം വിഷയമായ്‌ eഴുതുവാൻ ...
്രപണയിcു േപായീ ഞാൻ നിെnേയാമെന ....
പിെn ....
മരണം വിഷയമായ്‌ eഴുതുവാൻ. ..
േ...
25
Suja Udayakumar
പൂരം കഴിെ ാരു പൂരpറmിെല
െപാ ിയ ബലൂണും കുpിവളtു ുകളും
oെnാnാെയടുkുn പി ിളം ൈപതേല
േത ുn ബാലയ്tിൻ ബലിയാേടാ...
26
*മലയാളം വായനശീലമാkൂ aറിവ്‌ േനടൂ
വരൂ ്രപിേയ....
നമുk് െകാcിയിേലാ േകാഴിേkാേ ാ ആലpുഴയിേലാ േപാകാം..
മൈറൻ ൈ്രഡവിേലാ ബs് sാൻഡ...
27
Nanditha Ks
aവസാന ്രപതീkയും
iവിെടയസ്‌തമിkുകയാണ്‌
iനിെയെn സവ്പ്‌ന ളിൽ
്രപണയtിെn വർ ളിലല്
പകരം മരണtി െn
കരിnിരികtുകയാണ്‌
...
28
Dileepan
തെn...
പുര കtുേmാൾ തെn
കഴുേkാൽ ഊരി eടുkാൻ
പുര തെn eനിkിലല് തെn.
aതിനാൽ eെn മനസിെn
aടിkാടുകളിൽ agി പടരുേmാൾ
ശ്ര...
29
മിഴി ക ൂർ േപാs് െചയ്‌ത ്രഗൂp് ഡിസ്‌്രകിപ്‌ഷനിൽ നിnും
This group is meant to freely write the poetry and freely discuss ...
30
FUnäÀs¡´mWv tPmen? kwi-
banÃ; FUnänwKv Xs¶. ½psS Hm¬
sse³ amKknv FUnäÀ Dt−m? CÃ
F¶v Xs¶bmWv icnbmb D¯cw.
{]km[Isâ tdmÄ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

December kavithakal

1,682 views

Published on

Malayalam kavithakal online magazine

Published in: Art & Photos
 • Be the first to like this

December kavithakal

 1. 1. IhnXIÄ oരു https://www.facebook.com/groups/385624231579712/ ്രപസിdീകരണം പുസ്‌തകം-1 ലkം-3 Organization Owned and published by samkzd for the facebook group {Inkvakv ]Xn¸v
 2. 2. 2 Cue¡¯n NneXv.......... മരണtിേലkുll വഴി സുദർശനൻ േഗാപി മീവൽ പkി acുതൻ വടേkടt് ബാലയ്ം സുേരഷ്‌കുമാർ ജി aണയാt ദാഹം ഗീത മുnൂർേkാട്‌ ayെn തിരുനടയിൽ മാധവൻ ദിവാകരൻ െപയ്‌െതാഴിയാെത ൈറഹാൻ േവദനമീ ർ സജtിൽമുജീബ്‌ േതാ ു ൽ ചാരുലത sUbvk¬ s¿m³ BfqÀ പc ഡിജിൻ െക േദവരാജ്‌ ajത െബ ി േഹമn് ആtരാഗം uമാേദവി തുരുേtരി േത ജനലഴികൾ ജീവൻ െജ ്
 3. 3. 3IhnXIÄ https://www.facebook.com/groups/385624231579712/ s^bnkv_p¡v {Kq¸v P{]nbamIp¶p {Kq¸ns kPoham¡n nenÀ¯p¶ FÃm AwK§Ä¡pw μn   From Admin desk IhnXIÄ 5
 4. 4. 4 tIcf ]n Fkv kn s]mXphnPvRmw, amknI tijn, Cw¥njv tNmZy§fpw D¯c§fpw.............. Hm¬ sse³ ]co£IÄ FgpXn ]cnioen¡mpw am{Xambn Hcp tkmjy säv hÀ¡v IhnXIÄ IhnXIÄ acW¯nte¡pÅ hgn പിറnനാൾ െതാ ിേnവെരയും നടnുമുേnറുnതീ വഴിയിലൂെട മാ്രതം തി േമതുമിലല്ീവഴിയിനിെയ്രതദൂരെമnാൽ തി െമാേnയുllൂ aതു പിnി വഴികളേ്രത! തിരി ു നടkുവാൻ േമാഹമുെ ിലും തിരിcുനടkുവാനാകിേലല്ാരിkലും കൂെടനടkുവാനാേളെറയുെ nാകിലും നടnുതീർkണെമാ kുതെnയും ചിരിcുലല്സിcു നടnുമുേnറുnു ചിലരീ വഴിെയnാൽ കര ുതീർkുnു മ ുചിലേരാെkയും പിnി വഴികളിൽ പതിc കാൽpാടുകളേ്രത പിൽkാലമ്രതയും ഓർtു വcീടുക! eലല്ാമറിയുnിെതലല്ാവർkുെമnാകിലും onുമറിയാtേപാൽ ചരിkുnതു ചിലർ! oടുവിൽ നാം ലkയ്tിെലtിെയnകിേലാ പടിkലഴിkുക ഭാരവിചാര ൾ! Sudarsanan Gopi www.keralapsc.icyboards.net
 5. 5. 5 eെn കാഴ്‌ചകളിേലk് പറnിറ ി കൂടുകൂ ിയ, മീവൽpkീ ക ുകൾ െകാtിpറിെcടുt്... aവർk് െകാടുേtkുക.... നിറ ൾ ന െp വർ ദൂേര നിൽkുnു aവർk്... aേpാഴും ബാkിയായ നിറkൂ ുകൾ ഓേരാnായ്‌ aലി ുേപാകും, ഈ െകാടും തണുpിലും. നഗരമdയ്tിെല ഈ uയരമുll സ്‌തൂപtിെn മുകളിൽ നിൽkുn eെn കാലടികെള നനcുെകാ ് നിറ ൾ oഴുകിെkാേ യിരിkും... മീവൽpkീ, മുള ാടിെn പാ ുകൾ േകൾkുnിേലല്? മരവിpുകൾkpുറം oരു തുllി െവളിcം... aവിെട... നീ പറയാറുll മുള ാടുകൾ ... േവഗം പറേnkുക... Suresh Kumar G പ ു നടെnാരു വഴികളിെലാെk െപാn വളർnതു പടരുേnാ......? enു ്രപിയംകരമാണകലtെnേ ാ േകെ ാരുപാെ ലല്ാം സ്‌േള ും നീ മഷിt ും മയിൽ പീലിെയാളിkും താളുകളും കാടും കാ ിനടkും കൂ kാരും കാവും േമടുകളും ഏേതാ ്രപണയ രഹസയ്ം മൂളിേpായ്‌മറയുെnാരു കുളിർ കാ ും enു െകാടുെtnാകിലുമിനിയും വരുേമാ തിരിെക പൂkാലം സnയ്യടുtുെ nാലും സഖി പിെnയുമാേരാ പാടും േപാൽ....! ്രഭാnു ചികിtിkാനായ്‌ നൽകിയ േഷാkു കഴി ുമയ ുേmാൾ നൂറു നിറ ളുമായ്‌ വിടരുnതി േകാമളമായാഗതകാലം.....! Achuthan Vatakketath Ravi മീവൽpkീ IhnXIÄ IhnXIÄ ബ ാലയ്ം
 6. 6. 6 Anil Kumar വായനയുംചിnയും oരർത്‌ഥ tിൽ aേഭദയ്മാണ്‌. ഓേരാ വായനയും നmിൽ പുതിെയാരു aനുഭവം സൃഷ്‌ടിkുnു,വായന enത്‌ പുതിെയാരാശയെt സൃഷ്‌ടിkുകകൂടിയാകുnു. eഴു തെp വാkും ucരിkെp വാkും തനതായ ആേദശ ളാണ്‌ aവk് eളുpം നാശം സംഭവി kിലല് eഴുt്: പുസ്‌തകം മുതൽ യുdംവെര en ആനnിെn പുസ്‌തകtിെല വരികളിലൂെട.. "..പുസ്‌തക െള നിേഷധിkുn ്രഗന്‌ഥ ശാലകൾ, മനുഷയ്ർk് നിേഷധിkുn ്രഗന്‌ഥശാലകൾ, നിരാശയിൽ ആ്രശയിkുn ്രഗന്‌ഥശാലകൾ, കtിചൂ ിkാ ി വായനkാരെn ജീവെന രക്‌ഷി kുn aവരുെട സവ്കാരയ് ്രഗന്‌ഥ േശഖര ൾ, മരിc പുസ്‌തക ളുെട ൈല്രബറികൾ, മരിkാെത iടk് uറ ിേpായ ൈല്രബറി കൾ iവയിലൂെടെയാെk േപാn നmുെട സുഖകരമലല്ാt യാ്രത നെm േവെറാരു ്രപതിഭാസ tിേലk് െകാ ു േപാകുnു— വാkുകെള േവ യാടുn, േവ യാടിpിടിc് തടവിലാkുn നിഘ ു നിർmാ ണtിേലk്. പുസ്‌തക െള കtിkൽ ്രഭാnാ യിരുnു. പുസ്‌തക േശഖരണ tിലും പുസ്‌തക പൂജയിലും ്രഭാnിെn aംശ ൾ കടnു വരുnു ്. വാkുകെള േവ യാടു nതിലും ്രഭാnിെn ഛായ പതി kുnിേലല്..? iരയിൽ മരണം നിഴലിkുnതുേപാെല േവ kാ രനിൽ ്രഭാn് ആേവശിkു nുെവnു പറ ാൽ വലിയ െത ു ാവിലല്..! nco£W§Ä A community forum website for Kerala vocational Higher Secondary staff ,students and educational aspi- rants www.v4vhse.forumotions.in IhnXIÄ IhnXIÄ
 7. 7. 7 ഭൂമിയുെട െന കം െനരിേpാടായി aടയാt വിടവുകളിൽ ആർtണ ്രപളയെt oരി ് േപാലും കളയാെത നുണ ു െനാ ിയ ദാഹം മ ിെn ആtദാഹം oരു തുllി വിയർpിനാൽ oരുപേk ശമിേcെന… കൽkുnുകളുെട െമാ tലകളിൽ പുകയുn െനാmരം േമഘ ളുെട െകാ ലിൽ േമാഹpീലി നിവർtി ചtു മലc പcpിെന ത ിയുണർtാൻ aദമയ്ദാഹം കാ ാറിെn കു ു െകാ ലിേലാ കുരുവിkുരുnിെn കീർtനtിേലാ oരുപേk aട ിേയെന ജീവവായുവിെn വഴികളിൽ വിഷനീലം പാർcയാകുേmാൾ നീർk കളിൽ കുടു ുn േദഹിk് വലല്ായ്‌മയുെട ദാഹം െതളിനീരിെനാരു ്രപാണെn ദാഹം oരു കുടn സ്‌േനഹനീരിൽ തീർtും aണേ െന.. രാവിൻ കലല്റkുllിൽ ഏകാnമിരmുn ഭീതിc ലkിലുk ളിൽ മനsിെn ദീനദാഹം േമാചനtിെnെയാരി ു െവളിctുllിkായുll ദാഹം oരു കുരുnു കിനാെവ tിൽ oരുപേk നനെ ാടു ിേയെന മjയും മനsും നിറcു നനc് ൈവകൃതം േകാടിയ aപൂർ ത enും enിനുംഏതിനുമു ീ ദാഹം കാtിരുpാെണാn് തണുkാനായി aണയാt ദാഹം ഗീത മുnൂർേkാട്‌ IhnXIÄ IhnXIÄ Kannur-ക ൂർ-കനവുകൾ, കതിരുകൾ, കാവയ് ൾ, കഥകൾ, കഴിവുകൾ....!!! വടkൻ മലബാറിെn സ്‌പnനം ഞ ളിലൂെട … Join—https://www.facebook.com/groups/828141513882972/
 8. 8. 8 Haiku IhnXIÄ cmjv{Sobw..knna...aXw..Ie..kmlnXyw...ssewKnIX hnjbw F´pamIs«....AXnÀhc¼pIfnÃm¯ kwhmZ¯nsâ hnlmbÊnte¡v Hcp NphSpsh¸v..... 2015 Pphcnbn Bcw`w Ipdn¡p¶ Keralatoday social community forum website te¡v ADMIN, Moderators Bbn {]hÀ¯n¡m³ Xmev]cyapÅhÀ _Ôs¸SpI v4vhse@gmail.com IhnXIÄ
 9. 9. 9 െവയിൽ ചുംബിc െതാ ാവാടി aവൻ മഴയായവളിേലk് െപയ്‌തിറ ിയത്‌ ്രപണയkുളിരു െകാ ു മൂടാനായിരുnു... പേk aവൾkത്‌ നൽകിയത്‌ ഹൃദയtിൽ നിn് ഹൃദയtിേലk് വലിcു െക ിയ aഴയിെല തിരുmിയാലുണ ാt uടയാടകളും ... കരളിെn ഭിtികളിൽ പു ുേപാെല പിടിc പcpായലിൻെറ വഴുkലും... മടുpിkുn മഴpകലിെല കരിmടtിനുllിെല മയktിൻെറ ആലസയ്വുമായിരുnു.. e ിലുമിേpാൾ മഴനൂലുകെളാഴി തിളയ്‌kുn പകലിൽ െന ു നീ ുn വിരഹtിെn കനലുകളൂതിയാളി -ktിcി ും... aടുpt് സവ്പ്‌ന ൾ നിറc ക ിkലtിൽ aരി തിളയ്‌kുേnയിലല്..... IhnXIÄ IhnXIÄ െവയിൽ ചുംബിc െതാ ാവാടി
 10. 10. 10IhnXIÄ IhnXIÄ
 11. 11. 11 Raihan Kp മ ു െപyാനിരിkുnു... inും െപയ്‌തിറ ും, eെn കൺ േപാളകളിലും, കവിൾ തട ളിലും, eെn മാറിട ളിലും... കണ ളാണതു, കുളിരാണതു... eലല്ാ ിെനയും കുതിർtു െകാ ്... കീഴട ുnിലല് ഞാൻ, നിെn ഈ വികാരാgിയിലും... ക ാടിയിൽ പതിയുnു ് , enിെല വിയർpിൻ ഈർpം... iതു തെnയാെണാ സ്‌േനഹം, നിെn ആനയിcു െകാ ്... നിnിെല വിയർpു കണ ളിൽ, aലി ു േചർnു െകാ ് , നിശവ്ാസ ളിൽ eരി മർnു െകാ ്... s]bvsXmgnbmsX IhnXIÄ IhnXIÄ ആമി യാമി നീയും ഞാനും iനി oരു ക ിെല iരു പീലികളായ്‌ പിറവിെയടുkണം. oരു രാവിൽേപാലും പിരി ുറ ാtവരാകണം! oടുവിലായുെllാരാ uറktിലും നmൾ േവർ പിരിയാെത പുണർnിരിയ്‌kണം.!!!
 12. 12. 12 Sajathilmujeeb Thottungal താ ളുെട േവദനമീ ർ പഴ നാേണാ..? കാലാവധിെയtിയേതാ തുരുെmടുtേതാ ആേണാ..? കഴി യാഴ്‌ച J. C. Boss സാർ േബാ ണിkാസിൽ വn് പറ തേലല്.. െചടിkും മരtിനുെമാെk േവദനയുെ n്..! െവ ിയാൽ കരയുെമn്..! േചാര വരുെമn്..! enി ും െവ k, വഴുതന കുmള , മt തുട ി സകലമാന സസയ്സഹജീവികെള കൂ െkാല െചയ്‌ത്‌ തkാളിയുെട രktിലി ് തിളpിc സാmാറും െനലല്ിെn കതിരറുt് േകാൺസൺേ്രടഷൻ കയ്ാmിലി ് പുഴു ി േവവിc aരിശവവും (േചാറ്‌) വാഴേcാര മണം മാറാt iലയിൽ e ും കൂ ി യടിc വിദവ്ാേന.. സസയ്െt തിnാൽ േദവനും മൃഗെt തിnാൽ aസുരനും ആകുെമn് നിെn പഠിpിc മാെഷ eനിെkാnു കാണണം.. േവദനയളkുn യ്രnം മനsിലാണു േവ ത്‌...! thZaoäÀ IhnXIÄ IhnXIÄ I have made My home In this world, Not a particular Place or a heart, But in the endless Complexities Life offers me To heal me over, Forget the pain And drowning My sorrows In its world of colour, Beauty, Simplicity, To win me back, Gain my trust again. I cherish those Gifts and try Every day to embrace That I still Have a choice Welcoming its Sincerity To make me A better person. Not the easiest Task, I admit. Ajay P Abraham
 13. 13. 13 Daison Neyyan Aloor സവ്പ്‌സവ്പ്‌നനായിേക നിnിലല്േലല്ാെയൻനനായിേക നിnിലല്േലല്ാെയൻ ഹൃദയംഹൃദയം ((ശുതിേചnലിയുവാൻശുതിേചnലിയുവാൻ െകാതിpവതൂെകാതിpവതൂ,, േമാഹtിൻേമാഹtിൻ വീഥീയിൽവീഥീയിൽ ക ുnീർതുllികൾക ുnീർതുllികൾ നിറ ുെവnാലുംനിറ ുെവnാലും മൗനെമnിെനൻമൗനെമnിെനൻ ചാരുലേതചാരുലേത.. സാഗരംസാഗരം,,ജീവിതെമnുംജീവിതെമnും ആർtിരmും തിരമാലകളായ്‌ആർtിരmും തിരമാലകളായ്‌ ആടിയുലയുnു പിൻവിആടിയുലയുnു പിൻവിളിയാൽളിയാൽ.. aറിയാെതെയnിൽaറിയാെതെയnിൽ കുളിർെതnലായ്‌കുളിർെതnലായ്‌ വീശിയവീശിയ ചാരുലേത മറയരുേതചാരുലേത മറയരുേത.......... നീെയാരുനാളും തീരാേവദനേയകിനീെയാരുനാളും തീരാേവദനേയകി കാലെമഴുതിയ കടം ഥയിൽകാലെമഴുതിയ കടം ഥയിൽ ഞെനാരു വർ മത്‌ഞെനാരു വർ മത്‌സയ്മലല്സയ്മലല് േമാഹിcു ദാഹിcുേമാഹിcു ദാഹിcു ((പണയിkുവാൻപണയിkുവാൻ.. uണരും പുലരികെളuണരും പുലരികെള,,വിടരുംവിടരും പൂkെളപൂkെള ee((തനാൾതനാൾ കാtിരുpൂ വnതീലല്കാtിരുpൂ വnതീലല്,, നീെyൻനീെyൻ കരംപിടിcതിലല്യിനിയും ചാരുലേതകരംപിടിcതിലല്യിനിയും ചാരുലേത.. NmcpeX IhnXIÄ IhnXIÄ
 14. 14. 14 aവർ പറ െതാnും ഞാേനാ eെn മനേsാ േക ിലല്. ഞ ളേpാഴും ജീവിതtിെn പല േചാദയ് ൾkും utരം േതടുകയായിരുnു. കയറിൽ പിട ു തൂ ിയാടുnവെn മനsിൽ ആ നിമിഷം enായിരിkും? മരിkണെമേnാ ജീവിkണെമേnാ? കരെയ െതാ ് തേലാടി തിരി ു നടkുn തിരകളുെട മനsിൽ enായിരിkും? വീ ും കരേയാടലിയണെമേnാ eെnേnkും പിരിയണെമേnാ? സൂരയ്ൻ മറയുേmാഴും ഭൂമി െകാതിkുമായിരിkും വീ ുെമാരു പുലരിkായി.. മ ു വീണലിയുേmാഴും മഴ െപയ്‌തു േതാരുേmാഴും േവനലിൽ െവnുരുകുേmാഴും ഞാൻ െകാതിkുnത്‌- നിെn തിരിcു വരവ്‌! െപയ്‌തു േതാർnതിേനkാൾ ഏെറ െപyാനുെ n് മഴയ്‌kും aലി ു േചർnതിനpുറം iനിയുമുെ n് മ ിനും െവnുരുകാൻ പിെnയുമുെ n് െവയിലിനും േതാnുേmാേഴkും ഋതുkൾ േപായ്‌ മറയും പറയാനും പ ുെവയ്‌kാനുംഏെറയുെ n് ഞാൻ തിരിcറിയുേmാേഴkും നീ േപായ്‌ മറ ത്‌ േപാെല.. iരുൾ വീണ സായnന ളിൽ മ ു െപയ്‌ത രാവുകളിൽ മഴ െപയ്‌െതാഴി പകലുകളിൽ ഞാൻ നിെn തിര ു. ഓേരാ പുലരി വിരിയുേmാഴും ഓേരാ രാവ്‌ െകാഴിയുേmാഴും െപാഴി ു വീണ ഓേരാ ക ുനീർ തുllിയിലും നിേnാടുll ്രപണയം ഞാൻ aനുഭവിcറി ു ഞാൻ നിെn ്രപതീkിcു;പേk eനിk് നിെn ്രപതീkയായി, സ്‌േനഹമായി,്രപണയമണി ക ീരായി പു ിരിയായി,സവ്പ്‌നമായി മാറാൻ കഴി ിലല്. നിഴലുകളുെട നിഴലായി നീ നടnകnേpാൾ eനിെkെn നിഴലിെന ന െp ിരുnു. നിെn പിടിവാശികളുെട േവലിേയ tിൽ aലറിkര oരു തിരമാലയായി ഞാൻ. aേpാഴും eേpാഴുംനീ eനിk് തnത്‌ േവദന മാ്രതം... iേpാഴും ഞാൻ eേnാട്‌ േചാദിkുnു- കയറിൽ പിട ു തൂ ിയാടുnവെn മനsിൽ ആ നിമിഷം enായിരിkും? മരിkണെമേnാ ജീവിkണെമേnാ? കരെയ െതാ ് തേലാടി തിരി ു നടkുn തിരകളുെട മനsിൽ enായിരിkും? വീ ും കരേയാടലിയണെമേnാ eെnേnkും പിരിയണെമേnാ? iതിനുtരം നീ പറയുെമn, eെn കാtിരിp് വിഫലമാകിലല് eെnേnാട്‌ പറയുn, eെnയീ ്രപതീkേയാെട നിെn സവ്nം ഞാൻ... ajila Nambiar IhnXIÄ IhnXIÄ
 15. 15. 15 SIJI SOORAJ ഈ സൗഹൃദം e്രത നാെളnറിയിലല് iണk ളും പിണk ളും നിെn പരിഭവ ളും enും eലല്ാം eനിkി മാണ്‌ .... നിനkായി oരു പൂkാലം നൽകാൻ കഴിയിെലല് ിലും oരു പൂവ്‌ e ിലും നൽകാൻ കഴിയും Praveen Ranjit കളിയായ്‌ ൈകമാറിയ ്രപണയേലഖനമവർ കടലാസ്‌ േതാണിയായ്‌ മാ ി . കൗമാരചാപലയ് പ ായവുമായ്‌ ്രപണയ കടലിലല ു . ജീവിത ചുഴികളിൽ കീഴ്‌േമൽ മറി വർ , െവllം കുടിcു വല ു . രkിkേണ eെn രkിതാkേള en് , വാവി ലറി കര ു . kulrZw ISemkptXmW n കനൽkിളി കൂടുേതടുnു പകലnിേയാളം നിെnയും കാt് വnിലല് നീ eനിേkകിയേതാ കരൾ തകരും േവദനമാ്രതം മനസിെn ജാലക വാതിലിൽ നീ ്രപണയമഴതൂവി മ ുതുllികൾ േകാർt് ഞാെനാരു മാലയു ാkി കറുt രാവുേപാലുll നിൻ കൂnലിൽ ചാർtാൻ enി ും വിരഹtിൻ േവദന മയിൽപkി പീലിt ിൻ മഴkാ ് വീശി മുളംത ിൽ ഓേല ാലി കൂടുകൂ ിയാടി മണൽk ് വീശുnുeെn മനസിെn മരുഭൂവിൽ മരുpcയായിെ nും മിഴിനീർ െപാഴിkിേലല് കനൽkിളി കൂടുേതടുnു പകലnിേയാളം നിെnയും കാt് aനിൽകുമാർപി ശിവശkി IhnXIÄ IhnXIÄ
 16. 16. 16 Dijin K Devaraj പുസ്‌തകtാളിെല ആദയ് പാഠം െചാലല്ി പcവിരിpി സവ്ർgമീ ഭൂമി iലകൾkു നിറം പc മഷിt ിനു നിറം പc പുലല്ു പc പുൽcാടിയും പc പയർ പc പനം തtയും പc കായ്‌ പc കാടുപc പിെn ക െതാെkയും പc േലാകേമ നിൻ പcpുതെpവിെട ഞാനിnു ക ിലല് inില മ മനം മ പിെn കെ ാരു െകാടിപc െവളളയിൽ ര ില പc aറുtു വിൽkും മനുജ മാംസവും പc inു ചു ിലും വ ിയിലും ചുവരിലും െപയിn് പc വിലpനcരkായ്‌ കുേറ വിഷം െവc പc.. പc െവളളtിനും പണം േകൾkുമീ നാ ിൽ പc eെnnറിയുവാൻ േമാഹം" IhnXIÄ IhnXIÄ
 17. 17. 17 Betty Hemanth ഈ മഹാ ്രപവാഹtിൽ aറിയാെത ഞാൻ തിരയുnു കാണുnേതാ സതയ്ം aേതാ കാണാമറയേtാ aനn ്രപവാഹtിെലാരു ബിnുവായ്‌ eെnnും ഞാനിവിെടയായിരുnു മരണമിലല്ാt സൂഷ്‌മാണുവായ്‌ ഈ ്രപവ tിൻ മടിt ിൽ oരു െകാcു മ ൺ തരിയായ്‌ ഞാെനാരു ബിnുവായ്‌ aലിയെവ ഞാൻ ആരായിരുnു ? Nithya Km നിേnാടുll ്രപണയം aളkരുത്‌ , aത്‌ കടലിെn ആഴം aളkുnത്‌ േപാെലയായിരിkും , ഞാെനn തിര കടേലാളം ്രപണയവുമായി നീെയn തീരം േതടിയലയുകയാണ്‌. "oരു ്രഭാnിെയ േപാെല " Umadevi Thurutheri ഏകാnശyയിൽ ്രപണയനിലാവായ്‌ eൻമിഴിെcpിൻ aഴെകാളിയായ്‌ ്രപണയവ4 ളിൽ പൂtിരിയായ്‌ eൻ ആtശിഖരtിൽ enു വരും നീ..... oളിമ ും ഓ4mകെളലല്ാം നിറേമറും കനവുകളാെയൻ ഹൃദയtിൽ വnണയുേmാൾ പടരാം നിൻ iടെന ിൽ ഞാൻ.... aരുവിതൻ താരാ ് നീ പാടിടുേmാൾ uരുകിനിൻ ആtാവിൽ ഞാൻ മ ുേപാെല. പിടkുn െന ിെലൻ മുഖം േച4tുെവkേവ മയkം മറെnാെരൻ മിഴിtുm് േത ിേയാ......... Kapil Murali iടയ്‌k് കരയുnവൻ.. ആർt് aലറുnു പിെnയവൻ.. aേpാഴും കവിളിെല ക ുനീർ പാടിെല upുരുചിcു ചിരിcുനിൽkുnവൻ. കേലല്റു െകാ വൻ ഓടി മറയുേmാൾ.. ആർkാണ്‌ ്രഭാn്...? ഏറുെകാേ ാടിയാ പാവം കിഴവേനാ..? eറിയാനായ്‌ ആയുധം ഏ ിയ െകെ◌കൾതൻ സാkര പു്രതർേkാ...? ആർkാണു ്രഭാn്..? IhnXIÄ IhnXIÄ
 18. 18. 18 NikhilNair Nair േചാലല്ുവാനാേയെറയുേ ാമെന നിnുെട -- െചnാമര േചലാർn കർണപുട ളിൽ an് നീ വിടെചാലല്ി േപായതിൻ പിൻ പ ി മാ ൾ പലതായ്‌ വnു േപായീവിടീവിദം !! സവ്പ്‌ന ൾ ക ു നാം പ ു നടെnാരാ -- നാ ുവഴികളിൽ െമൗനം വിതുmുnു മൂകമായ്‌ !! തുmികൾ പാറുമാ കുnിൻ െചരുവുകൾ -- തി ുn െനാmര സ്‌മാരകം േപാലേവ !! കര ൾ േകാർtു നാം ഓടിനടേnാരാ പാട ൾ -- പേ വര ുേപായ്‌ മമ മാനസം േപാലേവ !! കളിവ ി വി ു നാെമാnായ്‌ കളിേcാരാ േതാടുകൾ -- േശഷിpൂ മ ിെn മാറിെല വി ലായ്‌ !! ഓണpൂkളം േമാടികൂ ീടുവാൻ പൂവുകൾ േതടി -- നടെnാരാ െതാടികളിൽ തലെപാkി നിൽpാണ്‌ െക ിട കൂ ൾ !!! amലമു t് പ ു നാം േമാദാൽ മ ാടി വാരികളിc -- മാേ ാ ിെല a ാറക ൻ െപായ്‌ േപാെയവിെടേയാ !! ക ാരം െപാtിെയാളിc കിണറിെn -- വkുകളാെക തകർnുേപായ്‌ നിൽpാണനാഥമായ്‌ !! oരു െകാcു കാ ിൽ പാറി പറേnാരാ apൂpൻ താടികൾ -- inീ വഴികൾ പാെട മറnു േപായ്‌ !! കഥകളുെട മാറാpിൽ തലെവcുറ ുn മുt ിയmേയാ -- ആേരാടും െചാലല്ാെത യാ്രതേപാെയാരു രാവിൽ !! പൂമരെകാmിെല കൂ ിെല നിെnയാ കു ാ kുരുവികൾ -- പാെട oഴി ു േപായ്‌ പൂമരം വാടി േപായ്‌ !! പഴയകാലtിൻ േപായ വസntിൻ െപാnണി ചിnുകൾ --- െന ിേല ി inും iരിpാണ്‌ ഞാൻ ഈ മരേചാ ിലായ്‌ !!! m«n³ ]pd¯v n¶pw Hcp I¯v IhnXIÄ IhnXIÄ
 19. 19. 19 aഖിൽ െചറിയനാട്‌ ്രപിയമുll െപൺകിളി നിൻ ചിറകിനാൽ eെn oതുkിപിടിcീ രാവിൽ ആയിരം െപാൻ തൂവൽസ്‌പർശtിനാൽ െതാ ുണർtി.. നിെn ഹൃദയtാള ളിൽ ഞാൻ േക ു ഗnർv വീണകൾ പിെnയും eൻ േപരു െചാലല്ി തുടിkുnതായ്‌..!! നിെn ്രപിയെമാഴികളിൽ ഞാൻ ക ു ആയിരം കുയിലിണ ചാലിcു ചാർtിയ രാഗസ്‌േമര സിnൂരസnയ്കൾ പിെnയും വിരിയുnതായ്‌..!! നിെn മിഴികളിൽ ഞാൻ ക ു eെn ്രപിയതരസവ്പ്‌നtിൻ വസnജാല ൾ പിെnയും iതൾ വിരിയിcതായ്‌..!! നിെn െചാടികളിൽ ഞാൻ ക ു eെn aട ാt ദാഹ ൾk് ആേവാളം പകർnു നൽകീടുവാൻ ചുടുചുംബനtിെn പാനപാ്രത ൾ വിരിയിcതായ്‌...!! നീ ചുടുചുംബനtിെn പാനപാ്രത ൾ പിെnയും വിരിയിcതായ്‌...!! {]W bkv]Àiw Suresh Mundakayam ഓർmയാൽ നീെയnിൽ നനയുേmാൾ eെn ശിഖര ൾ പൂkും ... േവദനകൾ ബാkിയാകുn aദൃശയ്മായ oരു മുറിവ്‌ .. oരു ജലസുഷിരംേപാൽ .... IhnXIÄ IhnXIÄ ജലസുഷിര ൾ
 20. 20. 20 പാവം ഫkീർ നീയും മിഴികളും ഹൃദയം െകാരുt ച ല ക ികൾ eനിെknും aരുളിപൂവും ,മൂവാ ൻ മാ യും കൽk കഷ്‌ണവും ,പcപുൽcാടിയും enും eെn വി ു നിൻ ൈകകളിൽ aഭയം ്രപാപിcത്‌ കു ി ക ുകൾ നിറയുേmാളായിരുnു െഷക്‌സ്‌പിയരിൻ േറാമിേയാ anരാള െള കവരുേmാ ലാs് ബ ിെലെktിയ കടമിഴികൾ േകാർെtടുtത്‌ തകർn െപാടിമീശkാരെn കരളിൻ കmന ളായിരുnു മുലല്pൂവിരി കാർകൂnലിനടിയിൽ നാണം തുളുmിയ നിൻ ക ിണകൾ താലിcരടിൻ നിർവൃതിയട േpാ െപാരുതി േനടുn േജതാവിൻ െകാടിയടയളമാkി ക ുനീർ oരാർtനാധtിൻനകmടിേയാെട കൺതുറേnാരവകാശിെയ തnി ു ്രപാണൻ പകുേtാെരെn വി ു െവll പുതpിൻ െപാതി ു നിലവിളkിനടിയിൽ o യ്‌k് കിടnേpാളാദയ്മായ്‌ eൻ മിഴികളിൽ നിnുതിർnത്‌ ചു ുെപാllിയ നിണതുllികളായിരുnു ! IhnXIÄ IhnXIÄ
 21. 21. 21Veena Pavi iെതാരു പുണയ്മായ ആt സമർpണമാണു, പാറേപാലുറc മനsിനുllിൽ ൈകെതാടാt ജലം നിറc ജീവിതം oരു െകാടുവാൾ മുനയാൽ പിളർെnടുt്, പിെn ullിെല നnകൾ ചിരകിെയടുt് ശൂനയ്മായ ചിര കൾ agിയിൽ ശുdം െചyുnു.... തീർtാടനtിെn വഴിയിൽ aനു്രഗഹം േപാെല േചരുവകൾ നിറയുnു, െതാലിയുരിkെp i ിയും ullിയും, െഞ ു പിടയുn കാnാരിയും കറിേവpിലയും, ആtാവിലല്ാt പുളിയും പിെn കടലിരmം മറn upും നിരtി amിkലല്് oരു ബലിtറയാകുnു.... iട ു നിൽkുn ദു ശkികെള iടിcു പിഴി ് പിെn ആt ബലിെkാരുkുnു, തീർcയായും iെതാരു സുകൃതം തെnയാണു... amിkലല്ിലര ് ആtാവ്‌ ശുdം െചയ്‌ത്‌, oടുവിൽ ചmnിയിേലkുll പരകായ ്രപേവശം ആt ബലിയുെട aവസാനമാണു... iനിയുllത്‌, െവllമൂറുn നാവിലൂെട കtുn വയറിേലkുll േമാkയാ്രതയാണു...... Palliyil Manikandan ആണാണിേനാെടാരു രഹസയ്ം പറ ു. 'aെnാരിടി'െവ ി. 'ദുർബലമായ ര ു മഴേമഘ' ളുെട oരു കൂ ിമു ൽ. െചറിെയാരു 'മുഴk'tിെനാടുവിൽ േവനൽമഴേപാെല പിെnയതു വിസ്‌മൃതിയിേലk്.... െപ ു െപ ിേനാെടാരു രഹസയ്ം പറ ു.! 'aെnാരിടി'െവ ി..! പിറെക 'തുടർമുഴk' ൾ; മിnൽപിണർ, കാ ്, തുllിെkാരുകുടമായി പിെnയേ ാ ു 'െപരുമഴ'kാലം.!! IhnXIÄ IhnXIÄ
 22. 22. 22 aനnശയനം വിരിെ ാരാ രാവിൽ നിലവിളkിനു മുnിൽ കൂmിയ ക ുമായ്‌ e്രത േനരം സഖീ നീ uറ ാതിരുnു..? ജനലഴിപിടിെcാരു ്രപതിമ േപാെല ഞാൻ നിെnയും േനാkി നിnേതാർkുnുേവാ...! പാവാടtുmിനാൽ ക ുതുടkുംേപാൽ പല േവള നീെയെn േനാkിയിേലല്.... പിെnയും വിരി ു പൂവുകൾ െകാഴി ു ജനലഴികൽേkെറ മിനുസം വnു. aനnമായ്‌ ്രപണയം കാtു നിൽpു െവറുെത കാtു നിൽpു.. ആണായ്‌ ജനിcു വീഴാൻ aർഹതയുെ ിൽ നീയുമാെയnും ്രപണയtിൽ വീഴുവാൻ enിനാേണാമേന aർഹത മെ ാn്..! ആേരാരുമറിയാെത enിെനnറിയാെത IhnXIÄ IhnXIÄ Jeevan Jet
 23. 23. 23 Indira Sadanandan The black cat enters Stealthily putting it's feet Into our privacy. It's ultimate glistening eyes Make jam the eye sight of One who lacks cleverness. In the language causes to drop Through small holes In the daily routine's change At the negation of fraternity To the dedication of dependence Everywhere The extremity of the glistening eye The cat walks to enter in, No intention in jumping out The cat is not the grief But is the destructive power. It pushes in the capital and Subsequently brightens it's eyes Through the darkness By putting slow soft steps of it's feet Like a lump of darkness, It enters.. Nishad Sudhakaran നിലാpാടമുഴുതു, നി്രദ വിതcു, കനവുകൾ െകാyുnു, ഞാനിnു... നീയിലല്ാtെയൻ രാവുകൾ, പുലരി െനാnുെപ മ ുതുllികെള കാണാൻ െകാതിkുnു... കരയുെട സവ്കാരയ്തയിൽ പിെnയും പിെnയുെമtി േനാkുn പുഴേയാള െള േപാെല... നടpാതകൾ oരുkുnു, ഞാനിnു നിെn േതടിയുll യാ്രതകൾkായ്‌... aകെല നിെn കിതെpനിയ്‌kു േകൾkാം..., eെn പാദ ളുെട കുതിp് കേ ാടുn നിെn േവഗയാ്രതകളുെട കിതp്... IhnXIÄ IhnXIÄ BLACKCAT
 24. 24. 24 NikhilNair Nair വിരഹം വിഷയമായ്‌ eഴുതുവാൻ ... ്രപണയിcു േപായീ ഞാൻ നിെnേയാമെന .... പിെn .... മരണം വിഷയമായ്‌ eഴുതുവാൻ. .. േവ ിയീ കയറിൽ കിടnാടുnു ഞാൻ ... IhnXIÄ IhnXIÄ
 25. 25. 25 Suja Udayakumar പൂരം കഴിെ ാരു പൂരpറmിെല െപാ ിയ ബലൂണും കുpിവളtു ുകളും oെnാnാെയടുkുn പി ിളം ൈപതേല േത ുn ബാലയ്tിൻ ബലിയാേടാ നീ...... ആെരേയാ േതടുെnാരീ ബാലയ്േമ നിൻ ദീനമാം കൺകളിൻ ആഴം ഓതുnീ ജഗtിേനാടുctിൽ "ആരുമിെലല്നിെkn" െപാllുn സതയ്ം...... ബാലയ്tിൻ ്രകീഡകെളലല്ാം മറnി ് േതാളിലാസ ിയിലി വെയാെkയും നീളുn യാ്രതയിെതേ ാ ് കുേ ്രകൂരമാം വിധിതൻ സയ് ിേയാ നീ........ കാരുണയ്ം േകവലം വാkിലും േനാkിലും േഹ മാനവാ നീ uണർെnണീല്‌kൂ ബാലയ്െകൗമാര െളnും മനുഷയ്െn ഹരിതാഭമാം കാലെമേnാർkുക നീ....... IhnXIÄ IhnXIÄ t]cv nÀt±in¡mw s^bnkv_p¡v IhnXÄ {Kq¸nsâ Cu Hm¬ sse³ amKkn³ aq¶mw e¡w hsc {]kn²oIcn¡pt¼mgpw kmt¦XnI ImcW§fm t]cv ÂImsX "IhnXIÄ' F¶ t]cn¯s¶ {]kn²oIcn¨phcnIbmWv. AptbmPyamb t]cv nÀt±in¨v Cu kwcw`¯np ]n´pWbpw {]Nmchpw evIWsa¶v A`yÀ°n¡p¶p - AUvan³
 26. 26. 26 *മലയാളം വായനശീലമാkൂ aറിവ്‌ േനടൂ വരൂ ്രപിേയ.... നമുk് െകാcിയിേലാ േകാഴിേkാേ ാ ആലpുഴയിേലാ േപാകാം.. മൈറൻ ൈ്രഡവിേലാ ബs് sാൻഡിേലാ ബീcിേലാ ... നmുെട സ്‌േനഹം പ ു െവkാം..ചു ിൻ മധുരം നുകരാം... aവിെട െവc് ഞാൻ നിെn മാറിട െള താേലാലിkാം.. aവിെട ഞാൻ നിെn നിതംബ െള തേലാടാം eെn തരുണാsിയിേലk് രkം നിറയേ ... വി്രജഭിത പൗരുഷം ഞാൻ നിെn വയറിേലാ aരയിേലാ േചർtമർtാം.. eെn മൂ്രതനാളിയിലൂെട േരതs് വമിkും വേര... "േജാkി" യിലല്ാtതിനാൽ eെn തുടകളിലൂടെതാഴുകും വേര... a ിേന...നമുk് ചുംബനസവ്ാത്രnയ്ം േനടാം... നmുെട കു ികൾ െപരുവഴിയിലും ചnകളിലും േഭാഗിkെ .. ബsിലും ്രടയിനിലും വദനസുരതം നടtേ .... കnിമാസp ികൾ നാണിc് കൂ ിൽ കയറേ .. സവ്ാത്രnയ്tിെn െവllി െവളിctിൽ തnയിലല്ാkു ു ൾ നmുെട നഗര ്രഗാമ വീഥികൾ നിറയേ .. േമാഹൻലാലും േജായ്‌ മാതയ്ൂവും aവെര ദെtടുkേ ... സദാചാരേkാമര ൾ മുഷ്‌ഠിൈമഥുനം നടtി സംതൃപ്‌തി aടയെ ... നമുk് സവ്ാത്രnയ്tിൻ പുതിയേമഖലകൾ തിരയാം... *്രഗൂpിൽ കവിത േപാs് െചയ്‌ത വയ്kിയുെട െഫയിസ്‌ബുk് യൂസർെനയിം ആണ്‌. IhnXIÄ IhnXIÄ Praveena Vasanth iനിെയnു ബാkി ?? ്രപണയtിെn േപp ി - കടിcു മുറിcി മനസ്‌ ! േമെലയു ് ... ചിnയുെട ചിതലുകളും, േവദനയുെട വിരകളും- കാർnു തിn തല! താെഴയു ് .. െക eഫ്‌ സിയും ,മാക്‌ ഡിയും, സിഗര ും,സ്‌റ്‌ഫ്‌ഫും - onിcു - പ ിെ ടുt വായും വയറും! െമാൈബലും,ലപ്‌േടാപും- പാതി പകുെtടുt ക ുകള ! eക്‌സര്‌സിസ്‌ മഷിനുകൽkു കടം െകാടുt ൈകകാലുകൾ ! ullു െപാllെയ ിലും u ് ബാkി .... oരു പിടി മ ും കാtു .. eെn ഈ െന ു ..
 27. 27. 27 Nanditha Ks aവസാന ്രപതീkയും iവിെടയസ്‌തമിkുകയാണ്‌ iനിെയെn സവ്പ്‌ന ളിൽ ്രപണയtിെn വർ ളിലല് പകരം മരണtി െn കരിnിരികtുകയാണ്‌ iനി മനsിെn ചുരം കയറിവരുn oരു മഴേമഘവും തീര ളിൽ ത ിലല് ഗായ്രതി െചാലല്ാെനടുt aരകുmിൾ െവllവും ആരുെടേയാ aവകാശമാണ്‌ iവിെട ഞാൻ മരിkുേmാൾ eെnkുറിെcാരു കവിതെയഴുതാം മൗന ളാൽ നീലിc വാkുകളിൽ െകാരുt് oരുമാലയു ാkാം മനsിെല കtി നിn െനയ്‌tിരികൾ ആെരാെkേയാ േചർn് െകടുtിയിരിkുnു iനിയുllരാ്രതികളിൽ നിശാഗnികൾ പൂkിലല് കരയരുത്‌ കറുtപുഷ്‌പ ളുമായ്‌ കാലം കാtിരിkുകയാണ്‌ IhnXIÄ IhnXIÄ
 28. 28. 28 Dileepan തെn... പുര കtുേmാൾ തെn കഴുേkാൽ ഊരി eടുkാൻ പുര തെn eനിkിലല് തെn. aതിനാൽ eെn മനസിെn aടിkാടുകളിൽ agി പടരുേmാൾ ശ്രതുവുമിേലല്, മി്രതവുമിേലല് eനിkിലല് തെn. താടിk് തീ പിടിkുേmാൾ തേn ബീഡി കtിkാൻ eനിk് താടിയും iലല് തെn ധാടിയും iലല് തെn eനിk് ശ്രതുവുമിലല് തെn, മി്രതവുമിലല് തെn.. പുര കtുേmാൾ തെn വാഴെവ ാൻ eനിk് േതാ വും iലല് തെn േനാ െമtാt eനിk് ശ്രതുവും iലല്തെn, മി്രതവും iലല്തെn. a ിെനെയാെk തെnയായി ും, e ിെനെയാെk തെnയായി ും, േദ, aേമരിkൻ ചാേരാപ്രഗഹം തലയ്‌k് മീേത: aതിെn നിഴലിലീ ഭൂമി- ഭൂമിയിലാരും മി ുnിലല്. 'െകാcുകു ിയും തടിയനും' ആകാശേമഘ ൾkിടയിൽ eവിെടേയാ unം പാർt്, oരു വിരൽസ്‌പർശതവ്ര മസ്‌തിഷ്‌കjവ്രനാഡിയിൽ തെn uണർnിരിയ്‌േk തെnയാകേലല് ഭസ്‌മാസുരാവതാരം
 29. 29. 29 മിഴി ക ൂർ േപാs് െചയ്‌ത ്രഗൂp് ഡിസ്‌്രകിപ്‌ഷനിൽ നിnും This group is meant to freely write the poetry and freely discuss about it..... यह ग्रुप का ल य हे िक वत द्रता से किवता िलखना और चचार् करना.... ഈ ്രഗൂpിെn ലkയ്ം സവ്ാത്രnയ്േtാെട കവിത eഴുതുകയും ചർc െചyുകയും െചyുക enതാണ്‌.... கவிைதகள்......... മലയാളം കവിതകൾ കഴിവതും മലയാളം ലിപിയിൽ തെn akരെt ുകൾ iലല്ാെത ൈടp് െചയ്‌ത്‌ േപാs് െചyണം en് കൂടി പറയെ .... ഓർkുക aസഭയ്ത നി ളുെട നിലവാരെt കാണിkുnു...... സർഗാtകതയും aസഭയ്തയും തmിൽ േനർt aതിർtി പ ിടുnു..... iത്‌ കവിതകൾk് മാ്രതം ull ്രഗൂp് ആണ്‌......... പെk നി ൾk് eഴുതാം സവ്ത്രnമായി.......... കലാകാരെn സവ്ാത്രnയ്െt െതാടാൻ iവിെട ആരും വരിലല്......... നി ളുെട സൃ ിയുെട േമൽ ആരും കtി െവkിലല്.......... സമൂഹtിെല enിെനയും കവിതയിലൂെട വിമർശിkാം...... സ്‌േനഹിkാം............ ്രപതികരിkാം.......... പല ്രഗൂpുകളും eഴുt് കാരെn സവ്ാത്രnയ്െtയും വിമർശകെn സവ്ാത്രnയ്െtയും െവലല്ു വിളിcേpാൾ ആണ്‌ ഞ ൾ i െന oരു ്രഗൂpുമായി iറ ിയത്‌........... ഭാഷാേഭദമേനയ് നി ളുെട സൃ ികൾ സവ്ാഗതം െചyുnു.........!!! മനsിൽ തീpnം നിറc കവിതയുെട...... നnയുെട....... ആtാവിെn........... സ്‌േനഹtിെn........... ്രപതികരണtിെnെn യാഗാശവ്െt ഞ ൾ iതാ iവിെട െക ഴിcു വിടുnു...........!!! IhnXIÄ IhnXIÄ
 30. 30. 30 FUnäÀs¡´mWv tPmen? kwi- banÃ; FUnänwKv Xs¶. ½psS Hm¬ sse³ amKknv FUnäÀ Dt−m? Cà F¶v Xs¶bmWv icnbmb D¯cw. {]km[Isâ tdmÄ am{Xta Cu FgpXnbhv (£an¡Ww; Iot_mÀUn A£ct¯m¶nhmkw S¯nbhv) DÅq., {_ukdn t^m−v kt¸mÀ«v CÃm¯Xnm Xncpt¯−nS¯v am{Xta Xncp¯Â S¯p¶pÅq. IhnIfpsS h m ¡ p I Ä X X m b c q ] ¯ n  hmbn¡s¸Ss« F¶ Nn´bv¡¸pdw IhnXIsf BkzZn¡p¶XÃmsX ]e à krjvSnIsfbpw FUnäv sN¿mpÅ tbmKyXbpw Ap`h]cnNbhpw Fn¡v Cà F¶ hmkvXhw ad¨pshbv¡p¶nÃ. {K q ¸ v k P o h a m I p ¶ X n  k t ´ m j a p − v . A w K § f p w {]XnIcW§fpw Cnbpw hÀ²n¡s«. amKkn³ aq¶w e¡w Hcev]w sshIn- bXn £an¡Ww. ]Xnhpt]mse ]e à krjvSnIfpw ImWmpw hmbn¡mpw am{Xta IgnªpÅq. samss_ {_ukÀ hgn hmbn¡pt¼mÄ Cu IhnX F´bmepw Cu e¡¯n DÄs]Sp¯Ww F¶p tXm¶pw. ]s£ nÀ`mKyhim IhnIfn ]ecpw Fsâ {^−v enkvän CÃm¯Xp sIm−v tm«n^nt¡j³ hgn B IhnXIfn F¯nt¨cm³ IgnbmsX hcp¶p. hfsc thKX Ipdª CâÀsäv IW£³ hgn sXm«p Xte¶v sNbvX t]mkvänte¡v t]mepw F¯nt¨cm³ ( t ] m k v ä p I f p s S { ] f b w ImcWw)sUkvIvtSm¸v hgn h¶m t]mepw ZpcnXamWv. IhnXIÄ {Kq¸n sUkvIvtSm]v hgn h¶mte amäÀ tIm¸n t]kväv sNbvXv Hm^v sse³ FUnäÀ tkm^vävshbdn sh¨v Unssk³ S¯m³ Ignbq. Cusbmcp {]ivw Cnbpw ]cnlcn¡s¸Sm¯Xnm C¯hW amKkn³ {]kn²oIcn¡pt¼mÄ ZpJw Ahtijn¡p¶p- ]e ÃIhnXIfpw DÄs]Sp¯m³ IgnªnÃtÃmsb¶ ZpJw I m I s â B k z m Z h n a À i nco£W¡pdn¸pIÄ, A½phnsâ nco£W§Ä, Shida Prasad sâ hmÀ¯mhm¡jvW§Ä, A_vZpÄaPoZv ]n F (XfncpIÄ SmÀKävkv) sjbÀ s N ¿ p ¶ I y m ] v k q Ä I Y I Ä , a m K k n s â b p w { K q ¸ v h m f n s e k r j v S n I f p s S b p w s à m c p h m b ¡ m c p w n c q ] I c p a m b jnPn¯nst¸msebpÅ H«h[n kplr¯p¡fpsS à krjvSnIfpw DÄs]Sp¯m³ IgnªnÃtÃm F¶ ZpJt¯msS Cu {InkvXpakv ]Xn¸v n§Ä¡mbn kaÀ¸n¡p¶p kmw tImgnt¡mSv IhnXIÄ IhnXIÄ

×