Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DIARI DE VILANOVA             21 d’octubre del 2011  Bústies, telèfons i ordina-dors dels domicilis s’omple...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Entrevista en el Diari de Vilanova

1,048 views

Published on

Entrevista publicada el 21 d'octubre de 2011 en el Diari de Vilanova

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Entrevista en el Diari de Vilanova

 1. 1. DIARI DE VILANOVA 21 d’octubre del 2011 Bústies, telèfons i ordina-dors dels domicilis s’omplencontínuament de publicitatadreçada a nom dels qui hi ha-biten. Una bona aplicació dela Llei de Protecció de Dades,que té com a objectiu garantirles llibertats i els drets fona-mentals de la persona, espe-cialment pel que fa l’honor ila intimitat personal, evitariaque aquestes informacionscampessin per fitxers no de-sitjats, però es calcula que no-més un 14% de les empresesha començat a protegir les da-des personal dels seus arxius,explica Salvador Mujal, asses- D’altra banda, el directorsor de Protectat, consultoria L’Escola Politècnica Supe- de l’EPSEVG, Enric Trullolsvilanovina especialitzada en rior de Vilanova i la Geltrú va comentar la vocació queaquest camp. (EPSEVG) imparteix de nou té la ciutat pel món uni- Amb l’aparició dels aquest any la segona edició versitari i ferroviari, visi-ordinadors, grans magat- del màster en Sistemes Fer- ble en una petita àrea onzems d’informació, les roviaris i Tracció Elèctrica. hi conflueixen tant la UPCempreses comencen a fer Aquest estudi és una titula- com l’estació de tren, elsús de moltes dades. Quin ció pionera a Catalunya que tallers de RENFE i el ma-ús se’n pot fer?, reflexiona ofereix l’EPSEVG per segon teix Museu del Ferrocaril.Mujal. La llei, i el reglament o que s’hi trobin, com ha vador Mujals. Establir aquests Arco; si et truquen has de any i compta amb una bona Segons Trullols, aquesta si-que se’n deriva de 2007, obli- passat, historials mèdics. protocols de seguretat reque- demanar quin canal tenen participació d’alumnes. nergia és difícil de trobarga l’Administració, les empre- Per reglament, totes les reix d’una formació específi- perquè els puguis exercir El màster va fer la seva ses- en un altre lloc.ses i professionals a establir empreses han d’inscriure ca, cosa que explica que siguin (per telèfon, per correu postal sió inaugural dilluns passat a En l’acte també hi va assis-mesures de seguretat sobre els seus fitxers a l’Agència de les empreses més petites les o electrònic, per fax) i, en 30 la sala d’actes del Museu Fer- tir la regidora de Cultura, Ma-les dades de caràcter perso- Protecció de Dades; han de que tenen més deures per fer. dies, t’han de respondre. Si rocarril. Durant la presenta- rijó Riba que va afirmar quenal de treballadors, clients, generar la documentació de El resultat és que existeix un no ho fan, pots denunciar- ció, la directora del museu, des de l’Ajuntament calproveïdors o col·laboradors. seguretat i han d’establir me- mercat de dades; constant- los a través de l’Agència de Pilar Garcia, va destacar la saber potenciar aquestaEs tracta d’evitar, explica canismes que garanteixin els ment surten problemes de Protecció de Dades. Si no implicació de la univer- anella del coneixement.l’assessor, que qualsevol drets dels ciutadans a l’accés, hackers que poden accedir ho fas, continuaran tru- sitat i de l’Ajuntament de Després de la presentaciópersona que entri en una la rectificació, la cancel·lació a les dades personals i des- cant, perquè per tot el que la ciutat en la voluntat de va tenir lloc la classe inaugu-oficina pugui veure un do- i l’oposició (drets Arco) a la prés les venen. siguin dades públiques treballar plegats per tal ral que duia per títol Hi haviacument sobre la taula amb informació que es té sobre la A l’altre costat hi ha la per- (llistat de telèfons, col·legis que el ferrocarril conti- una altra alternativa en el ferro-dades d’un treballador; és seva persona. Només un 14% sona, ciutadà i usuari, que so- professionals, associacions) nuï sent una oportunitat carril espanyol que l’alta veloci-habitual després d’una se- de les empreses han fet el vint no exerceix els seus drets no necessiten el teu con- de futur per al desenvo- tat?, que va anar a càrrec dellecció de personal llançar primer pas, i el segon i tercer perquè no els sap! Com a sentiment per usar-les, diu lupament econòmic del catedràtic de la UPC, Andréscurrículums al contenidor menys d’un 10%, afirma Sal- ciutadà tens els drets Salvador Mujal. territori. López. per part del pesquer Nuevo Noguera, 1.200 d’isernes per l’embarcació barcelonina Veronica I, i 1.600 de bacores pel Port de Vilanova. Les captures diàries han estat les se- güents: dilluns 24.062 quilos, 19.410 di- marts, 12.640 dijous, i 13.117 divendres fent un total setmanal de 69.229 quilos. Les espècies amb major nombre de cap- tures han estat: sardina 21.880, tallahams Una altra setmana amb poquíssimes 3.658, moll 3.057, sorell 2.476, iserna captures de sardina, i gens de seitó per al 2.310, calamar 2.158, bonítol 2.037, pop sector d’encerclament. Destacables són roquer 1.890, orada 1.704, maire 1.650, la captura de 3.600 quilos de tallahams bacora 1.613 i lluç 1.403.

×