1.Fonts i Recursos energetics
Cada cop hi ha més necessitat d'energia. N'hi ha una manada en constant creixement
 que no ...
2.Centrals productores
          convencionals
La necessitat de disposar d'energia en grans quantitats i de maner...
Centrals hidroelèctriques
       A les centrals hidroelectriques es genera electricitat
         a partir de...
Centrals tèrmiques
     Les centrals tèrmiques convencionals generen
       electricitat a partir de l'energia t...
Centrals nuclears
     Les centrals nuclears es diferencien de les centrals
       tèrmiques convencionals en el...
3.Energies renovables
Les energies renovables són les que provenen de fonts energetiques que es renoven
  de manera conti...
Energia solar fotovoltaica
       La conversió fotovoltaica, consisteix a transformar
         directamnet l...
Energia solar termica
      El captador solar tèrmic pla de coberta vibrada és
        un dels tipus més popul...
Energia eòlica
L'energia eòlica es basa en l'aprofitament del
 movimnet de la força del vent per realitzar un
 treball o...
Aeromotors
   Són maquines lentes, actualment
    gairiebé en desús, caracteritzades
    per un motor format de no...
Aerogenerador
    Són maquines rapides d'eix
     horitzontal, de perfil semblant a les
     helixs d'un avió, ...
Energia geotèrmica
     L'energia geotèrmica és la que prové de l'energia de
       l'interior de la terra i que...
Energia mareomotriu
     Aquesta font d'energia, qu aprofita el moviment d'un
       gran flux d'aigua durant l...
Biomassa
  S'eneten per biomassa la massa total de la matéria
    viva existent en un moment determinat de la terra
...
Salvaa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Salvaa

724 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

Salvaa

 1. 1. 1.Fonts i Recursos energetics Cada cop hi ha més necessitat d'energia. N'hi ha una manada en constant creixement que no s'atura. En el darrerers quaranta anys, el consum d'energia arreu del món s'ha triplicat. La disponibilitat és un factor clau per al desemvolupament dels països, atès que permet el funcionament d'indútries, màquines, aparells, mitjans de transport, etc. D'on sobte l'energia? Els elements que hi ha a la natura i que poden ser transformats en energia, com ara l'aigua, el vent, el carbó, el petroli, el gas, etce., els anomenem fonts d'energia. Les fonts d'energia són els recursos dels quals pot obtenir-se energia per produir calor, llum, movimnet, etc. Les formes d'energia mes importants són: energia mecànica, tèrmica, elèctrica, nuclear, química, sonora i radiant. Les fonts d'energia es poden classificar en Primaries i secundaries i poden ser Renovables i No Renovables.
 2. 2. 2.Centrals productores convencionals La necessitat de disposar d'energia en grans quantitats i de manera immediata fa la indispensable l'existencia d'instal·lacions productores d'energia, anomenades centrals elèctriques, que transformen l'energia primaria en energia elèctrica. Una central elèctrica es essencialment una instal·lació capaç de produir energia elèctrica en grans quantitats a partir d'una font d'energia primària.
 3. 3. Centrals hidroelèctriques A les centrals hidroelectriques es genera electricitat a partir de l'aigua associada al seu moviment en els rius o en circular, forçadament, a travès de canonades. Components d'una central hidroelèctrica La presa o embasamnet, els conductens d'aigua, la casa o sala de maquines, els transformadors i el parc de distribució. Funcionament d'una central hidroelèctrica El funcionament d'una central hidroelèctrica consisteix, en primer lloc, en la captació d'aigua, que es coduïda cap a la turbina a través de la canonada forçada i aprofitant l'altitud del desnivell.
 4. 4. Centrals tèrmiques Les centrals tèrmiques convencionals generen electricitat a partir de l'energia tèrmica produïda per una combustió. Nomalment s'hi usen combustibles fossils derivats del petroli, del gas natural, del carbó, etc. Components d'una central tèrmica La caldera, la turbina de vapor, l'alternador o generador, el condensador, la bomba, la torre de refrigeració, la xemeneia. Funcionament d'una central tèrmica El combustible emmagatzemat es crema al cremador i subministra l'escalfor a la caldera per obtenir vapor d'aigua; aquest vapor a pressió acciona la turbina de vapor ¡, la qual fa girar l'alternador per produir energia elèctrica.
 5. 5. Centrals nuclears Les centrals nuclears es diferencien de les centrals tèrmiques convencionals en el fet que utilitzen la calor alliberada en una reacció nuclear per produir el vapor d'aigua. Components d'una central nuclear Reactor, barres de control, bomba, turbina, alternador.
 6. 6. 3.Energies renovables Les energies renovables són les que provenen de fonts energetiques que es renoven de manera continuada, és a dir, que no s'esgoten al contrari del que succeeix amb els combustibles fossils Els avantatges més importants de les energies renovables respecte de les convencionals són les següents: Asseguren la protecció de l'entorn natural L'ús d'energies renovables redueix les emissions CO2 a l'atmosfera. Permenten una menor dependencia de recursos energètics limitatats i esgotables, com ara els combustibkes fòssils. Les energies renovables més utilitzades són: solar tèrmica, solar fotovoltaica, hidràulica, eòlica, biomassa i resisdus, geaotèrmica i mareomotriu.
 7. 7. Energia solar fotovoltaica La conversió fotovoltaica, consisteix a transformar directamnet la radiació lluminosa del Sol en energia elèctrica. Aquest fenomen es coneix com l'efecte fotovoltaic. Com a components habituals: Bateria o acumulador, inversor regulador de carrega, Les instal·lacions solars es poden classificar en dos grans grups: Instal·lacions autonomes o aïllades i Instal·lacions connectade.
 8. 8. Energia solar termica El captador solar tèrmic pla de coberta vibrada és un dels tipus més populars i utilitzats. Els elements que el formen són coberta tranparet, tubs de circulació, superfície absorvent i material aïllant. El vidre o plastic de la coberta impedeixen qu la radiació surti a l'exterior, la qual cosa provoca l'augment de la temperatura a la caixa.
 9. 9. Energia eòlica L'energia eòlica es basa en l'aprofitament del movimnet de la força del vent per realitzar un treball o per generar electricitat.
 10. 10. Aeromotors Són maquines lentes, actualment gairiebé en desús, caracteritzades per un motor format de nombroses pales normalmnet entre 12 i 24. Proporcionen poca potència i s'utilitzen sobretot per al bombejament d'aigua als pous.
 11. 11. Aerogenerador Són maquines rapides d'eix horitzontal, de perfil semblant a les helixs d'un avió, el rotor de les quals caracteritza per tenir poques pales (3). S'utilitzen per produir elèctricitat, acoblant un generador elèctric al rotor. Poden subministrar poténcies elevades.
 12. 12. Energia geotèrmica L'energia geotèrmica és la que prové de l'energia de l'interior de la terra i que es manifesta en forma de calor. A les centrals geótermiques, aquesta energia es fa servir com a font primària per produir eléctricitat
 13. 13. Energia mareomotriu Aquesta font d'energia, qu aprofita el moviment d'un gran flux d'aigua durant les marees, es coneix amb el nom d'energia mareomotrius. Per impulsar turbines que accionen alternadors i produexin electricitat, les centrals mareomotrius generadors d'elèctricitat s'han d'emplaçar en llocs (cales, badies, etc.) on l'amplitud de les marees superin els 5 m, per crar, amb l'ajuda de dics, grans embassaments que retinguin les aigües de plenamar.
 14. 14. Biomassa S'eneten per biomassa la massa total de la matéria viva existent en un moment determinat de la terra La biomassa es pot convertir en energia mitjançant les tecniques d'aprofitamnet següents: Processos fisics Processos termoquímics I Procesos bioquímics

×