Successfully reported this slideshow.

Izvjestaj o radu tzusk

405 views

Published on

Izvjestaj o radu TZUSK-a za 2010 godinu.

Published in: Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izvjestaj o radu tzusk

 1. 1. Turisiiiko zojednico USK_o )tAna.,r- . e(eet;,::cl- I TURtSneFA ZAJEDNTCA UNSKO-SANSKOG KANTONA Ulico: Dr.fililon Ljubijonkid br.l3 tet.lfox 00387 / 3T t AtZ-777 Tronsokcijski roduni fod : Unrcredir bonk - 33E90o22000r2821 :3ri8500220o 171282; i Sporkosse bonko - 199045005167262A Depoztt{ roEun kod UniCredit bonk 33800022(m$095 Poreznifibroj: I 1002139 Molidni broJ: 426301 602q)Oz e-moll tzgskGlbih.ngl.bo ; web sile : Untulhusk.nel fBroi: 37ll I IZVJESTAJ q RADU TURtSTteKE ZAJEDNTCE USK-o ZA 2010.9od. Bihoi,mort 201l.god. ru*rsnerl IAJEDNtcA u O-SANSKOG KANIONA / TOURIST COttiMUNtTY OF UNA-SANA CANTON Ad:es<-ii Acirr.:s.s: D:. tfonc Ljvi;iic;nkicc b:. !3, lel.-fqx/pt:one-fox: ++987 i}t,3i 22Z 77/ i lvn"w.lzr:sk. nei. *,ni uil: tzus<..s.jLliil.nsi.bc
 2. 2. Turisticko zojednico USK-o I I.Ooie oklivnosli i iu sklopu svog redovnog po$.oyglig iprovodenio opcih oktivnosti,Turisficko zojednico unsko-sonskog kontono je u prote{loi2oi0.god.,obo,rlo nt oktivnosti od kojih iz&opmo: . I Mjesedno podoloko o broju gostiju iostvqrenih nocenjo no podrueju Unsko-sonskog konl lsJi6emo do zo proleklu 20lO.god. imomo podotke iz deliri opdine konfono BuZim,Bosonsko Krupo,Bosonski petrovoc i Veliko Klodu5o). Nopomini r do smo se no odrese pruZoloco uslugo smje5lojo u opcinomo,koje ne ovljoju podoike,obro6oti vi5e pulo,otilo5 uvijek nismo sigurni zo rozloge nesurodnje islim. Tromjeseeno dosfov[$n;e podoloko o kretonju broio luristo no podrudju opcine Biho6 i cijelog Unsko-sonskoef kontono u op6inu Biho6 SluZbu zo roanoj, poduzetni5tvo - i obrt ; Dostovljonje podoto,lfi o kelonju brojo turislo no podrueju opcine Kljue u SluZbu zo finonsije, rozvoj i pod{zetni5tvo opcine Kljuc Sedmidno dostovljonjp nodotoko o kelonju brojo turislo iostolih oktivnosfi no podrudju USK-o, u Turistidku zoi{Onice Federocije BiH ; . OdrZonisuredovnisoitonci tljelo Turisticke zojednice USK-o - Turistidkog vije6o, Skupltine TZ USK-o iNddzon odboro TZ USK-o ; Surodnjo so privr komorom USK-o kroz grupociju zo fur2om ; posebon okcenl dot je no pripremu o cEKO BIS 201Ol kojije jedon od noiznodojnijih proizvodo Privredne komore US , o kojise u 20l0.god. odrZoo u periodu od 02.09-05.09. 20lO.godine; lemq EKOBIS-o bilo je Turizom u funkc[iodrZivog rozvojo. OvogodiSnji EKOBTS u ,rjelostije bio posve6en turizmu, ito je i rozumljivo, budu6i do je odnedovno rijeke Une isluZbeno proglo5eno Nocionolnim porkom. Centrolno temo u ok prote6ih sodrZojo sojmo slogo je bilo medunorodno konferencijo "Noci iporkoviu funkciji turizmo",kojo je odrZono drugog dono sojmo. Kroj drugog sojmo bio je rezerviron zo Veeer sporto i pleso". U sporlskom d[elu iodrZono su dvo furniro: Turnir u odbojcizo djevojdice no sportskom lerenu Kul centro u Bihocu, te Turnir u ulidnoj ko5orcino igroliSlu "Bigromo". tunrsrtera TAJEDNIcA -SANSKOG KANTONA / IOURIS COilMUNITY OF UNA.SANA CANION A.c,Jir__rl;lA<Jie -rs: Dr^ | ono Ljuciionkicc br. i3, te!.-foxlphone-fox: ++382 fol 37 2227 / / www. tzusk. tr gi. e-nrcil: fzusksibilr.rel.bc
 3. 3. Turisiicko zojednico USK_o Turnir u ulidnoj koSorgije orgoniziron zohvoljujuciTuristi-kojzojednici USK-o i KosorkoskoT XXL Biho6. No tirniru je udestvovoto nekoliko ekipo: flr?r_,4"_t1o Horbijoii, Mohorosi, Klo5ori, Testisi. puc go medo, Boroc Diingsonio,. fcigroii, eoeorl i i U plesnom dijelu!! $rodlk_om lrgu u Bihocu nostupilisu plesniporoviiptesne formocije Plesnih klubovo "Zuteidunje" iz Bihoco i"Enigmo" iz bozino. Mlodiigrodi pleso6i i oduSevili su publiku sr4ojim umijeeem i tolentom. Treci don sojmo ognciyo je nostovljen turistidkim oklivnosiimo - vec od 09.0o soti ujulro krenuo je "Rotory vto{ ootinom rileke Une u provcu Strooe tog buko, Kulen Vokufo i Mortin Brodo, o okupip je sve regionolne portnere kojisudjeluju no sojmu "EKoBtS 2010" u cilju regionolnog Pdvezivonjo ituristidke promocije Unsko-sonskog pontono. Kruno treceg dono s$jmo je svokoko bilo poslovno zobovno vedersmorogdno no6,, no koiojsu dodijetjenp nogrode nojuspje5nfiim izlogodimo sojmo. I Sorodnjo so turistiekir$ ogencijomo. hotelijerimo, restoroterimo po pitonju nostupo no soimovimo u zemljiiirfostronstvu u toku 20lO.god. ; i ! Konlinuirono obovje5lovonje privrednih preduze6o i knjigovodstvenih serviso no podrudju Unsko-sonskps kontono o izmjenomo normotivno provnih okolo, nodinu ispunjovonio zokonorfr odredenih obovezo, uploto turistidke dlonorine iborovisne tokse; i Pismeno obovjeStovopje provnih lico so podru-jo USK-o o neizmirenim obove zemozo ploconie turistidke cldnorine,nokon izursenog uvido u TZ-l obrosce ; I i Pismeno obovjeSiovoirle fizidkih lico kojo su registrirono zo pruZonje uslugo smjeStojo u domocinstvu o noeintir uplote borovi5ne tokse zo 20lO.god. ; i Redovno izvjeSlovonj$ reOerotnog ministorstvo okoliSo iturizmo o provedenim oklivnosf imo no reolizpciji projekoto u turizmu,koji su d[elom fiononsironi od sfrone novedenog minisforsf iro ; i Redovno dosiovo pofototo Slu2bizo rozvojop6ine Bihoc o kulturnim.sportskim i turisfiekim monifeslocfomo no podrueju opiine Bihoc,koje su vezone zo oblost no5eg dielovonjo i i Dostovo podotoko o fa:.f.Uno regotiu JU Kulturnicentorzo potrebe izrode kotologo Biho6ko tjeto 2010 I runrsuex* IAJEDNIcA u O.SANSKOG KANTONA / TOURISI COMMUNIIY OT UNA^SANA CANION Ad:.e;sr.:;Aclress: Dr. lifonc Lj,..rbr:cnkicc br. i3. iei.-fsxrFi:one-fcx: ++367 {Ci 37 22277 / , .,aww.lzusk.nei. e-mclil: lzusk(lbih.net.bo
 4. 4. Turistie ko zojednico USK-o Doslovo troZenih Ro$oloko opcinskom v[ecniku opcinskog vijeco cozin i I Dostov" p|1ol"Io olPosietomo,fop-destinocijomo,turislickim otrokcijomo, smjestojnim kopocitelimo. goslrofiponudiso podrudjo USK-o u pisone ielektronske il med;je I Redovno dosiov" q:jq:l:ko.Federolnoj uprovi zo inspekcijske poslove o smjestojnim kopocitelimougostit$qsrim objektimo,rofli putnidkim ogencfomo t- no podrudju USK-o i Redovno o2uriron;e vrieU porlolo www.fzusk.info - i iPored op6ih oktivnosli iz redpvnog.poslovonjo,Turistieko zojednico USK-o prisuslvovolo je nizustruc n ih seminoro,sosto no k{oO kolfr izdvojo mo : i i Udeice no Finolnoj Snferenciji projekto Regionolni centor zo poslovno povelvonje u Bosni i Hercegovini,{rgonizironom o strone Centro zo promociju lokolnog rozvojo (PLOD) Biho6 i I I Udeice no sostonku fsqetsti don vodo -22.morl, orgonizironom od strone Dru5tvo zo slvoronje kulture euvionlo izo5tite riieke Une unskismorogdi, f i Uee5ce no prezenio$li Rroiekfo Pulevimo bo5tineorgonizironoj od strone Regionolne rozvojnepOencfie zo sjeverozopod {RDA NW) i t Prisusfuo sostoncimo piretcrle sojmo EKOBIS 2010orgonizironom od slrone priwedne komore USK-o I ! i Uee56e no inslruktivnim finonsijskim seminorimo aFEBu t I runtslrerl TAJEDNtcA u O.SANSKOG KANIONA / TOURIS] CONNiNUNIY OF UNA.SANA CANTON Adresi:/A<Jress: Dl. Ljubijcnkico br. 13. iei.-fox/phone-fox ++367 Kli 37 ZZZ777 .arww.lzusk.nei. + i.rrcil: izursktdbih.net.bo
 5. 5. Turistidko zojednico USK_o l ude56e no rodioni:it-: Uprovljonje projekfnim ciklusom u sklopu opticironjo no tpA fondove EU,orgoniz#onim od skone Direlcije zo europske integrocije Udeice norodioniclllCc BiH Prokiidno izrodo projektnih pr[edlogo zo progrome lpA i progrome prekogropidne sorodnje u Sorojevu i Prisusivo no sostonk$ so Glovnim tojnikom uNWTo-o dr.sc.Tolebom Rifoi-om, orgonizironom od stiione Federolnog ministorsfuo okolro ilurizmo, odrZonom u Mosloru I I Prisusfuo finolu kvizo [EKoBlS 20lG Uno iekologflo,orgonizironom od strone privredne komore usK-o,JU Pepogo5kog zovodo USK-o ioi"eieg ekotoskog portomento unskih smorogdo I i Prisuslvo svedonom ftvoronju projekto Rozvoj eko-zone Np Uno iobogocivonje njegove turisfidke Pdnude,orgonizironom od ikone Opdine Biho6 ipL6o centro - centro zo promocijuflokolnog rozvojo; voZno je pomenuti do je i Turisticko zojednico USK-o jedon od Oortfiero no reolizocrjiovog proj,ekio i Prisustvo okruglom stplu no temu: Rozvojluristidkih potencijolo rurolnog podruijo ggcine Kljue-mogucfrostisurodnje so dijosporom,o onizirqnom od slrone Centro zo lokolni rozuoj i dijospdru Ktjud f Prisustvo sosfonku n{turnrstonje u sektoru turizmo injegovo poboljSonje,, orgonizironom u sor{ievu od strone privredne komore Federocfie Bosnei Hercegovine i Ude5ce no rodionicipton uprovljonjo Nocionolnim porkom Uno,odrZone u okviru Projekto izrodePlond uprovljonjo zo Nocionolnipork Uno kojeg finonsiro Federolno ministorsfuo okoli5o i furizmo i i Ude56e no rodionici{o izrodu proiektne slroteglje,u okviru projekfo : Poddko kreironjo i promocije putevo zQ eko iodziviturizqm u BosniiHercegovini runtstter* TAJEDNIcA uNs NSKOG KANTONA / TOURIST COMMUNNY OF UNA.SANA CANTON Ad:esclA.dress: Dr. ono Ljubijorrkico br. 13. lei--foxiPhone-fox: ++387 (0i 37 222 .arw.ry.lzusk.nei. e-rrroil: huskQbih.ne!.bc
 6. 6. Turislieko zojednico USK-o2.lzrodo i dislribuciio oromqiivnog moleritoto: U prolekloj 2Ol0.god.1zo svrhu promocije lurisliike ponude USK-o,izroden je i dijelomdistribu iron promotivni mof duriiol: I Digitolno fotogirofironje no podrueju USK-o. obrodo fologrpfijo zo komercijotnu upotrebu, lehnidko prip$mo zo 20l0.god. { devel prospekoto,pripremo tekslovo, prevodi no engleski i npmodkijezik) Kopironje cD/pvD (820 kom) -uno river,Uno regotoiDobro doSli Prospekfi lov,ri$olov,korto grodovo usK-o,foscikl konlonorni t Cestitke so Stohnpom I pored siolnih promofivnih oktivnosliputem medijo iweb sfronico, smolromo do jenojboljivid prezenlocrje,on{ino sojmovimo, iuristiekim bezomo,gdje se mogu direktnorozmijenili iste6i novo skustrlo. lz tog rologo Turistidko zojednico unsko-sonskog kontono je u2010god. vr5ilo prezentocrju[turisticke ponude Unsko.sonikog kontono, no noein do je uzeloudeice no sojmovimo furizrrrlp u zemljiiinozemstvu, kojisu plonironi progromom rodo zo20lO.god. lzdvojomo uce56o n$ i o filEDUNARoofvt sn.mm TURIaMA TtJRtzEM,N pnosr iEs- uuBLJANA,stovenrjo i periodu od2l-24.01.2010.9od. u Ljubljonije odrZon Sojom turizrno Turizem in U prostides. Turisticko z$iednico USK-o je izlogolo no zojednidkom Slondu so Turislidkom zojednicom HNK/Z iTufisfidkom ogencijom Fortunoiz Mostoro,predstovljoju6i cjelokupnu turistidku so podrudjo USK-o. fnudu I I MEDUNA ROPN, S N AM TU NZIfiA BIf Mil-ANO - MILAN O. ttatiJo U periodu od I 2l.O2.201}.god.u Milonu je odrZon Soiqm turizmoBtT Milono 2010. Turistidko USK-o je ilogolo no zojednidkom 5londu so Turistiekom zojednicom HN iuci turisfidku ponudu ugostiteljo, furistickih ogencijo, srnjeStojnih objekoto, [o koje se bove exlremnim sportovimo, le rofl-ogencijo so podrudjo USK-o. TURISTICKA ZAJEDNICA UNS .SANSKOG KANTONA I TOURIST COMMUN]IY OF UNA.SANA CANTON Adieso.iA.<iress: Dr. Ljuciionkico br- i3. |el.,foxlpl]one-fcr: ++381 i)i .a7 222/77 y.iw!v.lzr-isk.net. e-n;cil: trusk€_)bih.net.bc
 7. 7. I uristiiko zojednico USK-o AIEDUNARO?N, SAJAM nGASrr . I spLn,HRvArsKA - o}-o7.o1.20t0.god. No 15. odnom sojmu (GAST 20101 kojije odrZon u periodu od 03.03.- 07.03.2010.9od.u Spti ,udeSce je uzelo iTurislidko zojednico USK-o.Ove godine TZUSK-o je izlogolo no zoi om Stondu rrBH privredel,orgonizironom od slrone Konlonolne privredne komore T do vidi sve 5to nudiTurisiieko zojednico USK-o imolo je prlje svego,l.273 iz l5 zemoljo,oliihiljode posjetiloco iokom svih dono trojonjo sojmo. bogotim poprotnim sirjomskim sodrzojimo, te ino iojnoein sietnu priliku zo uspostovljo nje mnog$brojnih konlo kolo. PODUZETNSN/A I OBKTA GRAPOS.EXPO 2OIO. i Grodonici je 1gd 07. do 10.04.2010. otvoren prvi Medunorodni sojom U poduzetniStvo iobrto|"GRAPOS-EXPO 201CIGrodonico. Svoje poslovonje no ovom lojmu predstovilo ie ry izlogodo izsedom zemoljo Evrope. Medu izlogodimo je bilo i Turisticko zojednico Ufirsko-sonskog kontono,no zojednidkom Stondu Privredno komore Unskosonskog konforpo injenih dlonico: Bihodko pivovoro d.d. Biho6, Meggte Mljekoro d.o.o Biho6, Austrothprm Bihoi, "2 B" d.o.o. Veliko Klodu5o, "styrolherm" d.o.o. Cozin i "Uno RC Kiro rofting" 4.o.o. Biho6. U okviru sojmo uprilideno je i nojve6o sojomsko konferencijo o poduzptnistvu pod nozivom "poDUZFrNtSTVo I KONKURENTNOST. . SAJ,AM GOSPODARSTyA fiOSTAR ilOIO"MOS1AR I3- 3.MEDUNARpOTI t7.04.20t0.g0a. i I l3.medunorodfri sojom gospodorstuo TMOSTAR 20l0rr , no kojem je ove godine izlogolo oko Z0O ilog$do u 40 zemoljo sv[eto,odr2on je u periodu od 1 ]t 7.04. 2010. u Mosloru. OvogodiSnji$oiom ofvorio je predsjednik Srbije Boris Todic,o zemljo porlner bilo je Srbijo. i U sklopu Sojmo Mostor 201O,odrZole su se dvrje podsojomske monifestoclje ito turizmo iSojom knjige igrofidke industrije. Turistidko zojednico U K-o se pojovilo koo idogod no zojednidkom Stondu so preoslolim iurisliekim zojed iz Federocfie BiH, te je bilo u mogudnosti prezenliroli cjelokupnu turistidku Unsko-sonskog koniono zo predstoje6u sezonu. Tokom svih dono vonjo sojmo zobiljeZeno je izuzetno veliko posje6enost,o nojvi5e interesovonjo 5londo Turisiidke zojednice USK-o su pokozolizo rofting no Uni, lunrsrre r,t zAJEDNtcA u O-SANSKOG KANTONA /IOURIST COIIMUNITY OT UNA.SANA CANTON I A.d:ssl:i A.cJf e:s: Dr. lffono Ljubilcnkico br, i3. 1er.-fox/Phone-fox: ++387 (.Ci 3/ 222 /7 i I www.lzusk.nel. e-rncil: h:..rsk.6)bil :.r":ei,bc
 8. 8. Turistie ko zojednico USK-o predstoje6u 38lnierriocionolnu turistie ku Uno regotu,predstojeci S.medunorodni sojom EKOBIS koji 6e se odrlioti od 02-05.09.2010.god..rLotov no Uniisoni,store grodove no Unsko-sonskom konfonu ild. o i 8.SAJAM tUfrIItlA,LOyA I RfBOtOyA ,trST 20t0,. LUKAVAC I periodu od U ribolovo "LIST 2010". $6{8.05. 201O.god. u Lukovcu je odzon 8. sojom lurizmo. tovo i $ oko ?000 m2 zotvorenog ioko 1.000 m2 otvorenog sojomskog izlogolo je ufrupno r 25 izrogodo iz BiH iiz r I europskih zemorjo. 9?tl9f" Turisfidko zojednico Sr-o je izlogolo no zojednickom Slqndu so Breoslolim turistickim zojednicomo iz Fedefocije BiH. Tokom sojmo odnoni je iniz protecih sodrZojo: tokmidenje turislidko-ugostiteljskih Skolo BiH pod nozivorir "Onidoloze", strudno rodionicoSlogonje vino i rrrone", te "Festivol hrone i picot koo isporlske oktivnosti: notjeconje iojokoso no jezeru Modroc i godonje glinenih gohpbovo no streli5tu Huskici. I I i O L IIEDUNAROQTVI SN.MM PAUAPRIVREDE,PREHRANE TURIZMA tuDAN I IRESN.|E 20 | 0n, MoslAn_porocr U periodu od -29.05.2}10.9od. u Mosloru je odrZon 8. Medunorodnisojom privrede, ,prehrone i turizmo aDANt TRESNJE 201 0D. Turistidko zojednico K-o se u Mostoru pojovilo no zojednidkom Stondu Turisti6ke zojednice F BiH, fe i put predstovilo turistidku ponudu Unsko.sonskog koniono zo nodoloze6u sezonu, predstoje6u 38.lnternocionolnu lurisfieku Uno regotu. I I t 4.MEDUNARO4,|| SAJAl,l ORGANSKE pROmtODNJE t EKO TUR ZMA DAN MA[IE IOIO NOY TRAYNK i u periodu a2-a3.o7.2of 0.god. u Novom Trovniku je po cetvrti put orgoniziron Medunorodnisojom {rgonske proizvodnje ieko turizmoDonimoline 20lO.no kojem su se luristidke zojednicef so nodrucjo FBiH predstovile no jednom zojedniekom Stondu. lunrsrre rl zAJEDNtcA KANTONA /TOURIST COMTIIUNIIY OF UNA-SANA CANION Ad:esoiA.<Jress: Dr. Ljubfcnkico br. I 3. let.-f oxlphone -fox: ++387 iC] 37 222 7 i 7 ,ruww.lzusk. nei. e-mcril: tzuskrgbih.nei.bc
 9. 9. Turistiiko zojednico USK-o I I S.MEDUNAROpNI SAJAi.l (rEKOB,S 2Afin, B,HAC I I U periodu od -05.09.2010.9od.,no grodskoj otoci u Bihocu,odrZon je S.Medunorodnie isojom aEKOBIS 20lOl,no kojem je izlogolo vi5e od 250 izlogoco iz l0 zemoljo. Turisfi zojednico USK-o je izlogolo no zojedniekom Slondu so Turislidkim zojedni Federocrje Bosn e i Herc egovine, H ercegovod ko-nerelvo nskog kontono, Sredni nskog kontono i Zenieko-dobojskog kontono. Pored izlogodkog odrZono je izuzetno mnogo profeiih sodrZojo ,i 1o edukocijskih,ekolo5k turistidkih,zqbovnih i sporlskih. OvogodiSnji EKOBIS cijelostije bio posve6en turizmu, 5to je irozumljivo, budu6ido je odnedovno je rljeke Une isluZbeno proglo5eno Nocionolnim porkom. Centrolno lemo u o iru profe6ih sodrZojo sojmo siogo je bilo medunorodno konferencijo porkoviu funkcijiturizmo",kojo je odrZonq drugog dono sojmo. Krojdrugog no sojmo bio je rezerviron zo Veder sporlo i pleso". U sportskom dijelu eriodrZono su dvo lurniro: Turnir u odbojcizo djevojdice no sporfskom lerenu K centro u Bihocu, te Turnir u ulidnoj koSorci no igroliStu "Bigromo". U plesnc dijelu no Grodskom trgu u Biho6u nostupilisu plesni porovi i plesne formocije ih klubovo "Zute dunje" iz Bihoco i"Enigmo" iz Cozino. Mlodi igrodii plesodi isu publiku svojim um$e6em itolentom. Trecidon sojmo je nostovljen furislidkim oklivnoslimo - vec od 09.@ sotiujulro krenuo je "Rotory dolinom rijeke Une u provcu Sfrbodkog buko, Kulen Vokufo i Mortin Brodo, o oku je sve regionolne portnere kojisudjeluju no sojmu "EKOBIS 2010 u cilju regionolnog vezivo njo i luristid ke promocije Unsko-sonskog ko n tono. Kruno lreceg dono je svokoko bilo poslovnozobovno vederSmorogdno no6" no kojoj su dodrje nogrode nojuspjeSnijim ilogo-imo sojmo. II SAJAM ITURSTEKA BERZ.A BHORECA FEST aOIO"SARAJEYO MERNA U periodu od 2325. .2010.9od. u Sorojevu je odrZon ll lnternocionolnisojom i furistidko bezo FEST 20 I O.Ovo znodojno sojomsko i privred no mo nif estocijo orgonizirono je u obj klimo nojuZeg centro Sorojevo. Nosiloc ovog projekto je UdruZenje hotelijero i torofero Bosne i Hercegovine,o generolni pokroviteljje Vlodo Federocije BiH,tj. ministorsivo okoliSo ilurizmo,o portnerisu : IHRA- lnternolionolhotel & ouronl ossocio tion. EMR F-Euro-Medilenoneo n resf o uro nt Federotion iBAHA Alionce hotel ossociotions. Ciljsojmo ibeze bilo je promocijo ivolori dostignuco u turizmu, hoteliierstvu iugosliteljstvu. Svoj inieres u izlogonlu no ovom i bezi, pronoSlo je Turistidko zojednico USK-o,kojo je prezenlirolo ipromov olo turistieke pofencfiole svoje regije. TURISIICKA UAJEDNICA KO.SANSKOG KANTONA /TOURISI COMANUNIY OT UNA.SANA CANTON A i-ii es oiA.d!^€;ss: Di rfcrnc Ljubijcnkiicr br. i3, lei.foxrFhcne-fcx; ++387 i0! 37 22?-777 .i;ww.tzr-.r:k.nei. e-moil: tzustlalbih.nef ,bc
 10. 10. Turislicko zojednico USK-o GENERAI.NT elp sl.n MzEps zlro,,zENrcA I I I U periodu od 05-l0.tir kojem je udeSce 201Ogod. u Zenicije odrzon r T.GenerorniBH roko 450 iztogodo iz2szemotj;;;,j";; sojom ZEps 20l,no godine bilo je Crno Zemtjo portner ove Turistieko zojednico Federocije BiH. pr zojednicomq iz Fe ;il::y: ponudu i:, ::f d nid kom irond uturistiekim zoje d rto svoju ::: ::, zojedno,o pr.oiioiim tidke Turis n ice Posjetitetjisu no i n mjestu imolipritiku do vide cjelokupnu oktuelno deiovonio svokoj od regijo. turislieku ponudu.le Nojvediinleres oolc su zo skicenire u Federociji lov iribolov. s kojimo BiH,te zo destinocije pogodne ;ebno obiluje podrudje zo U";k;;;rk"j rontono, I I o 2S.DANI LLIDA,JE, t ,qKrNDA A8-10.t0.20tfl.god. I i U periodu od 1.0.1 0.201O.god. u Kikindi je odrZono monifeslocijo ,Donilu 25_to irodicionotno to kullurnih. sportskih, sodrZoto je niz od 3o roztieitih prosromo ;*.,Tll-qr.t?:li" i ociji i ove godine sudjelovoli su predslovnici zojednice Unsko_sons Turistidke unrro_ro ns ros kon i;n o. i po p.i puf Op6ine Bihoc i l?ll:i,j:,":g:?I?T:f r Biho6o. oni su se 0f , r o.goJ. ;ilJ,il, "il##r; kulku" no iiondovimo ,1.Q,20 koje su neposredno bili i iztogoti,;aJnotrrog Iurislidko zojednico .-o predslovilo je suvenire, nosnle, fruStuko. svim op5tim iz svog kojo. kototoge "t"k;tomo i ; U poslijepodnevnim so svedonog otvoronjo i .Tif^t!f0_l-0-Wd..odfono cenrrolno monifestocijo jteZih i Ove godine je nodm< ::13^":J].Zih nojve6ih plodovo iikveJudoje. I prye 6 godino postignutirekord 5kole iz Fulogo iniiho Srednje poljoprivredne bundeve od 253,4 kilogromo. Predslovnicis oocJnrl USK no 25.Donimo luO-je doJisu i izjove direkiorico Turistidke zo medije: ice USK-o,gdo Josminko Su5ko gostovolo je progromu Kikindo,o Ljiljo lvu5i6, u TV komore USK-o, u oro isurodnik zo odnose s jovno56ui"Jrr"cid prJ;;; Rodio Kikinde. U Grodskoj dvoroni Huri6" u GoroZdu Je od r4. do r/. oktobro odrzono sedrno privredno-kulturno ocijo "Donijobuke - GoroZde 2010." Ove godine ude56e no tjmu potvrdito je oko z0 izrogodo lro iz nom zemoljo Srbije i Cn BiH, roko i susjednih Po miSrjenjimo mnogih ovogodisnjo 9o9 monirestotiio, oiro Je Jecrno od boliih kodq llec o sojmovimo u noiojlemlji - Iuristidko zojednico USK je iove godine iztogolo no zojedniekom preostolim f uristidkim Stondu so iz Federocije BiH. tunlsrrera rn"rior.trce uHsr sANsKoG xANT9NA / TouRtsT Coffi ntJrr:si.;,/A.ders: D,.. trioiro Ljirbijockico br. i3. lei.-foxlphone-fcx: ++367 i}i 37 222 77 i 1rww.1zusk.rre1, s-n:cil: fzuskrabih.nei.bc
 11. 11. Turisticko zojednico US K_o x]rMFDUNAR?* SAJAM LOVA,RTBOLAVA.EKOLOGTJE LUKA 04-07. r | .2a! a.sod. SpoRrA,toRrMES.,E ANJA i U periodu od 0 {Z.lI u 04{7l},.19]9:9gd. u pri #ii,T::3:,:?::,-il"pglF ,::t plllotuckog veresoimo odrzon je Medunorodni LoR1MES zbio;. sojmu je ude5ie uzeo veriki r,io :jijf r::::*:lj:::i*:r:rr?,"rH;?{;,;;;;#"il&:ffi ::il:A:?[i ;j;5."".;tli,i;?Jl,i.j SOOrtsko i tr rricfiit,a r^h^iL^ r^-..^^ -, sportske turistidke ropnike,lovce i ribolovce. Turisticko zojednicc tf(-o se nq ,l^- - ovom sojmu predsioviro so ponudom rovo iriborovo n.. n.r{r,,iir r IUSK_o. no podrudju rQ7 ^J I IX SAJA^ pRtyREDE8RetrO 2OO"ERCKO Ot -04.r2.20t0.god. ^,fEDUNARODNi I i U orgonizociji : komore Brcko distrikto deveti ,,Medu od r-4.r2.20r0. u Brdkom je odrZon BiH, sojom privrede Brdko-2010." No sojmu je udesrvou"r" izlogodo iz BiH, Srbije lrne Gore, Hrvotske irr"toJoo isrovenije. Turistidko zojednico usk-o se ove godine predsfq svojom luristidkom ponudom,no zojednidkom stondu zojednico so turistidkih Federocije BiH. . FESTIVALTURILMA EXPO TOURS 20 I O"TRAVNIK u orgon izociji Turisf idke zojedn ice Srednjo-boso . nskog kon tono, o pod pokroviteljstvom Fed{rolnog ministorstvo okollSo iturizmo iopcine Trovnik,u subotu I I 122010god.,no ohT"i.Y"5ic,je odrzon Festivor furizmo Vlosic Expo Tours 20t o,- Zimskidoni turizmo n{ vtosieu,dimeie zvonidno ofuoreno lmsko sezono no ovoj plonini. i Som progrom Festivop,ilo? je zo cirj do se no jednom mjesfu lto kvoriiein-rje predstove zimski turistpki polencijoli Bosne i Hercegovine,po je toko i Turistidko zoiednico unsko-sonsNog kontono iskoristilo ovu pri-liku te posjetileljimo prezentirolo zimsku lurislidku oonupu-Unsko.sonskog kontono. I A TAJEDNICA UN O-SANSKOG KANIONA ll / TOURFT Col,ltriUilny OF UNA_SANA CINTON Adfa-<crA.dre:s: Di tno Ljubijcnkicc br- i3. lel.-fox/ptrone-fox: ++362 .*ww.lzusk.nei. i}i 3t 222 /i7 e-nloil: hi;s<tebih.nei.bc
 12. 12. Turisticko zojednico USK_o4. Oroonizocione oklivnosliKoko bi potoklo ipodrZolo q{zgyonle odredenih monifestocijo projekoto i znoeojnih zounopredenje luristidke USK-o,Turistidko zojednico USK-o je obovilo niz orgonizocionihoklivnostivezonih zcr lurizmo,zojedno so drugim subjektimo. To su u ovbm periodubile: . Uce5ce u monifestocrje miro isjeconjoMelefto 2010; Turisiie ko zoiednico USK-o je orgonizirolo I rezentociju cjelokupne turislidke ponude USK-o u prosiorfomo hoteloSedro I Podr5ko orgonizociii rponifestocfieDruZenje rodniko i grodono Kostojnice i Prisuslvo sveconoj dopielitrodicionolne nogrodeZlolno ugostiteljsko kruno ZWg, odrZonoj u holeluMdOorielo, u eopljini Prisusfvo svedonoj doiCleli nogrodo i priznonjo BH Telecomo ponosni no porine ro 20Ag I Podr5ko orgo nizociji rJfro nifesiocije,sptovorenje no Drini, i Gljive u turistidkoj ponudi no5eg krojo Orgonizocfio odtoskoI borovko udeniko MjeSovife srednje 5kole Biho6o no tV Medunorod no lokmi# nje uE e ni ko u gosliteliskih I turistlE kih 5 kolo, odrZo n o l2.l1.z}lO.god. u Ovo lokmi-enje je od strone Sorojevskog sojmo cenlroskenderijo,o udenicisu se nekoliko disciplino,i lo: prezentocfio turistidke destinocije po sopstvenom izboru; emonje hlodnog jelo koo eksponoto po sopstvenom izboru; pripremonje slotkog iglo koo eksponolo po sopstvenom izboru; pripremonje mije5onog ie idoZbenog stolo. Udenici Mje5ovite Skole Biho6 vrotilisu se kuciso osvojenim sljedecim nogrodomo: o u kotegoriji lurisfidke desffnocije po sopsfue nom hboru, grupo udeniko e vednje Skole Biho6 (Haw&E.Vedod, eovit SumeJo, Nuhanovie Grahovacie$ono, Kvmalii Po5o, foviri Sorojo, Keiki6 Eldar, 12 tunrslerl ZAJEDNtcA u SANSKOG XANTONA / TOURIST CO|,IMUNITY Or UNA-SANA CANTON li.J: esc/Ac{ress: Dr.. orro Ljvorjonkicc br. i3. lei.-foxiPhone-fox ++387 {Ci 37 222 77 / ryww.lzusk. nef . e-mcil: tzuskiObilr.nei.bc
 13. 13. Turisticko zojednico USK-o Fefie Amro, R#ti Nedim, menfor: prcf.Eniso Adilovill, osvojilo trece mjesto,odnos4o Bronzonu plokelu: I i u kolegoriji prlpre monje mije5o nog piea udenik lnes p ajolie, menlor Azem Kozlico, osvojiliidrugo mjesto,odnosno Srebrnu plaketv i I I u ko-tegorljipqslwlionje i arcniiranje izroibenog sfolo udenik Amel Fefie ,menlor AFem Kozlica, osvojili tre6e mjeslo,odnosno gronzonu plakelv. I t i lzroda projekatoNokon 5fo je rospison Jovni zo odobir korisniko sredslovo "Tronsfer zorottoj lurizmo iokoli5o u Federociii BiH zo O.god.l,od strone Federolnog minislro okoli5o ifurizmo, Turislidkozojednico USK-o je oplici so 2 projekto zo rospodjelu gront sredstovo,ilo: . Ze sulinonsironle t v risfi e K h proizv o d o, izro d o tunsfidke ho rizo nt o I n e i ve rt i ko I n e signolzoc4e i fskrh ceslo v kantonimo i opeinomo (ponoi,pufokozi,vinske i cesie siro, f oze,5e lnic e, p ut n a o d moriito, i nf a p u nkt ovi, vi dikov ci, bicik/fsfiike sloze J, Turistieko zojednico USK-o oplicirolo je s projektom: - TudsfiEko nolizocijo USK-o-lllfozo: lzrodo sfudlie zo poslovljonfe urbone turlsliEke ciie opilno: Bosonski Pehovoc,Kljui,Buiim i Bosonsko Krupo i V studiie zo poslovlionje smede signolizocije no podrudju . Za sufinonsironje isudlelovonja no monifeslocijoma i progromima od znoeoja ze ro*/ v t u rizma i ugosfitel,p fvo fsojmo vi, f e stiv ali, kon gres, ij konferencije, str radi o nice,trodicio nolne v1enke monifesfo cije,sojmovi,izlolbe, obrozovni kozoliSne predsfove, znansfueno-istralivaeki prqekti i sL,| kojmo se unoprledule ili drvga konkurentnosf BH turizma i ugosfifellstuo, te dopnnosi zoititi okolr5o. ko zojednico USK-o,opliclrolo s proiektimo: lurlsfidko Uno regoloNokon 5to je rospison Jovni $ozivPodr5ko Europske unrje ekonomskom roaroju u Bosni iHercegovini-Poziv Vl,zojednci so Plod centrom iop6inom Biho6. Turislidko zoiednico jeudeslvovolo u pripremi i izro$i projekto : i Rozvot dlko-zone NPUnoi obogoiivonie niegove lurisfie ke ponude TUNISTEKA ZA.EDNICA UN .SANSKOG KANIONA / IOUNI$ COMMUNITY OT UNA.SA.NI CANTON ArJr e,qt;/AE1re ss: Dl. ionc Lji.rci;cnkico br. i3. tel.-fox/Plione-fcx: ++387 ioi 37 222 / /7 ,,tvr.ar.tzusk.nei. e-rnoil: kuskObih.nei.bc
 14. 14. Turistieko zojednico USK-o Reolizocljo projekotq I IProvodenie oklivnosti no re$lizociji projekto rodq Info punklo USK-o u Noclonolnom porkuPlituiEko iezero i L I I U surodnjiso SluZboml u Nocionolnom porku Plifvidko jezero.Aktivnosli vezone zo rolizocijp ovog projekto: Povelvonje SluZbom zo rozvoj,poduzetni5fvo iobrt op6ine Biho6; Povezivonje Turistidkom zojednicom Plituieko jezero r 5.06.2010. . olvoren je Info punkt USK-o no ulozu br.l u Nocionolni pork Plitvidko lzvr5en reprinf livnog moterijolo zo potrebe rodo Info punkto i dogovoreno ono doslovljonje promolivnih rnoierijolo r5.09.2010 Info punkl prestoo so rodomProvodenje oklivnosti no iji projeklo Inlernocionolne lurisfieke Uno regole Jedon od proizvodo u ljetnoj iuristidkoj ponudi BiH,o svokoko Unsko.sonskikontono, jeste u lniernocionolno turislidko Uno regoto, projekt kojise ove godinepo 3&miput orgoniziroo. I ju Uno regoio je plovilo od Kulen Vokufo {Op6ino Biho6}do Hrvoiske Kostojnice {R tsko), te je bilo smje5leno u sedom kompovo Uno regole: KulenVokuf, Strbocki buk,Biho6, no Uni-Cozin,Bosonsko Krupo,Novi Grod i Kostojnico. 38.l.T.Uno r je prezeniirono no niz sojmovo turizmo u BiH i inoslronstvu Turisfidko zoi USK-o se povezolo so op6inomo koie su bile ukljudene u ico :o reolizoc[u proj Uno regole -Biho6,Cozin,Bosonsko Krupo,Novi Grod, Kosiojnic iHrvotsko Kostojnico Utvrdene e ,kompovi,stojoliSto u toku somog odrZovonjo Regoie lmenovono kcijo 38.l.T.Uno regote pripremljen je ivni moterijol i ufurdeni noeini dislribuc[e, poslone morke ke ponude polencijolnim sponzorimo, rospison Jovni zo prikupljonje ponudo pruZonjo uslugo u vrijeme troionjo 38.l.T.Uno rego Odobrone ije ponude prikupljene no osnovu Jovnog pozivo Potpisoni i so nojpovoljnfiim ponudodimo Potpisoni so sponzorimo 38.lJ.Uno regote lzrodo kulturno-zobovnog progromo Uno regote Utvrdivonje anonico zo oivor Regole ruRtsrterl zAJEDNtcA SANSKOG KANTONA / TOURIST COA,TMUNITY OF UNA-SANA CANTON tei.-fox/Phone-fctx: ++38/ i}i 37 222 / /7 lzusk(s)bih.ne!-bc
 15. 15. Turisticko zojednico USK-o ; - Pripreme zo srfedono olvoronje isvedono zotvoronje Uno regote - Spu5lonje Regiote crjelim tokom rijeke Une - lzodo Finonsfikog izvjeStojo 3B.lnlernocionolne turistidke Uno regote - Anolize imjerQnjo ostvorenih rezultoio;izrodo idistribucijo oudio ivideo moterijolo,so SS.lnternocionolne luristidke Uno regoie UCESNICI UNA REGATE 2009 2010 INDEXDomoii 308 317 102,9Strcni 6t 126 206,6UKUPNO: 369 443 t20,t I I Regishocijo plovilp u 2fi)9.9od. i20l0.god. u loku odriovonjo Uno Regole I l: L iIZVJESTAJ SASTAVILI: DIREKTOR TURISTEKOG UREDA IZUSK.O ": , Josminko "fi{iPlecc. Wn"Ja ;. 11--l runrsrle rl TAJEDNtcA O.SANSKOG KANIONA / TOURISI COAIIMUNITY OF UNA.SANA CANTON

×