Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kitab Tauhid Jilid 3 fasal 4

Kitab Tauhid Syeikh Abd majid Az-Zindani

 • Be the first to comment

Kitab Tauhid Jilid 3 fasal 4

 1. 1. Jilid 3Fasal 4 :Dia Menjadikan Bumi Terbentang Luas Untuk Kamu
 2. 2. Apakah maksud Allah menjadikan bumi terhampar luas?
 3. 3. Az-Zariat : 48Dan bumi pula Kami hamparkan (untukkemudahan kamu mendiaminya); makaKamilah sebaik-baik yangmenghamparkannya.
 4. 4. Apakah perkara yangdisediakan oleh bumi?
 5. 5. Ibrahim:32Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi, danmenurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkandengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadimakanan bagi kamu; dan Ia yang memberikemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapaluntuk belayar di laut dengan perintahNya, juga yangmemudahkan sungai-sungai untuk kamu(mengambil manfaat darinya).
 6. 6. Fatir:3Wahai umat manusia, kenangkanlah nikmatAllah yang telah dikurniakanNya kepada kamu;tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatuselain daripada Allah; Ia memberi rezekikepada kamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhanmelainkan Dia, maka mengapa kamu reladipalingkan (dari menyembahnya)?
 7. 7. ar-Rum:46Dan di antara tanda-tanda yang membuktikankekuasaanNya, bahawa Ia menghantarkan anginsebagai pembawa berita yang mengembirakan; danuntuk merasakan kamu sedikit dari rahmatNya, dansupaya kapal-kapal belayar laju dengan perintahNya,dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki darilimpah kurniaNya; dan seterusnya supaya kamubersyukur.
 8. 8. an-Naml:61Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempatpenetapan dan telah menjadikan sungai-sungai diantara bahagian-bahagiannya dan telah menjadikanuntuknya gunung-ganang yang menetapnya; danjuga telah menjadikan di antara dua laut (yang masindan yang tawar) sekatan (semula jadi) yangmemisahnya? Adakah sebarang tuhan yang lainbersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan kebanyakanmereka (yang musyrik itu) tidak mengetahui.
 9. 9. an-Nahl:80Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah(yang kamu dirikan itu) tempat tinggal; dan Iamenjadikan bagi kamu dari kulit binatang-binatangternak: khemah-khemah (tempat berteduh), yangkamu mendapatinya ringan (di bawa ke mana-mana)semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti;dan (Ia juga menjadikan bagi kamu) dari berjenis-jenis bulu binatang-binatang ternak itu, berbagaibarang perkakas rumah dan perhiasan, (untuk kamumenggunakannya) hingga ke suatu masa.
 10. 10. ali-Imran:190Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, danpada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda(kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allahbagi orang-orang yang berakal;
 11. 11. al-Haj:65Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telahmemudahkan apa yang ada di bumi untukkegunaan kamu, dan (demikian juga) kapal-kapalyang belayar di laut dengan perintahNya? Dan Iapula menahan langit daripada runtuh menimpabumi, kecuali dengan izinNya; sesungguhnya AllahAmat melimpah belas kasihanNya dan rahmatNyakepada umat manusia.
 12. 12. al-Qasas:71Katakanlah: "Bagaimana fikiran kamu jika Allahmenjadikan malam kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat; tuhan yang manakahyang lain dari Allah, yang dapat membawakan cahayayang menerangi kepada kamu? Maka mengapa kamutidak mahu mendengar (secara memahami danmenerima kebenaran)?"
 13. 13. al-Qasas:72katakanlah lagi: Bagaimana fikiran kamu jika Allahmenjadikan siang kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat; tuhan yangmanakah yang lain dari Allah, yang dapatmembawakan malam kepada kamu untuk kamuberehat padanya? Maka mengapa kamu tidak mahumelihat (dalil-dalil dan bukti keesaan dankekuasaan Allah)?"
 14. 14. Bumi dijadikan untukmanusia dan kehidupan yang lain
 15. 15. Bumi menyediakan : • Air dan udara yang sentiasa cukup • Makanan yang membina kehidupan • Bukit bukau menghalang gegaran • Daya graviti menstabilkan kedudukan • Tumbuhan dan haiwan manfaat untuk manusia • Angin, hujan, laut, suhu yang sesuai untuk kehidupan
 16. 16. Persaksian umat Islam kepada AllahYang Maha Berkuasa, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Menjaga, Maha Pengasih lagi Maha Mulia

×