Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAP Vendor and Material Creation

SAP Vendor and Material Creation ( Language_Persian_Farsi )

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAP Vendor and Material Creation

 1. 1. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 1 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Vendor Creation ( XK01 ) ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 2. 2. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 2 :‫فروشنده‬ ‫ایجاد‬XK01
 3. 3. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 3 ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬XK01‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫سازمانی‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫صفحه‬ :‫نماییم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اطالعات‬ ‫صفحه‬ :‫کمپانی‬ ‫کد‬ :‫خرید‬ ‫سازمان‬ :‫فروشنده‬ ‫حساب‬ ‫گروه‬
 4. 4. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 4 ‫زبان‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬‫انگلیسی‬‫و‬‫فارسی‬.‫شود‬ ‫وارد‬ ‫عناوین‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دلخواه‬ ‫به‬ :‫عنوان‬company‫خانم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آقا‬ ،‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫فرد‬ ‫کامل‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫شرکت‬ ‫کامل‬ ‫نام‬ :‫نام‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فروشنده‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫ای‬ ‫واژه‬ ‫دلخواه‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ :‫جستجو‬ ‫عبارت‬ .‫باشد‬ ‫پالک‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫خیابان‬ ‫آدرس‬ :‫خیابان/پالک‬ ‫کدپستی/شهر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :‫کشور‬IR‫ایران‬ ‫کشور‬ ‫برای‬ ‫حتما‬ :‫زبان‬FA‫فارسی‬ ‫همان‬ ‫یا‬.‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫اطالعات‬‫بخش‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫فکس‬ ،‫موبایل‬ ،‫تلفن‬ ‫شماره‬communication‫یا‬ .‫شود‬ ‫وارد‬ ‫فروشنده‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫همان‬
 5. 5. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 5 .‫شود‬ ‫استفاده‬ ...... ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫فروشنده‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫جهت‬ ‫می‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫ملی‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫فروشنده‬ ‫هر‬‫مذکور‬ ‫کدهای‬ .‫باشد‬ :‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫فروشنده‬ ‫ایجاد‬ ‫کنترلی‬ ‫اطالعات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫را‬
 6. 6. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 6 .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫فروشنده‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫کشور‬IR ‫اول‬ ‫بخش‬ ‫است؛‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫بخشی‬ ‫دو‬ ‫ساخنار‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ :‫بانک‬ ‫کد‬5.....‫رقمی‬ :‫حساب‬ ‫شماره‬ ‫نام‬ :‫حساب‬ ‫دارنده‬‫حساب‬ ‫دارنده‬ ‫حقوقی‬ ‫یا‬ ‫حقیقی‬ ‫شخص‬ ‫شبا‬ ‫شماره‬
 7. 7. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 7 ‫که‬ ‫فردی‬ ‫سازمانی‬ ‫پست‬ ‫و‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫دلخواه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫فروشنده‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫تماس‬ ‫نقطه‬ ‫است‬ ‫قرار‬
 8. 8. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 8 .‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫فروشنده‬ ‫با‬ ‫مبادالت‬ ‫حسابداری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فیلد‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫فروشندگان‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ......... ‫کد‬ ‫ثابت‬ ‫بصورت‬reconciliation account.‫شود‬ ‫وارد‬
 9. 9. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 9
 10. 10. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 10 .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬ -:‫سفارش‬ ‫پول‬ ‫واحد‬IRR)‫ایرانی‬ ‫(لایر‬ -GR-based Inv. Verif.‫ا‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫را‬‫معنا‬ ‫بدین‬ .‫آوریم‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫نتخاب‬‫در‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫دریافت‬ ‫یک‬ ‫براساس‬ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫فاکتور‬ ‫یا‬ ‫صورتحساب‬ ‫کردن‬ ‫پست‬ .‫باشد‬ ‫سیستم‬ -Automatic purchase order‫و‬ ‫است‬ ‫اتوماتیک‬ ‫خرید‬ ‫سفارش‬ ‫معنای‬ ‫به‬ : .‫دراید‬ ‫انتخاب‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ -‫همان‬ ‫یا‬ :‫پرداخت‬ ‫شرایط‬Terms of payment‫با‬ ‫که‬ ‫قراردادی‬ ‫طبق‬ ‫بایستی‬ ‫ش‬ ‫بسته‬ ‫فروشنده‬‫مثال‬ ‫برای‬ .‫گردد‬ ‫انتخاب‬ ‫موجود‬ ‫لیست‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ده‬N060 -‫دکمه‬ ‫پرداخت‬ ‫شرایط‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫پس‬sub-ranges‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬
 11. 11. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 11 ‫توان‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬sub-range‫تعریف‬ ‫پرداخت‬ ‫شرایط‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫پرداخت‬ ‫شرایط‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫فروشنده‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ..‫کرد‬ sub-range‫با‬terms of payment.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫یکسان‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ -VSR description‫مثال‬ .‫فروشنده‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫چگونگی‬ ‫توضیحات‬ :06‫روزه‬ ‫دکمه‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫پس‬back.‫برویم‬ ‫بعد‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬
 12. 12. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 12 ‫دکمه‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬Alternative data‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫نمایید؟‬ ‫وارد‬ ‫جایگزین‬ ‫اطالعات‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫پرسد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫شده‬ yes.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫جایگزینی‬ ‫اطالعات‬ ‫هیچ‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫زیر‬ ‫پنجره‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
 13. 13. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 13 ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ایی‬ ‫داده‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬sub-range.‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫بودیم‬ ‫کرده‬ ‫تعریف‬ ‫گزینه‬purchasing data‫سبز‬ ‫تیک‬ ‫عالمت‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫آوریم‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫انتخاب‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ ‫را‬
 14. 14. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 14 ‫دکمه‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حال‬SAVE.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ ‫را‬
 15. 15. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 15 ‫دکمه‬ ‫فشردن‬ ‫با‬SAVE‫را‬ ‫وندوری‬ ‫شمارنده‬ ‫سیستم‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬
 16. 16. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 16 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ MM41 ‫دوره‬ ‫نام‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 17. 17. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 17 :‫متریال‬ ‫ایجاد‬MM41
 18. 18. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 18 :‫ساده‬ ‫های‬ ‫متلایر‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ :‫متلایر‬ ‫نوع‬Trading goods‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اجناسی‬ ‫یعنی‬ .‫تجاری‬ ‫کاالی‬ ‫همان‬ ‫یا‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫فروخته‬ ‫نهایی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫موجود‬ ‫مقادیر‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫متلایر‬ ‫گروه‬ ‫تکی‬ ‫کاالهای‬ ‫برای‬ :‫متلایر‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬single material‫انتخاب‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫مقادیر‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ویوها‬ ‫تمامی‬ -،‫خرید‬ ‫سازمان‬ -،‫فروش‬ ‫سازمان‬ -،‫توزیع‬ ‫کانال‬ -‫سابرنج‬ ‫و‬ ‫وندور‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫.با‬ ‫میکنیم‬ ‫وارد‬basic data.‫میشویم‬ ‫وارد‬
 19. 19. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 19 -‫شمارش‬ ‫واحد‬ ‫ترین‬ ‫کوچک‬ -‫سیستم‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ویا‬ ‫میشود‬ ‫اعالم‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫بارکد‬ ‫(این‬ ‫متلایر‬ ‫بارکد‬sap.‫میشود‬ ‫ایجاد‬ -‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫شرح‬ -‫فروش‬ ‫مالیات‬
 20. 20. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 20 -‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫محتویات‬ ‫شمارش‬ ‫واحد‬ ‫و‬ ‫میزان‬ -‫میشود‬ ‫انتخاب‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫مقادیر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نگهداری‬ ‫شرایط‬ -‫برای‬.‫شود‬ ‫مراجعه‬ ‫مربوطه‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫شرح‬ ‫افزودن‬
 21. 21. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 21 ‫روز‬ ‫چند‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫دارای‬ ‫کاال‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬‫ه‬‫فیلدهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫باشد‬ ‫فروشگاه‬ ‫های‬ ‫قفسه‬ ‫در‬Rem. Shelf Life‫و‬Tot. shelf Life.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬
 22. 22. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 22 ‫بارکد‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬‫با‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫انتساب‬ ‫دیگری‬ ‫متلایر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫قبال‬ ‫متلایر‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ .‫میشوید‬ ‫مواجه‬ ‫باال‬ ‫پیغام‬
 23. 23. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 23 ‫سیستم‬ ‫در‬ .‫میباشد‬ ‫خاص‬ ‫ماژول‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫متلایر‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫لیستینگ‬ ‫تب‬sap‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫متلایر‬ ‫تمامی‬ ‫م‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ‫برسد‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫فروشگاه‬‫باز‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫متلایر‬ ‫ایجاد‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫میشود‬ ‫لیست‬ ‫اژول‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫فروشگاه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫متلایر‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫جدید‬ ‫فروشگاه‬ ‫شدن‬
 24. 24. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 24 ‫دکمه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باال‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬execute listing‫ش‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫جدید‬ ‫پنجره‬ ‫یک‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ ‫را‬.‫ود‬
 25. 25. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 25 ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ .‫کنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫ماژول‬ ‫بایستی‬ ‫پنجره‬ ‫این‬ ‫در‬F4.‫نمود‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ماژول‬ ‫از‬ ‫موجود‬ ‫مقادیر‬
 26. 26. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 26 .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ .... ‫ماژول‬
 27. 27. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 27 ‫د‬ ‫ما‬ ‫متلایر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فروشگاه‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ .‫گردیم‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫لیستینگ‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ ‫را‬ ‫کپی‬ ‫دکمه‬ ‫سپس‬‫آن‬ ‫ر‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫میتوانیم‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫لیست‬assort.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫صفحه‬ ‫همین‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫که‬
 28. 28. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 28 ‫تب‬ ‫در‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫خرید‬ -‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫مالیات‬
 29. 29. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 29 ‫در‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫جهت‬ ‫مختلفی‬ ‫مقادیر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باال‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫تهیه‬ ‫زمان‬ ‫است.در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫سیستم‬ ‫کشورمان‬ ‫در‬ ‫مصوب‬ ‫مالیات‬ ‫میزان‬ ‫آموزشی‬ ‫مستند‬ ‫این‬0.‫باشد‬ ‫می‬ %
 30. 30. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 30 -‫فیلد‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫خالص‬ ‫قیمت‬net price.‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ .‫میرویم‬ ‫بعد‬ ‫تب‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫با‬
 31. 31. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 31 ‫تب‬ ‫در‬‫کنیم‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تب‬ ‫در‬‫های‬ ‫داده‬ ‫فروش‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ -‫فیلد‬ ‫در‬ ‫ناخالص‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬final price‫(بدون‬ ‫خالص‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫سپس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ .‫میکند‬ ‫محاسبه‬ ‫فعلی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫حاشیه‬ ‫و‬ )‫مالیات‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬
 32. 32. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 32 ‫تب‬ ‫اطالعات‬logistics: DC‫با‬ ‫کاالهایی‬ ‫برای‬.‫گردد‬ ‫ارسال‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫انبار‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫کامل‬ ‫یستی‬ ‫فیلد‬ ‫مقدار‬Aval. Chek‫بایستی‬60.‫باشد‬ ‫فیلد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫توجه‬P-S matl status‫به‬ ‫ارسال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫به‬ ‫گذاری‬ ‫سفارش‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫متلایر‬ .‫کرد‬ ‫بالک‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬
 33. 33. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 33 ‫تب‬ ‫انتهایی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬Logistics: DC‫دکمه‬MRP/Forecast Data.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ ‫را‬ ‫دکمه‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬
 34. 34. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 34 .‫شویم‬ ‫می‬ ‫جدیدی‬ ‫صفحه‬ ‫وارد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫فیلد‬Special procurement.‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫انبار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫لجستیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫نحوه‬ ‫قراردادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬
 35. 35. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 35 ‫کد‬06‫نشان‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫انبار‬ ‫به‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫این‬ ‫تامین‬ ‫دهنده‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کد‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬back‫تب‬ ‫به‬logistics: DC.‫گردیم‬ ‫می‬ ‫باز‬
 36. 36. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 36 .‫رویم‬ ‫می‬ ‫بعد‬ ‫تب‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫حال‬
 37. 37. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 37 ‫تب‬ ‫در‬Logistics: Store‫که‬ ‫مراحلی‬ ‫کلیه‬‫واقع‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پیمودیم‬ ‫قبل‬ ‫تب‬ ‫در‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫نحوه‬MRP/Forecast Data‫حال‬ ‫فیلد‬ ‫مقدار‬ ‫بایستی‬special procurement.‫کنیم‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬
 38. 38. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 38 ‫مقدار‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬06‫فیلد‬ ‫برای‬special procurement‫به‬ ‫انبار‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫گوییم‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫تامین‬ ‫فروشگاه‬back‫صفحه‬ ‫به‬logistics: store.‫رویم‬ ‫می‬ ‫بعد‬ ‫تب‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گردیم‬ ‫برمی‬
 39. 39. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 39 ‫تب‬ ‫در‬POS‫ش‬ ‫می‬ ‫چاپ‬ ‫مشتری‬ ‫رسید‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫شرح‬‫نحوه‬ ‫چگونگی‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫لطفا‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫ود‬ .‫فرمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫شرح‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫صحیح‬
 40. 40. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 40 ‫تب‬ ‫در‬ ‫بعالوه‬POS‫مقدار‬ ‫انتخاب‬ ‫نماییم.با‬ ‫جلوگیری‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬Passive‫جهت‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫فروش‬.‫آورد‬ ‫در‬ ‫غیرفعال‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫گاه‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫متلایر‬ ‫اطالعات‬ :‫نکته‬3‫می‬ ‫ارسال‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بامداد‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫بعد‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ،‫نماییم‬ ‫متلایر‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫فعال‬.‫شود‬ ‫نمی‬
 41. 41. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 41 ‫تب‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫فروش‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫شرح‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬POS‫به‬ ‫مایل‬ ‫شما‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫میپرسد‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫باشید‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫کاالی‬ ‫شماره‬ ‫ذخیره‬Yes‫سیستم‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫کاالی‬ ‫شماره‬Save.‫شود‬ ‫می‬
 42. 42. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 42 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ MM42 ‫دوره‬ ‫نام‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 43. 43. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 43 ‫کاال‬ ‫فارسی‬ ‫نام‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ MM42
 44. 44. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 44 ‫ویوهای‬basic data‫و‬POS‫صفحه‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ basic data.‫رویم‬ ‫می‬
 45. 45. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 45 ‫دکمه‬Additional data.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ ‫را‬
 46. 46. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 46 ‫تب‬ ‫در‬Short text( ‫فارسی‬ ‫زبان‬FA‫قبال‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ) ‫با‬‫فونت‬B Nazanin‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬MS Word‫توضیحات‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫تایپ‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫کاال‬
 47. 47. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 47 ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫توضیحات‬ ‫توان‬ ‫می‬.‫نمود‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬
 48. 48. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 48 ‫(حداکثر‬ ‫کوتاهتر‬ ‫بصورت‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫توضیحات‬06‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫آنچنان‬ ،)‫کاراکتر‬ ‫ویوی‬ ‫در‬ ‫را‬ ،‫شود‬ ‫چاپ‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫رسید‬ ‫روی‬POS.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫قبال‬ ‫فارسی‬ ‫توضیحات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬word‫یا‬ ‫و‬ excel‫با‬‫فونت‬NazaninB‫در‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تایپ‬SAP.‫شود‬ ‫پیست‬ ‫و‬ ‫کپی‬ .‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫مشتری‬ ‫رسید‬ ‫روی‬ ‫توضیحات‬ ‫برای‬ ‫کاال‬ ‫شمارش‬ ‫واحد‬ ،‫عالوه‬ ‫به‬
 49. 49. Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN IRAN Sayfa 49 ‫دکمه‬ ‫تغییرات‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬SAVE.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫فشار‬ ‫را‬

  Be the first to comment

  Login to see the comments

SAP Vendor and Material Creation ( Language_Persian_Farsi )

Views

Total views

725

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

54

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×