Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAP Purchasing info record

SAP Purchasing info record
Language : Persian

 • Be the first to comment

SAP Purchasing info record

 1. 1. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 1 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Delete Info Record ( ME15 ) ‫منوچهری‬ ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 2. 2. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 2 :‫خاص‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫خرید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫حذف‬ME15
 3. 3. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 3 ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ME15:‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫زیر‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫اقالم‬ ‫ابتدایی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ -‫خواه‬ ‫نمی‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ :‫وندور‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫نماییم‬ ‫خریداری‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫یم‬ ‫دکمه‬F4.‫کنیم‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫وندور‬ ‫شماره‬ ‫توانیم‬ ‫می‬
 4. 4. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 4 -.‫شود‬ ‫تامین‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫وندور‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫کاالیی‬ :‫متریال‬ -‫خرید‬ ‫سازمان‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫اطالعات‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫معمولی‬ ‫قراردادهای‬ ‫در‬info category، .‫باشد‬ ‫می‬ ‫استاندارد‬ .‫رویم‬ ‫می‬ ‫بعد‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬
 5. 5. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 5 ‫قسمت‬ ‫در‬Deletion flag‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ،‫گزینه‬:‫دارد‬ ‫متفاوتی‬ ‫معنای‬ ‫ها‬ -Complete info record‫بدین‬ ‫کمپانی؛‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫کردن‬ ‫دیلیت‬ ‫برای‬ : ‫در‬ ‫وندور‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫خرید‬ ‫ارتباط‬ ،‫باشد‬ ‫خرید‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کمپانی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫معنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پاک‬ ‫خرید‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫تمامی‬ -Purch. Org. data‫ک‬ ‫خریدی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫کردن‬ ‫دیلیت‬ ‫برای‬ :‫ه‬ .‫شد‬ ‫تعیین‬ ‫ابتدایی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫خرید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫برای‬ ،‫قراردادی‬ ‫بصورت‬ ‫اوشانک‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دوم‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ، ‫خاص‬ ‫وندور‬ ‫دکمه‬ ‫پایان‬ ‫در‬SAVE.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخیره‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫بمنظور‬ ‫را‬
 6. 6. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 6 ‫موف‬ ‫درصورت‬‫ذخیره‬ ‫عملیات‬ ‫بودن‬ ‫آمیز‬ ‫قیت‬‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫انجام‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫پیغامی‬ ‫سیستم‬ ،‫سازی‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬
 7. 7. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 7 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Create PO ( ME21N ) ‫منوچهری‬ ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 8. 8. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 8 :‫خرید‬ ‫سفارش‬ ‫ایجاد‬ME21N ‫دستور‬ME21N‫سفارش‬ ‫ایجاد‬ ‫ابتدایی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اینتر‬ ‫دکمه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ .‫شویم‬ ‫وارد‬ ‫خرید‬
 9. 9. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 9 .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫اقالم‬ -.‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫سفارش‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ :‫وندور‬
 10. 10. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 10 ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باال‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬F4‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ابتدایی‬ ‫حرف‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫موردنظر‬ ‫وندور‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ :‫نمود‬ ‫استفاده‬ )*( ‫ستاره‬ ‫از‬ ‫حروف‬ ‫بقیه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫وندور‬az*‫جای‬ ‫به‬ ‫ن‬‫کامل‬ ‫ام‬azar kandoo
 11. 11. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 11 ‫مورد‬ ‫وندور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫حال‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫پیدا‬ ‫وندورهای‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫سیستم‬ .‫نمود‬ ‫انتخاب‬ ‫لیست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫نظر‬
 12. 12. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 12 -‫باید‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ :‫کاال‬ ‫شماره‬‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کاالی‬ ‫کمکی‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫هم‬F4.‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫کاال‬ ‫جستجوی‬ ‫جهت‬ -‫فیلد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سفارش‬ ‫تعداد‬ :‫سفارش‬ ‫تعداد‬PO Quantity.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬
 13. 13. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 13 -‫و‬ ‫انبار‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سفارش‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ :‫سفارش‬ ‫تحویل‬ ‫محل‬ ‫فیلد‬ ‫در‬ ‫سفارش‬ ‫تحویل‬ ‫محل‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫فروشگاه‬ ‫درب‬ ‫کاال‬ ‫مستقیم‬ ‫تحویل‬ ‫برای‬ ‫یا‬ Plnt.‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬
 14. 14. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 14 ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫حاال‬Header.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬
 15. 15. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 15 ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمانی‬ ‫سطح‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫سفارش‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫باید‬.‫اطالعات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬Header‫برگه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سفارش‬Org. Data:‫دارد‬ ‫قرار‬ -:‫خرید‬ ‫سازمان‬Purch. Org. -:‫خرید‬ ‫گروه‬Purch. Group -:‫کمپانی‬ ‫کد‬Company Code
 16. 16. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 16
 17. 17. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 17 ‫کاندیشن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫(با‬ ‫را‬ ‫نت‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫سیستم‬ ‫اینتر‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ،‫باال‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ )‫ایم‬ ‫نموده‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬
 18. 18. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 18 ‫تب‬ ‫به‬ ‫خالص‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫محاسبه‬ ‫چگونگی‬ ‫جزئیات‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬Conditions‫در‬ .‫برویم‬ ‫سفارش‬ ‫ایجاد‬ ‫صفحه‬ ‫پایینی‬ ‫قسمت‬
 19. 19. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 19 ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫پایان‬ ‫در‬SAVE‫می‬ ‫کلیک‬ .‫کنیم‬
 20. 20. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 20 ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫باز‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫در‬SAVE.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬
 21. 21. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 21 .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫سبز‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫سفارشی‬ ‫شماره‬
 22. 22. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 22 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Assortman Module Change ( WSO2 ) ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬‫منوچهری‬
 23. 23. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 23 :‫کاال‬ ‫لیستیگ‬WSO2 ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانیم‬ ‫می‬WSO2‫بدین‬ ،‫بدهیم‬ ‫تغییراتی‬ ‫اجناس‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ماژول‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫بیفزاییم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫کاالهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حذف‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاالهایی‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫کلیه‬ ‫لیست‬ ‫از‬ ‫مذکور‬ ‫کاالی‬ ،‫ماژول‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫حذف‬ ‫کاال‬ ‫این‬ ،‫ماژول‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫کاالی‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬
 24. 24. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 24 :‫است‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫لیستینگ‬ ‫مفهوم‬ ‫و‬ ‫فروشگاه‬ ،‫آرتیکل‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫تراکنش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کاال‬ ‫تعریف‬ ‫زمان‬ ‫در‬MM41‫ویوی‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ایجاد‬ ‫بدو‬ ‫در‬ ‫آرتیکل‬ ، ‫تراکنش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بعالوه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫لیست‬ ‫لیستیگ‬WSO2‫دسته‬ ‫ماژول‬ ‫در‬ ‫تراکنش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫(چه‬ ‫لیستینگ‬ ‫عملیات‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫نمود‬ ‫لیست‬ ‫اجناس‬ ‫بندی‬MM41‫یا‬ ‫و‬ ‫تراکنش‬WSO2)‫جدیدی‬ ‫فروشگاه‬ ‫هرگاه‬ ‫سپس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫افزوده‬ ‫ماژول‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫شماره‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫باال‬ ‫تصویر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫ماژول‬ ‫شود‬ ‫افتتاح‬ .‫دهد‬ ‫می‬ 10000540 10001309 10045013 10879085 19884107 Super Market Assortment module 10000000120
 25. 25. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 25 ‫تراکنش‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬WSO2‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫دلخواه‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ماژول‬ ‫شماره‬ ‫مقدار‬20‫در‬ ‫را‬‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫گزینه‬procedure.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬
 26. 26. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 26 ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬F4.‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫ماژول‬
 27. 27. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 27 .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫سطر‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫شماره‬ ‫ابتدایی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫از‬ ‫پس‬
 28. 28. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 28 ‫پیغام‬ ‫سیستم‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫وجود‬ ‫درصورت‬material xxx already exists‫نمایش‬ ‫را‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫لیست‬ ‫ماژول‬ ‫در‬ ‫قبال‬ ‫موردنظر‬ ‫کاالی‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدیم‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫دکمه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫تکراری‬ ‫کاالی‬ ‫شماره‬ ‫توان‬ ‫می‬SAVE.‫نمود‬ ‫کلیک‬ ‫را‬
 29. 29. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 29 ‫گزینه‬ ‫باال‬ ‫پیغام‬ ‫نمایش‬ ‫درصورت‬skip error.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
 30. 30. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 30 ‫پیغام‬ ‫تغییرات‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫ذخیره‬ ‫از‬ ‫پس‬Module xxx maintained‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ .‫شود‬
 31. 31. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 31 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Set Article ( MM41 ) ‫منوچهری‬ ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 32. 32. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 32 :‫ست‬ ‫کاالی‬ ‫ایجاد‬MM41 ‫کامپوننت‬ ‫افزودن‬ ‫چگونگی‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫لطفا‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫ست‬ ‫کاالهای‬ ‫به‬ ‫ها‬ .‫فرمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫کاال‬ ‫ایجاد‬ ‫راهنمای‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫کاالی‬ ‫ایجاد‬ ‫چگونگی‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬
 33. 33. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 33 ‫ست‬ ‫کاالهای‬ ‫برای‬ ‫آرتیکل‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬Sales set.‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬
 34. 34. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 34 ‫صفحه‬ ‫در‬Basic data‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫اجباری‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،Components .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬
 35. 35. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 35 ‫فروخته‬ ‫کاال‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫بصورت‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫کاالهای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کامپوننتی‬ ‫کاالی‬ ‫شماره‬ ‫توان‬ ‫می‬ .‫نماییم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫اصلی‬ ‫کاالی‬ ‫به‬ ‫کامپوننت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬F4.‫کرد‬ ‫پیدا‬
 36. 36. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 36 ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫از‬ ‫بعد‬F4‫شکل‬ ‫در‬ ‫مثال‬ .‫نمود‬ ‫انتخاب‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫توان‬ ‫می‬ .‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کاال‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫براساس‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شماره‬ ‫باال‬
 37. 37. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 37 ‫واحد‬ ‫سیستم‬ ،‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫با‬ .‫نمود‬ ‫وارد‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫بایستی‬ ،‫کامپوننت‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مقداری‬ ‫شمارش‬.‫دهد‬
 38. 38. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 38 .‫نمود‬ ‫اضافه‬ ‫اصلی‬ ‫آرتیکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کامپوننت‬ ‫چندین‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬
 39. 39. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 39 ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫حال‬back.‫گردیم‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬
 40. 40. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 40 ‫ایجاد‬ ‫چگونگی‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬ ‫لطفا‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ‫تجاری‬ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬ ‫همانند‬ ‫صفحات‬ ‫بقیه‬ ‫ایجاد‬ ‫راهنمای‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫کاالی‬.‫فرمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫کاال‬
 41. 41. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 41 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ VKP0 Condition ( VK11 ) Promotion Price Setting ‫منوچهری‬ ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 42. 42. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 42 :‫فروش‬ ‫کاندیشن‬ ‫ایجاد‬VK11 ‫دستور‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫سمت‬ ‫های‬ ‫کاندیشن‬ ‫کردن‬ ‫آپدیت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬VK11.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ .‫رویم‬ ‫می‬ ‫کاندیشن‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ،‫دستور‬ ‫تایپ‬ ‫از‬ ‫پس‬
 43. 43. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 43 ‫کاندیشن‬ ‫توسط‬ ‫کاال‬ ‫ناخالص‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬vkp0‫از‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫آپدیت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ .‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اینتر‬ ‫دکمه‬ ‫کاندیشن‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬
 44. 44. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 44 ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫صفحه‬key combination:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫گزینه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ -‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ :‫توزیع‬ ‫فروش/کانال‬ ‫سازمان‬ ‫براساس‬ ‫کاال‬ ‫قیمت‬ ‫کان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫وجود‬ ‫درصورت‬‫فقط‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫کاندیشن‬ ،‫فروش‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫توزیع‬ ‫ال‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫معتبر‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫توزیع‬ ‫کانال‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬
 45. 45. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 45 :‫نمود‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫باید‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫از‬ ‫پس‬ -‫فروش‬ ‫سازمان‬ -‫توزیع‬ ‫کانال‬
 46. 46. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 46 :‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ -‫کاال‬ ‫شماره‬ -‫همان‬ ‫یا‬ :‫قیمت‬amount‫کاندیشن‬ ‫هر‬ ‫برای‬ -:‫واحد‬IRR‫ایران‬ ‫ریال‬ -‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫تاریخ‬ ‫همان‬ ‫کاندیشن‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ :‫کاندیشن‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاندیشن‬ ‫یا‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫اعتبار‬ ‫انقضای‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫پایان‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سیستم‬
 47. 47. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 47 ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬SAVE‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫کاالی‬ ‫برای‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ .‫شود‬

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • Sinabelyani

  Feb. 11, 2016
 • ShMirzadeh1

  Jan. 18, 2018

SAP Purchasing info record Language : Persian

Views

Total views

615

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×