Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Created By Salih KUCUK - SAP IS-Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 001 Aralık 2016
CREATE ARTICLE
‫کاال‬ ‫تعریف‬ ‫چگو...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 101 Aralık 2016
‫دستور‬ ‫ا...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 201 Aralık 2016
‫بمنظور‬‫ا...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 301 Aralık 2016
‫مقادیر‬ ‫...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 401 Aralık 2016
-‫وجود‬ ‫ص...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 501 Aralık 2016
‫روز‬ ‫چند...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 601 Aralık 2016
‫برای‬ ‫شد...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 701 Aralık 2016
.‫میباشد‬ ...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 801 Aralık 2016
‫دکمه‬ ‫اس...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 901 Aralık 2016
‫زدن‬ ‫با‬...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 1001 Aralık 2016
‫ماژول‬10...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 1101 Aralık 2016
‫می‬ ‫باز...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 1201 Aralık 2016
‫تب‬ ‫در‬...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 1301 Aralık 2016
‫خرید‬ ‫ج...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 1401 Aralık 2016
-‫فیلد‬ ‫...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 1501 Aralık 2016
‫تب‬ ‫در‬...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 1601 Aralık 2016
‫تب‬ ‫اطا...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 1701 Aralık 2016
‫تب‬ ‫انت...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 1801 Aralık 2016
.‫شویم‬ ‫...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 1901 Aralık 2016
‫کد‬01‫به...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 2001 Aralık 2016
.‫رویم‬ ‫...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 2101 Aralık 2016
‫تب‬ ‫در‬...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 2201 Aralık 2016
‫ب‬‫مقدار...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 2301 Aralık 2016
‫تب‬ ‫در‬...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 2401 Aralık 2016
‫تب‬ ‫در‬...
[ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 2501 Aralık 2016
‫تب‬ ‫در‬...
‫تغییر‬[ ‫آرتیکل‬MM42]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 2601 Aralık 2016
‫دستور‬MM4...
‫نمایش‬[ ‫آرتیکل‬MM43]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com 2701 Aralık 2016
‫وجود‬ ‫کا...
‫تغییرات‬ ‫سوابق‬ ‫از‬ ‫گزارشگیری‬[ ‫آرتیکل‬MM44]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com ...
‫تغییرات‬ ‫سوابق‬ ‫از‬ ‫گزارشگیری‬[ ‫آرتیکل‬MM44]
Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant
salih.kucuk@gmail.com ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SAP Create Article MM41

SAP MM41

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAP Create Article MM41

 1. 1. Created By Salih KUCUK - SAP IS-Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 001 Aralık 2016 CREATE ARTICLE ‫کاال‬ ‫تعریف‬ ‫چگونگی‬ ‫به‬ ‫مستند‬ ‫این‬ ‫در‬‫از‬ ‫گیری‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ،‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ، ‫کاال‬ ‫تغییرات‬ ‫سوابق‬‫سیستم‬ ‫در‬SAP.‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬
 2. 2. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 101 Aralık 2016 ‫دستور‬ ‫از‬MM41‫سیستم‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫اطالعات‬ ‫ثبت‬ ‫جهت‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دستو.ر‬MM41‫می‬ ‫وارد‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫گوشه‬ ،‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫کنیم‬
 3. 3. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 201 Aralık 2016 ‫بمنظور‬‫ایجاد‬‫آرتیکل‬‫های‬‫تجاری‬ ‫نوع‬ ‫از‬: ‫نوع‬‫آرتیکل‬(Material Type):Trading goods‫اجناسی‬ ‫یعنی‬ .‫تجاری‬ ‫کاالی‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫که‬‫می‬ ‫خریداری‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬‫فروخته‬ ‫نهایی‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گروه‬‫آرتیکل‬(Material Group)‫مقادیر‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ : .‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫موجود‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫آرتیکل‬(Material Category):‫کاالها‬ ‫برای‬‫ی‬‫ی‬‫بصورت‬ ‫که‬‫تکی‬‫به‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫فروش‬single material.‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ویوها‬ ‫تمامی‬‫برای‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫مقادیر‬ -‫خرید‬ ‫سازمان‬0111 -‫وندور‬ ‫کد‬‫سابرنج‬ ‫وندور‬ ‫و‬ -‫فروش‬ ‫سازمان‬0111 -‫توزیع‬ ‫کانال‬01 ‫می‬ ‫وارد‬.‫کنیم‬‫صفحه‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫با‬basic data.‫میشویم‬ ‫وارد‬
 4. 4. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 301 Aralık 2016 ‫مقادیر‬ ‫ویوها‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫بایستی‬‫الزامی‬‫اینصورت‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫قرمز‬ ‫پیغام‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ .‫برساند‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ضروری‬ ‫فیلدهای‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ -‫شمارش‬ ‫واحد‬ ‫ترین‬ ‫کوچک‬ -‫بندی‬ ‫دسته‬(Ct)‫و‬‫بارکد‬‫آرتیکل‬‫تامین‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫بارکد‬ ‫(این‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ویا‬ ‫میشود‬ ‫اعالم‬ ‫کننده‬sap)‫میشود‬ ‫ایجاد‬ -‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫شرح‬ -‫فروش‬ ‫مالیات‬ ‫مراجعه‬ ‫مربوطه‬ ‫راهنمای‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫کاال‬ ‫فارسی‬ ‫شرح‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ .‫شود‬
 5. 5. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 401 Aralık 2016 -‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫محتویات‬ ‫شمارش‬ ‫واحد‬ ‫و‬ ‫میزان‬ -‫شرایط‬‫میشود‬ ‫انتخاب‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫مقادیر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نگهداری‬ -‫مربوطه‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫شرح‬ ‫افزودن‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫مراجعه‬
 6. 6. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 501 Aralık 2016 ‫روز‬ ‫چند‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫دارای‬ ‫کاال‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬‫ه‬‫های‬ ‫قفسه‬ ‫در‬ ‫فیلدهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫باشد‬ ‫فروشگاه‬Rem. Shelf Life‫و‬Tot. shelf Life.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬
 7. 7. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 601 Aralık 2016 ‫برای‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫بارکد‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬‫آرتیکل‬‫در‬ ‫قبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫سیستم‬‫آرتیکل‬‫باشد‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫انتساب‬ ‫دیگری‬‫با‬ .‫میشوید‬ ‫مواجه‬ ‫باال‬ ‫پیغام‬
 8. 8. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 701 Aralık 2016 .‫میباشد‬ ‫خاص‬ ‫ماژول‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آرتیکل‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫لیستینگ‬ ‫تب‬ ‫سیستم‬ ‫در‬sap‫فروش‬ ‫به‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آرتیکل‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫میشود‬ ‫لیست‬ ‫ماژول‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ‫برسد‬ ‫جدید‬ ‫فروشگاه‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬ ‫هنگام‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫فروشگاه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫آرتیکل‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫نیازی‬
 9. 9. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 801 Aralık 2016 ‫دکمه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باال‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬execute listing‫کلیک‬ ‫را‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫جدید‬ ‫پنجره‬ ‫یک‬ .‫کنیم‬ ‫می‬
 10. 10. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 901 Aralık 2016 ‫زدن‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ .‫کنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫ماژول‬ ‫بایستی‬ ‫پنجره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دکمه‬F4.‫نمود‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ماژول‬ ‫از‬ ‫موجود‬ ‫مقادیر‬
 11. 11. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 1001 Aralık 2016 ‫ماژول‬10000000028‫نام‬ ‫به‬Discount all stores.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
 12. 12. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 1101 Aralık 2016 ‫می‬ ‫باز‬ ‫لیستینگ‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ ‫را‬ ‫کپی‬ ‫دکمه‬ ‫سپس‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فروشگاه‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ .‫گردیم‬‫آرتیکل‬‫است‬ ‫شده‬ ‫لیست‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫میتوانیم‬assort‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫صفحه‬ ‫همین‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫کنیم‬
 13. 13. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 1201 Aralık 2016 ‫تب‬ ‫در‬‫های‬ ‫داده‬ ‫خرید‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ -‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫مالیات‬
 14. 14. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 1301 Aralık 2016 ‫خرید‬ ‫جهت‬ ‫مختلفی‬ ‫مقادیر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باال‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫از‬‫مستند‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫کشورمان‬ ‫در‬ ‫مصوب‬ ‫مالیات‬ ‫میزان‬ ‫آموزشی‬8%.‫باشد‬ ‫می‬
 15. 15. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 1401 Aralık 2016 -‫فیلد‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫خالص‬ ‫قیمت‬net price.‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ -)‫روز‬ ‫(به‬ ‫سفارش‬ ‫تحویل‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫زدن‬ ‫با‬‫کلید‬.‫میرویم‬ ‫بعد‬ ‫تب‬ ‫به‬ ‫اینتر‬
 16. 16. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 1501 Aralık 2016 ‫تب‬ ‫در‬‫توانی‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫های‬ ‫داده‬‫کنیم‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫م‬ ‫تب‬ ‫در‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫فروش‬ -‫فیلد‬ ‫در‬ ‫ناخالص‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬final price‫به‬ ‫سیستم‬ ‫سپس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫و‬ )‫مالیات‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫(بدون‬ ‫خالص‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫فعلی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫حاشیه‬ .‫میکند‬ ‫محاسبه‬
 17. 17. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 1601 Aralık 2016 ‫تب‬ ‫اطالعات‬Logistics: DC‫کاالهایی‬ ‫برای‬‫تکمیل‬‫می‬‫از‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬‫به‬‫انبار‬.‫گردد‬ ‫ارسال‬ ‫فیلد‬ ‫مقدار‬Aval. Chek‫بایستی‬KP.‫باشد‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫توجه‬‫فیلد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬P-S matl status‫آرتیکل‬‫جهت‬ ‫را‬ .‫کرد‬ ‫بالک‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫ارسال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫به‬ ‫گذاری‬ ‫سفارش‬
 18. 18. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 1701 Aralık 2016 ‫تب‬ ‫انتهایی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬Logistics: DC‫دکمه‬MRP/Forecast Data‫این‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ ‫را‬ ‫دکمه‬
 19. 19. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 1801 Aralık 2016 .‫شویم‬ ‫می‬ ‫جدیدی‬ ‫صفحه‬ ‫وارد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫فیلد‬Special procurement‫لجستیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫نحوه‬ ‫قراردادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاال‬‫انبار‬ ‫در‬‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬.
 20. 20. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 1901 Aralık 2016 ‫کد‬01‫به‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫این‬ ‫تامین‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫انبار‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کد‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬back‫تب‬ ‫به‬logistics: DC‫می‬ ‫باز‬ .‫گردیم‬
 21. 21. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 2001 Aralık 2016 .‫رویم‬ ‫می‬ ‫بعد‬ ‫تب‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫حال‬
 22. 22. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 2101 Aralık 2016 ‫تب‬ ‫در‬Logistics: Store‫که‬ ‫مراحلی‬ ‫کلیه‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پیمودیم‬ ‫قبل‬ ‫تب‬ ‫در‬ ‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫نحوه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫دهیم‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫کاال‬‫که‬ ‫شود‬ ‫توجه‬‫زدن‬ ‫با‬ ‫دکمه‬MRP/Forecast Data‫فیلد‬ ‫مقدار‬ ‫بایستی‬special procurement‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫نیز‬‫تعیین‬‫نماییم‬.
 23. 23. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 2201 Aralık 2016 ‫ب‬‫مقدار‬ ‫انتخاب‬ ‫ا‬01‫فیلد‬ ‫برای‬special procurement‫می‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫تامین‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫انبار‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫گوییم‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬back‫صفحه‬ ‫به‬logistics: store‫تب‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گردیم‬ ‫برمی‬ .‫رویم‬ ‫می‬ ‫بعد‬
 24. 24. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 2301 Aralık 2016 ‫تب‬ ‫در‬POS‫می‬ ‫وارد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫چاپ‬ ‫مشتری‬ ‫رسید‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫شرح‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫صحیح‬ ‫نحوه‬ ‫چگونگی‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫لطفا‬ .‫شود‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬‫مربوطه‬ ‫راهنمای‬.‫فرمایید‬ ‫مراجعه‬
 25. 25. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 2401 Aralık 2016 ‫تب‬ ‫در‬ ‫بعالوه‬POS‫جلوگیری‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مقدار‬ ‫انتخاب‬ ‫نماییم.با‬Passive‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫توان‬ ‫می‬ .‫آورد‬ ‫در‬ ‫غیرفعال‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ :‫نکته‬‫آرتیکل‬‫ساعت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫تنها‬3‫بامداد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬‫آرتیکل‬‫این‬ ،‫نماییم‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫بعد‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫تغییرات‬‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫نمی‬ ‫فعال‬ .‫شود‬
 26. 26. [ ‫آرتیکل‬ ‫ایجاد‬MM41] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 2501 Aralık 2016 ‫تب‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫فروش‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫شرح‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬POS‫زدن‬ ‫با‬ ‫کاالی‬ ‫شماره‬ ‫ذخیره‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫شما‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫میپرسد‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫اینتر‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫باشید‬ ‫می‬ ‫جدید‬Yes‫در‬ ‫جدید‬ ‫کاالی‬ ‫شماره‬ ‫سیستم‬Save.‫شود‬ ‫می‬
 27. 27. ‫تغییر‬[ ‫آرتیکل‬MM42] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 2601 Aralık 2016 ‫دستور‬MM42‫اطالعاتی‬ ‫تغییر‬ ‫جهت‬‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬‫تعریف‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫کاال‬‫است‬ ‫شده‬ ‫وارد‬،‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ‫توان‬ ‫نمی‬‫در‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫شمارش‬ ‫واحد‬ ‫کوچکترین‬MM41.‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کاالیی‬ ‫شماره‬ ‫ابتدایی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ :‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مقادیر‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫دهیم‬ -‫خرید‬ ‫سازمان‬0111 -‫سابرنج‬ ‫و‬ ‫وندور‬ -‫فروش‬ ‫سازمان‬0111 -‫توزیع‬ ‫کانال‬01 ***‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫تغییرات‬ ‫برای‬ :‫نکته‬‫هیچ‬ ‫به‬ ‫نبایستی‬ ‫عنوان‬‫دستور‬ ‫از‬MM42.‫نمود‬ ‫استفاده‬‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬‫قیمت‬‫و‬ ‫خرید‬ ‫فروش‬‫کاال‬‫اجرای‬ ‫با‬‫دستور‬MEK1‫و‬VK11‫به‬ ً‫لطفا‬ .‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫شود‬ ‫مراجعه‬ ‫مربوطه‬ ‫راهنمای‬.
 28. 28. ‫نمایش‬[ ‫آرتیکل‬MM43] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 2701 Aralık 2016 ‫وجود‬ ‫کاال‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫ندارد‬MM43‫ذکر‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫کاال‬ ‫اطالعات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫ب‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫اجازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫نکته‬ ‫این‬‫صو‬ ‫ه‬‫رت‬ ‫می‬ ‫مواقع‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫لذا‬ ‫نمایند‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫همزمان‬ ‫توان‬‫حال‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ،‫کاال‬ ‫نمایش‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫ن‬ ‫مشاهده‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫ویرایش‬.‫مود‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ویوهای‬ ‫تنها‬ ‫ویو‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ .‫درآورد‬ ‫انتخاب‬
 29. 29. ‫تغییرات‬ ‫سوابق‬ ‫از‬ ‫گزارشگیری‬[ ‫آرتیکل‬MM44] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 2801 Aralık 2016 ‫سیستم‬SAP‫ثبت‬ ‫را‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاال‬ ‫اطالعات‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫تمامی‬ ‫کاال‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تغییرات‬ ‫لیست‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬ .‫نماید‬ ‫می‬‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬MM44:‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫نمایش‬ ‫کاال‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫ترنزکشن‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬
 30. 30. ‫تغییرات‬ ‫سوابق‬ ‫از‬ ‫گزارشگیری‬[ ‫آرتیکل‬MM44] Created By Salih KUCUK - SAP IS_Retail Consultant salih.kucuk@gmail.com 2901 Aralık 2016 ‫سطر‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬‫توان‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫کاال‬ ‫اطالعات‬ ‫روی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫جزئیات‬ :‫نمود‬ ‫مشاهده‬

×