Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sales price condition

SAP Sales Price Condition
Language : Persian

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sales price condition

 1. 1. Created By Salih Kucuk Email : salih.kucuk@gmail.com Tehran / IRAN Sayfa 0 SALE PRICE CONDITION ‫تعریف‬ ‫چگونگی‬ ‫به‬ ‫مستند‬ ‫این‬ ‫در‬‫بروزرسانی‬ ‫و‬،‫حذف‬‫نمایش‬ ،‫و‬‫سوابق‬ ‫از‬ ‫گزارشگیری‬‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬‫سیستم‬ ‫در‬SAP.‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬
 2. 2. ‫ایجاد‬‫کاندیشن‬‫قیمت‬‫فروش‬[VK11] ‫صفحه‬1‫از‬9 ‫دستور‬ ‫از‬VK11.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫اطالعات‬ ‫تعریف‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫سمت‬ ‫های‬ ‫کاندیشن‬ ‫کردن‬ ‫آپدیت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬VK11‫به‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ،‫دستور‬ ‫تایپ‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ .‫رویم‬ ‫می‬ ‫کاندیشن‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬ ‫صفحه‬
 3. 3. ‫ایجاد‬‫کاندیشن‬‫قیمت‬‫فروش‬[VK11] ‫صفحه‬2‫از‬9 ‫کاندیشن‬ ‫توسط‬ ‫کاال‬ ‫ناخالص‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬vkp0.‫شود‬ ‫می‬ ‫آپدیت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ .‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اینتر‬ ‫دکمه‬ ‫کاندیشن‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫پس‬
 4. 4. ‫ایجاد‬‫کاندیشن‬‫قیمت‬‫فروش‬[VK11] ‫صفحه‬3‫از‬9 ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫صفحه‬key combination:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫گزینه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ -‫سازمان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫کاندیشن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ :‫توزیع‬ ‫فروش/کانال‬ ‫سازمان‬ ‫براساس‬ ‫کاال‬ ‫قیمت‬ ‫فروش‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫معتبر‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫توزیع‬ ‫کانال‬ ‫و‬ ‫فروش‬ 0111‫توزیع‬ ‫کانال‬ ‫و‬01.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫کاال‬ ‫برای‬ ‫فروش‬ ‫کاندیشن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫شوند‬ ‫افتتاح‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫تعریف‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫از‬ ‫کاال‬Key combination.‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫های‬
 5. 5. ‫ایجاد‬‫کاندیشن‬‫قیمت‬‫فروش‬[VK11] ‫صفحه‬4‫از‬9 ‫برای‬ ‫معتبر‬ ‫سازمانی‬ ‫سطوح‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫باید‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫از‬ ‫پس‬:‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫کاندیشن‬ -‫فروش‬ ‫سازمان‬0111 -‫توزیع‬ ‫کانال‬01 :‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ -‫کاال‬ ‫شماره‬ -‫همان‬ ‫یا‬ ‫فروش‬ ‫واحد‬sales unit -‫همان‬ ‫یا‬ :‫قیمت‬amount‫کاندیشن‬ ‫هر‬ ‫برای‬ -:‫پول‬ ‫واحد‬IRR‫ایران‬ ‫ریال‬ -‫آن‬ ‫پایان‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫تاریخ‬ ‫همان‬ ‫کاندیشن‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ :‫کاندیشن‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫زمان‬ ‫تاریخ‬ ‫(تا‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬ ‫بصورت‬ ‫فروش‬ ‫های‬ ‫کاندیشن‬ ‫معموال‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫اعتبار‬ ‫انقضای‬2222909990‫تعریف‬ ) ‫ج‬ ‫رکورد‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫بروزرسانی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬.‫رسد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫اتوماتیک‬ ‫بصورت‬ ‫قدیمی‬ ‫کاندیشن‬ ،‫دید‬
 6. 6. ‫ایجاد‬‫کاندیشن‬‫قیمت‬‫فروش‬[VK11] ‫صفحه‬5‫از‬9 ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬SAVE‫ب‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫کاالی‬ ‫رای‬
 7. 7. [ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫حذف‬VK12] ‫صفحه‬6‫از‬9 ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬VK12‫حذف‬ ‫برای‬ ‫تنها‬‫رکورد‬.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫دکمه‬ ‫کردن‬ ‫کلیک‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫سطر‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬Delete Row‫به‬ ‫اقدام‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ .‫نمود‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫حذف‬ ‫سیستم‬ ‫در‬SAP‫بمنظور‬ ‫بلکه‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫حذف‬ ‫فیزیکی‬ ‫بصورت‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکوردهای‬‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫منطقی‬ ‫بصورت‬ ‫رکورد‬ ‫سیستم‬deletion flag‫دکمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نتیجه‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫حذف‬Delete Row‫یک‬ ‫شدن‬ ‫ظاهر‬ ‫ستون‬ ‫در‬ ‫تیک‬ ‫عالمت‬D.‫است‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫گویای‬ ‫بعد‬ ‫تصویر‬ .‫باشد‬ ‫می‬
 8. 8. [ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫حذف‬VK12] ‫صفحه‬7‫از‬9 ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫پایان‬ ‫در‬Save.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ -‫دکمه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کردیم‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫رکوردی‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫درصورتی‬Delete Row‫دارد‬ ‫قرار‬ .‫نمود‬ ‫خارج‬ ‫حذف‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دکمه‬ ‫آن‬ ***‫دستور‬ ‫از‬ ‫قیمتها‬ ‫بروزرسانی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫قیمت‬ ‫تغییر‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬VK11‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫می‬
 9. 9. [ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫نمایش‬VK13] ‫صفحه‬8‫از‬9 ‫دستور‬ ‫از‬VK13.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫ویرایش‬ ‫امکان‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬
 10. 10. [ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫سوابق‬ ‫از‬ ‫گزارشگیری‬VK13] ‫صفحه‬9‫از‬9 ‫تمامی‬ ‫رکورد‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫سوابق‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬:‫کرد‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کاندیشن‬ ‫دستور‬VK13:‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫نما‬ ‫مکان‬ ‫ابتدا‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫قیمت‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫سپس‬Environment‫گزینه‬Changes-->Per Condition Record‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫زیر‬ ‫صفحه‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ :‫شود‬ ‫می‬

×