Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAP Purchasing Conditions

SAP Purchasing Conditions ( Language_Persian_Farsi)

 • Be the first to comment

SAP Purchasing Conditions

 1. 1. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 1 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Invoice Discount ( MEK1 ) ‫منوچهری‬ ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 2. 2. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 2 :‫خرید‬ ‫فاکتور‬ ‫تخفیفات‬ ‫تعریف‬MEK1
 3. 3. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 3 ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ارسالی‬ ‫فاکتور‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫قرارداد‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫تخفیفی‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫کاندیشن‬ ‫از‬ ‫بگیرد‬z001.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
 4. 4. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 4 ‫در‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫عوامل‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تخفیف‬ ‫مقادیر‬SAP‫آن‬ ‫به‬key combination.‫نمود‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ -‫محصوال‬ ‫تمام‬ ‫اگر‬‫یکسانی‬ ‫تخفیف‬ ‫درصد‬ ‫دارای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫وندور‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫تی‬ ‫باشند‬–‫گزینه‬ >vendor -‫مختلف‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫کند‬ ‫تامین‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اجناس‬ ‫از‬ ‫مانند‬‫لبنی‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫پیتزا‬ ‫خمیر‬‫داشته‬ ‫متفاوتی‬ ‫تخفیف‬ ‫درصد‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ، ‫باشد‬->material group -‫شود‬ ‫قائل‬ ‫خرید‬ ‫تخفیف‬ ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫وندور‬ ->material info record ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬key combination‫موجود‬ ‫های‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اولویت‬
 5. 5. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 5 ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫وندور‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫تصویر‬ ‫این‬ ‫در‬key combination.‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ :‫کنیم‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫بنابراین‬ -‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ .‫وندور‬ ‫شماره‬F4 help‫کرد‬ ‫پیدا‬ -Amount‫درصدی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تخفیف‬ ‫میزان‬ ‫یا‬ -U‫است‬ ‫کاال‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬ ‫همان‬ ‫یا‬‫با‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ستون‬ ‫این‬ .key combination‫د‬ ‫کاال‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫است‬ ‫دخیل‬ ‫آن‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫معمول‬material master data‫داده‬ ‫تشخیص‬ .‫شود‬ ‫می‬ -‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫انقضا‬ ‫تاریخ‬ ‫دارای‬ ‫قراردادی‬ ‫تخفیف‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ :‫زمان‬ ‫در‬ ‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬valid to‫همان‬ ‫یا‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ valid from.‫باشد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫روز‬ ‫بایستی‬
 6. 6. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 6 ‫از‬ ‫استفاده‬F4 help‫وندور‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫جهت‬
 7. 7. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 7 ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬SAVE‫یک‬ ‫بصورت‬ ‫اطالعات‬condition record‫ذخیره‬ .‫شود‬ ‫می‬
 8. 8. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 8 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Condition ( PB00 MEK1 ) ‫منوچهری‬ ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 9. 9. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 9 MEK1 ‫ناخالص‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫ایجاد‬ ‫مذاکره‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫پرداختی‬ ‫شرایط‬ ‫همان‬ ‫ها‬ ‫کاندیشن‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫تخفیف‬ ‫شرایط‬ ‫(مثال‬ ‫است‬ ‫شده‬‫پرداختی‬ ‫از‬ ‫کسر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ )‫او‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫فروشگاه‬ ‫فضای‬ ‫اجاره‬ ‫بابت‬ ‫وندور‬ ‫به‬ ‫در‬SAP Retail:‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫کاندیشن‬ ، -‫خرید‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ -‫فروش‬ ‫های‬ ‫قیمت‬
 10. 10. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 10 -‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫اضافی‬ ‫های‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تخفیف‬ -.‫شود‬ ‫می‬ ‫اعطا‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫بازپرداختهای‬End-of-period refunds granted by vendors ‫در‬ )‫(موثر‬ ‫نت‬ ‫قیمت‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬ ‫کاندیشن‬ :‫ها‬ ‫کاندیشن‬ ‫نقش‬ .‫کند‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫نهایی‬ ‫قیمت‬ ‫یا‬ ،‫خرید‬ ‫سفارشهای‬
 11. 11. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 11 ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬MEK1:‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫کاندیشن‬ ‫نوع‬ ‫صفحه‬ ‫اولین‬ ‫در‬PB00 ‫کلید‬‫پنجره‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫فشار‬ ‫را‬ ‫اینتر‬key combination‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫بعد‬ ‫تصویر‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ .‫شود‬
 12. 12. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 12 ٌ‫ال‬‫ک‬.‫شوند‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫مختلفی‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫رکورد‬ ‫مستر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کاندیشن‬ :‫سطح‬ ‫در‬ ٌ‫ال‬‫مث‬ -‫سابرنج‬ ‫وندور‬ ‫و‬ ‫وندور‬ -‫آرتیکل‬ -‫آرتیکل‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ -‫سازمانی‬ ‫سطوح‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫سطح‬key combination‫رکورد‬ ‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫جنرال‬ ‫بصورت‬ ‫باال‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫معتبر‬ ‫خرید‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ .‫دهیم‬ ‫می‬ ‫فشار‬ ‫را‬ ‫اینتر‬ ‫دکمه‬
 13. 13. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 13 :‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫زیر‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫اقالم‬ ‫ناخالص‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫جهت‬ -‫وندور‬ ‫شماره‬ -‫کاال‬ ‫شماره‬ -‫کد‬‫خرید‬ ‫سازمان‬
 14. 14. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 14 -‫فیلد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاندیشن‬ ‫مقدار‬Amount‫ایرانی‬ ‫ریال‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫واحد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬IRR‫وارد‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ -‫در‬ .‫اید‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫واحدی‬ ‫چه‬ ‫براساس‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫باال‬ ‫شکل‬PC.‫باشد‬ ‫می‬ -‫فیلدهای‬ ‫در‬ ‫وارد‬ ‫قیمت‬ ‫اعتبار‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬valid from‫و‬valid to‫مشخص‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پایان‬ ‫در‬SAVE.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬
 15. 15. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 15 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Purchasing info record ( ME11 ) ‫منوچهری‬ ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 16. 16. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 16 ME11 ‫ایجاد‬Purchasing info record‫اطالعاتی‬ ‫"رکورد‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ : ‫سیستم‬ ‫در‬ "‫خرید‬SAP Retail‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ME11‫رکورد‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫یا‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫حاوی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫کاالی‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫گوییم‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫واقع‬x‫وندور‬ ‫از‬ ‫را‬y‫قیمت‬ ‫به‬z‫خریداری‬ ‫ارت‬ .‫نماییم‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫باشد؛‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫خرید‬ ‫میان‬ ‫باط‬ ‫کاالی‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یک‬x‫رکورد‬ ‫این‬ ‫تعداد‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ .‫گردد‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫اطالعاتی‬
 17. 17. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 17 ‫تراکنش‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ME11‫سی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اطالعات‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬‫مشخص‬ ‫ستم‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫(می‬ ‫کنیم‬ ‫می‬F4:)‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫کاالی‬ ‫موردنظر‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫همان‬ ‫که‬ :‫وندور‬x‫است‬ ‫کاال‬ ‫شماره‬ :‫متلایر‬ ...:‫خرید‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫معمول‬ ‫خرید‬ ‫قراردادهای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫توجه‬Info category‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫از‬ ‫شو‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استندارد‬.‫د‬
 18. 18. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 18 ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫وارد‬ ،‫ابتدایی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫از‬ ‫پس‬(general data)‫از‬ .‫شویم‬ ‫می‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سفارشگذاری‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫غیر‬ (Purchase order unit of measure)‫صفحه‬ ‫فیلدهای‬ ‫مابقی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫اختیاری‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬Purch. Org. Data 1‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫گوشه‬ ‫در‬ .‫رویم‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬
 19. 19. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 19 :‫کنترلی‬ ‫اطالعات‬ -PL Deliv. Time‫کاالی‬ ‫سفارش‬ ‫تحویل‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫زمان‬ ‫یا‬ :x ‫وندور‬ ‫توسط‬ -Purch. Group‫خرید‬ ‫گروه‬ : -Standard Qty‫کاالی‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫نرمال‬ ‫بصورت‬ ‫یعنی‬ :x‫سفارش‬ ‫وندور‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ -Minimum Qty‫کاالی‬ ‫برای‬ ‫سفارشگذاری‬ ‫حداقل‬ ‫فیلد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ :x‫را‬ ‫کرد‬ ‫تععین‬
 20. 20. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 20 ‫کنترلی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬Tax code‫تعیین‬ ‫خرید‬ ‫مالیات‬ ‫فیلد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫می‬
 21. 21. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 21 :‫کاندیشن‬ ‫اطالعات‬ -Net price‫کاالی‬ ‫خرید‬ ‫خالص‬ ‫قیمت‬ :x‫وندور‬ ‫از‬ ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬Save.‫گردد‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫خرید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬
 22. 22. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 22 ‫در‬ ‫سبز‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیغامی‬ ‫سیستم‬ ،‫باشد‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫ذخیره‬ ‫عملیات‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خرید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫شماره‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫پیغام‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬

×