Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ผลการวิจัย โครงการ
“การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวโพดอาหารสัตว์ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการลุ่มน้าอย่างยั่งยืนในจัง...
2
 อุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลต่อระบบนิเวศและสุขภาพในพื้นที่วิจัย ลุ่มน้า
สาขา ยาว-อวน-มวบ จังหวัดน่าน
 จากการศึกษ...
3
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรในพื้นที่พบว่า เกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่ชันมีความ
เป็นอยู่และอานาจต่อรองด้อยกว่าเกษตรกรที่เพ...
ความสาคัญและที่มาของการศึกษาวิจัย
4
 แม่น้าน่านเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าสายหลักที่หล่อเลี้ยงที่ราบลุ่ม
ภาคกล...
5
 ในปี 2553 สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสานักงาน
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เริ่มแผนงานค...
 เพื่อจัดทา “แผนที่” และวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัด
น่าน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากก...
7
กรอบคิดในการวิจัย
ห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในลุ่มน้าน่าน
เครือข่ายห่วงโซ่
อุปทานข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ กิจกรรม
การผล...
8
รูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
1. สภาพแวดล้อมและบริการระบบนิเวศ วรรณกรรมปริทัศน์ -
2. ระบบห่วงโซ่อุปทานและกิจกรรมก...
9
ภาพรวมอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประเทศ
เนื้อที่ปลูกข้าวโพด (ล้านไร่) ผลผลิตข้าวโพด (ล้านตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
...
10
จังหวัด
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน)
2554 2555 2554 2555
เพชรบูรณ์ 1,088,255 1,075,536 746,804 733,246
นครราชส...
11
0
2
4
6
8
10
12
2550 2551 2552 2553 2554
ราคาต่อกิโลกรัม(บาท)
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาเกษตรกรขายได้
ราคาโรงงานอาหารส...
12
อุปสงค์ อุปทาน
ความต้องการใช้อาหารสัตว์ภายในประเทศ สภาพอากาศ
ปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะข...
13
ผลกระทบของอุตสาหกรรม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรมีอานาจต่อรองต่า ตกอยู่ในวงจรหนี้สิน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และระ...
14
ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต
-พัฒนาสายพันธุ์ให้ได้พันธุ์ที่ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
-นาเข้าแม่ปุ๋ ยจากต่างประเทศมาผสมและ/หรือบรรจุขา...
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเบญจพรรณ (GISTDA วิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
Landsat) เปรียบเทียบกับพื้นที่เขตอุทยานแห่งชา...
16
ที่มา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2556)
17
ที่มา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2556)
18
รูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลุ่มน้าสาขา ยาว-อวน-มวบ
19
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสาคัญในพื้นที่วิจัย
ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสาคัญ
ผู้ปล่อยสินเชื่อ ...
20
ผลการประเมินห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่วิจัย
21
อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลุ่มน้าสาขา ยาว-อวน-มวบ
22
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในต่างประเทศ
 กรณีศึกษา - ผลกระทบของการขยายพื้นที่การเกษตรในเขตป่าไม้
ผู้มีส่วน...
23
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ: กรณีศึกษา GAR
 กรณีศึกษา – นโยบายการอนุรักษ์ป่าของ Golden Agri-Resources อินโดนีเซีย
 ผู้ปลูก...
24
สถานการณ์วันนี้
 หลังจากดาเนินโครงการปีแรกใน ค.ศ.2012 Greenomics สรุปผลการดาเนินงาน
ของ SMART (บริษัทลูกของ GAR) ในเขต...
25
ประโยชน์ที่บริษัทและลูกค้าได้รับ
ประโยชน์ที่บริษัทและลูกค้าได้รับ
ลูกค้าของ G.A.R G.A.R
• ลดแรงกดดันจาก NGO และ
ผู้บริโ...
26
ห่วงโซ่อุปทานกาแฟของ Starbucks
27
เหตุผล
• ความเสี่ยงปฏิบัติการในอนาคตจากปัญหาอุปทานไม่แน่นอน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่
ส่งผลกระทบให้เกษตรกรเลิกปลู...
28
เกณฑ์ C.A.F.E. ของ Starbucks
Starbucks จับมือกับ Conservation International กาหนดมาตรฐานการรับซื้อเมล็ดกาแฟที่
ยั่งยืน...
29
เกณฑ์มาตรฐาน C.A.F.E.
1. คุณภาพสินค้า
2. ความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวด...
30
เกณฑ์ C.A.F.E. ของ Starbucks (ต่อ)
สิ่งที่อยากได้
มาตรฐานคุณภาพ
• กาแฟคุณภาพดี คือ
เป้ าหมาย
ความโปร่งใส
• หลักฐานการจ่...
31
สถานการณ์วันนี้
 93% ของกาแฟ Starbucks ทั้งหมดในปี 2012 รับซื้อโดยผ่านมาตรฐาน C.A.F.E.,
มาตรฐาน Fairtrade (การค้าที่เป...
32
ประโยชน์ที่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟได้รับ
 90% ของเกษตรกรมีผลผลิตสูงขึ้น 20% และมีความรู้ด้านการเพาะปลูกดีขึ้น
 รายได้สูงขึ...
33
ประโยชน์ที่ Starbucks ได้รับ
ฐานอุปทาน
• ดึงดูด คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ให้อยู่กับ
บริษัทต่อเนื่อง
• วางแผนการรับซื้อได้ดีขึ้น...
34
การวิเคราะห์ช่องว่างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
กับกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน
 เปรียบเทียบห่วงโซ่อ...
35
หลักเกณฑ์
ผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถกาหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว กรณีลุ่มน้ายาว-อวน-มวบ
การใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก
เบทาโกร, ซีพ...
Thank you!
ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้จาก
www.salforest.com
36
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mapping Maize Supply Chain to Support Sustainable Watershed Management in Nan Province

21,055 views

Published on

สไดล์ประกอบการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของข้าวโพดอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน” ต่อ UNDP โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย, 12 มีนาคม 2557 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้จาก www.salforest.com

Published in: Education

Mapping Maize Supply Chain to Support Sustainable Watershed Management in Nan Province

 1. 1. ผลการวิจัย โครงการ “การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวโพดอาหารสัตว์ เพื่อ ส่งเสริมการจัดการลุ่มน้าอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน” (Maize Supply Chain Management Analysis to Support Sustainable Watershed Management in Nan Province) 1 12 มีนาคม 2557 หัวหน้าโครงการ: สฤณี อาชวานันทกุล ทีมวิจัย: ภัทราพร แย้มละออ, กรณิศ ตันอังสนากุล, ศศิวิมล คล่องอักขระ, ภรตา เสนพันธุ์ บริษัท ป่าสาละ จากัด : www.salforest.com
 2. 2. 2  อุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลต่อระบบนิเวศและสุขภาพในพื้นที่วิจัย ลุ่มน้า สาขา ยาว-อวน-มวบ จังหวัดน่าน  จากการศึกษาเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมโดย GISTDA พบว่าพื้นที่ เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น 109.2% จากปี 2545 ถึงปี 2556 ในจานวนนี้ 61% เป็นพื้นที่ป่า ส่งผลให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม และความหลากหลายทาง ชีวภาพลดลง  ฝุ่นละอองจากการเผาเตรียมพื้นที่มีส่วนทาให้เกิดโรคทางเดินหายใจ และการ ระคายเคืองผิวหนัง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่วิจัย 4 ตาบล ได้แก่ ธ.ก.ส. (70% ยอดสินเชื่อ) เบทาโกร (รับซื้อข้าวโพด 40%) และซีพี (รับซื้อ ข้าวโพด 28% และครองตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปุ๋ ย) สรุปผลการวิจัย
 3. 3. 3  จากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรในพื้นที่พบว่า เกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่ชันมีความ เป็นอยู่และอานาจต่อรองด้อยกว่าเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบ และมีทางเลือก น้อยกว่า  กรณีศึกษานโยบายอนุรักษ์ป่าของ Starbucks และ GAR พบว่า กุญแจสาคัญของ การกาหนดมาตรฐานการรับซื้อผลผลิตที่ยั่งยืนได้แก่ การกาหนดความเหมาะสมของ พื้นที่เพาะปลูก การกาหนดราคารับซื้อที่เป็นธรรม และมีกลไกช่วยเหลือเกษตรกรให้ สามารถเพาะปลูกอย่างยั่งยืนกว่าเดิม สรุปผลการวิจัย (ต่อ)
 4. 4. ความสาคัญและที่มาของการศึกษาวิจัย 4  แม่น้าน่านเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าสายหลักที่หล่อเลี้ยงที่ราบลุ่ม ภาคกลางของประเทศไทย  พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผล กระทบต่อความยั่งยืนของลุ่มน้าน่าน  ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดน่านและผู้ที่อาศัยด้านล่างของลาน้า
 5. 5. 5  ในปี 2553 สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสานักงาน โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เริ่มแผนงานความยากจนและ สิ่งแวดล้อม (PEI) เพื่อก่อตั้งโครงการภายใต้แนวคิด ‘Payments for Ecosystem Services’ (PES) หรือ ‘การจ่ายค่าตอบแทนบริการระบบนิเวศ’  จังหวัดนาร่อง ได้แก่ น่าน ขอนแก่น สมุทรสงคราม  พื้นที่นาร่องนาร่องในจังหวัดน่านคือ ลุ่มน้าสาขา ยาว-อวน-มวบ ดาเนินโครงการ โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ระหว่างเดือนมิถุนายนปี 2553 ถึง เดือน กันยายนปี 2554 ผลการวิจัย “รายงานการประเมินระบบนิเวศและกาหนด ทางเลือกการพัฒนาสู่การอยู่ดีมีสุขในจังหวัดน่าน” เผยแพร่ปี 2555 ความสาคัญและที่มาของการศึกษาวิจัย
 6. 6.  เพื่อจัดทา “แผนที่” และวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัด น่าน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เพื่อริเริ่มการอภิปรายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อประเด็นปัญหาการพัฒนาใน จังหวัดน่าน และร่วมค้นหาศักยภาพในการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานอย่าง ยั่งยืน  เพื่อสรุปหลักการและแนวปฏิบัติด้าน “การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน” จาก ประสบการณ์ในต่างประเทศของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเกษตร อันอาจนามา ประยุกต์เข้ากับการผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ในจังหวัดน่านเพื่อช่วยสร้างความ ยั่งยืนในการจัดการลุ่มน้า ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนในจังหวัดน่าน 6 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของ ข้าวโพดอาหารสัตว์ลุ่มน้าสาขา ยาว-อวน-มวบ จังหวัดน่าน
 7. 7. 7 กรอบคิดในการวิจัย ห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ในลุ่มน้าน่าน เครือข่ายห่วงโซ่ อุปทานข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ กิจกรรม การผลิต ระบบนิเวศย่อย: สภาพป่า และพื้นที่ การเพาะปลูก การเปลี่ยนแปลง ในสภาพระบบ นิเวศ ลุ่มน้าน่าน กลไกบริการ การเปลี่ยนแปลงใน นิเวศบริการ คุณค่าเชิงวัฒนธรรม กลไกกากับ กลไกสนับสนุน ขอบเขตงานวิจัย
 8. 8. 8 รูปแบบการวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 1. สภาพแวดล้อมและบริการระบบนิเวศ วรรณกรรมปริทัศน์ - 2. ระบบห่วงโซ่อุปทานและกิจกรรมการผลิต วรรณกรรมปริทัศน์, สัมภาษณ์เชิงลึก, สัมภาษณ์กลุ่ม* สัมภาษณ์เชิงลึก, สัมภาษณ์กลุ่ม* 3. การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ เพาะปลูกข้าวโพด - GISTDA วิเคราะห์ข้อมูล ภาพถ่าย ดาวเทียม 4. แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน วรรณกรรมปริทัศน์ - *การสัมภาษณ์กลุ่ม: เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตลุ่มน้าสาขา ยาว-อวน-มวบ จังหวัด น่าน พื้นที่ตาบลพงษ์ ตาบลดู่พงษ์ และตาบลป่าแลวหลวง ในเขตอาเภอสันติสุข และตาบล อวน ในอาเภอปัว จานวน 120 ราย
 9. 9. 9 ภาพรวมอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประเทศ เนื้อที่ปลูกข้าวโพด (ล้านไร่) ผลผลิตข้าวโพด (ล้านตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 รวมทั้งโลก 992.967 1,025.44 1,064.99 820.539 850.445 883.46 826 829 830 สหรัฐอเมริกา 201.055 206.003 212.414 332.549 316.165 313.918 1,654 1,535 1,478 จีน 195.023 203.237 209.754 164.108 177.541 192.904 841 874 920 บราซิล 85.342 79.243 82.618 50.72 55.364 55.66 594 699 674 อาร์เจนติน่า 14.707 18.142 23.424 13.121 22.677 23.8 892 1,250 1,016 ยูเครน 13.057 16.548 22.148 10.486 11.953 22.838 803 722 1,031 ไทย 6.905 7.268 7.207 4.616 4.861 5.022 668 669 697 อื่นๆ 425.243 441.537 461.985 228.219 240.758 247.754 537 545 536  สถานการณ์อุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555)
 10. 10. 10 จังหวัด พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 2554 2555 2554 2555 เพชรบูรณ์ 1,088,255 1,075,536 746,804 733,246 นครราชสีมา 829,233 816,805 630,217 610,970 เลย 830,011 825,735 569,921 560,330 ตาก 686,083 686,013 454,286 452,129 น่าน 624,949 637,475 387,806 398,148 รวมทั้งประเทศ 7,415,614 7,366,996 5,022,039 4,964,631 ภาพรวมอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  จังหวัดที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงสุด 5 อันดับแรก ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555)
 11. 11. 11 0 2 4 6 8 10 12 2550 2551 2552 2553 2554 ราคาต่อกิโลกรัม(บาท) ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเกษตรกรขายได้ ราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ ราคาไซโลรับซื้อ ราคาส่งออก F.O.B. ราคาตลาดชิคาโก้ ที่มา : สานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2555) ภาพรวมอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 12. 12. 12 อุปสงค์ อุปทาน ความต้องการใช้อาหารสัตว์ภายในประเทศ สภาพอากาศ ปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะของประเทศ สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ใช้รายใหญ่ การชลประทาน การส่งออก ราคาพืชแข่งขัน ราคาของวัตถุดิบทดแทน นโยบายรัฐ (รับจานาข้าวโพด, ประกันราคา, นโยบายการ นาเข้า) ภาพรวมอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 13. 13. 13 ผลกระทบของอุตสาหกรรม ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรมีอานาจต่อรองต่า ตกอยู่ในวงจรหนี้สิน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ - พื้นที่ป่าแทนที่ด้วยพื้นที่เพาะปลูก - ระบบนิเวศเสื่อมโทรม - ดินมีความสามารถในการกักเก็บและชะลอน้าลดลง - ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง - มลภาวะจากการเผาและการใช้สารเคมี ผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นละอองจากการเผาและพิษจากสารกาจัดวัชพืช ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ การระคายเคืองผิวหนัง หรือดวงตา เป็นต้น  ผลกระทบของอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 14. 14. 14 ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต -พัฒนาสายพันธุ์ให้ได้พันธุ์ที่ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น -นาเข้าแม่ปุ๋ ยจากต่างประเทศมาผสมและ/หรือบรรจุขาย -นาเข้าวัตถุดิบมาผลิตสารกาจัดวัชพืช ส่งผลกระทบ ทางอ้อม ผ่านการใช้ปัจจัยการผลิต เกินขนาด ผู้จาหน่ายปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการขาย ผู้ปล่อยสินเชื่อ หัวสี/ไซโล เกษตรกร โรงงานอาหารสัตว์ผู้ กาหนดราคา ให้สินเชื่อโดยไม่กาหนดเงื่อนไขที่เหมาะสม เผาเตรียมพื้นที่ และใช้เคมีเกษตรมากเกินควร รับซื้อผลผลิต อานวยความสะดวกในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งราคาและเงื่อนไขการรับซื้อโดยไม่พิจารณา ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม - พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น - พื้นที่ป่าลดลง - หน้าดินถูกชะล้าง - คุณภาพดินเสียจากการ เพาะปลูก ดินไม่อุ้มน้า - น้าไหลเร็วทาให้อุทกภัย รุนแรง - คุณภาพน้า คุณภาพดิน ส่งผลต่อความหลากหลาย ทางชีวภาพ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 15. 15.  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเบญจพรรณ (GISTDA วิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat) เปรียบเทียบกับพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวน และพื้นที่ลุ่มน้าชั้น 1A และชั้น 2 15 61% ของพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นเคยเป็นป่า หน่วย: ไร่ เขตอุทยาน แห่งชาติ เขตป่า สงวน พื้นที่ลุ่มน้า ชั้น 1A และ ชั้น 2* พื้นที่ซึ่งเปลี่ยนจาก ป่าเป็นข้าวโพด จากปี 2545 เป็น 2556 พื้นที่ปลูก ข้าวโพดเพิ่มจาก 2545 เป็น 2556 ส่วนเพิ่มที่ เคยเป็นป่า ตาบลป่าแลว หลวง 0 60,745 31,250 8,697 16,640 52.3% ตาบลพงษ์ 89,726 138,936 120,625 14,606 20,527 71.2% ตาบลดู่พงษ์ 0 30,112 13,125 3,161 10,827 29.2% ตาบลอวน 67,094 103,686 91,250 8,975 10,176 88.2% รวม 156,821 333,480 256,250 35,440 58,170 60.9% ที่มา: GISTDA, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2556), กรมป่าไม้ (2556), สานักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556)
 16. 16. 16 ที่มา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2556)
 17. 17. 17 ที่มา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2556)
 18. 18. 18 รูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลุ่มน้าสาขา ยาว-อวน-มวบ
 19. 19. 19 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสาคัญในพื้นที่วิจัย ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสาคัญ ผู้ปล่อยสินเชื่อ ธ.ก.ส. (70%), สหกรณ์การเกษตร (56.67%) ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ ซีพี (80%), ไพโอเนีย (58%) ปุ๋ ย เจียไต๋ (53%), ไทยเซ็นทรัลเคมี (41%), ซีพี (35%) สารกาจัดวัชพืช ซินเจนทา (60%), สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร (35%) ผู้จาหน่ายปัจจัยการผลิต สหกรณ์การเกษตร (50%), ร้านค้าปลีก (44%), สกต. (27.5%) เกษตรกร เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวสี/พ่อค้าคนกลางระดับท้องถิ่น เกรียงไกร สุทธเขต (23%), เจ๊คา (17%) ไซโลระดับจังหวัดและภูมิภาค จิตฟอง (33.3%), ใจงาม (11.35%), น้อมจิตร (8.52%) โรงงานอาหารสัตว์ เบทาโกร (40.55%), ซีพี (27.97%)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสาคัญในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลุ่มน้าสาขา ยาว-อวน-มวบ
 20. 20. 20 ผลการประเมินห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่วิจัย
 21. 21. 21 อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลุ่มน้าสาขา ยาว-อวน-มวบ
 22. 22. 22 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในต่างประเทศ  กรณีศึกษา - ผลกระทบของการขยายพื้นที่การเกษตรในเขตป่าไม้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีเพิ่มความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน ภาครัฐ นโยบายป่าไม้ นโยบายการเกษตร ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน การระงับการค้าหรือออกใบอนุญาต เป็นต้น ผู้บริโภค การตระหนักรู้ของผู้บริโภค การคว่าบาตรจากผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้แปรรูปอาหาร หรือผู้ค้าปลีก การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี “คุณค่าเพิ่ม” มากขึ้นเพื่อผู้บริโภค การสร้าง คุณค่าผ่านการจัดซื้ออย่างยั่งยืน การสร้างความสัมพันธ์และความไว้ เนื้อเชื่อใจกับคู่ค้า การใช้มาตรฐาน เป็นต้น เกษตรกร การรวมตัวกันต่อรอง ปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ร้องเรียนให้เห็นปัญหา ร่วมกาหนดมาตรฐานกับภาคเอกชน ติดตาม ตรวจสอบ
 23. 23. 23 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ: กรณีศึกษา GAR  กรณีศึกษา – นโยบายการอนุรักษ์ป่าของ Golden Agri-Resources อินโดนีเซีย  ผู้ปลูกปาล์มน้ามันอันดับ 2 ของโลก จัดการพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน 2.9 ล้านไร่ทั้ง ประเทศ เป็นที่ดินของบริษัท 79% ที่เหลืออีก 21% เป็นของเกษตรรายย่อย รัฐบาลอินโดนีเซีย Greenpeace Golden Agri-Resources (GAR) ปฏิกิริยา : นโยบายและ มาตรฐาน Forest Conservation Policy- FCP จุดเริ่มต้น : Greenpeace ทา โครงการรณรงค์ กับผู้บริโภค The Forest Trust (TFT)
 24. 24. 24 สถานการณ์วันนี้  หลังจากดาเนินโครงการปีแรกใน ค.ศ.2012 Greenomics สรุปผลการดาเนินงาน ของ SMART (บริษัทลูกของ GAR) ในเขตกาลิมันตันตะวันตกว่า แม้ว่าจะมีการ ลดปริมาณพื้นที่แผ้วถางป่าลงเป็นจานวนมาก แต่ก็ยังไม่สามารถทาตาม เป้ าหมายที่จะไม่สร้างรอยเท้าป่าไม้ได้ เพราะนอกจากจะยังมีการแผ้วถางป่าใน พื้นที่ป่าพรุที่ได้ยื่นขออนุญาต ยังเลยเข้าไปถึงพื้นที่ที่ไม่ได้ขออนุญาต  ปลายปี 2012 Norwegian Government Pension Fund ขายหุ้นที่มีใน GAR และ บริษัทผลิตน้ามันปาล์มอีก 22 แห่ง  ผลการติดตามในปี 2013 Greenomics ก็ยังพบว่า บริษัทลูกของ GAR ยังมีการ แผ้วถางพื้นที่โดยเฉพาะในเขตที่มีต้นไม้พันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงพบ หลักฐานการจ่ายเงินเพื่อขออนุญาตรัฐบาลในการแผ้วถางป่า แต่จานวนพื้นที่ ลดลงกว่าปีก่อนๆ มาก  ปัจจุบันพื้นที่ดาเนินโครงการครอบคลุม 15% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมด
 25. 25. 25 ประโยชน์ที่บริษัทและลูกค้าได้รับ ประโยชน์ที่บริษัทและลูกค้าได้รับ ลูกค้าของ G.A.R G.A.R • ลดแรงกดดันจาก NGO และ ผู้บริโภค • ได้น้ามันปาล์มที่ยั่งยืน • ปกป้ องชื่อเสียงและยอดขาย • ป้ องกันการสูญเสียลูกค้า • ป้ องกันการสูญเสียรายได้ • ป้ องกันการสูญเสียนักลงทุน • ทางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากขึ้น • สร้างตาแหน่งทางการตลาดใหม่ “ผู้ผลิตน้ำมันปำล์มที่ไม่มีรอยเท้ำ กำรทำลำยป่ำ”
 26. 26. 26 ห่วงโซ่อุปทานกาแฟของ Starbucks
 27. 27. 27 เหตุผล • ความเสี่ยงปฏิบัติการในอนาคตจากปัญหาอุปทานไม่แน่นอน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ ส่งผลกระทบให้เกษตรกรเลิกปลูกกาแฟ กาแฟคุณภาพต่าท่วมตลาดส่งผลให้ราคาลดลงฮวบฮาบ • การให้ความสาคัญกับความกินดีอยู่ดีและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเกษตรกร ลักษณะการลงทุน • การเป็นพันธมิตรกับ Conservation International (CI) เอ็นจีโออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก • การหาวิธีแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ทั้งชุมชน และภาครัฐ • การใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น PES เงินกู้เพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม การเงินคาร์บอน คุณค่าที่นาเสนอ • การลดความเสี่ยงธุรกิจด้านอุปทานจากพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อการซื้อเม็ดกาแฟ • ใช้คานงัดด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญจากการเป็นพันธมิตรกับ CI วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ: กรณีศึกษา Starbucks ที่มา: Kissinger, Brasser & Gross (2013, หน้า 16)  กรณีศึกษา – Starbucks และความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ในระดับนานาชาติ
 28. 28. 28 เกณฑ์ C.A.F.E. ของ Starbucks Starbucks จับมือกับ Conservation International กาหนดมาตรฐานการรับซื้อเมล็ดกาแฟที่ ยั่งยืน และวางกระบวนการติดตามตรวจสอบตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน
 29. 29. 29 เกณฑ์มาตรฐาน C.A.F.E. 1. คุณภาพสินค้า 2. ความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ 3. ความรับผิดชอบต่อสังคม 4. ความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม Starbucks ความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้าน • การจัดการสินค้าอย่างมี จริยธรรม • ดูแลสิ่งแวดล้อม • การมีส่วนร่วมของชุมชน Conservation International เกณฑ์ C.A.F.E. ของ Starbucks Starbucks และความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ในระดับนานาชาติ
 30. 30. 30 เกณฑ์ C.A.F.E. ของ Starbucks (ต่อ) สิ่งที่อยากได้ มาตรฐานคุณภาพ • กาแฟคุณภาพดี คือ เป้ าหมาย ความโปร่งใส • หลักฐานการจ่ายเงินตลอด ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพิสูจน์ได้ ว่าเกษตรกรได้ส่วนแบ่ง จากราคาจริงๆ เท่าไร การพิสูจน์และตรวจสอบ (verified and audited) โดยบริษัท รับรองคุณภาพภายนอก เกณฑ์ปฏิบัติ • ตลอดห่วงโซ่อุปทาน • กิจกรรมการเพาะปลูกและ แปรรูปกาแฟที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม • ค่าจ้าง สุขภาพ ความ ปลอดภัย ความเป็นอยู่ • ห้ามใช้แรงงานเด็ก • มีเอกสารยืนยัน
 31. 31. 31 สถานการณ์วันนี้  93% ของกาแฟ Starbucks ทั้งหมดในปี 2012 รับซื้อโดยผ่านมาตรฐาน C.A.F.E., มาตรฐาน Fairtrade (การค้าที่เป็นธรรม) หรือมาตรฐานเทียบเคียงอื่น  Starbucks ได้กาแฟคุณภาพดี ขณะที่ส่งเสริมมาตรฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม  Conservation International พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมา มองเห็นการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและคนในฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการหลายพันฟาร์ม ครอบคลุมเกษตรกรและคนทางานกว่า 1 ล้านคน  SCS Global Services ดูแลการประเมินทั้งระบบด้วยดัชนีกว่า 200 ตัว คุมผู้ ยืนยันและตรวจสอบภายนอก (third-party audit)  Starbucks ขยายโครงการรับซื้ออย่างมีจริยธรรมไปยังสินค้าชนิดอื่นๆ อาทิ ชา โกโก้ และสินค้าที่ระลึกภายในร้าน
 32. 32. 32 ประโยชน์ที่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟได้รับ  90% ของเกษตรกรมีผลผลิตสูงขึ้น 20% และมีความรู้ด้านการเพาะปลูกดีขึ้น  รายได้สูงขึ้นจากการขายกาแฟคุณภาพสูงและคาร์บอนเครดิต  ได้ “พรีเมี่ยมการเปลี่ยนไปเพาะปลูกอย่างยั่งยืน” (Sustainability Conversion) $0.05 ต่อ กาแฟหนึ่งปอนด์ เป็นเวลา 1 ปี ถ้าทาได้ 80% ของมาตรฐาน หลังจากนั้นถ้าทาได้เพิ่ม 10% ในหนึ่งปี จะได้ “พรีเมี่ยมการดารงความยั่งยืน” (Sustainability Performance) อีก $0.05 ต่อกาแฟหนึ่งปอนด์  คุณภาพชีวิตดีขึ้น  ขายกาแฟได้อย่างต่อเนื่องหากผ่านการตรวจสอบ  เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า  ดารงอาชีพปลูกกาแฟต่อไปได้ ไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพ ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน  ระบบนิเวศท้องถิ่นดีขึ้น
 33. 33. 33 ประโยชน์ที่ Starbucks ได้รับ ฐานอุปทาน • ดึงดูด คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ให้อยู่กับ บริษัทต่อเนื่อง • วางแผนการรับซื้อได้ดีขึ้น • เพิ่มชื่อเสียงของบริษัท • ลดความเปราะบางต่อความผัน ผวนของราคาและอุปทานใน ตลาดโลก ห่วงโซ่อุปทานที่มองเห็น • เรียกร้องเอกสารและการยืนยันผลผลิตและ กระแสเงินสด • เพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน • เข้าใจความต้องการและสถานการณ์ของคู่ ค้าได้ดีขึ้น รวมถึงมีความสัมพันธ์กับเกษตรกร • รับมือกับปัญหาด้านอุปทานได้ดีกว่าเดิม จากช่องทางการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น การตลาด • สร้างความชอบธรรมให้กับ ราคาพรีเมื่ยม ของกาแฟ - ลูกค้าตระหนักและมองเห็นคุณค่า • กระตุ้นพนักงาน ให้อยากทางานกับบริษัท จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม • โอกาสในการสร้างแบรนด์ C.A.F.E. และขายให้กับบริษัทร้านกาแฟเจ้าอื่น • โอกาสในการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
 34. 34. 34 การวิเคราะห์ช่องว่างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน  เปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่านกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเด็นสาคัญ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด เลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน ความเหมาะสมของพื้นที่ เพาะปลูก / X การปฏิบัติที่เป็นธรรม / X กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานที่ก่อให้เกิดปัญหา • พฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร  เงื่อนไข การรับซื้อของหัวสี  เงื่อนไขการรับซื้อของโรงงาน อาหารสัตว์ • เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูก
 35. 35. 35 หลักเกณฑ์ ผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถกาหนดมาตรฐาน ดังกล่าว กรณีลุ่มน้ายาว-อวน-มวบ การใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก เบทาโกร, ซีพี (ผู้รับซื้อผลผลิตรายใหญ่) ธ.ก.ส. (ผู้ปล่อยสินเชื่อรายใหญ่) การรักษาคุณภาพน้าผิวดินและน้าใต้ดิน เบทาโกร, ซีพี (ผู้รับซื้อผลผลิตรายใหญ่) การป้ องกันการกัดเซาะของหน้าดิน เบทาโกร, ซีพี (ผู้รับซื้อผลผลิตรายใหญ่) การใช้สารเคมีทางการเกษตร เบทาโกร, ซีพี (ผู้รับซื้อผลผลิตรายใหญ่) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ เบทาโกร, ซีพี (ผู้รับซื้อผลผลิตรายใหญ่) ธ.ก.ส. (ผู้ปล่อยสินเชื่อรายใหญ่)  หลักเกณฑ์สาคัญสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถกาหนดหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ช่องว่างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน
 36. 36. Thank you! ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้จาก www.salforest.com 36

×