Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Uusimpia oppimisteorioita hyödynnetään 
terveysinterventioiden suunnittelussa 
www.salwe.fi 
SalWen Mielen ja kehon eliksi...
”Tavoitteenamme on ollut saada mobiili-interventioista 
tehokkaampia ja tuloksellisempia. Olemme kehittäneet 
viitekehykse...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uusia keinoja elämäntapamuutoksiin

334 views

Published on

Elämäntapamuutosten tulisi olla elinikäinen oppimisprosessi, eikä tiettyyn ajanjaksoon kohdistuva ponnistelu. Uusien oppimisteorioiden avulla interventioiden tehokkuutta voidaan edistää ja siten saada pysyvämpiä tuloksia.

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uusia keinoja elämäntapamuutoksiin

  1. 1. Uusimpia oppimisteorioita hyödynnetään terveysinterventioiden suunnittelussa www.salwe.fi SalWen Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelman tutkimusprojektissa on kehitetty elämäntapamuutoksiin tähtäävien terveysinterventioiden suunnitteluviitekehystä, jonka tavoitteena on tehostaa interventioita ja saada pysyvämpiä tuloksia aikaan. Useimpia terveyteemme vaikuttavia tekijöitä, ku-ten ruokavaliota, liikkumista, unta sekä päihteiden käyttöä määrittävät meidän piintyneet tapamme enemmän kuin tietoiset päätökset. Tämän takia elämäntapamuutoksien tulisi olla elinikäinen oppi-misprosessi pikemminkin kuin tietyn aikajakson pi-tuinen ponnistelu. Siksi terveysinterventioiden suun-nittelussa voisi olla hedelmällistä käyttää moderneja oppimisteorioita. Älypuhelimien käytön kasvun myötä myös terveysin-terventioiden mobiilisovellukset ovat lisääntyneet ja aihetta on tutkittu paljon. Siitä huolimatta todellisia menestystarinoita ei ole syntynyt. Haasteena on saada sovelluksien käyttäjät sitoutumaan ja noudattamaan vaadittavia toimenpiteitä. Miten mobiili-interventioita voitaisiin tehostaa ja pa-rantaa saatavia tuloksia? SalWen tutkimusprojektissa uusi lähestymistapa SalWen Mielen ja kehon eliksiirit –ohjelman tutkimus-projektissa, johon osallistuivat Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT, on tutkittu ja kehitetty suunnitteluvii-tekehystä pysyviin elämäntapamuutoksiin tähtääville interventioille. SalWe - terveyden ja hyvinvoinnin yhteistutkimusten mahdollistaja
  2. 2. ”Tavoitteenamme on ollut saada mobiili-interventioista tehokkaampia ja tuloksellisempia. Olemme kehittäneet viitekehyksen, jonka keskeiset suunnitteluperiaatteet pohjautuvat vahvasti moderniin käyttäytymistieteisiin ja oppimisen uusimpiin teorioihin. Lähestymistapam-me on ollut poikkeava ja siinä aktiivinen käyttäjä on keskeisessä roolissa”, kertoo projektipäällikkö Janne Vainio Tampereen teknillisestä yliopistosta. ”Elämäntapamuutokseen mukaan lähtevää tulisi kan-nustaa aktiivisen vuoropuhelun kautta ja tukea ete-nemistä muun muassa positiivisella palautteella ja vaikuttamalla tunteisiin sekä tarjoamalla tietoa, joka auttaa mukautumaan uusiin tapoihin”, hän jatkaa. Mieletön muutos -mobiilisovelluksessa viitekehys käytössä ”Tutkimusprojektissa on kehitetty käyttäytymisen muutosta tukeva mobiilisovellus, johon on integroitu luomamme suunnitteluviitekehyksen periaatteet. So-velluksen tekemistä on inspiroinut Mieletön syömis-haaste (Mindless Eating Challenge) –konsepti, jossa tavoitteena ovat syömisympäristössä ja –tavoissa ta-pahtuvat pienet ja helpot muutokset, jotka muutos-ta haluava itse suunnittelee. Me olemme lisänneet konseptiin oppimisen teorioita teoreettiseksi taustaksi sekä sisällyttäneet liikkumiseen ja stressiin liittyvät muutostavoitteet”, Janne Vainio toteaa. Mobiilisovellus on rakennettu vuoropuhelun varaan ja muutosta ohjataan pienin askelin. Toimintoja tukee valmentaja-avatar, jonka käyttäjä voi valita viidestä eri tyypistä. Kullakin valmentajatyypillä on oma tapansa puhua, ja ne hyödyntävät 1 700 etukäteen kirjoitettua eri tilanteisiin sopivaa viestiä – näin luodaan mielikuva siitä, että valmentajalla on persoonallisia ja inhimilli-siä piirteitä, vaikka se ei toki aitoa ihmistä pystykään täysin imitoimaan. Pilotti antoi viitteitä jatkokehitykselle Interventiosovellusta on testattu pilotissa, jossa sen käyttökelpoisuutta sekä virtuaalivalmentajan merki-tystä testasi 66 henkilöä neljän viikon ajan. ”Käyttäjät pitivät sovellusta helppokäyttöisenä, mutta ongelmana oli tässäkin tapauksessa se, että käyttäjiä ei saatu pysymään mukana, vaan he lopettivat käy-tön suhteellisen nopeasti. Vuoropuheluun perustuva lähestymistapa sen sijaan osoittautui hyödylliseksi ja rohkaisi jatkotutkimuksiin”, Janne Vainio jatkaa. Pilotin tuloksia on hyödynnetty suunnitteluviitekehyk-sen ja mobiilisovelluksen jatkokehityksessä. Molempien osalta työ jatkuu edelleen. SalWe sopiva kehitysympäristö Janne Vainion mukaan SalWe oli luonteva ympäristö tehdä elämäntapamuutoksiin liittyvää tutkimusta ja kehittää siihen liittyvää mobiilisovellusta. SalWe ra-hoituksella oli myös keskeinen rooli Cornellin yliopis-ton Mindless Eating Challenge –konseptin saamisessa mukaan hankkeeseen. Lisätietoja Janne Vainio projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto janne.m.vainio@tut.fi 050 483 5212 SalWe - terveyden ja hyvinvoinnin yhteistutkimusten mahdollistaja 05/2014

×