Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Potilasportaali tehostamaan potilaiden
aktivointia kroonisten sairauksien hoidossa
Noin 40 prosenttia Euroopan ja USAn väe...
kaan. Lopulta tutkimukseen osallistui portaaliryhmässä
80 potilasta ja kontrolliryhmässä 57 potilasta. Tutki-
musjakson pi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Potilasportaali tehostamaan potilaiden aktivointia kroonisten sairauksien hoidossa

436 views

Published on

Tutkimusten mukaan yksinkertainenkin portaali tehostaa aktivointia! SalWe mahdollisti monialaisen yhteistyön portaalin toimittajan, lääketieteelisen tiedontuottajan, tutkijoiden ja terveydenhuollon palvelutuotannon välillä.

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Potilasportaali tehostamaan potilaiden aktivointia kroonisten sairauksien hoidossa

  1. 1. Potilasportaali tehostamaan potilaiden aktivointia kroonisten sairauksien hoidossa Noin 40 prosenttia Euroopan ja USAn väestöstä kärsii ainakin yhdestä kroonisesta sairaudesta. Näiden sai- rauksien hoidon osuus on jo yli 70 prosenttia tervey- denhoidon kustannuksista. Ja suunta on kasvava. Jotta terveydenhuollon resurssit saataisiin riittämään myös tulevaisuudessa, pyritään potilaita sitouttamaan aktii- visiksi kumppaneiksi oman sairautensa hoidossa. Sairaiden itseseuranta ja omahoito siirtävät osan sai- raanhoidon ammattilaisten työstä potilaiden itse teh- täväksi. Hyödyt ovat kuitenkin moninaisemmat kuin pelkkä resurssien säästö. Potilaiden aktivointi edistää heidän elämäntapamuutoksiaan, jotka puolestaan aut- tavat pääsemään parempiin hoitotuloksiin. Informaatioteknologian kehittyminen mahdollistaa sairauksiin ja hoitoon liittyvän tiedon jakamisen ter- veydenhoitoalan ammattilaisten ja potilaan välillä ja tästä on saatu hyviä kokemuksia potilaan aktivoinnissa. Osallistujilla käytössä omat hoitotiedot, hoitosuunnitelma ja yhteys omaan hoitotiimiin SalWen Älykäs monitorointi –ohjelman tutkimuspro- jektissa arvioitiin potilasportaalin merkitystä kroonisia sairauksia potevien aktivoinnissa. Aalto-yliopiston tut- kimukseen valittiin Hämeenlinnan kaupungin terveys- keskusten potilaista tiettyjen kriteerien mukaan 863 kroonista sairautta potevaa henkilöä. Potilaat jaettiin potilasportaali- ja kontrolliryhmään syntymäpäivän mu- SalWe - terveyden ja hyvinvoinnin yhteistutkimusten mahdollistaja SalWen Älykäs monitorointi -ohjelman projektissa on tutkittu sähköisen potilasportaalin merkitystä kroonista sairautta potevien aktivoinnissa ja tuloksellisessa hoidossa. www.salwe.fi
  2. 2. kaan. Lopulta tutkimukseen osallistui portaaliryhmässä 80 potilasta ja kontrolliryhmässä 57 potilasta. Tutki- musjakson pituus oli puoli vuotta. Osallistujien aktiivi- suustaso arvioitiin validoidun PAM (Patient Activation Measure) -kyselyinstrumentin avulla ennen tutkimuksen alkua ja sen jälkeen. Potilaan aktiivisuudella tarkoite- taan potilaan tietämystä, taitoa ja itseluottamusta oman sairautensa hoidossa. ”Ne, jotka pääsivät käyttämään potilasportaalia, saivat välittömästi käyttöönsä omat hoitotietonsa, hoitohenki- lökunnan kanssa tehdyn hoitosuunnitelman sähköisessä muodossa ja turvallisen sähköisen yhteyden hoitotii- miinsä. Verrokkiryhmä sitä vastoin oli tavallisen hoidon piirissä”, kuvaa tutkimusasetelmaa projektipäällikkö Iiris Riippa Aalto-yliopistosta. Yksinkertainenkin portaali tehostaa aktivointia Tutkimuksen tulokset tukivat aikaisempien tutkimusten päätelmiä siitä, että potilasportaalilla voidaan parantaa potilaiden aktivointia. ”Portaalimme oli suhteellisen yksinkertainen, epäilemät- tä räätälöidympi versio voisi antaa parempia tuloksia. Nyt vaikutus aktiivisuuteen oli lievä”, Iiris Riippa toteaa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin lisäksi potilaan lähtö- tason aktiivisuuden vaikutusta muutokseen sekä sitä, millainen vaikutus aktivointiin on sillä, kuinka kauan viimeisestä kroonisen sairauden diagnoosista on kulu- nut – tätä lähestymistapaa käytettiin nyt ensimmäisen kerran. ”Sekä interventio- että kontrolliryhmässä - potilaspor- taaliin pääsystä riippumatta - aktiivisuus parantui eniten niillä potilailla, joiden lähtötason aktiivisuus oli matala tai, joilla diagnosoitiin uusi krooninen sairaus tutkimuksen aikana. Potilasportaalilla näyttää sen sijaan olleen suurin vaikutus niiden henkilöiden aktivoinnis- sa, jotka olivat saaneet viimeisen uuden diagnoosinsa vuoden sisällä ennen tutkimuksen alkua.” Tuloksista apua interventioiden arviointiin ja suunnitteluun Ajalla, joka on kulunut viimeisestä diagnoosista, sekä potilaan lähtötilanteen aktiivisuudella on tutkimuksen mukaan itsenäinen vaikutus potilaan aktivoitumiseen. Nämä tekijät tulisi siksi ottaa huomioon omahoitoin- terventioita suunniteltaessa ja arvioitaessa. Lisäksi diagnoosista kulunut aika voi vahvistaa tai hei- kentää erilaisten interventioiden vaikutuksia. Tätä tietoa voidaan hyödyntää kroonisten sairauksien itsehoitoin- terventioiden ajoittamisessa niin, että niistä saatava hyöty olisi suurin. SalWe mahdollisti monialaisen yhteistyön potilaspor- taalin toimittajan, lääketieteellisen tiedon sisällöntuot- tajan, tutkijoiden sekä terveydenhuollon palveluntuot- tajan välillä. ”Voimme toteuttaa tutkimuksen todellisessa terveyspal- veluympäristössä. Saavuttamamme ymmärrys palvelee kaikkia projektin osapuolia yhteisessä tavoitteessa: pa- rempien terveyspalveluiden tarjoamisessa potilaalle.” SalWe - terveyden ja hyvinvoinnin yhteistutkimusten mahdollistaja Lisätietoja Iiris Riippa projektipäällikkö Aalto-yliopisto iiris.riippa@aalto.fi 050 343 0063 05/2014

×