Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Big data -aineistosta apua elämäntapamuutoksiin

423 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Big data -aineistosta apua elämäntapamuutoksiin

  1. 1. Big data -aineistoista apua elämäntapamuutoksiin Kroonisten sairauksien hoito vie noin 75 prosenttia teollistuneiden maiden terveydenhuollon resursseista. Jotta kustannukset eivät pääsisi kokonaan karkaamaan käsistä, on sairauksien ehkäisemiseen panostettava sekä löydettävä uusia, entistä tehokkaampia tapoja. Muuttamalla käyttäytymistekijöitä, kuten ruokavaliota, liikuntaa, unta, päihteiden käyttöä ja stressiä voidaan suuri osa kroonisista sairauksista ehkäistä tai jo sai- rastuneiden seurannaissairastuvuutta vähentää. Ter- veyttä edistävät elämäntapamuutokset ovat kuitenkin erittäin haasteellisia ja edellyttävät pitkäjänteisyyttä. Terveyskäyttäytymisen muutokseen tähtäävien ratkai- sujen ja palveluiden kehittämisen pohjaksi tarvitaan analysoitua tietoa siitä, mitä ihmiset syövät, miten liikkuvat ja miten nukkuvat. Apua näiden tietojen saa- miseen voi löytää eri yhteyksissä kerätyistä big data –aineistoista. Ainutlaatuiset aineistot käytössä ”Meillä oli käytössä kaksi datamäärältään ainutlaa- tuista aineistoa. Toinen oli 190 000 käyttäjän kän- nykkäkuvatiedot heidän syömistään ruoka-annoksista ja toinen Firstbeatin keräämät 30 000 ihmisen syke- SalWe - terveyden ja hyvinvoinnin yhteistutkimusten mahdollistaja SalWen Mielen ja kehon eliksiirit –ohjelman tutkimusprojektissa on analysoitu ruokavalioon, fyysiseen aktiivisuuteen ja stressiin liittyviä big data –aineistoja. Tavoitteena oli ymmärtää, miten terveyskäyttäytyminen vaihtelee eri henkilöillä eri aikoina sekä löytää tehokkaita keinoja, joilla voidaan vaikuttaa käyttäytymisen ja elämäntapojen muutokseen. www.salwe.fi
  2. 2. välivaihtelutiedot”, kertoo professori Ilkka Korhonen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Käytettävissä olevat aineistot palvelivat erinomaises- ti tutkimuksen lähtökohtia, sillä ruokavalio, fyysinen aktiivisuus ja stressi ovat terveyden kannalta tärkeitä tekijöitä, ja lisäksi vaikeita mitattavia varsinkin pit- käaikaisesti ja tarkasti. Tutkimuksessa, johon osallistuivat Tampereen tek- nillisen yliopiston lisäksi Firstbeat Technologies Oy, Jyväskylän yliopisto, Työterveyslaitos ja VTT, analy- soitiin aineistojen sisältämää tietomassaa. Mukana tutkimuksessa olivat myös amerikkalaiset Cornellin ja Etelä-Carolinan yliopistot. Vertaispalaute ruoan terveellisyydestä luotettavaa Kännykkäsovelluksen tietokannan noin kahdeksan miljoonaa kuvaa on kerätty sovelluksen käyttäjiltä, jotka ovat ottaneet kuvan ruoka-annoksestaan ja lä- hettäneet sen muille käyttäjille saadakseen palautteen annoksen terveellisyydestä. ”Tutkimme käyttävätkö ihmiset tällaisia sovelluksia sekä analysoimme, onko muiden käyttäjien antama palaute luotettavaa. Havaintomme mukaan valtaosa käyttäjistä lopetti sovelluksen käytön lyhyen käytön jälkeen, vain kolme prosenttia käytti sitä yli viikon. Ongelma on yleinen helposti käyttöön otettavissa ja ilmaisissa mobiilisovelluksissa. Positiivista oli, että ver- taispalaute ruoan terveellisyydestä oli yhtä luotettavaa kuin asiantuntijoidenkin arviot.” Tuloksia voidaan hyödyntää kehittämällä palveluita, joissa vertaisarvioinnin kautta annetaan palautet- ta terveyskäyttäytymisestä ja rohkaistaan terveyttä edistäviin elämäntapamuutoksiin ilman ammattilais- ten osallistumista palautteen antoon. Näin voidaan palautetta nopeuttaa ja palveluiden hintaa laskea ja samalla lisätä palveluiden sosiaalista koukuttavuutta. Sykevälivaihteluista uutta tietoa ihmisten liikku- misesta ”Firstbeatin aineiston avulla pystyimme analysoimaan, kuinka paljon suomalaiset todella liikkuvat päivittäin ja kuinka monella liikuntasuositukset täyttyvät arki- elämässä tutkimusasetelmien ulkopuolella.” Analysointitiedoista on hyötyä, kun luodaan normi- ja vertailuaineistoja, joihin yksittäisten ihmisten mitta- ustuloksia verrataan. ”Jatkotyöstämme sykevälivaihteluaineistoja ja yhdis- tämme niitä muihin käytettävissä oleviin aineistoihin. Tavoitteenamme on saada ihmisten sairastavuuteen ja toimintakykyyn liittyvää lisätietoa. Lisäksi käytämme aineistoa stressin ja palautumisen arviointiin, sekä fyysisen aktiivisuuden ja stressin välisten yhteyksien selvittämiseen.” SalWen avulla amerikkalaistietokanta käyttöön ”SalWe on mahdollistanut tutkimuksen aloittamisen ja sen, että olemme voineet pitkäjänteisesti tehdä haastavaa tutkimustyötä. SalWella oli myös merkittävä rooli siinä, että saimme Firstbeatin ja amerikkalaisen big datan käyttöömme.” SalWe - terveyden ja hyvinvoinnin yhteistutkimusten mahdollistaja Lisätietoja Ilkka Korhonen professori Tampereen teknillinen yliopisto ilkka.korhonen@tut.fi 040 820 1357 05/2014

×