Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

นางสาวอรปรียา สงวนศักดิ์

376 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

นางสาวอรปรียา สงวนศักดิ์

  1. 1. 1.การเข้าร่วมโครงการติวฟรีของ Click for U season 3 หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ : เปิดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าติวฟรีในวัน ที่ 12 ตุลาคม 2556 และเริ่มติววันที่ 26 ตุลาคม 2556 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กติกาการเข้าร่วมการแข่งขัน
  2. 2. 1.สมัครเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ www.clickforclever.com 2.ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 3.เข้าติวในวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เว็บไซต์ที่สืบค้นข้อมูล www.clickforclever.com *ใช้คอมพิวเตอร์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ นางสาวอรปรียา สงวนศักดิ์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 23 2.ประกวดภาพถ่าย "งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"
  3. 3. วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับ มูลนิธิภาพถ่าย แห่งประเทศไทย เรียนเชิญผู้ สนใจ ส่งผลงานเข้า ประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด และตอบสนอง ภาพ "งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" บรรยายเรื่องราว หรือความประทับใจ และรายละเอียดการถ่ายภาพ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 150,000 บาท และ รางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รายละเอียดภาพที่ส่งเข้าประกวด "งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" 1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล เท่านั้น 2. สามารถปรับสีตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติไม่เกินเลย ตามความเป็นจริง 3. ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย 10 ล้านพิกเซล รูปแบบ ของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) 4. ส่งภาพได้ไม่เกิน 10 ภาพ ในรูปของแผ่น CD-ROM หรือ DVD- ROM และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD หรือ DVD คืน 5. เป็นภาพที่ถ่ายใหม่ในช่วงเวลา วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น 6. ให้ตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็น ชื่อ นามสกุล ของผู้ถ่าย ตามด้วยหมายเลข ภาพ เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก 1. แนวคิดและจินตนาการ สร้างสรรค์ 2. ความยาก - ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ 3. มุมมองใหม่ และความสวยงามของภาพ รายละเอียดการตัดสินพิจารณาจาก 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิดและตอบสนองภาพ" งาน ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริณายก" ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ รายละเอียดการ ถ่ายภาพ บรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจ ลงใน ใบสมัครหรือสําเนาใบสมัครให้ครบถ้วน 2. ภาพที่ถ่ายส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลา วันที่ ๑- ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือ เอกสารใดๆ ที่ทําขึ้นเพื่อการจําหน่าย เพื่อโฆษณา ยกเว้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นภาพของผู้ส่งเข้าประกวดถ่ายภาพ เอง สามารถนําภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นมาร่วมส่งเข้าประกวดได้้
  4. 4. 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้า ประกวด โดยคณะกรรมการจะสัมภาษณ์ผู้ชนะการประกวดถึงแนวคิดใน การถ่ายภาพ เพื่อนํามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวด และไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อ หนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาและแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทําผิดกติกาข้อใด ข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทําผิดกติ กา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการ ตัดสิน 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และต้องไม่ เคยนําภาพเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน 7. การประกวดทุกประเภทคณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กําหนดวิธีการ ตัดสินและมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนําไปแสดงที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ 9. ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ได้รับรางวัล โดย วัดบวรนิเวศวิหาร สามารถนํา ไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนแก่ เจ้าของภาพ 10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละ หัวข้อ 11. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกา ต่างๆ ข้างต้น รางวัลการประกวดภาพถ่าย • รางวัลที่ ๑ พระรูปหล่อลอย หน้าตักกว้าง ๓.๕ นิ้ว สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เหรียญที่ระลึก หนังสือ พระประวัติ และ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร • รางวัลที่ ๒ พระรูปหล่อลอย หน้าตักกว้าง ๓.๕ นิ้ว สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เหรียญที่ระลึก หนังสือ พระประวัติ และ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร • รางวัลที่ ๓ พระรูปหล่อลอย หน้าตักกว้าง ๓.๕ นิ้ว สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เหรียญที่ระลึก หนังสือ พระประวัติ และ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร • รางวัลชมเชย ๒๕ รางวัล เหรียญที่ระลึก หนังสือพระประวัติ และ เงิน รางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ประชาชนและผู้สนใจสามารถเดินทางมาร่วมชมงานได้ในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  5. 5. เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันประกาศผล ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์และสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...... 1. สถานปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนา ภิเษก ๙๙๙ ซอย ๑๙ ถนนพระราม ๙ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๒๐ 2. ร้าน GOON STUDIO ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330 เว็บไซต์ที่สืบค้นข้อมูล http://www.contestwar.com/contest/3328#sthash.5GbDVAx8.dpuf *ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นหาข้อมูลในการเข้าร่วมการ แข่งขัน
  6. 6. 3.กิจกรรมการประกวด โครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำาปี 2556 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน ประจำาปี 2556" จัดกิจกรรม ประกวดเรียง ความ ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลง และประกวดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต หัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและ เยาวชนรุ่นใหม่" หลักเกณฑ์การประกวด • “หัวข้อ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่น ”ใหม่ • ผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับได้แก่ - ระดับ ประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) - ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา • ความยาว ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A ๔ • พิมพ์ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ Point • ส่งผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยถือตราประทับไปรษณีย์ ต้นทางเป็นสำาคัญ • กรรมสิทธิ์ คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้ สร้างสรรค์ • ผลงาน ต้องเป็นผลงานที่จัดทำาขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดใน กิจกรรมนี้เท่านั้น • ผลการตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เว็บไซต์ที่สืบค้นข้อมูล http://www.contestwar.com/contest/2522#sthash.BWxPoUdt.dpuf *ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลและกติกาการเข้าร่วมการ แข่งขัน
  7. 7. นางสาวอรปรียา สงวนศักดิ์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 23

×