โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์ม           ่ ้      ตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ      พระบรมราชิน...
ความเป็ นมา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รบผลกระทบ                      ...
ความเป็ นมา ( ต่อ )  กรมชลประทาน โดยสานักชลประทานที่ 17 ได้ร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ เห็นว่...
วัตถุประสงค์ของโครงการ  โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอัน                ...
ที่ต้งโครงการ   ั  โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอัน                ่ ้...
สภาพภูมิประเทศและแหล่งน้ า  สภาพภูมิประเทศโดยทัวไปบริเวณหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างอัน            ...
การพิจรณาโครงการ  จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศบริเวณหมูบานและฟาร์มตัวอย่างร่วมกับ                    ...
รายละเอียดโครงการข้อมูลทัวไป     ่ ที่ต้งหัวงาน บ้านกาแปะกอตอ หมูที่ 2 ตาบลเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา    ั    ...
รายละเอียดโครงการ(ต่อ)ลักษณะโครงการเบื้ องต้น ถังเก็บน้ า ขนาดความจุ 200 ลบ.ม 1 แห่ง ถังเก็บน้ า ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. 3 แ...
การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ    โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอัน          ...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบ            ั  1 ) สามารถส่งน้ าช่วยเหลือราษฎร ที่อาศัยอยูในบริเวณหมูบานเศรษฐกิจ   ...
จัดทาโดยนางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง  ม. 4/7 เลขที่ 22     เสนอ อาจารย์อารีย ์ บุญรักษา   นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

1,865 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,865
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์ม ่ ้ ตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ.เบตง จ.ยะลา “พระราชดารัส”04/12/55 นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22
 2. 2. ความเป็ นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รบผลกระทบ ั จากสถานการณ์ การก่อความไม่สงบใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราษฎรหลาย หมูบานได้รองขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีที่อยู่ มีงานทาอยูในพื้ นที่ได้ ่ ้ ้ ่ อย่างปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชดาริ ให้จดตั้งโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างที่บานจาเราะปู ั ่ ้ ้ โงะ หมูที่ 2 ตาบลเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่ ่ และการจ้างงานของราษฎร โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์ม ่ ้ ตัวอย่างอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา นั้น นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55
 3. 3. ความเป็ นมา ( ต่อ ) กรมชลประทาน โดยสานักชลประทานที่ 17 ได้ร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะสามารถดาเนิ นการ ช่วยเหลือราษฎรได้ จึงได้จดทารายงานการพิจารณาโครงการเบื้ องต้น ั รายละเอียดดังต่อไปนี้ นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55
 4. 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอัน ่ ้ เนื่ องมาจากพระราชดาริ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีวตถุประสงค์ดงต่อไปนี้ ั ั 1. เพื่อใช้เป็ นแหล่งน้ าสาหรับอุปโภคบริโภคของฟาร์มตัวอย่างฯ อ.เบตง 2. เพื่อใช้เป็ นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรมภายในฟาร์มตัวอย่างฯ อ.เบตง 3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ า 4. เพื่อให้ราษฎรมีฐานะความเป็ นอยูที่ดีขึ้น ่ นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55
 5. 5. ที่ต้งโครงการ ั โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอัน ่ ้ เนื่ องมาจากพระราชดาริ อ.เบตง จ.ยะลา โดยหัวงานฝายบ้านกาแป๊ ะกอตอ ตั้งอยูที่พิกด 47 NGQ 251-405 ระวาง 5220 III -5220 IV ลาดับ ่ ั ชุด (Series) L 7018 แผนที่ 1:50,000 บริเวณบ้านกาแปะกอตอ หมูที่ 2 ตาบลเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา จากอาเภอเมืองยะลา เดินทาง ่ โดยใช้ถนนหมายเลข 410 ระยะทาง 144 กิโลเมตร ถึงอาเภอเบตง เลี้ ยวขวา เข้าบ้านสวนแปะหลิม ระยะทาง 5 กิโลเมตร เลี้ ยวซ้ายเข้าหัวงานระยะทาง 1 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 150 กิโลเมตร นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55
 6. 6. สภาพภูมิประเทศและแหล่งน้ า สภาพภูมิประเทศโดยทัวไปบริเวณหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างอัน ่ ่ ้ เนื่ องมาจากพระราชดาริ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งอยูบนพื้ นที่สง ระดับความสูง ่ ู เฉลี่ย 300-400 เมตร พื้ นที่เดิมปลูกสวนยางพาราและติดกับชายแดนไทยมาเลเซีย มีพื้นที่ท้งหมด 124 ไร่ ั บริเวณฟาร์มจะมีลาห้วย ระหว่างหุบเขาจานวน 3 แห่ง แต่สภาพน้ ามีน้อย เมื่อมีการ พัฒนาแหล่งน้ าทั้ง 3 แห่ง เพื่อนาน้ ามาใช้ในการอุปโภค-บริโภค และกิจกรรมใน ฟาร์มจะต้องสูบน้ ามาใช้เพราะพื้ นที่ของฟาร์มอยูสงกว่าแหล่งน้ าที่มีอยู่ และอาจไม่ ่ ู พอเพียงต่อความต้องการใช้น้ า นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55
 7. 7. การพิจรณาโครงการ จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศบริเวณหมูบานและฟาร์มตัวอย่างร่วมกับ ่ ้ คณะทางานโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่ ่ ้ ทั้ง 3 แห่ง เพื่อนาน้ ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของฟาร์มได้โดยพิจารณา ก่อสร้างเป็ นสระเก็บน้ าพร้อมอาคารประกอบ เครื่องสูบน้ าและถังเก็บน้ า โดยมี รายละเอียดดังนี้ ที่ต้งโครงการ หมูที่ 2 บ้านจาเราะปูโงะ ตาบลเบตง จังหวัดยะลาพิกด 47N ั ่ ั QG 285 - 352 มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5222 III ระยะทางจาก อาเภอเมืองนราธิวาส 276 กิโลเมตร นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55
 8. 8. รายละเอียดโครงการข้อมูลทัวไป ่ ที่ต้งหัวงาน บ้านกาแปะกอตอ หมูที่ 2 ตาบลเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ั ่ จากอาเภอเมืองยะลา พิกดตามแผนที่ 1 : 50,000 ที่พิกด 47 NQH ั ั 231-405 ระวาง 5220 III-5220 IV ลาดับชุด (Series) L 7018ลักษณะอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิยา อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 27.3 องศาเซลเซียส อัตราการระเหยเฉลี่ยรายปี 1,814.0 มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,118.0 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน 234.55 มิลลิเมตร นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55
 9. 9. รายละเอียดโครงการ(ต่อ)ลักษณะโครงการเบื้ องต้น ถังเก็บน้ า ขนาดความจุ 200 ลบ.ม 1 แห่ง ถังเก็บน้ า ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. 3 แห่ง ระบบส่งน้ า ส่งน้ าโดยท่อส่งน้ าขนาดของท่อประมาณ Ø 200 - 150 มม. ความยาวท่อรวมทั้งสิ้ นประมาณ 10.00 กิโลเมตร นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55
 10. 10. การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอัน ่ ้เนื่ องมาจากพระราชดาริ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็ นการก่อสร้างระบบส่งน้ าแบบท่อส่งน้ า ความยาวประมาณ 10.00 กิโลเมตร ถังเก็บน้ าขนาด 200 ลบ.ม.จานวน 1 แห่งและถังเก็บน้ าขนาด 10 ลบ.ม.จานวน 3 แห่ง เพื่อส่งน้ าให้แก่พื้นที่รับประโยชน์ บริเวณหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่ องมาจาก ่ ้พระราชดาริ อาเภอเบตง จังหวัดยะลาการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ คิดเป็ นเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ16,750,000 บาท นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55
 11. 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบ ั 1 ) สามารถส่งน้ าช่วยเหลือราษฎร ที่อาศัยอยูในบริเวณหมูบานเศรษฐกิจ ่ ่ ้ พอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อ อุปโภค-บริโภค จานวน 20 ครัวเรือน ประชากร 60 คน 2 ) นาน้ ามาใช้เพื่อกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มทั้งด้านการปลูกพืช ด้านปศุสตว์ ั ในพื้ นที่รวมทั้งหมด 124 ไร่ นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55
 12. 12. จัดทาโดยนางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ม. 4/7 เลขที่ 22 เสนอ อาจารย์อารีย ์ บุญรักษา นางสาวชมนาถ จันทร์รื่นเริง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22 04/12/55

×