Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 december 2015

65 views

Published on

Safalta Vigyan Suvichaar 2015

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1 december 2015

  1. 1. EETFIYWTWTPGUIHUETHUWHTWEIHURUTEIWTISEWER { M -e-p-Q- -Q- '3- 'E -'-. .- 'N -Ã-*J J| G|G| I CDI Q3! EGEN UTE: c: ) 01, : é “w - -nz-r å ' “å ? 31m IEEE, 01601 HRF: ETI 3233131331, . . x . å! < 4 å t» 3 area »c-*r E31 E1131 ST' , _ I . n . - n H K -s __, .. -g . a mn % ana man cial a: |Ei1 am? ? -p-, är -. -'-. ^ f. . , 1_ caauçl CDI åflaicilün: “iWTwnm *å* år *u* *n* *k* wrqañzgñüäláanöawâámmwaâwä wawrqamnââqáwârurâârgzawmüäülâ, mmasamáiâimwzünââsfâiüämaâafârmâ? "E Lámmwüaáñrâüämüüsmüamâhâ? : g. ,___, vgnrr. ;|ixx: »e: |: J : 4. j' . Hâmfârtfh : WMJIVAVÅ_§h| ff§jit§"| jlgu]__! |i!

×