Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mm

776 views

Published on

idef مدلسازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از روش تبیین یکپارچه

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mm

 1. 1. ‫خدا‬ ‫بنام‬ ‫وع‬‫موض‬: ‫ار‬‫ک‬ ‫و‬‫ب‬‫س‬‫ک‬ ‫ای‬‫ده‬‫ن‬‫ی‬‫آ‬‫ر‬‫ف‬‫ازی‬‫س‬‫مدل‬ ‫استاد‬:‫دونیقی‬ ‫سردار‬ ‫سهیال‬ ‫دکرت‬ ‫خامن‬ ‫کنندگان‬‫تهیه‬:‫نجفی‬ ‫مریم‬(920575601) ‫فرد‬ ‫سعید‬(920157506) ‫الکرتونیک‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫اد‬‫ز‬‫آ‬ ‫دانشگاه‬ ‫پاییز‬93 ‫درس‬:‫پیشرفته‬ ‫یت‬‫ر‬‫مدی‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬–‫سیست‬ ‫اجیاد‬ ‫شناسی‬ ‫روش‬‫م‬ 1
 2. 2. ‫مطالب‬ ‫عناوین‬ •‫فرآیند‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬:‫ک‬‫و‬ ‫کسب‬‫فرآیندهای‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬‫ار‬ •‫فورد‬ ‫کت‬‫شر‬ ‫داستان‬ •‫داده‬ ‫یان‬‫ر‬‫ج‬ ‫منودار‬ •‫ک‬‫و‬ ‫کسب‬‫ایندهای‬‫ر‬‫ف‬ ‫اتب‬‫ر‬‫م‬ ‫سلسله‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫یج‬‫ر‬‫تش‬‫ار‬ •‫ساختاری‬ ‫بان‬‫ز‬ ‫و‬ ‫فلوچارت‬ •‫فرآیندها‬ ‫یکپارچه‬ ‫تبینی‬ ‫روش‬IDEF0 •‫منودارهای‬ ‫اع‬‫و‬‫ان‬IDEF0 •‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬IDEF0 2
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫سیس‬ ‫هببود‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ین‬‫ر‬‫ت‬ ‫مستقیم‬ ‫و‬ ‫ین‬‫رت‬‫مهم‬ ‫فرآیندها‬ ‫هببود‬‫و‬ ‫است‬ ‫کاری‬‫های‬ ‫تم‬ ‫توس‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫هببود‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ای‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫روش‬‫اند‬ ‫کرده‬‫پیدا‬ ‫عه‬ ‫مانند‬: ‫فرآیند‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬–‫فرآیند‬ ‫یکپارچه‬ ‫تبینی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫سری‬IDEF0 ‫بوط‬‫ر‬‫م‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬‫به‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫یان‬‫ر‬‫ج‬ ‫منودار‬ ‫ویژه‬DFD‫و‬ ‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫بان‬‫ز‬ ، ‫فلوچارت‬ ، IDEF0‫شود‬ ‫می‬ ‫حبث‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫گی‬‫تاز‬ ‫بعلت‬. 3
 4. 4. ‫فرآیند‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬:‫و‬ ‫کسب‬‫فرآیندهای‬ ‫مستندسازی‬‫کار‬ ‫مدل‬‫سازی‬‫فرآیند‬‫از‬‫خبش‬‫های‬‫اساسی‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬‫و‬‫توسعه‬‫سیستم‬‫های‬‫اطالعاتی‬‫است‬‫که‬ ‫به‬‫شناخت‬‫مساله‬‫و‬‫شیوه‬‫حل‬‫آن‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫خودنوعی‬‫فرآیند‬‫است‬‫که‬‫شامل‬ ‫شناخت‬‫فرآیند‬‫و‬‫تقسیم‬‫آن‬‫به‬‫عناصر‬‫اصلی‬‫آن‬‫است‬‫به‬‫تی‬‫ر‬‫صو‬‫که‬‫بتو‬‫ان‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫ک‬‫در‬‫کرد‬ ‫و‬‫هببود‬‫خبشید‬. ‫منودار‬‫یان‬‫ر‬‫ج‬‫داده‬(DFD : Data Flow Diagram)‫از‬‫فنون‬‫ارزمشند‬‫ساخت‬ ‫سیستم‬‫های‬‫اطالعاتی‬‫است‬‫که‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫چگونه‬‫ساختار‬‫فرآیندها‬‫ی‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫به‬‫نگهداشت‬‫و‬‫یان‬‫ر‬‫ج‬‫داده‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫دارد‬. 4
 5. 5. ‫فورد‬ ‫کت‬‫شر‬ ‫داستان‬ ‫در‬‫کتاب‬‫دکرت‬‫الربزی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫یح‬‫ر‬‫تش‬‫مدل‬‫سازی‬‫فرآیند‬‫از‬‫مثال‬‫معروف‬‫سیس‬‫تم‬‫حساب‬ ‫پرداخت‬‫ید‬‫ر‬‫خ‬‫کت‬‫شر‬‫خودروسازی‬‫فورد‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫از‬‫معروف‬‫ین‬‫ر‬‫ت‬‫مثال‬‫های‬ ‫استفاده‬‫از‬‫مهندسی‬‫جمدد‬‫فرآیندها‬(BPR: Business Process Reengineering)‫می‬‫باشد‬. ‫در‬‫این‬‫کت‬‫شر‬‫روش‬‫کار‬‫به‬‫این‬‫صورت‬‫بود‬‫که‬‫در‬‫احد‬‫و‬‫پرداخت‬‫حساب‬‫ها‬،‫ک‬‫لیه‬ ‫صورحتساب‬‫ها‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫اصل‬‫سفارش‬‫ید‬‫ر‬‫خ‬‫و‬‫اصل‬‫رسید‬‫اسناد‬‫مطابقت‬‫می‬‫دادند‬‫و‬‫آ‬‫نگاه‬ ‫اقدام‬‫به‬‫پرداخت‬‫می‬‫منودند‬‫که‬‫در‬‫این‬‫احد‬‫و‬500‫نفر‬‫مشغول‬‫به‬‫کار‬‫بودند‬.‫منایندگان‬ ‫کت‬‫شر‬‫فورد‬‫جهت‬‫دستیابی‬‫به‬‫ایده‬‫جدید‬‫از‬‫کت‬‫شر‬‫خودروسازی‬‫مزدا‬‫اپن‬‫ژ‬‫ب‬‫ازدید‬‫کردند‬‫و‬ ‫موقعی‬‫که‬‫دیدند‬‫در‬‫این‬‫کت‬‫شر‬‫در‬‫مهنی‬‫احد‬‫و‬5‫نفر‬‫مشغول‬‫به‬‫کار‬‫هستند‬‫شگفت‬‫زد‬‫ه‬ ‫شدند‬. 5
 6. 6. ‫فورد‬ ‫کت‬‫شر‬ ‫داستان‬ ‫تفاوت‬‫اصلی‬‫در‬‫این‬‫بود‬‫که‬‫کت‬‫درشر‬‫مزدا‬‫هنگامی‬‫که‬‫جمموعه‬‫یداری‬‫ر‬‫خ‬‫شده‬‫جدیدی‬‫ارد‬‫و‬‫شر‬‫کت‬‫می‬،‫شد‬ ‫خبش‬‫رسید‬‫انبار‬،‫آن‬‫جمموعه‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫سفارش‬‫ید‬‫ر‬‫خ‬‫مقایسه‬‫می‬‫کرد‬‫در‬‫تی‬‫ر‬‫صو‬‫که‬‫کامال‬‫با‬‫خر‬‫ید‬‫از‬‫نظر‬ ‫مشخصات‬‫و‬‫مقدار‬‫مطابقت‬‫می‬‫کرد‬‫قبض‬‫رسید‬‫انبار‬‫ا‬‫ر‬‫صادر‬‫می‬‫کرد‬‫در‬‫غری‬‫اینصورت‬‫کل‬‫جمم‬‫وعه‬‫کاال‬‫به‬ ‫فروشنده‬‫گشت‬‫بر‬‫داده‬‫میشد‬.‫بدین‬‫صورت‬‫خبش‬‫حسابداری‬‫ید‬‫ر‬‫خ‬‫کاال‬،‫جبز‬‫پرداخت‬‫صورحت‬‫ساب‬‫ها‬‫کار‬ ‫دیگری‬‫اجنام‬‫منی‬‫داد‬،‫اما‬‫در‬‫کت‬‫شر‬‫فورد‬‫موقعی‬‫که‬‫کاال‬‫یافت‬‫ر‬‫د‬‫میشد‬‫اگر‬‫با‬‫سفارش‬‫ی‬‫ر‬‫خ‬‫د‬‫کامال‬‫تطابق‬‫منی‬ ‫کرد‬‫کاال‬‫گشت‬‫بر‬‫داده‬‫منی‬‫شد‬،‫بلکه‬‫ضمن‬‫یافت‬‫ر‬‫د‬‫کاال‬‫نسبت‬‫به‬‫فع‬‫ر‬‫اختالف‬‫با‬‫فر‬‫وشنده‬‫مذاکره‬‫صورت‬ ‫فت‬‫ر‬‫میگ‬‫که‬‫گاه‬‫بسیار‬‫زمان‬‫بر‬‫بود‬. ‫کت‬‫شر‬‫فرود‬‫در‬‫نتیجه‬‫مقایساتش‬‫با‬‫کت‬‫شر‬‫مزدا‬‫یک‬‫پایگاه‬‫داده‬‫ک‬‫مشرت‬‫بنی‬‫خبش‬‫ی‬‫ر‬‫د‬‫افت‬‫کاال‬‫و‬‫پرداخت‬ ‫حساب‬‫اجیاد‬‫منوده‬‫و‬‫کنان‬‫کار‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫از‬500‫نفر‬(‫در‬‫سال‬1986)‫به‬125‫نفر‬(‫در‬‫سال‬1990)‫کاهش‬ ‫داد‬. 6
 7. 7. ‫داده‬ ‫یان‬‫ر‬‫ج‬ ‫منودار‬ ‫این‬‫منودار‬،‫یان‬‫ر‬‫ج‬‫داده‬‫ها‬‫بنی‬‫فرآیندهای‬‫خمتلف‬‫یک‬‫سازمان‬‫ا‬‫ر‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬،‫بدی‬‫ن‬‫صورت‬‫که‬ ‫تصویر‬‫ساده‬‫و‬‫قابل‬‫ک‬‫در‬‫از‬‫فرآیندها‬،‫بدون‬‫ارد‬‫و‬‫شدن‬‫به‬‫ئیات‬‫ز‬‫ج‬‫فنی‬‫ا‬‫ر‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫فهم‬ ‫سیستم‬‫ا‬‫ر‬‫بسیار‬‫ساده‬‫می‬‫مناید‬. ‫حمدودیت‬:DFD‫فقط‬‫یان‬‫ر‬‫ج‬‫اطالعات‬‫ا‬‫ر‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫یان‬‫ر‬‫ج‬‫های‬‫یکی‬‫ز‬‫فی‬‫ا‬‫ر‬‫نشان‬‫من‬‫ی‬ ‫دهد‬،‫مهچننی‬‫نقاط‬‫تصمیم‬‫گریی‬‫های‬‫شرطی‬‫و‬‫تیب‬‫ر‬‫ت‬‫عملیات‬‫ا‬‫ر‬‫هم‬‫نشان‬‫منی‬‫ده‬‫د‬. ‫از‬‫نرم‬‫ارهای‬‫ز‬‫اف‬‫یر‬‫ز‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫رسم‬DFD‫می‬‫ان‬‫و‬‫ت‬‫استفاده‬‫کرد‬: •Edraw Max •Visio •Cradle WorkBench •‫و‬‫غریه‬ 7
 8. 8. •‫پردازش‬Process:‫کند‬‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرفته‬‫ا‬‫ر‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫داده‬. •‫داده‬ ‫یان‬‫ر‬‫ج‬Data Flow:‫به‬ ‫قسمت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫داده‬ ‫که‬‫است‬ ‫مسریی‬‫قسمت‬ ‫کند‬‫می‬ ‫منتقل‬ ‫دیگر‬. •‫داده‬ ‫انبار‬Data Store:‫ک‬‫می‬ ‫ذخریه‬ ‫سیستم‬ ‫که‬‫هایي‬ ‫داده‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ند‬. •‫خارجی‬ ‫موجودیت‬Entity:‫داده‬ ‫مقصد‬ ‫یا‬ ‫مبداء‬ ‫و‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫می‬.‫ا‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ،‫فرد‬ ‫یک‬ ،‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫اند‬‫و‬‫ت‬ ‫می‬ ‫خارجی‬ ‫موجودیت‬‫طالعاتی‬ ‫باشد‬ ‫دیگر‬ ‫سازمانی‬ ‫احد‬‫و‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬. ‫یک‬DFD‫از‬4‫کن‬‫ر‬‫تشکیل‬‫شده‬: 8
 9. 9. ‫ک‬‫و‬ ‫کسب‬‫فرآیندهای‬ ‫اتب‬‫ر‬‫م‬ ‫سلسله‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫یح‬‫ر‬‫تش‬‫ار‬ ‫لنی‬‫و‬‫ا‬‫مرحله‬‫در‬‫هتیه‬DFD‫ساخت‬‫منودار‬‫مفهومی‬‫است‬‫که‬‫دامنه‬‫سیستم‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫نشان‬‫دادن‬‫مناب‬‫ع‬‫و‬ ‫مقاصد‬‫داده‬‫ها‬‫که‬‫در‬‫سیستم‬،‫لید‬‫و‬‫ت‬‫و‬‫یا‬‫استفاده‬‫می‬‫شوند‬‫تعینی‬‫می‬‫کند‬. DFD ‫شکل‬4-2‫مفهومی‬ ‫نمودار‬ 9
 10. 10. ‫ک‬‫و‬ ‫کسب‬‫فرآیندهای‬ ‫اتب‬‫ر‬‫م‬ ‫سلسله‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫یح‬‫ر‬‫تش‬‫ار‬ DFD‫ها‬‫کمک‬‫می‬‫کنند‬‫که‬‫به‬‫آیندهای‬‫ر‬‫ف‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫تا‬‫هر‬‫عمق‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نظر‬‫نگاه‬‫شود‬‫که‬‫این‬‫کار‬‫با‬ ‫شکستن‬‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬‫به‬‫آیندها‬‫ر‬‫یرف‬‫ز‬‫و‬‫شکستن‬‫آیندها‬‫ر‬‫یرف‬‫ز‬‫به‬‫آیندهای‬‫ر‬‫یرف‬‫ز‬‫پایی‬‫ن‬‫تر‬‫و‬‫پایین‬‫تر‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫می‬‫پذیرد‬. ‫این‬‫نوع‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫درک‬‫ی‬‫بهتر‬‫از‬‫دامنه‬‫عمل‬‫سیستم‬‫های‬‫اطالعا‬‫تی‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫نیاز‬‫بدست‬‫د‬‫ر‬‫آو‬. 10
 11. 11. ‫ک‬‫و‬ ‫کسب‬‫فرآیندهای‬ ‫اتب‬‫ر‬‫م‬ ‫سلسله‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫یح‬‫ر‬‫تش‬‫ار‬ ‫شکل‬4-3‫فورد‬ ‫شرکت‬ ‫خرید‬ ‫اولیه‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫داده‬ ‫جریان‬ ‫نمودار‬ 11
 12. 12. ‫ک‬‫و‬ ‫کسب‬‫فرآیندهای‬ ‫اتب‬‫ر‬‫م‬ ‫سلسله‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫یح‬‫ر‬‫تش‬‫ار‬ PCH1 ‫شکل‬4-4‫فرآیند‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫داده‬ ‫ن‬ ‫نمودارجریا‬ 12
 13. 13. 13 ‫پایان‬

×