Successfully reported this slideshow.

SYL toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2011

1,412 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SYL toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2011

 1. 1. 1SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ryTOIMINTASUUNNITELMANTOTEUTTAMISSUUNNITELMA VUODELLE 2011(hyväksytty hallituksen kokouksessa 3/2011, 28.1.2011)SisältöUudet projektit 1 1. Eduskuntavaalit 2011 ja vaikuttaminen seuraavan kauden hallitusohjelmaan 1 1. a) Kontaktoidaan ja lobataan eduskuntavaaliehdokkaita 1 1. b) Tuetaan ylioppilaskuntia paikallisessa vaikuttamistyössä 1 1. c) Vaikutetaan puolueiden avainhenkilöihin ja hallitusohjelmaneuvotteluihin 1 1. d) Ylläpidetään julkista keskustelua opiskelijaliikkeen tavoitteista 2 2. Opiskelijoiden aseman parantaminen työmarkkinoilla 2 2 a) SYL määrittelee oman edunvalvontansa kannalta parhaan lomapankkivaihtoehdon 2 2 b) Työehtoseminaarin järjestäminen 2 3. Korkeakoulutettujen yrittäjyyden kehittäminen 3 3. a) Kartoitetaan olemassa olevia akateemisia yrittäjyysyhteisöjä ja niiden toimintaa ja vaikutusta 3 3. b) Yrittäjyyteen valmentavien opintojen saaminen osaksi työelämäopintoja ja akateemisen yrittäjyyden aseman nostaminen yliopistoissa 3 4. Työelämävalmiuksien kehittäminen 3 5. Sosiaaliturvakysymykset vuonna 2011 4 5 a) Opiskelijoiden asumistukijärjestelmän toimivuuden takaaminen 4 5 b) Mahdollisuus opiskella sairauspäivärahalla osa-aikaisesti 4 6. Korkeakoulujen uuteen rahoitusmalliin ja seuraavaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (kesu) vaikuttaminen 4 6. a) SYL:n tavoitteet on saatu seuraavaan korkeakoulujen rahoitusmalliin 4 6. b) SYL:n tavoitteiden saaminen seuraavaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 5 7. Korostetaan opiskelijakeskeisen oppimisen painoarvoa yliopistopedagogisessa keskustelussa 5 8. Riittävät opintopsykologipalvelut jokaiseen yliopistoon 6 9. Luodaan valtakunnallinen jatko-opiskelijoiden edunvalvontamalli 6 Luodaan malli tai malleja jatko-opiskelijoiden edunvalvontaan 6
 2. 2. 210. Edistetään nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia päätyä kiinnostustaan ja kykyjäänvastaavalle opinto- ja työuralle 611. Selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen vaikutukset opiskeluun jatyömarkkinoihin 7 11. a) Selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen vaikutukset opetuksen suunnitteluun 7 11. b) Selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen vaikutukset kandidaatin tutkinnon työelämärelevanssiin 712. Selvitetään tutkinnonuudistuksesta aiheutuneet tutkintojen mitoitusvirheet ja tehdäänvaikutustyötä niiden korjaamiseksi 813. Kuntavaikuttamisen parempi hyödyntäminen ylioppilaskunnissa 8 Kuntavaikuttamisesta tulee olennainen osa ylioppilaskuntien toimintaa 814. Opiskelija-asumisen edunvalvonnan terävöittäminen 9 Tuetaan ylioppilaskuntia asumisvaikuttamisessa ja osallistutaan asumispoliittiseen keskusteluun 915. Järjestetään keskustoimiston hallinto uudestaan ja perustetaan hallintopäällikön tehtäväkeskustoimistolle 916. Opintojen vähäisen suorittamisen syiden selvittäminen 10 17. Selvitetään yliopistojen käytännöt opintoaikojen rajausten toimeenpanossa 1018. Vaikutetaan opiskelijaravintoloiden kilpailutuksen ongelmakohtiin 11Jatkuvat tai aktiivisessa seurannassa olevat projektit 111. Perhevapaamallin uudistaminen ja vanhemmuuden kustannusten jakaminen 112. Huoltajakorotuksen palauttaminen opintotukeen 123. Opintotuen uudistuksen jatkotoimenpiteet 124. Yhdenvertaisuuden edistäminen 12 4. a) Erityisjärjestelyjä tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu- ja kotikansainvälistymis- mahdollisuudet paranevat 12 4. b)Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet paranevat 135. Julkisen liikenteen parantaminen 136. YTHS:n toiminnan kehittäminen 14 6. a) YTHS-pilotti toteutetaan liittokokouksen kantoja noudattaen 14 6. b)YTHS:n kehitystyöhön osallistuminen ja sen seuraaminen 147. Opiskelykyvyn edistämisen ESR-hanke 14 7. a) Kyky-projektin (2011-2013) suunnitteleminen ja aloittaminen 14 7. b) Opiskelukykytoiminnan itsearviointityökalun kehittäminen yliopistoyhteisöille 15 7. c) Opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminen 168. Jäntevöitetään ESU:n organisaatiota sekä vahvistetaan ESU:n roolia eurooppalaisessakorkeakoulupoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa 16 8. a) Parannetaan suomalaisedustusta ESU:n toimielimissä 16 8. b) Laajennetaan ESU- ja NOM-tietoutta opiskelijaliikkeessä ja sidosryhmissä 17
 3. 3. 3 8. c) Parannetaan ESU:n edunvalvontaa tehostamalla sen organisaatiota 179. Kehitetään NOM:ä alueellisena yhteistyöverkostona 1710. Jatketaan ja laajennetaan SYL:n vaikuttamistyötä EU-tasolla 1811. Edistetään korkeakoulujen kansainvälistymistä 18 11. a) Saadaan tutkintojen kansainvälistymisjakso rahoituksen kv-kriteeriksi ja osaksi kesua 18 11. b) Kansainvälisten opiskelijoiden kotimaisten kielten osaaminen on osana seuraavaa kesua (aiempaa tarkemmin kirjattuna) 19 11. c): Seurataan lukukausimaksukokeilun edistymistä 1912. Edistetään kansainvälisten ja muiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden asemaaSuomessa 19 12. a) Malli korkeakoulujen ryhmävakuutuksesta kansainvälisille opiskelijoille 19 12. b) Korkeakoulut ottavat vastuuta kv-opiskelijoiden asumistilanteen parantamisesta 20 12. c) Herätetään keskustelua maahanmuuttajien opintopolkujen tukitoimista ja vahvistetaan yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa 2013. Työurakeskusteluun osallistuminen 2114. Opiskelijabarometrin rakentaminen 2115. SYL:n verkkoviestinnän jatkokehittäminen 21 15 a) Vakiinnutetaan avoimen verkkoviestinnän käytännöt 2116. SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 22 16. a) SYL:n viestintä- ja kehityskasvatushanketta hallinnoidaan ulkoasianministeriön vaatimusten mukaan ja noudattaen SYL:n kehitysyhteistyöstrategian periaatteita. 22 16. b) SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita hallinnoidaan ulkoasiainministeriön vaatimusten mukaan ja noudattaen SYL:n kehityhteistyöstrategian periaatteita 22 16. c) Kahden uuden kehitysyhteistyöhankkeen suunnitteleminen ja rahoituksen hakeminen ulkoasiainministeriöltä 2317. Polttava kysymys -kampanjaan osallistuminen 23Liittokokouksen hyväksymät ponnet 24Opiskelijoiden liikuntaliitosta 24 Ponsi rakentavasta keskustelusta 24 Ponsi ohjausmallin rakentamisesta 24Liittokokouksista 25 Ponsi kasvisruoan proteiinipitoisuudesta 25 Ponsi liittokokousten maantieteellisestä jakaumasta 25Hallinto 25 Järjestetään SYL:n 90-vuotisvuosijuhlat 25
 4. 4. 1Uudet projektit1. Eduskuntavaalit 2011 ja vaikuttaminen seuraavan kaudenhallitusohjelmaan1. a) Kontaktoidaan ja lobataan eduskuntavaaliehdokkaitaKuvaus: Organisoidaan opiskelijaliikkeen valtakunnallinen soittokierros, johon osallistuvatsekä ylioppilaskunnat että AMK:den opiskelijakunnat. Ylioppilas- ja opiskelijakunnilletuotetaan argumenttipatterit ja soitto-ohjeet sekä vaalipiirijako, jossa ehdokkaat jyvitetäänjärjestöjen kesken.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat, SAMOKVastuu: LappalainenResurssit: Huovila, Lappalainen, Nisula, Tujula, KallunkiAikataulu: Vaalipiirijako, ohjeet ja argumenttipatteri tammi-helmikuussa; soittokierroshelmi-maaliskuussa1. b) Tuetaan ylioppilaskuntia paikallisessa vaikuttamistyössäKuvaus: Tuotetaan vaalimateriaalia ylioppilaskuntien käyttöön sekä jaetaan hyviä käytäntöjäja esimerkiksi ideoita vaalitapahtumia varten oman jäsenkunnan aktivoimiseksi vaalejavarten.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat, SAMOKVastuu: LappalainenResurssit: Lappalainen, tiedottaja, hallitusAikataulu: Helmikuu-huhtikuu1. c) Vaikutetaan puolueiden avainhenkilöihin ja hallitusohjelmaneuvotteluihinKuvaus: SYL:n toimijat tapaavat puolueiden avainhenkilöitä, jotka vaikuttavat merkittävästipuolueiden vaali- ja hallitusohjelmatyöhön.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat, SAMOKVastuu: LappalainenResurssit: Hallitus, sihteeristöAikataulu: Tammikuu-toukokuu
 5. 5. 21. d) Ylläpidetään julkista keskustelua opiskelijaliikkeen tavoitteistaKuvaus: Nostetaan SYL:n hallitusohjelmatavoitteita ja opiskelijan elämän epäkohtia näkyvillepitämällä aktiivisesti yhteyttä valtakunnalliseen ja paikalliseen mediaan, järjestämällä näkyväkampanjastartti ja kannustamalla ylioppilaskuntia jäsenistönsä aktivoimiseen.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat, SAMOKVastuu: LappalainenResurssit: Lappalainen, Huovila, hallitusAikataulu: Helmikuu-toukokuu2. Opiskelijoiden aseman parantaminen työmarkkinoilla2 a) SYL määrittelee oman edunvalvontansa kannalta parhaan lomapankkivaihtoehdonKuvaus: SYL määrittää minkälainen lomapankkijärjestelmä on opiskelijoiden kannalta parasvaihtoehto. SYL nostaa esille lomapankkijärjestelmää keskusteluissa.Sidosryhmät: Työmarkkinajärjestöt, TEM, OTUSVastuu: KoskenniemiResurssit: Koskenniemi, Terävä, ErikssonAikataulu: Pyritään saamaan lomapankki keskusteluihin kevään 2011 aikana. Otetaanlomapankki esille hallitusohjelmavaikuttamisessa kevään 2011 aikana.2 b) Työehtoseminaarin järjestäminenKuvaus: Tavoitteena on antaa ylioppilaskunnille ja niiden henkilökunnalle kattava kuvausopiskelijoiden asemasta työmarkkinoilla nyt ja aseita tilanteen parantamiseen sekä asioidenesille nostamiseen yliopistopaikkakunnilla. Tavoitteen toteuttamiseksi järjestetääntyöehtoseminaari syksyllä 2011 sekä sektori-tapaamisia. Seminaarissa käsiteltävät aiheetpäätetään keväällä 2011.Sidosryhmät: Työmarkkinajärjestöt, TEM, ylioppilaskunnat, yliopistot, KYKY-projekti,TyöterveyslaitosVastuu: KoskenniemiResurssit: Koskenniemi, TeräväAikataulu: Järjestetään työehtoseminaari syksyllä 2011.
 6. 6. 33. Korkeakoulutettujen yrittäjyyden kehittäminen3. a) Kartoitetaan olemassa olevia akateemisia yrittäjyysyhteisöjä ja niiden toimintaa javaikutustaKuvaus: SYL on kerää tietoa jo olemassa olevista yrittäjyysyhteisöistä. Tiedon avulla voidaanarvioida parhaat olemassa olevat käytännöt akateemisen yrittäjyyden kehittämiseksi janostamiseksi osaksi keskustelua. SYL levittää tietoa selvityksessä havaituista hyvistäkäytännöistä.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, yliopistot, Suomen yrittäjätVastuu: KoskenniemiResurssit: Koskenniemi, Terävä, ErikssonAikataulu: SYL on tietopaketti akateemisista yrittäjyysyhteisöistä syksyyn 2011 mennessä.3. b) Yrittäjyyteen valmentavien opintojen saaminen osaksi työelämäopintoja jaakateemisen yrittäjyyden aseman nostaminen yliopistoissaKuvaus: SYL tekee työtä akateemiseen yrittäjyyteen valmentavien opintojen selkeyttämiseksija niiden aseman nostamiseksi. Tässä työssä käytetään hyväksi akateemisistayrittäjyysyhteisöistä tehtyä selvitystä mikäli se ehtii valmistua ajoissa.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, yliopistot, työmarkkinajärjestöt, TEM, Suomen yrittäjät.Vastuu: KoskenniemiResurssit: Koskenniemi, Terävä, ErikssonAikataulu: Jatkuva 2011-20124. Työelämävalmiuksien kehittäminenKuvaus: On ensiarvoisen tärkeää selvittää mikä on nykytilanne harjoittelujaksojentarjoamisen suhteen aloittain. SYL kartoittaa jo olemassaolevan tiedon pohjalta nykytilanteenja tekee lisäselvityksiä tarpeen mukaan. Tämän tiedon avulla SYL voi arvioida esimerkiksimiten harjoittelujaksojen suorittaminen vertautuu opintojen suorittamiseen. Tämän avullaSYL voi jatkaa vaikutustyötä työelämävalmiuksien resursoinnin parantamiseksi.Sidosryhmät: Yliopistot, AKAVA, Aarresaari, SEFE, TEK, ylioppilaskunnatVastuu: KoskenniemiResurssit: Koskenniemi, Eriksson, OTUSAikataulu: Jatkuva 2011-2012
 7. 7. 45. Sosiaaliturvakysymykset vuonna 20115 a) Opiskelijoiden asumistukijärjestelmän toimivuuden takaaminenTavoite: Opiskelijoita ei siirretä yleisen asumistuen piiriin, opintotuen asumislisä säilytetäänKuvaus: Pohditaan mikä olisi opiskelijoille hyvä asumisen tuen malli. Keskustellaan sopo-tapaamisessa asumisen tuesta ja valmistellaan liittokokoukselle esitys linjasta tarvittaessa.Laaditaan taustamuistio asumistukikeskustelusta. Osallistutaan aktiivisesti julkiseenkeskusteluun ja vaikutetaan sidosryhmissä asumisen tuen suunnitteluun liittyen.Sidosryhmät: OKM, STM, Kela, YMVastuu: NisulaResurssit: Huovila, NisulaAikataulu: Keskustelun seuraaminen vaalien alla ja hallitusohjelmaneuvotteluihin saakka(helmi-toukokuu).5 b) Mahdollisuus opiskella sairauspäivärahalla osa-aikaisestiTavoite: Nostetaan osa-aikainen opiskelu ja sairauspäivärahan ja opintotuen sovittaminenkeskusteluun sidosryhmien kanssaKuvaus: Pidetään esillä tapaamisissa (Kela), kytketään mahdollisesti muihin keskusteluihin,kyse suppeasta opiskelijaryhmästä, mutta kytkettävissä esim. opintoaikojen lyhentämiseen.Sidosryhmät: Kela, STM, OKM (opintotukiasiain neuvottelukunta)Vastuu: NisulaResurssit: Huovila, NisulaAikataulu: Nostetaan keskusteluun sidosryhmissä (helmi-toukokuu), vaikutustyö syksyllä(elo-marraskuu)6. Korkeakoulujen uuteen rahoitusmalliin ja seuraavaan koulutuksen jatutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (kesu) vaikuttaminen6. a) SYL:n tavoitteet on saatu seuraavaan korkeakoulujen rahoitusmalliinKuvaus: Vuoden lopussa SYL:n tavoitteista ainakin opiskelukyky, työllistyminen jakansainvälistymisjakso on saatu läpi rahoitusmalliluonnokseen ja laadullisten kriteerienpainoarvoa on kasvatettu. Muodostetaan SYL:n laadullisille kriteereille indikaattoreita,muodostetaan kanta kriteerien painoarvoista ja valmistellaan SYL:n omarahoitusmalliluonnos. Osallistutaan OKM:n rahoitusmallia valmistelevaan työryhmään jossellainen perustetaan. Tavataan OKM:n virkamiehiä sekä keskustellaan EK:n kanssavarsinkin työllistymisestä ja opiskelukyvystä rahoituskriteerinä ja Unifin kanssa tutkimuksen
 8. 8. 5kriteereistä. Keskustellaan Tieteentekijöiden ja Professoriliiton kanssa mahdollisista yhteisistätavoitteista. Työllistymisaspektin tärkeydestä on viitteitä monien puolueiden vaaliohjelmissaja ulostuloissa kuin myös vuonna 2010 tulleissa valtioneuvoston kanslian raporteissa.Sidosryhmät: OKM, TEM, EK, Unifi, Tieteentekijät, ylioppilaskunnat, ProfessoriliittoVastuu: Tujula, Koskenniemi varsinkin työelämäasioissa, Mäkipää varsinkin kv-asioissaResurssit: Kallunki, Eriksson, Tujula, Koskenniemi, Kyky-tiimiAikataulu: Koko vuosi6. b) SYL:n tavoitteiden saaminen seuraavaan koulutuksen ja tutkimuksenkehittämissuunnitelmaanKuvaus: Vaikutetaan seuraavaan kehittämissuunnitelmaan osana hallitusohjelma-vaikuttamista sekä vaalien jälkeen olemalla yhteydessä suunnitelman kirjoittajiin. SYL:ntavoitteita tarkastellaan vielä tarkemmin hallitusohjelman hyväksymisen jälkeen. Tavoitteetmääritellään erillisessä dokumentissa.Sidosryhmät: OKM, puolueet hov:n yhteydessä, yo-kunnat, Unifi, maahanmuuttajajärjestötVastuu: Tujula, Koskenniemi, MäkipääResurssit: Kallunki, ErikssonAikataulu: Koko vuosi, varsinkin kevät7. Korostetaan opiskelijakeskeisen oppimisen painoarvoayliopistopedagogisessa keskustelussaKuvaus: Esitellään SCL vuoden 2011 aikana keskeisille sidosryhmille hyvänä keinonaopetuksen laadun parantamiseen. Opiskelijakeskeisessä oppimisessa huomioidaan myöstyöllistymisen kannalta tärkeät työelämäopinnot. SYL kerää ja kokoaa hyviäopiskelijakeskeisen opetuksen käytänteitä yhdessä ylioppilaskuntien kanssa.Tehdään SCLToolkitin Checklististä käännösversiot sekä asian periaatteita ja hyviä käytänteitä esitteleväPPT-esitys yliopistojen ja ylioppilaskuntien käyttöön. Esitellään SCL:n periaatteita osana 90-vuotisseminaaria sekä sidosryhmien julkaisuissa.Sidosryhmät: Yliopistot, ylioppilaskunnat, keskeiset ammattijärjestöt, TEM, OKMVastuu: Rönkkö, Koskenniemi varsinkin työelämäasioissaResurssit: Rönkkö, Eriksson, Koskenniemi, TujulaAikataulu: Käännösversiot maaliskuun aikana, käytänteiden kerääminen keväällä, asiantuominen keskusteluun koko vuoden ajan.
 9. 9. 68. Riittävät opintopsykologipalvelut jokaiseen yliopistoonKuvaus: Vuoden 2011 aikana on valmiina tietopaketti vaikuttamistyötä vartenylioppilaskunnille.Tehdään ylioppilaskunnille kysely opintopsykologitilanteesta. Kyselyn jälkeen otetaanyhteyttä opintopsykologeihin ja selvitetään heidän ajatuksiaan työnkuvasta, senkehittämisestä ja toiveista. Tietojen pohjalta valmistellaan tietopaketti opintopsykologientyöstä ylioppilaskuntien vaikuttamistyötä varten.Sidosryhmät: ylioppilaskunnat, opintopsykologit, opintopsykologiverkosto, Peda Forum-verkostoVastuu: RönkköResurssit: Rönkkö, Terävä, ErikssonAikataulu: Kysely keväällä, kesällä analysointi ja mahdolliset toimenpiteet syksyllä.Toistetaan ylioppilaskuntakysely vuoden 2013 aikana.9. Luodaan valtakunnallinen jatko-opiskelijoiden edunvalvontamalliLuodaan malli tai malleja jatko-opiskelijoiden edunvalvontaanKuvaus: Selvitetään kyselyllä ylioppilaskunnilta jatko-opiskelijoiden edunvalvonnannykytila, luodaan yhteistyössä Tieteentekijöiden liiton ja muiden asianosaistenammattijärjestöjen kanssa eri resursseihin sopivi malli tai malleja ja levitetään niitäylioppilaskuntiin. Järjestetään kopo-tapaamisen yhteyteen tai erikseen keskustelutilaisuusmalleista keväällä tai alkusyksystä. Tilaisuuteen kutsutaan toimijoita ylioppilaskunnista sekäjatko-opiskelijoita. Valmiiden mallien lisäksi tarjotaan toimintatapalistauksia hyvistäkäytänteistä.Sidosryhmät: Tieteentekijöiden liitto, yo-kunnat (jatko-opiskelijat), TEK, Sefe, tutkijakoulut,KKA tohtorikoulutuksen arvioinnin kauttaVastuu: TujulaResurssit: Eriksson, Kallunki, TujulaAikataulu: Laaditaan kysely ja keskustellaan TTL:n kanssa maaliskuussa, tilaisuusylioppilaskunnille järjestetään toukokuussa tai syksyllä.10. Edistetään nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia päätyä kiinnostustaan jakykyjään vastaavalle opinto- ja työuralleTavoite: SYL nostaa nivelvaiheen ja sen yli jatkuvan henkilökohtaisen opinto-ohjauksenmerkityksen kansalliseen keskusteluun yhdessä sidosryhmien kanssa.
 10. 10. 7Kuvaus: Yhdessä sidosryhmien kanssa tehtävän vaikutustyön tarkoitus on nostaaperiytyvyyttä tasoittavien opinto-ohjauksen ja työelämäopintojen resurssoinnin tärkeysosaksi keskustelua. Vaikutustyötä tehdään poliittisiin ryhmiin ja ministeriöihin. Opintojenohjaus ja työelämäopinnot on nostettu yhdeksi tärkeimmistä resurssointikohteista niintoisella kuin korkea-asteella.Sidosryhmät: SLL, TEM, OKM, ylioppilaskunnatVastuu: KoskenniemiResurssit: Koskenniemi, Kallunki, TeräväAikataulu: Jatkuva 201111. Selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen vaikutukset opiskeluun jatyömarkkinoihin11. a) Selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen vaikutukset opetuksen suunnitteluunKuvaus: Laaditaan selvitys kaksiportaisuuden huomioimisesta yliopistojen opetuksensuunnittelussa pohjautuen tutkinnonuudistuksen raporttiin ja ylioppilaskunnille tehtäväänkyselyyn. Kyselyssä selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen huomioiminen opintojensuunnittelussa ja selvityksen pohjalta tuetaan ylioppilaskuntia niiden vaikutustyössätilanteen korjaamiseksi.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, Yliopistonlehtorien liittoVastuu: TujulaResurssit: Eriksson, Kallunki,Aikataulu: Toteutetaan kysely maaliskuussa, herätellään tuloksista keskustelua läpi vuoden.11. b) Selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen vaikutukset kandidaatin tutkinnontyöelämärelevanssiinTavoite: SYL aloittaa selvityksen tekemisen kandidaatin tutkinnon työelämärelevanssistayhdessä OTUS:n kanssa. Yopala-hankkeen kysymyspatteriin jää kysymys kandin tutkinnontyöelämäannista.Kuvaus: Kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen siirtyminen on nostanut keskusteluunkandidaatin tutkinnon työelämärelevanssin. Yhdessä koulutuspoliittisen sektorin kanssa ontarkoitus selvittää mikä on kandidaatin tutkinnon työelämärelevanssi. Aloitetaan selvitystyövuonna 2011. Laaditaan kysely yo-kunnille ja keskustellaan ammattijärjestöjen kanssa.Kerätään yhteen nykytietoa mm. tutkinnonuudistuksen raportista.Sidosryhmät: Työmarkkinajärjestöt, yliopistot, SEFE, TEK, Akava, OTUS, UNIFI, SAMOK.Vastuu: Koskenniemi
 11. 11. 8Resurssit: Eriksson, Kallunki,Aikataulu: Jatkuva12. Selvitetään tutkinnonuudistuksesta aiheutuneet tutkintojenmitoitusvirheet ja tehdään vaikutustyötä niiden korjaamiseksiSelvitetään tutkinnonuudistuksesta aiheutuneet tutkintojen mitoitusvirheet ja tehdäänvaikutustyötä niiden korjaamiseksiKuvaus: Selvitetään ylioppilaskunnille tehtävän kyselyn ja jo olemassa olevaan materiaalinpohjalta millä aloilla on ongelmia tutkintojen mitoituksen suhteen ja mitä keinoja ongelmienkorjaamiseksi voitaisiin käyttää. Tehdään yhteistyötä ylioppilaskuntien ja muidentarvittavien tahojen kanssa ongelmien korjaamiseksi.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, OtusVastuu: TujulaResurssit: Kallunki, ErikssonAikataulu: Toteutetaan kysely toukokuussa ja kartoitetaan menetelmät touko-kesäkuussa.Nostetaan ratkaisuista keskustelua syksyllä. Vuoden 2011 loppuun mennessä ongelmat ovattiedossa ja menetelmät korjaamiseksi on kartoitettu tai kehitetty. Vuoden 2012 aikanakeskustellaan mahdollisista säädös- tai lakimuutoksista ja mitoitusvirheet on korjattu vuoteen2013 mennessä13. Kuntavaikuttamisen parempi hyödyntäminen ylioppilaskunnissaKuntavaikuttamisesta tulee olennainen osa ylioppilaskuntien toimintaaTavoite: Yo-kunnat ottavat aktiivisen roolin kunnallisessa vaikuttamistyössä ja kiinittäväthuomiota ympäröivän alueen asioiden valmistelun seurantaan. Kunnallisvaalit huomioidaanylioppilaskuntien toimintasuunnitelmissa.Kuvaus: SYL tukee ylioppilaskuntia kuntavaikuttamisessa järjestämällä koulutusta.Painopisteenä vuoden 2012 kuntavaalit. Kannustetaan ylioppilaskuntia laatimaankunnallispoliittisia ohjelmia, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muidenopiskelijajärjestöjen kanssa. Painotetaan strategista valmistautumista. Jaetaan hyviäkäytänteitä ja kokemuksia kunnallisessa vaikuttamisessa, haetaan case-esimerkkejä.Hyödynnetään kuntavaikuttamisen käsikirjaa ja arvioidaan sen päivitystarve. Järjestetäänkuntatapaaminen jonka toisena teemana opiskelija-asumiseen liittyvä paikallinenvaikutustyö.
 12. 12. 9Sidosryhmät: Kuntaliitto, Yo-kunnatVastuu: NisulaResurssit: Huovila, Terävä (asuminen), NisulaAikataulu: Tapaamisen suunnittelu kesä-elokuu, tapaaminen syyskuu, käsikirjan ja aineistonkerääminen touko-kesäkuu14. Opiskelija-asumisen edunvalvonnan terävöittäminenTuetaan ylioppilaskuntia asumisvaikuttamisessa ja osallistutaan asumispoliittiseenkeskusteluunTavoite: Vuoden aikana ylioppilaskunnille tuotetaan asumispoliittisen vaikuttamisenmateriaalipaketti. SYL osallistuu julkiseen asumispoliittiseen keskusteluun.Kuvaus: Tuetaan ylioppilaskuntia paikallisessa asumisen edunvalvonnassa laatimallataustamateriaalia ja järjestämällä koulutusta. Painotetaan ylioppilaskunnilleasumisvaikuttamisen pitkäjänteisyyttä. Asumisvaikuttaminen kytkeytyykuntavaikuttamiseen läheisesti mm. kaavoitusasioiden muodossa. Järjestetäänkuntatapaaminen asumisteemalla. Pidetään investointiavustusprosentin nostoa esillähallitusohjelmaneuvottelujen jälkeen, laaditaan julkinen ulostulo energiatehokkuudenparantamista tukevien avustusmuotojen tason nostamiseksi.Sidosryhmät: SOA, opiskelija-asuntosäätiöt, Yo-kunnat, YM, ARAVastuu: NisulaResurssit: Terävä, Huovila (kuntavaikuttaminen), NisulaAikataulu: Tapaamisen suunnittelu kesä-elokuu, tapaaminen syyskuu, materiaalinkerääminen touko-kesäkuu15. Järjestetään keskustoimiston hallinto uudestaan ja perustetaanhallintopäällikön tehtävä keskustoimistolleKuvaus: SYL:n toimistonhoitajan jäädessä eläkkeelle on tarpeen muokata hallintotehtävissätyöskentelevien tehtävänkuvia siten, että ne palvelevat nykyistä parempiin liiton tehtäväntoteuttamista. Perustetaan hallintopäällikön tehtävä, joka korvaa toimistonhoitajan tehtävän.Pääsihteeriltä siirretään rutiiniluonteisia hallintotehtäviä sekä valmistelevia taloushallinnontehtäviä hallintopäällikölle ja hallintopäälliköltä siirretään tehtäviä OSS:n hoidettavaksi.Tavoitteena on myös, että henkilö hoitaisi OSS:n toimitusjohtajan tehtäviä. Tarkastellaanhallintohenkilökunnan toimenkuvia uudelleen, luodaan hallintopäällikölle toimenkuva jasovitaan rekrytoinnista OSS-järjestöpalveluiden kanssa.
 13. 13. 10Sidosryhmät: sisäinenVastuu: Korolainen-VirkajärviResurssit: Korolainen-Virkajärvi , ParpalaAikataulu: Suunnitellaan rekrytointi helmikuussa ja toteutetaan se niin, että hallintopäällikkövoisi aloittaa huhtikuun alusta toimessaan.16. Opintojen vähäisen suorittamisen syiden selvittäminenSelvitetään syyt opintojen vähäiseen suorittamiseen edunvalvonnan tueksiKuvaus: Selvitetään yhdessä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen kanssa syytopintojen vähäisen suorittamisen takana ja aloitetaan jatkotoimenpiteet opiskelun esteidenpoistamiseksi. Tiedotetaan tuloksista ylioppilaskuntia ja tuetaan niitä jatkotoimenpiteissä.Selvitetään mitä kukin taho voi tehdä esteiden ,poistamiseksi: SYL, ylioppilaskunnat, OKM.YO-palan tähän liittyvä kysymys tulee säilyttää. Otus toimisi hankkeen toteuttajana, SYLkumppanina ja osarahoittajana.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, OtusVastuu: TujulaResurssit: Eriksson, KallunkiAikataulu: Otus aloittaa selvityksen toteuttamisen helmi-maaliskuussa, tuloksista tiedotetaankun selvitys on valmistunut.17. Selvitetään yliopistojen käytännöt opintoaikojen rajaustentoimeenpanossaSelvitetään ja edistetään yliopistojen käytäntöjen yhtenäistämistä opintoaikojen rajaustentoimeenpanossaKuvaus: Toteutetaan kysely ylioppilaskunnille nykyisistä käytännöistä ja tuetaanylioppilaskuntia mahdollisissa ongelmakohdissa. Laaditaan yhtenäinen linja lainsoveltamisesta ja levitetään sitä ylioppilaskunnille, Unifille ja OKM:lle. Käsitellään jaesitellään asiaa kopo-tapaamisessa esim. case-käsittelyn kautta. Selvitetäänammattikorkeakoulupuolen käytännöt lisäajan myöntämisessä.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, SAMOKVastuu: TujulaResurssit: ErikssonAikataulu: Laaditaan kysely helmikuussa, luodaan yhtenäinen käytäntö kevään aikana jalevitetään käytäntöjä läpi vuoden.
 14. 14. 1118. Vaikutetaan opiskelijaravintoloiden kilpailutuksen ongelmakohtiinTurvataan opiskelijoiden mahdollisuus laadukkaaseen ja edulliseen opiskelijaruokailuunvaltakunnallisestiTavoite: Turvataan mahdollisuus laadukkaaseen ja edulliseen opiskelijaruokailuunvaltakunnallisesti. Investoinnit säilyvät yliopistoilla, keskustelu aiheesta päättyy, yo-kunnatovat tietoisia oman yliopistonsa ravintolakilpailutustilanteesta. Vaikutetaan sen puolesta ettäkilpailutukset tehdään paikallisesti.Kuvaus: Selkiytetään kilpailutuskäytännöt yo-kunnille, pidetään aktiivisesti yhteyttäsidosryhmien kanssa aiheesta. Pidetään asiaa esillä yo-kuntia tavatessa. Kannustetaanylioppilaskuntia vaikuttamaan yliopistonsa ravintolakilpailutuskäytäntöihin.Sidosryhmät: UNIFI, Yo-kunnat, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, Mara, RaintolaVastuu: NisulaResurssit: Huovila, NisulaAikataulu: Helmikuussa taustamateriaalit, ekaan sopotapaamiseen / pj-ps tietoisku(/taloussektori)Jatkuvat tai aktiivisessa seurannassa olevat projektit1. Perhevapaamallin uudistaminen ja vanhemmuuden kustannustenjakaminenKuvaus: Hallitusohjelmaan kirjataan perhevapaiden uudistaminen 6+6+6 –mallin mukaisestija vanhemmuuden kustannusten jakaminen kaikkien työnantajien kesken. Toteutetaanyhteiskampanja muiden opiskelijajärjestöjen, tasa-arvojärjestöjen ja muiden vastaavientahojen kanssa perhevapaiden ja vanhemmuuden kustannusten tasa-arvoisestauudistamisesta. Vaikutetaan hallitusohjelmatyöhön tavoitteiden toteuttamiseksi.Sidosryhmät: muut opiskelijajärjestöt, tasa-arvojärjestöt, puolueet, työnantaja- jatyöntekijäjärjestötVastuu: RönkköResurssit: Rönkkö, TeräväAikataulu: Yhteiskampanjan toteuttaminen keväällä, keskusteluun osallistuminen tai asianesille nostaminen syksyllä.Jatketaan poliittista vaikuttamista tulevina vuosina asian ollessakeskustelussa.
 15. 15. 122. Huoltajakorotuksen palauttaminen opintotukeenOpintotuessa 145€/kk huoltajakorotus 1.1.2012 alkaenKuvaus: Vaikutetaan aktiivisesti huoltajakorotuksen puolesta osanahallitusohjelmavaikuttamista. Pidetään asiaa esillä eduskuntavaaleissa julkisesti. Sidotaankeskustelu huoltajakorotuksesta yleiseen perhepoliittisen keskusteluun.Sidosryhmät: OKM, puolueet, kansanedustajat, kansanedustajaehdokkaat, erityisavustajat,avustajatVastuu: Nisula, KaikkiResurssit: Huovila, Nisula, SYLHAikataulu: Kevät3. Opintotuen uudistuksen jatkotoimenpiteetValmistaudutaan opintotuen uudistuksen voimaantuloon ja varmistetaan opiskelijoidentietoisuus muutoksistaTavoite: Opiskelijat ovat tietoisia opintotuen muutoksista jo ennen niiden voimaantuloa.Muutos tapahtuu jouhevasti, eikä opiskelijoiden tilanne heikkene muutoksen aikana/takia.Opintotukilautakunnat toimivat ajantasaisin tiedoin ja valmistautuvat vuoden 2012seurantaan, sekä toimivat samoilla perusteilla ja samassa linjassa.Kuvaus: Seurataan aktiivisesti muutosten valmistelua. Valmistaudutaan tietojen keräämiseenjo ennen muutosten voimaantuloa. Painotetaan sidosryhmille opiskelijoille tiedottamisentärkeyttä, erityisesti vanhempien opiskelijoiden osalta.Sidosryhmät: OKM, KelaVastuu: NisulaResurssit: Huovila, NisulaAikataulu: Elo-marraskuu4. Yhdenvertaisuuden edistäminen4. a) Erityisjärjestelyjä tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu- ja kotikansainvälistymis-mahdollisuudet paranevatKuvaus: Pyritään parantamaan erityisjärjestelyjä tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu- jakansainvälistymismahdollisuuksia. Vuoden 2011 aikana on koottu asiantuntija- jaopiskelijaverkostot ja aloitettu selvitystyö nykytilasta ja sen parantamisesta. Selvitetäänerityisjärjestelyjä tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.
 16. 16. 13Painopiste on opiskelu- ja kotikansainvälistymisteemoissa. Yhteistyössä ESOK-hankkeenkanssa luodaan paikallinen ja valtakunnallinen verkosto opiskelijoille.Sidosryhmät: Kyky-projekti, ylioppilaskunnat, yliopistojen esteettömyysasiavastaavat ja tasa-arvotyöryhmät, ESOK-hankeVastuu: RönkköResurssit: Terävä, RönkköAikataulu: Asian parissa työskentelevien verkoston luominen yhdessä ESOK-hankkeenkanssa alkukeväällä, opiskelijaverkoston luominen alkusyksyyn mennessä, selvitystyönaloittaminen syksyllä.4. b)Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet paranevatKuvaus: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet paranevat, esimerkiksi yleinenavioliittolaki säädetään. Vuoden 2011 aikana ilmapiiri muuttuu myönteisemmäksivähemmistöjä kohtaan. Osallistutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksistakäytävään keskusteluun, tarvittaessa yhdessä muiden kanssa.Sidosryhmät: Seta, muut opiskelijajärjestötVastuu: RönkköResurssit: Terävä, RönkköAikataulu: jatkuva, esimerkiksi vaalien alla ja Pride-tapahtumien aikaan5. Julkisen liikenteen parantaminenVaikutetaan valtakunnallisen opiskelija-alennuksen saamiseksi ja edistetäänylioppilaskuntien paikallista vaikuttamistyötäTavoite: Valtakunnallinen joukkoliikenne alennus opiskelijoilla 50%Kuvaus: Ohjataan keskustelua opiskelija-alennuksen tulevaisuudesta, osallistutaanjoukkoliikenteen kehittämiskeskusteluun, vaikutetaan valtion määrärahojen nostamiseksi.Painotetaan paikallisen vaikuttamistyön roolia ja pitkäjänteisyyden tärkeyttä.Jaetaan hyviä kokemuksia ja käytänteitä paikallisesta vaikuttamistyöstä.Sidosryhmät: LVM, Henkilöliikenteen neuvottelukunta, Liikennevirasto, yo-kunnatVastuu: NisulaResurssit: Huovila, NisulaAikataulu: helmi-toukokuussa valtakunnallinen vaikuttaminen, elo-lokakuussa paikallisenvaikutustyön tukeminen osanan kuntavaikuttamista ja kuntatapaamista
 17. 17. 146. YTHS:n toiminnan kehittäminen6. a) YTHS-pilotti toteutetaan liittokokouksen kantoja noudattaenKuvaus: AMK-opiskelijoiden YTHS-pilotti toteutetaan liittokokouksen kantoja noudattaen jasiten, että siitä saadaan todellisia tuloksia. Vuoden 2011 aikana suunnitelmat pilotista ontehty ja pilotti aloitettu. Osallistutaan AMK-opiskelijoiden YTHS-kokeilun suunnittelu- jatoimeenpanoryhmän toimintaan. Käydään jatkuvaa keskustelua ylioppilaskuntien jaSAMOKin kanssa pilotista.Sidosryhmät: YTHS, ylioppilaskunnat, SAMOK, STM, OKMVastuu: RönkköResurssit: TeräväAikataulu: Koko vuoden, alkuvuodesta SYLin linjan konkretisointi ja siitä tiedottaminen6. b)YTHS:n kehitystyöhön osallistuminen ja sen seuraaminenKuvaus: Seurataan, että YTHS:n taloudellinen sopeuttaminen jatkuu sujuvasti ja hoitotakuutoteutuu kaikissa terveyspalveluyksiköissä. Käydään keskustelua YTHS:n kanssa jatiedotetaan ylioppilaskuntia asiasta. Osallistutaan YTHS:n sähköisten palvelujenkehittämiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota sähköisen laskutuksen käyttöönottoon ja senseurantaan (esim. käyttäjäkyselyt) sekä terveystaltiohankkeen etenemiseen.Sidosryhmät: YTHS, ylioppilaskunnatVastuu: RönkköResurssit: Rönkkö, TeräväAikataulu: Taloudellisen sopeuttamisen seurantaa sekä hoitotakuun toteutumisen seurantaatehdään läpi vuoden. Sähköisten palvelujen kehittämiseen otetaan osaa läpi vuoden.7. Opiskelykyvyn edistämisen ESR-hanke7. a) Kyky-projektin (2011-2013) suunnitteleminen ja aloittaminenKyky-sektorin toimintaa ohjaa ensisijaisesti Campus Conexus II – hankesuunnitelmassaYhteisöjen ja opiskelijatoiminnan kehittäminen – osaprojektille määritellyt tavoitteet jatulokset. Projektin tavoitteena on opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminenyliopistoyhteisöjen toimintaan sekä opiskelijoiden integroitumisen, osallistamisen jajärjestötoiminnan edistäminen. Projektin tuloksena opiskelijoiden opiskelukyky,yhteisöllisyys ja opintojen sujuvuus lisääntyvät, yhtä useampi opiskelija tuntee olevansayliopistoyhteisön jäsen sekä pystyy oppimaan ja opiskelemaan sujuvasti yhteisön tukemanaja esteettömästi. Projektisuunnitelman mukaan projekti pyrkii vuonna 2011 luomaan
 18. 18. 15sidosryhmäyhteistyötä, kartoittamaan opiskelukyvyn edistämistyön, opiskelijoidenjärjestötoiminnan, osallistamisen ja integraation tilannetta, suunnittelemaan osaprojektiinsisältyvää kehittämistä ja tutkimusta sekä kehittämään itsearviointityökaluayliopistoyhteisöjen käyttöön.Vuoden 2011 aikana käynnistetään kolmen vuoden Kyky-projekti (yhteisöjen jaopiskelijatoiminnan kehittäminen) osana Campus Conexus II-hanketta. Tehdään tarkennettuprojektisuunnitelma, jaetaan tehtävät projektin työntekijöiden kesken, perehdytään ESR-hankehallintoon ja suunnitellaan projektin viestintää. Luodaan projektille yhteistyöverkostoaja tutustutaan erityisesti pilottiyliopistojen (Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto) jaylioppilaskuntien (AYY, Tamy) organisaatioihin ja avainhenkilöihin. Vuoden 2011 aikanatehdään kartoitusta pilottiyliopistojen ja ylioppilaskuntien kehittämistarpeista opiskelijoidenosallisuuteen ja integroitumiseen sekä järjestötoimintaan liittyen ja aloitetaan kartoitustyönmyötä tarpeisiin pohjautuva kehittämistyö yhdessä pilottiyhteisöjen kanssa. Pyritäänhyödyntämään myös opiskelijakeskeistä oppimista (SCL).Sidosryhmät: Campus Conexus II – hanke, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, AYY, TamyVastuu: RönkköResurssit: Kujala, Heinonen, (Norrgrann)Aikataulu: - Tammi-helmikuussa suunnittelu, perehtyminen, organisaatioihin ja henkilöihin tutustuminen - Maalis-elokuun aikana kartoitustyötä ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelua - Syksyllä ensimmäisten toimenpiteiden käynnistäminen - Yhteistyöverkoston luominen jatkuvaa7. b) Opiskelukykytoiminnan itsearviointityökalun kehittäminen yliopistoyhteisöilleKuvaus: Vuonna 2011 kehitetään opiskelukyvyn edistämistyöhön itsearviointityökaluyliopistoyhteisöjen käyttöön. Tampereen teknillisen yliopiston HypermedialaboratorionVerkkopalvelujen integrointi -projekti on Kyky-projektin tavoin yksi osa Campus Conexus II– hanketta. Projektin toimijoiden kanssa on alustavasti keskusteltu yhteistyöstäverkkopohjaisen, interaktiivisen arviointityökalun kehittämisessä. Hankesuunnitelmanmukaan työkalu otetaan käyttöön vuonna 2012.Sidosryhmät: Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto, AYY, Tamy, TTY:nhypermedialaboratorioVastuu: RönkköResurssit: Kujala, Heinonen, (Norrgrann)
 19. 19. 16Aikataulu: Tarpeiden kartoittaminen maalis-huhtikuu, suunnittelu touko-elokuu, toteutussyksyllä7. c) Opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminenKuvaus: Jatketaan opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttamista ja levitetään tietoaopiskelukyvystä korkeakouluihin ja muihin sidosryhmiin. Jossain määrin poiketen Kyky-hankkeen 2009-2010 toiminnasta, keskitytään erityisesti pilottiyliopistoihin ja niissätapahtuvaan kehittämistyöhön. Muihin korkeakouluihin tietoa levitetään valtakunnallistentoimijoiden ja tilaisuuksien sekä ylioppilaskuntien kautta. Tiedon levittämiseen ja kyky-näkökulman esille tuomiseen osallistuu koko SYL:n sihteeristö ja hallitus. Projekti kannustaaylioppilaskuntia nimeämään kyky-vastaavan tai -vastaavat ja tämän verkoston avullalevitetään projektin tuloksia yliopilaskuntiin ja yliopistoihin sekä osallistetaan heitä. jaOpiskelukykyajattelua ja sen merkitystä tuodaan esille myös julkisuudessa ja vaikutettaessamm. hallitusohjelmaan ja yliopistojen rahoitusmallin laadullisiin kriteereihin.Sidosryhmät: yliopistot, ylioppilaskunnat, OKM ja SYL:n muut sidosryhmätVastuu: Rönkkö, kaikkiResurssit: Kujala, Heinonen, kaikkiAikataulu: jatkuvaa muun toiminnan ohessa8. Jäntevöitetään ESU:n organisaatiota sekä vahvistetaan ESU:n rooliaeurooppalaisessa korkeakoulupoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa8. a) Parannetaan suomalaisedustusta ESU:n toimielimissäKuvaus: Kootaan eurooppalaisesta koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta kiinnostuneistaylioppilas- ja opiskelijakuntien toimijoista sekä alumneista kv-kopo-pooli, jota voidaanhyödyntää ESU:n tapahtumiin valmistautumisessa sekä mahdollisina ehdokkaina ESU:nkomiteoiden jäseniksi. Poolin jäsenet voivat myös tarpeen mukaan osallistua ESC- ja NOM-tapaamisiin.Sidosryhmät: SAMOK, ESU, ylioppilaskunnatVastuu: LappalainenResurssit: Lappalainen, Laitinen, KallunkiAikataulu: Poolia mainostetaan avausseminaarissa ja tunnustellaan kiinnostusta. Poolinkokoonpano ja agenda vuodelle 2011 lyödään lukkoon maaliskuun kv-kopo-tapaamisessa.Pooli tapaa ensimmäisen kerran ennen kevään BM:a.
 20. 20. 178. b) Laajennetaan ESU- ja NOM-tietoutta opiskelijaliikkeessä ja sidosryhmissäKuvaus: Kutsutaan säännöllisesti ESU:n edustajia SYL:n tapahtumiin. Puhutaan ESU:sta MEPja muissa tapaamisissa Brysselissä. Levitetään tietoa ESU:n julkaisuista. Vuoden lopussakaikilla ylioppilaskuntien relevanteilla toimijoilla on tunne siitä, että heillä on mahdollisuushalutessaan osallistua SYL:n kansainväliseen vaikuttamistyöhön järjestöissä esimerkiksi kv-kopo-pooliin osallistumisen kautta.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, ESU, Bologna-asiantuntijat, MEPit, Suomen pysyväedustusto Brysselissä.Vastuu: LappalainenResurssit: Lappalainen, Laitinen, KallunkiAikataulu: ESU vierailee avausseminaarissa. Tiedotetaan ESU:n julkaisuista. Vuodenviimeisissä kv- ja kopo-tapaamisissa keskustellaan vaikutusmahdollisuudentoteututumisesta.8. c) Parannetaan ESU:n edunvalvontaa tehostamalla sen organisaatiotaKuvaus: Osallistutaan ja vaikutetaan ESU:n vision määrittelyyn, jotta ESU:lla on visio vuodenlopussa. Viedään omaa järjestöosaamista ESU:un tapaamisten, muun yhteydenpidon jauusien aktiivien hankkimisen kautta. Vaikutetaan ESU:n poliittiseen linjaan suorienhenkilösuhteiden kautta. Viedään NOM-liittojen hyviä käytänteitä ESU:un. Rakennetaantoimintamalli ESUn ja jäsenliittojen käyttöön meppilobbaamisesta. Luodaan SYLn toimistolleseurantavastuut ESU komiteoille.Sidosryhmät: ESU, NOM, SAMOKVastuu: LappalainenResurssit: Lappalainen, Laitinen, KallunkiAikataulu: Osallistutaan ESC:eihin, BM:iin ym. Pidetään Brysselin käynneillä yhteyttä ESU:nkeskustoimistoon. Pidetään organisaation kehittämistä kysymyksenä pinnalla tapaamisissa.Luodaan lobbariohjeet ESUn kansallisten liittojen käyttöön.9. Kehitetään NOM:ä alueellisena yhteistyöverkostonaVakautetaan NOM:n toimintaKuvaus: Edistetään ajatusta NOMn omasta toimihenkilöstä ja mietitään verkostotapaamisissasen hyötyjä, kustannuksia ja rahoitusmahdollisuuksia.Sidosryhmät: NOM-liitotVastuu: Lappalainen
 21. 21. 18Resurssit: Lappalainen, LaitinenAikataulu: Nostetaan asia maaliskuun NOM-tapaamisen agendalle Kööpenhaminassa.Vuoden loppuun mennessä on selvitetty toimihenkilön palkkaamisen käytännön järjestelyt jakustannukset.10. Jatketaan ja laajennetaan SYL:n vaikuttamistyötä EU-tasollaKuvaus: SYL seuraa EU-koulutuspolitiikkaa ja sen vaikutuksia Suomeen aiempaaaktiivisemmin ja laajemmin. SYL:n EU-vaikutustyö on tehokasta ja säännöllistynyttä.Tavataan Suomen meppejä ja luodaan profiilit kunkin MEPin toiminnasta ja kiinnostuksista.Ollaan aktiivisesti yhteydessä Suomen pysyvään edustustoon koulutus- kehitys- jamaahanmuuttopoliittisissa kysymyksissä, sillä edustustolla on merkittävä rooli Suomenkantojen muokkaamisessa ja välittämisessä. Tehdään SYL ja SYL:n tavoitteet tutuiksimepeille/edustustolle. Pidetään huoli siitä, että edustustoa ja meppejä tavattaessa SYL:nedustajat ovat perillä EU:n koulutuspolitiikan ajankohtaisista asioista (EU30, Bologna,Neuvoston suositukset). Säilytetään henkilökohtaiset suhteet edustuston koulutuspolitiikanasiantuntijoihin.Sidosryhmät: Suomen MEPit ja Suomen pysyvä edustustoVastuu: MäkipääResurssit: Laitinen, MäkipääAikataulu: Jokaisella Brysselin vierailulla pyritään tapaamaan relevantteja meppejä (myöskansallisten tavoitteiden osalta).11. Edistetään korkeakoulujen kansainvälistymistä11. a) Saadaan tutkintojen kansainvälistymisjakso rahoituksen kv-kriteeriksi ja osaksikesuaKuvaus: Pyritään saamaan kvjakso osaksi koulutuksen kesua. Korostetaan tarvetta saadakansainvälistymisosio osaksi koulutusohjelmien opetussuunnitelmia. Muita tapoja suorittaakansainvälistymisosio kuin liikkuvuusjakso pidetään esillä yhtä relevantteinakansainvälistymismahdollisuuksina. Tutkintojen kansainvälistymistä voi mitatakansainvälistymisosion toteutumisella ja siitä on tehtävä rahoituksen kv-kriteeri.Sidosryhmät: OKM, Unifi, korkeakoulut, ylioppilaskunnatVastuu: MäkipääResurssit: Laitinen, Mäkipää
 22. 22. 19Aikataulu: Seurataan alkuvuodesta jatkettavaa CIMOn selvitystyötä korkeakoulujenkansainvälistymisosiosta, raportti valmistuu syyskuussa 2011. Kesutavoitetta ajetaanhallitusohjelmavaikuttamisen yhteydessä/jälkeen ja lausuntokierroksella syksyllä.11. b) Kansainvälisten opiskelijoiden kotimaisten kielten osaaminen on osana seuraavaakesua (aiempaa tarkemmin kirjattuna)Kuvaus: Seuraavassa kesussa kotimaisten kielten opetus kv-opiskelijoille tulisi määritellätarkemmin. Korkeakoulujen tulisi tarjota mahdollisuus kielten opintoihin osanaopetussuunnitelmaa. Kieliopinnoille tulisi määritellä pakollinen vähimmäismäärä.Kotouttamislain muutoksen yhteydessä tullaan määrittelemään kotimaisten kieltenosaamisen vähimmäistaso maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukselle.Sidosryhmät: OKM, OPH, korkeakoulutVastuu: MäkipääResurssit: Laitinen, MäkipääAikataulu: Seurataan keväällä 2011 kotouttamislain muutosta ja vaikutetaan asetuksenmuotoiluihin. Kesutavoitetta ajetaan hallitusohjelmavaikuttamisen yhteydessä/jälkeen jalausuntokierroksella syksyllä.11. c): Seurataan lukukausimaksukokeilun edistymistäKuvaus: Osallistutaan lukukausimaksukokeilua seuraavan ja arvioivan työryhmänjärjestämiin tilaisuuksiin ja ollaan valmiina reagoimaan työryhmän väliraporttiin. Tuetaanylioppilaskuntia pitämällä ne ajan tasalla maksukokeilun tilasta ja pidetään aihetta esilläsektoritapaamisissa.Sidosryhmät: OKM, ylioppilaskunnatVastuu: MäkipääResurssit: Mäkipää, KallunkiAikataulu: koko vuosi, helmikuussa teemakeskusteluihin osallistuminen, väliraportin DL30.4.201112. Edistetään kansainvälisten ja muiden maahanmuuttajataustaistenopiskelijoiden asemaa Suomessa12. a) Malli korkeakoulujen ryhmävakuutuksesta kansainvälisille opiskelijoilleKuvaus: Viime vuoden aikana saatiin korkeakoulut miettimään yhdessä vakuutusmalliakansainvälisille opiskelijoille. Vakuutusta käsittelee tämän vuoden keväällä kaksi työryhmää,toinen Aalto yliopiston ja toinen HERAn vetämänä. Osallistutaan ryhmien työskentelyyn ja
 23. 23. 20pyritään saamaan kaikki korkeakoulut mukaan mallin luomiseen ja neuvotteluihinvakuutusyhtiöiden kanssa. Pidetään ylioppilaskunnat ajantasalla ja pyydetään kannustamaankorkeakouluja ryhmävakuutusmalliin.Sidosryhmät: korkeakoulut, ylioppilaskunnat, HERA, maahanmuuttovirasto, UnifiVastuu: MäkipääResurssit: Laitinen, MäkipääAikataulu: Keväällä 2011 osallistutaan mallin valmisteluun tavoitteena, että syksyllä 2011ensimmäiset korkeakoulut tarjoavat ryhmävakuutusvaihtoehtoa kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille12. b) Korkeakoulut ottavat vastuuta kv-opiskelijoiden asumistilanteen parantamisestaKuvaus: Osallistutaan työhön kansainvälisten opiskelijoiden asumistilanteen parantamiseksiopetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut-raportin pohjalta. Pidetään tiivistä yhteyttä ylioppilaskuntiin tilanteen etenemisestä.Sidosryhmät: OKM, YM, HERA, SOAVastuu: NisulaResurssit: Terävä (Asuminen), Laitinen (kansainväliset opiskelijat), NisulaAikataulu: koko vuosi12. c) Herätetään keskustelua maahanmuuttajien opintopolkujen tukitoimista javahvistetaan yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssaKuvaus: Järjestetään tapaaminen maahanmuuttajajärjestöjen kanssa, jonka pohjaksikirjoitetaan yhteinen kannanotto maahanmuuttajien korkeakoulutukseen pääsynhelpottamisesta. Ajetaan kantaa eduskuntavaalien maahanmuuttajaehdokkaille. TarjotaanHanasaarelle Suomi-Ruotsi korkeakouluyhteistyöseminaarin aiheeksi maahanmuuttajienopintopolkuja ja koulutukseen pääsyn esteitä. Vertailu Ruotsin käytäntöjen kanssa.Rakennetaan ohjelmaa yhdessä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.Sidosryhmät: SAMOK, maahanmuuttajajärjestöt, OKM, Sisäasiainministeriö, HanasaariVastuu: MäkipääResurssit: Laitinen, MäkipääAikataulu: Tapaaminen helmikuun lopulla tai maaliskuun alussa 2011 ja kannanotto ennenvaaleja maaliskuussa. Yhteydenotot maahanmuuttajaehdokkaisiin maaliskuussa. Hanasaarenseminaari syksyllä 2011.
 24. 24. 2113. Työurakeskusteluun osallistuminenTavoite: SYL on aktiivinen keskustelija työurien pidentämisen keskustelussa ja tuo esilleopiskelijoiden roolin koulutus- ja työvoimapoliittisissa keskusteluissa.Kuvaus: Työurakeskustelussa tuodaan esille useat työllistymiseen ja työurien lyhentämiseenliittyvät seikat. SYL kiinnittää myös huomiota kansainvälisten opiskelijoiden sekämaahanmuuttajien työllistymiseen. SYL nostaa esille sukupolvien välisenoikeudenmukaisuuden ja sen että eläketaakka ei kerry vain nuorten maksettavaksi. SYL tuoesille näitä asioita eduskuntavaalivaikuttamisen tiimoilta sekä hallitusohjelmaneuvotteluissa.Sidosryhmät: Media, OKM, TEM, ylioppilaskunnat, SLL, Kyky-projektiVastuu: KoskenniemiResurssit: Hallitus, sihteeritAikataulu: Jatkuva14. Opiskelijabarometrin rakentaminenKuvaus: Määritetään kenen tarpeisiin barometria tehdään. Tuotetaan vuoden aikanasisältötoiveita OTUS:n työn avuksi. Tehdään sisällöntuotannossa yhteistyötäylioppilaskuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada SYL:n päätöksenteon ja poliittisenlinjan valmistelun tueksi ruohonjuuritason tietoa opiskelijan arjesta. Tämä opiskelijapaneeliolisi opiskelijoista koostuva joukko, jolle voidaan kohdentaa kyselyitä erilaisista teemoista,mutta myös toistuvia samansisältöisiä barometrityyppisiä kyselyitä pitkittäisten muutostenhavainnointiin. Barometrissa OTUS on toteuttavana osapuolena ja SYL rahoittajana jayhteistyötahona.Sidosryhmät: OTUS, YlioppilaskunnatVastuu: RönkköResurssit: OTUS, RönkköAikataulu: Tuotetaan kysymyssisältöä kevään aikana. Määritellään alkuvuoden aikana,kenen tarpeisiin barometria tehdään.15. SYL:n verkkoviestinnän jatkokehittäminen15 a) Vakiinnutetaan avoimen verkkoviestinnän käytännötKuvaus: Luodaan käytännöt, joilla avoimen verkkoviestinnän ja sosiaalisen mediankäyttäminen tulevat luontevaksi osaksi SYL:n toimijoiden päivittäistä työtä, jotta toimijatvälittäisivät viikoittain tietoa työstään SYL:n viestintäkanavien kautta. Selvitetään vuoden
 25. 25. 22lopuksi viestinnän onnistumista kyselyllä, joka lähetetään ylioppilaskunnille jatkossasäännöllisin väliajoin.Sidosryhmät: ylioppilaskunnatVastuu: LappalainenResurssit: Hallitus, sihteeritAikataulu: Vuoden loppupuolisko 201116. SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet Kommentti [1]:16. a) SYL:n viestintä- ja kehityskasvatushanketta hallinnoidaan ulkoasianministeriönvaatimusten mukaan ja noudattaen SYL:n kehitysyhteistyöstrategian periaatteita.Kuvaus: SYL on hakenut ulkoasianministeriöltä kahta viestintä- ja kehityskasvatushanketta Kommentti [2]:vuodelle 2011. Ensimmäinen hanke pitää sisällään Suomessa tapahtuvan tiedostushankkeenrahoituksen, jolla kustannetaan mm. neljä kertaa vuodessa järjestettävät ylioppilaskuntienkehytapaamiset ja Auringossa -lehden toimittamisen. Valtakunnallinenkehitysyhteistyöviikkohanke on toinen ulkoasianministeriöltä haettavista hankkeista.Ministeriö ei myöntänyt rahoitusta tiedotushankkeelle. Näin Auringossa lehteä ei toimitetatänä vuonna. Ylioppilaskuntien kehytapaamiset järjestetään mahdollisuuksien mukaan.Sidosryhmät: KENKKU, UM, Kepa, ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijat,kehitysyhteistyöviikkohankkeen ohjausryhmä.Vastuu: KoskenniemiResurssit: Ursin-Escobar, KoskenniemiAikataulu: Aikataulu toteutetaan hankesuunnitelmien mukaisesti. Kehitysyhteistyöviikkojentoteuttaminen syyskuussa, ylioppilaskuntien kehytapaamiset mahdollisesti helmi-, huhti-,syys-, ja marraskuussa. Raportointi ulkoasiainministeriölle v. 2012.16. b) SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita hallinnoidaan ulkoasiainministeriön vaatimustenmukaan ja noudattaen SYL:n kehityhteistyöstrategian periaatteitaKuvaus: Ulkomailla sijaitsevista hankkeista jatkamme Mongolian ja Sambian hankkeidenparissa. Mongoliassa tuetaan kiertävien kirjastojen ja koulutuskeskusten toimintaa. Netarjoavat kolmessa hankemaakunnassa kirjastopalveluja sekä lyhytkursseja ammatillisissa,yhteiskunnallisissa ja yrittäjyystaidoissa paikallisille ihmisille. Sambiassa nuoria koulutetaanammatillisessa oppilaitoksessa (KYP), josta he valmistuvat automekaniikka-,autoelektroniikka-, vaatetus- tai ompelukursseilta. Vuonna 2010 loppui Guatemalassa maya-yhteisöissä tapahtuva koulutushanke luonnonkatastrofien ehkäisemiseksi. Tästä hankkeestaon palautettava loppuraportti ulkoasiainministeriöön.
 26. 26. 23Sidosryhmät: KENKKU, UM, kumppanijärjestöt, KepaVastuu: KoskenniemiResurssit: Ursin-Escobar, KENKKUAikataulu: Läpi vuoden hankesuunnitelmien mukaan. Jatkuvat hakkeet: vuosiraporttienpalauttaminen ulkoasiainministeriöön huhtikuussa, osavuosiraportit hankkeista SYL:oonelokuussa ja lokakuussa. Hankkeet päättyvät joulukuussa ja loppuraportointi tapahtuuvuonna 2012. Päättynyt hanke: loppuraportin palauttaminen ulkoasiainministeriöönhuhtikuussa.16. c) Kahden uuden kehitysyhteistyöhankkeen suunnitteleminen ja rahoituksenhakeminen ulkoasiainministeriöltäKuvaus: SYL:n Mongolian ja Sambian hankkeet loppuvat vuoden 2011 lopussa.Kehitysyhteistyöhankkeiden jatkuvuuden takaamiseksi on vuonna 2011 suunniteltava kaksiuutta kehitysyhteistyöhanketta ja haettava rahoitusta ulkoasiainministeriöltä.Sidosryhmät: (uudet) kumppanijärjestöt, UM, KENKKU, KepaVastuu: KoskenniemiResurssit: Ursin-Escobar, KENKKUAikataulu: Uusien hankkeiden valinta tammi-helmikuussa, hankehakemusten jättäminenulkoasianministeriöön toukokuun lopussa.17. Polttava kysymys -kampanjaan osallistuminenKuvaus: Osallistutaan PK-kampanjaan. Vahvistetaan mukana olevien yo-kuntienyhteydenpitoa ja osallisuutta kampanjassa järjestämällä ylioppilaskunnille tapaaminenaiheesta.Sidosryhmät: PK, (kampanjassa mukana olevat) ylioppilaskunnatVastuu: MäkipääResurssit: Mäkipää Kommentti [3]: —janne.koskenniemiAikataulu: Helmikuussa sovitaan PK:n kanssa suuntaviivat yhteistyölleMaaliskuu: tapaaminen ylioppilaskunnilleMaaliskuu-vaalien jälkeinen aika: suunnitelmien toteuttamista yhdessä mukana olevienyokuntien kanssa
 27. 27. 24Liittokokouksen hyväksymät ponnetOpiskelijoiden liikuntaliitostaPonsi rakentavasta keskustelustaHyväksytty ponsi: “Tämän ponnen hyväksyessään liittokokous velvoittaa vuoden 2011hallituksen keskustelemaan rakentavasti OLL:n taloudellisesta ja toiminnallisesta ohjauksestayhdessä ylioppilaskuntien kanssa ja raportoimaan siitä muistiolla seuraavaanliittokokoukseen. “Toimenpiteet: Käydään keskustelua niin taloudellisesta kuin toiminnallisestakin ohjauksestapj-ps -tapaamisissa ja yhdessä OLL:n kanssa. Raportoidaan ylioppilaskunnilleliittokokoukseen mennessä.Sidosryhmät: Ylioppilaskunnat, OLL, SAMOKVastuu: RönkköResurssit: Rönkkö, pääsektoriAikataulu: Muistio liittokokoukseen mennessä. Asia esille helmikuussa aamukoulussa jaalkuvuodesta pj-ps tapaamisessa. Lisäksi avointa keskustelua koko vuoden.Ponsi ohjausmallin rakentamisestaHyväksytty ponsi: “Tämän ponnen hyväksyessään liittokokous velvoittaa vuoden 2011hallituksen valmistelemaan OLL:lle ohjausmallia, jossa OLL:n jäsenohjausta siirretäänylioppilaskunnilta enemmän SYL:n keskustoimiston suuntaan.”Toimenpiteet: Valmistellaan SYL:n oma ohjausmalli, jonka pohjalta lähdetään tekemäänohjausmallia yhteistyössä OLL:n ja SAMOK:n kanssa. Pidetään aktiivisesti yhteyttä OLL:ntoimijoiden kanssa ja käydään avoimia keskusteluja liittojen välisistä asioista ja mielipiteistä.Sidosryhmät: OLL, SAMOK, YlioppilaskunnatVastuu: RönkköResurssit: Rönkkö, pääsektoriAikataulu: ohjausmallin luonti alkuvuodesta. Liittokokousaikataulu huomioiden, OLL:n jaylioppilaskuntien kanssa tulisi olla käyty keskusteluja jo ennen kesää tai viimeistäänelokuussa.
 28. 28. 25LiittokokouksistaPonsi kasvisruoan proteiinipitoisuudestaHyväksytty ponsi: “Tämän ponnen hyväksyessään SYL:n liittokokous velvoittaa hallituksenvarmistamaan, että seuraavissa liittokokouksissa kaikisa tarjoiluissa kasvisruuissa onravintosuositusten mukainen määrä proteiinia.”Toimenpiteet: Viestitään liittokokouksen ruokahuollosta vastaavalle taholle tarpeellisenproteiinipitoisuuden tärkeydestä.Sidosryhmät: ruokatoimittajaVastuu: LappalainenResurssit: ParpalaAikataulu: Hoidetaan asia iittokokousvalmistelujen yhteydessä.Ponsi liittokokousten maantieteellisestä jakaumastaHyväksytty ponsi: “Tämän ponnen hyväksyessään Suomen ylioppilaskuntien liitto sitoutuujärjestämään liittokokouksensa vuodesta 2012 lähtien vuosittain eri yliopistopaikkakunnillatai niiden välittömässä läheisyydessä siten, että liittokokous järjestetään vähintään joka toinenvuosi 61. leveyspiirin pohjoispuolella.”Toimenpiteet: Tiedustellaan 61. leveyspiirin pohjoispuolella sijaitsevilta ylioppilaskunniltakiinnostusta ottaa vetovastuu liittokokouksen järjestämisestä paikkakunnallaan vuonna 2012.Liittokokouksen järjestämisvastuun kantava ylioppilaskunta valitaan vuoden 2011liittokokouksessa.Sidosryhmät: 61. leveyspiirin pohjoispuoliset ylioppilaskunnatVastuu: LappalainenResurssit: Parpala, PyökeriAikataulu: Lähetetään ylioppilaskunnille infopaketti liittokokouksen järjestämiseen liittyvistäkäytännön vaatimuksista liittokokousasiakirjojen lausuntokierroksen yhteydessä.HallintoJärjestetään SYL:n 90-vuotisvuosijuhlatKuvaus: SYL:n vuosijuhlat järjestetään viiden vuoden välein ja ne toimivat merkittävänäsidosryhmätilaisuutena. Vaalivuonna vuosijuhlissa tuodaan esiin myös SYL:nhallitusohjelmateemoja. Kiinnitetään vuosijuhlakordinaattori, joka huolehtii juhlan
 29. 29. 26käytännönjärjestelyistä. Järjestetään 90-vuotisjuhlaseminaari perjantaina 11.3. ja varsinaisetvuosijuhlat lauantaina 12.3.Sidosryhmät: keskustoimisto, ylioppilaskunnat, valtionhallinto, muu järjestökenttä, alumniVastuu: Korolainen-VirkajärviResurssit: pääosin Korolainen-Virkajärvi, Parpala, PyökeriAikataulu: Suunnittelu tammi-helmikuu, juhlaseminaari 11.3., vuosijuhlat 12.3.

×