Seminaarilaisten lupauksia 25.11.2009

470 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seminaarilaisten lupauksia 25.11.2009

  1. 1. Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä - seminaarilaisten lupauksia 25.11.2009 Edistän opiskelukykyä seuraavan kahden kuukauden sisällä siten, että… Lupaan luistinradan yliopistoyhteisölle, mikäli talvi tulee. Lupaudun järjestämään yhdessä tekemisen meininkiin yllyttävää poikkitieteellistä opiske- lijatoimintaa. Lupaudun edistämään alumnitoimintaa ja olemaan sellainen vanhempi opiskelija, jonka hihaa voi nykiä. Lupaan, että kerron hankkeen tuloksista omassa järjestössä, joka edistää ammattiin opiskelevien etuja ja toisessa järjestössä, jos- sa tehdään töitä eri opiskelijajärjestöjen kanssa. Yritän myös integroida käytäntöjä ohjelmiin. Lupaan edistää dialogia: kuvata verkostotyön vaiheet esteettömyysasioiden selvittämises- sä. Lupaan viedä kyky-ilosanomaa eteenpäin niille, jotka sitä näyttävät eniten tarvitsevan eli pampuille. Lupaan kannustaa ja kiittää. Lupaan lisätä opiskelijoiden ja alumnien välis- tä yhteistyötä. Lupaan antaa opinnoille aikaa. Lupaan kehittää ja tukea pienryhmäohjaajien koulutusta tiedekuntatasolla yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Lupaan laatia kannanoton, jossa nostetaan esille yhteisöllisyyden suuri merkitys akatee- misille opinnoille. Lupaudun jatkamaan työtäni terveydenedis- tämistyössä ja nostaa esiin terveystyöryh- mässä Kyky-hankkeen tuloksia ja suosituksia. Lupaan kehua ja mainostaa Kehrä- ja Kyky- hanketta omassa työyhteisössäni. Lupaan lähteä ideoimaan ja rakentamaan yhteisörakenteita mm. opintopsykologin ja muiden tahojen kanssa. Lupaan arkisessa vastaanottotyössä huomi- oida opiskelukyvyn laittamista kuntoon. Lupaan hoitaa opiskelijoita ja osallistua ter- veystyöryhmän toimintaan. Lupaan muistuttaa opiskelijaa levon merki- tyksestä jaksamisessa ja sen tukena. Lupaan perustaa opiskelijoista koostuvan raadin, joka sparraa ura- ja rekrytointipalve- lujen toimintaa. Lupaan kuunnella entistä tarkemmin mitä opiskelijalla on sydämellään. Lupaan toimia terveystyöryhmässä asian edistämiseksi. Lupaan ottaa asian esille erityisesti yliopiston työsuojelutoimikunnassa.
  2. 2. 2 Lupaan edistää yhteisöllisyyttä suunnitelmal- lisesti osallistumalla yhteisön kehittämispäi- vään. Lupaan kehittää ja monipuolistaa opiskelijoi- den palautekäytäntöjä. Lupaan suunnitelman, jolla saadaan laitoksen hyvinvointirakenteet näkyviksi ja tietoisuu- teen. Konkreettiset palikat ja niillä vastuu- henkilöt ja aikataulu. Lupaan kiinnittää enemmän huomiota ta- paamieni opiskelijoiden opiskelukykyyn. Lupaan vaikuttaa tilojen esteettömyyteen tilojen remontoinnissa. Lupaan pyrkiä tukemaan opiskelijoiden fyy- sistä hyvinvointia. Lupaan motivoida opiskelijoita huolehtimaan itsestään fyysisesti ja henkisesti. Lupaan ohjata hyviin ergonomisiin olosuhtei- siin ja säätöihin. Lupaan kannustaa opiskelijoita iloitsemaan elämästä ja opiskelusta. Lupaan perustaa väitöskirjapiirin. Lupaan pyrkiä edistämään opiskelutaitokou- lutusten järjestämistä Itä-Suomen yliopistos- sa eli saamaan opiskelutaitojen opetusta yli- opistoon. Lupaan pitää kuuntelevan, kannustavan ja keskustelevan otteen yksilövastaanotolla. Lupaan edistää sitä, että omassa yliopistossa jo fuksi olisi kaikille henkilökunnan jäsenille ihminen, joka on arvokas jo ennen pää- aineopintoja. Lupaan puolustaa ja auttaa opiskelijoita. Lupaan viedä opiskelukyvyn hyvät suosituk- set, erityisesti vuorovaikutus-, opetuksen laatu-, teorian soveltaminen käytäntöön sekä kannustinkeskustelut yliopiston, laitoksen ja tiedekuntaneuvoston sekä opiskelijoiden keskusteltavaksi. Lupaan tukea fyysistä opiskelukykyä. Lupaan ennaltaehkäistä infektioita ja jakaa sikainfluenssarokotteita sekä antaa neuvon- taa infektioiden hoitamisesta. Lupaan antaa kollegoilleni ja opiskelijoilleni enemmän kiireetöntä aikaa. Lupaan yrittää motivoida koko henkilökun- nan kohtaamaan opiskelijan tasavertaisena yhteisön jäsenenä ja tukea häntä opinnoissa. Lupaan huomioida syksyllä saatua opiskelija- palautetta kevään toiminnan suunnittelussa. Lupaan ottaa enemmän huomioon erityis- ryhmiä, kuten perheellisiä opiskelijoita. Lupaan soveltaa opiskelukyvyn hyviä käytän- töjä, kun ylioppilaskunnassamme aletaan kehittää tutortoimintaa. Lupaan edistää ja konkretisoida esteettö- myysasioita. Lupaan huomioida omassa työssäni opiskelu- kykymallin eri osa-alueet tietoisemmin ja monipuolisemmin. Listaan mikä työstäni kuu- luu mihinkin osa-alueeseen ja mietin pitääkö johonkin alueeseen panostaa enemmän. Lupaan huolehtia terveydestäni ja ylläpitää henkisiä voimavaroja lisäämällä liikuntaa, syömällä terveellisesti, nukkumalla riittävästi ja pitämällä yllä tärkeitä sosiaalisia suhteita. Lupaan pyrkiä kannustamaan jokaista opiske- lijaa tekemään HOPS:in.
  3. 3. 3 Lupaan kehittää tutortoimintaa. Lupaan kartoittaa ”yhteisöstä pudonneiden” opiskelijoiden väyliä ja ideoida sekä käynnis- tää tilaisuuksia, toimintaa jne. heidän osallis- tumiseksi. Lupaan aktivoida opiskelijaa liikkumaan ja rentoutumaan. Lupaan hoitaa opiskelijaa niin, että hänellä on hyvät fyysiset voimavarat ja taata suun ter- veyden kannalta ongelmaton opiskeluaika. Lupaan jatkaa potilastyön ohessa työtäni hankkeessa, jonka tavoitteena on muistuttaa opiskelijoiden vapaa-ajan ja rentoutumisen tärkeydestä. Lupaan aktivoida liikkumattomia opiskelijoita ja aktivoida heitä aloittamaan liikunnan aloit- tamisen liikunnan starttikurssilla. Lupaan pitää opintopiirin saman kurssin osal- listujille. Lupaan perehdyttää seuraajani ylioppilas- kunnasta jatkamaan hyvää työtä. Lupaan tukea tiedekunnan opetussuunnitel- maa siten, että opiskelukykyisyyden edistä- minen otetaan huomioon osana opintosuun- nitelmaa. Lupaan levittää sanaa opiskelukyvyn edistä- miseksi Ammattikorkeakoulukentällä. Lupaan nostaa opiskelukyvyn esille opiskeli- jakyselyn raportissa ja sen esittelyssä. Lupaan korostaa vertaistuen merkitystä lop- putyön tekijöille ja rohkaista heitä yhteisölli- syyteen. Lupaan pitää huolta omasta hyvinvoinnistani. Lupaan pitää yllä positiivista ja kannustavaa asennetta. Lupaan koota epäformaalin ryhmän, johon kuka tahansa kiinnostunut meidän organisaa- tiossa voi liittyä. Siinä ryhmässä pohdimme keinoja hyödyntää Kyky-hanketta. Lupaan aloittaa opinto-ohjaussuunnitelman tekemisen. Lupaan tukea fyysistä opiskelukykyä. Lupaan ehkäistä sikainfluenssa pandemiaa rokotteen avulla sekä ennaltaehkäistä ja hoi- taa infektioita. Lupaan ottaa opintotuen käsittelyssä henki- lökohtaisesti yhteyttä niihin opiskelijoihin, jotka vaikuttavan voivan huonosti. Lupaan ottaa mukaan opiskelijajäseniä järjes- telmällisesti kaikkiin suunnitteluryhmiin, epä- virallisiinkin. Lupaan edistää yhteisöllisyys-ilmapiiriä yli- opiston toimenpideohjelmissa: selkeät kirja- ukset ja tavoitteet. Lupaan ottaa suositukset puheeksi työpaikan palaverissa. Ehdotan, että mietimme missä tilassa nyt olemme ja miten voimme edetä hyvinvointityössä. Lupaan viedä suositukset takaisin yliopistoon ja jaan ne kollegoiden kanssa, jotta tietoisuus näistä leviäisi yliopistossa ja sitä kautta saa- taisiin uusia käytäntöjä käyttöön. Lupaan kehittää edelleen terveydenhoitajan työtä YTHS:ssä terveys- ja hyvinvointityö suuntaan ja yhteisöllisyyden korostamiseen. Sitä ennen osallistun sikainfluenssarokotuk- siin.
  4. 4. 4 Lupaan olla aktiivisemmin tukena opiskelijoil- le verkkokurssin keskusteluissa kokonaan verkossa suoritetuissa opinnoissa. Yritän si- ten luoda yhteisöllisyyttä virtuaalisesti. Lupaan varmistaa, että tekeillä olevat yliopis- ton sisäiset suositukset oikeasti otetaan mu- kaan uuden henkilöstön perehdytysmateriaa- leihin, ja että opiskelukykyä arvostetaan ”kentällä”. Lupaan perehdyttää seuraajani huolellisesti. Lupaan osallistua taas seminaareihin, enkä vain puurra yksin. Lupaan ottaa suun terveyden hyvinvoinnin osaksi kokonaisterveyttä ja jaksamista tar- joamalla kotihoidon opastusta ja kehittämällä menetelmiä ja keinoja tämän toteuttami- seen. Lupaan pohtia ja esittää sitä, mitä yhteisös- säni voitaisiin lisätä opiskelijoiden itsearvioin- ti-, itsesäätely ja reflektointitaitoja. Lupaan edistää sitoutumista ja parantaa tajua siitä, mihin on menossa. Lupaan opettaa opiskelijoille kuinka istutaan oikein! Lupaan tuoda esteettömyyskysymykset ohja- uksen kehittämiseksi perustettavaan työryh- mään. Lupaan kartoittaa yhteisöterveyden osaami- sen ja mahdollisuudet käytännössä ja osallis- tua yliopistoyhteistyöhön. Lupaa tukea opiskelijoiden ohjaustoiminnan systematisoimista yliopistossamme. Lupaan lisätä tietoisuutta opiskelukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Lupaan miettiä yhdessä opiskelijoiden kanssa tapoja saada syrjäytymään taipuvaiset opis- kelijat osallistumaan johonkin ryhmään yh- dessä muiden opiskelijoiden kanssa. Lupaan kiinnittää huomiota vastaanottotyös- sä tarkemmin myös opiskelijoiden opintojen sujumiseen terveysasioiden lisäksi. Lupaan kehittää vaihtoon lähtevien opiskeli- joiden yhteisöllisyyttä ja oppimistuloksia: aloitamme yksikössä paluu-orientaation suunnittelun ym. toimenpiteitä. Lupaan viedä eri yhteyksissä eteenpäin tätä ajatusta. Lupaan viedä suosituksia soveltuvin osin yli- opiston johdantoperiodin ohjelmaan ja muu- hun ohjaukseen. Lupaan pitää suositukset mukana, kun arvioi- daan zoomausviikkoa ja suunnitellaan uutta. Lupaan kertoa tästä seminaarista ja raportis- ta työyhteisössäni. Lupaan tuoda jollain tavalla opiskelukyky- teemasta ja opiskelukyvystä tietoa yliopiston verkkosivuille ja Intranetiin. Lupaan levätä joululomalla. Lupaan kuunnella HYY:n edustajien tarpeita, odotuksia ja viestejä tällä saralla herkällä kor- valla. Lupaan olla mukana koko yliopiston ohjauk- sen kehittämisessä ja ottaa mukaan mm. es- teettömyysasiat ja tauolta palaavien ohjauk- sen. Lupaan tuottaa yliopiston väelle tietoa teh- dyistä opiskelijoiden ja valmistuneiden kyse- lyistä, jotta tiedetään suurimmat ”kipukoh- dat”, joita voidaan lähteä kehittämään.

×