Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sam matkaraportti 2009

439 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sam matkaraportti 2009

  1. 1. MatkaraporttiSambian hankeseurantamatka 6.-19.9.2009Anni Vihriälä (SYL:n kehy-koordinaattori)Minttu Naarminen (KENKKU:n jäsen v. 2007 alkaen, Sambian maaryhmän puheenjohtaja 2009–10)Kumppanijärjestö: Kanyama Youth Programme KYPYleistäKanyama Youth Programme -instituutti tarjoaa SYL:n tuella vuoden kestäviä ammatillisen koulutuksenkursseja neljässä eri oppiaineessa (automotive electronics, automotive mechanics, hotel and catering jatailoring and design). Vuonna 2009 kurssit ovat pyörineet suunnitelmien mukaisesti, vuoden aikana uusiaopiskelijoita KYP:ssa on aloittanut 114. Hankkeen yleinen hallinto on puolestaan ollut takkuistakoulutuspäällikön eroamisen sekä koulun johtajan sairastelun vuoksi.TaloushallintoKYP:n taloushallinto on hyvällä mallilla, se on parantunut edellisistä vuosista huomattavasti tilintarkastajanantamien suositusten sekä uusimman (v. 2006 palkatun) kirjanpitäjän avulla. Koska samaatilintarkastustoimistoa on käytetty jo useamman vuoden ajan, sovittiin toimiston vaihtamisesta tämänvuoden tarkastusta varten. Uuden tarkastajan valinta on KYP:n hallituksen alaisen talouskomiteanvastuulla.Kirjanpito tehdään kirjanpito-ohjelmalla, mikä oli hankeseurantamatkalaisille positiivinen yllätys. KYP:ssatäytetään lisäksi SYL:n tekemää talousraportointilomaketta, joka vastaa UM:n vaatimuksia raportoinnille.Käteiskassassa säilytetään korkeintaan 50 00 kwachaa kerrallaan (n. 90 euroa), loput viedään pankkiin.Käteiskassasta käytetään rahaa vain pienten jokapäiväisten asioiden hankkimiseen. Pankista nostoa,laskujen maksamista ja shekkien myöntämistä varten kirjanpitäjä tarvitsee johdon sekä hallituksenhyväksynnän.Koulutuksen kehittäminenKoulutuksen kehittämistä on vaikeuttanut koulutuspäällikön puuttuminen. Edellinen koulutuspäällikköerosi elokuussa 2008 ja uusi saatiin rekrytoitua vasta elokuussa 2009. Vuoden 2009 alkupuoliskon aikanakukaan ei siis ollut vastuussa opettajien ja opiskelijoiden hyvinvoinnista tai kurssimateriaaliensaatavuudesta. Toiminta on pyörinyt totuttuun tapaan motivoituneiden ja ammattitaitoisten opettajienjohdolla, mutta koulun toimintaa ei ole pystytty aktiivisesti kehittämään.Viime vuonna suunniteltu hankesuunnitelma perustuu pitkälti Sambian ammatillista koulutusta ohjaavanopetusministeriön alaisen Teveta-instituutin vaatimuksiin koulutuslaitosten minimitasosta. Vaatimustentarkoitus on turvata opetuksen laatu. Teveta tarkistaa yllätystarkastuksilla kaikki Sambian ammatillistakoulutusta tarjoavat oppilaitokset vuosittain ja antaa oppilaitokselle arvosanan 1-3 (1 on paras arvosana ja3 huonoin)tai pahimmassa tapauksessa ei hyväksy koulua lainkaan minimivaatimuksia täyttäväksioppilaitokseksi. KYP:ssa hankesuunnitelman asiat koettiin oleellisiksi ja tärkeiksi, mutta henkilöresurssejaniiden toteutumisen varmistamiseksi ei ole ollut. Tästä johtuen KYP:n sijoitus Tevetan asteikolla oli myös
  2. 2. tipahtanut kakkostasosta kolmostasolle. Tänä vuonna 75 koulua tippui kokonaan pois Tevetan hyväksymienkoulujen listalta.KYP:in keskuskampukselle (City Campus) oli valmistunut Tevetan rahoituksella rakennettu uusi hienorakennus, joka sisältää kaikkien johtoportaiden henkilöiden toimistotilat, yhden luokkahuoneen sekä yhdenison hallitilan, johon on suunnitteilla räätälipaja (tailoring workshop), koko yhteisön käyttöön tuleva kirjastoja tietojenhakukeskus(resource center) sekä tietokoneluokka. Rakennuksen valmistuminen oli selvästinostanut opettajien sekä johtoportaan motivaatiota. Tämä mahdollistaa myös hankesuunnitelmassa olleenräätälipajan(tailoring workshop) etenemisen.Positiivista kehitystä on lokakuulle 2009 suunniteltu yrittäjyystaitojen (entrepreurship skills) koulutuskaikille opettajille, jossa tiedotuksesta ja markkinoinnista vastaava johtaja Andrew Tembo opettaa yhdessäulkopuolisen asiantuntijan kanssa opettajille yrittäjyystaitoja.KYP:ssa on ollut etvoja eli suomalaisia vapaaehtoistyöntekijöitä vuodesta 2004 alkaen. Etvot ovat viimeaikoina hoitaneet atk-taitojen opettamisen, lisäksi he ovat opettaneet esim. ihmisoikeuksia sekä viestintää.Vuodelle 2009 KYP:in saatiin etvo vain vuoden toiseksi puoliskoksi, joten ATK-tunnit vuoden 2009alkupuolella ovat tarkoittaneet lähinnä opiskelijoiden omatoimista opiskelua.Uusi etvo Maiju Aho aloitti KYP:ssa elokuussa. Maiju on kokenut opettaja, mikä näkyy hänen otteissaanoppilaiden kanssa. Muutenkin hän on sopeutunut loistavasti Lusakaan sekä KYP:in. Oppilaat ja johtoantoivat hyvää palautetta Maijun työstä. Lue lisää osoitteesta:http://maijutoisessamaailmassa.blogspot.com/MarkkinointiKYP:n markkinointi opiskelijoille näyttää olevan tehokasta. Radio- ja TV-mainokset, lentolehtiset,ilmoitukset lehdissä, alueen kirkoissa jaetut kirjeet ja markkinointitapaamiset näyttävät saavuttaneenriittävän hyvin alueen nuoret. KYP:n tärkeimpiä markkinointivaltteja ovat koulutuksen edullisuus,joustavuus lukukausimaksujen aikatauluissa sekä opettajien kannustava asenne opiskelijoita kohtaan. Koskaopiskelijoita on riittävästi, varsinaisen markkinoinnin sijaan tällä hetkellä olisikin tärkeintä keskittyäturvaamaan koulutuksen laatu sekä KYP:n rahoituspohjan laajentaminen.Hankeseurantamatkan yksi keskeisimmistä teemoista oli omavaraisuuden kasvattaminen. Toimintaa onvaikeaa saada omavaraiseksi lukukausimaksuja nostamatta. Jos niitä nostettaisiin, ei koulutus enääsaavuttaisi kohderyhmäänsä eli Lusakan vähävaraisia nuoria. Lukukausimaksujen ja vuokratulojen lisäksiomavaraisuutta pyritään kasvattamaan KYP:n omalla liiketoiminnalla. KYP:n ravintola onkannattamattomuuden takia vuokrattu pois tällä hetkellä, mutta business plania sitä varten kehitelläänparhaillaan. Vuoden loppuun mennessä on tarkoitus saada aloitettua suunniteltu räätälipaja. Realistisestiajatellen KYP:n oma liiketoiminta ei riitä turvaamaan toiminnan jatkumista, vaan sen lisäksi täytyy myösetsiä muita rahoittajia SYL:n tuen päättyessä 2011.Yleinen hallintoKYP:issä toimii kymmenhenkinen hallitus ja nelihenkinen johtoporras. Johtoportaaseen kuuluvat koulunjohtaja (Executive Manager)Levy Kafuli, koulutuksesta vastaava johtaja (Training Manager) GeoffreyMayamba, tiedotuksesta vastaava johtaja (Information and Marketing Manager) Andrew Tembo sekäkirjanpitäjä Oscar Mumba. Hallitus on vastuussa suurista päätöksistä sekä linjauksista että rahankäytön
  3. 3. seuraamisesta ja lisärahoituksen hankkimisesta. Hallituksilla on Sambiassa yleensäkin suuri roolijärjestöiden toiminnassa. Johtoporras on vastuussa jokapäiväisten asioiden hoitamisesta, rahankäytönsuunnittelemisesta sekä asiantuntijana toimimisesta hallitukselle. Käytännössä hallituksen tulee hyväksyäkaikki johtoportaan toimet. Tämä vaikeuttaa ja hidastaa välillä toimintaa. Hallituksen jäsenet valitseevuosittain järjestettävä Annual General Meeting, jossa kaikki KYP:in jäsenet voivat äänestää. Tässäkokouksessa valitaan myös tilintarkastaja.Koulun johtaja on ollut sairaana melkein puolet kevätlukukaudesta (munuaistulehdus, malaria,tuberkuloosi), joten hallinto on ollut hieman retuperällä. Koulutuspäällikön puuttuminen on myös osaltaanlisännyt hallinnon ongelmia. Henkilöstön puuttuminen on heijastunut kommunikaation vähäisyyteen KYP:nja SYL:n välillä, mistä johtuneiden ongelmien ratkaisuun kului hankematkalla useita päiviä.Koulussa on pyöritetty perustoimintaa, mutta hankesuunnitelmassa suunniteltuja asioita ei ole sentarkemmin toteutettu. Toisin sanoen toiminta on pyörinyt, mutta sitä ei ole toivotulla tavalla kehitetty.Tunnit on pidetty suunnitellusti, mutta materiaalihankintoja ei ole tehty sovitusti. Samoin räätälipaja ei olevielä pystyssä, mutta hankesuunnitelman ulkopuolelta tupsahtanutta puusepänverstasta on laitettupystyyn.Kommunikaatio-ongelmista johtuen KYP:ssa oli osittain seurattu vuoden 2008 budjetointia sekähankesuunnitelmaa. Hankematkalla painotettiin sitä, että KYP-SYL-hankkeessa ei ole kyse vainkoulutoiminnan rahoittamisesta vaan hankkeen pyörittämisestä, joka pitää sisällään yhteisesti sovittujaasioita. Näiden tarkoitus on parantaa KYP:n koulutusta Sambian ammatillista koulutusta ohjaavan Teveta-instituutin ohjeiden mukaisestiNaisten asemaHankkeessa erityispainotus on naisten koulutuksessa. Käytännössä tämä on asia, josta täytyy useinmuistutella Suomen päästä. Oppiaineista hotel and catering sekä tailoring and design ovat naisvaltaisiaaloja, joista erityisesti jälkimmäinen kärsii resurssien puutteesta. Tailoring and designia lukuun ottamattakaikki muut oppiaineet ovat keskustakampuksella. Tailoring and designin Kanyama-kampuksella toimintaavaikeuttaa sähköjen puuttuminen. Positiivista on se, että tailoring and designin lukukausimaksut ovatpysyneet samoina, vaikka muissa oppiaineissa nousu on ollut miljoonasta kwachasta 1,6 miljoonaan.Lukukausimaksut ovat edelleen noin puolet alempia muihin oppilaitoksiin verrattuna. Jos ja kun räätälipajakäynnistyy, tulee se nostamaan tailoring-opiskelijoiden asemaa, sillä paja tarjoaa naisopiskelijoilletyöharjoittelupaikan sekä käytännön opetusta yritystaidoista.Tulevia asioitaHanketuelle vuosiksi 2009–2011 UM:n ehtona oli väliarvioinnin tekeminen jo kuusi vuotta käynnissäolleesta hankkeesta. Väliarviointi on sovittu tehtävän vuoden 2010 alussa. Hallituksen jäsen Mr. Beck Bandalupasi laittaa konsulttien kilpailutuksen alkuun Maiju-etvon avulla.Hankematkalaiset olivat pettyneitä siihen, ettei hankesuunnitelmaa ja budjettia oltu toteutettu sovitusti, jaettä kommunikaatio oli ollut koko vuoden ajan erittäin vaikeaa. Ymmärrettäviä syitä olivat tietenkinjohtajan sairastelu, siitä johtuva tiedonkulun puute myös muulle henkilökunnalle, koulutuspäällikönpuuttuminen sekä haasteet KYP:n hallituksen kanssa. Koska johtaja on nyt paremmassa kunnossa jakoulutuspäällikkö aloittanut toimintansa, odottaa SYL parempaa suoritusta loppuvuodelta. Toiminnan
  4. 4. seuraamiseksi sovittiin tiukempia raportointikäytänteitä, jotka koskevat johtajan lisäksi myös koulutus- jamarkkinointipäällikköä (kuukausittaiset meilit hankkeen edistymisestä).Muita huomioitaHankeseurantamatkalla osallistuttiin Kepa Sambian kaksipäiväiseen lopetusseminaariin, jossa käsiteltiinSambian NGO:ita koskevaa lainsäädäntöä, omavaraisuutta, hallituksen ja johdon tehtäviä sekäkumppanuutta. Erittäin selväksi seminaarissa tuli järjestön hallituksen roolin tärkeys Sambiassa.Suurin ja tärkein havainto matkalla oli nähdä opiskelijoiden motivaatio ja tyytyväisyys koulutukseen sekäopettajien erinomaisuus. Opiskelijat kehuivat KYP:n opettajat ja koulutuksen pilviin ja uskoivattyöllistyvänsä hyvin koulutuksensa jäljiltä. Opettajat puolestaan huolehtivat opiskelijoiden edistymisestämm. antamalla tukiopetusta omalla vapaa-ajallaan. KYP:ssa opettajien palkka on reilusti alle puoletsambialaisen opettajan keskipalkasta. Lisäksi palkkojen maksuja vaikeuttaa erityisesti vuoden alussa olevarahoituksen tauko vuosiraportoinnin ja UM:n rahasiirtojen viivästyksistä johtuen.Liite 1. MatkaohjelmaPäivä Ohjelma Paikalla (Anni ja Minttu aina)Sunnuntai 6.9. Lähtö HelsingistäMaanantai 7.9. Saapuminen Lusakaan Etvo-Maiju ja Geoffrey Majoittautuminen Nena´s Guest Maiju HouseenTiistai 8.9. Tutustuminen KYP:in tiloihin ja Andrew, Geoffrey, Oscar, Lucky ihmisiin Yleistä hankekeskusteluaKeskiviikko 9.9. Hankesuunnitelman läpikäyntiä Andrew, Geoffrey, Oscar, LuckyTorstai 10.9. Kepan järjestämä TAP-seminaari Andrew, Kepa, muita järjestöjäPerjantai 11.9. Kepan järjestämä TAP-seminaari Andrew, Geoffrey, Kepa, muita järjestöjäLauantai 12.9. Tapaaminen KYP:ssa LevySunnuntai 13.9. Tuliaisostokset, seuraavan viikon valmisteluaMaanantai 14.9. Teveta (Sambian OPM:n Geoffrey, Maiju ammatillista koulutusta valvoja instituutio) Taloushallinnon läpikäyntiä Oscar Koulutuksen kehittämisasioita GeoffreyTiistai 15.9. Hallituksen kokous KYP:n hallitus, Andrew, Geoffrey Vierailu Kanyaman Community – Andrew, Mrs. Banda, (opettaja) kampuksella Gift (hallitus) ja Beck (hallitus) Tilintarkastusfirman tapaaminen Tilintarkastusfirman johtaja Mr.
  5. 5. TemboKeskiviikko 16.9. Tapaaminen opiskelijaedustajien kanssa Tapaaminen koulun opettajien Dennis kanssa Hanyamba(automekaniikka), Boyd Meleki(autoelektroniikka), Royce Banda(vaatesuunnittelu), Lucky Kabambe (hotelli ja ravintola- ala) Koulun johtajan tapaaminen Levy KafuliTortstai 17.9 Johtoportaan henkilöiden Andrew Tembo tapaamiset Geoffrey Mayamba Levy KafuliPerjantai 18.9 Koulun johtoportaan tapaaminen Oscar, Andrew, Geoffrey ja opettajien tapaaminen Dennis, Royce, LuckyLiite 2. Matkan toimeksiantoToimeksianto Sambian hankkeen seurantamatkalle 2009Tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä- Miten kommunikaatio yms. toimii,kun Kepa Zambia sulkee ovensa?- Mitä mahdollisuuksia KYP:llä on omavaraisuuden nostamiseen ja uusienrahoittajien löytämiseen?-Kumppanuuden kehittäminen, kumppanuuskompassin täyttäminenInstituutin toimintaan liittyviä kysymyksiä- Miten strategiaprosessi on edennyt?- Väliarvioinnista keskusteleminen ja mahdollisesti ehdokkaidenhaastatteluiden järjestäminen- Suunniteltujen hankintojen tarkistaminen?Onko ne tehty ja miten niidensäilyttämisestä huolehditaan?- Onko käytännön harjoituksiin materiaalit? Järjestetäänkö harjoituksiasuunnitellusti?- Millä rahoilla puutyöpajan työkalut on ostettu?Henkilöstökysymyksiä- Maksetaanko opettajien palkat ajallaan ja täysmääräisinä?- Miltä uusi koulutuspäällikkö vaikuttaa? Entä muiden päällikköjentyömotivaatio?- ETVO:n toimenkuvasta keskusteleminenHallintoon liittyviä kysymyksiä- Onko hallituksen toiminta parantunut?
  6. 6. - Miten opiskelijaedustus toimii?- Järjestetäänkö opettajien kokouksia? Pääsevätkö vaikuttamaanbudjetin suunnitteluun?- Miksi viime vuonna ei järjestetty AGM:ää (vaaditaanko juridisesti)?- Taloushallinnon tsekkaus (ja voisiko tulevaisuudessa ollakirjanpito-ohjelma mahdollinen?)Alkaneeseen hankkeeseen liittyviä kysymyksiä- Miten Tailoring workshop saadaan pystyyn?- Onko tehty suunnitelmat ravintolan tuottavuuden parantamiseksi (Andrew)?- Miten yrittäjyyskoulutuksen integrointi ja businessluennot pyörivät ?- Miten järjestetään uuden hallituksen koulutus 2010?Muita kysymyksiä- Yleisfiilis kampuksilla- Mitä juridisia seurauksia on ollut Trustista Programeen siirtymisessä?- Tietokoneiden käyttö, olisivatko lyhytkurssit mahdollisia?- Tilintarkastajan vaihtamisesta keskusteleminen- TEVETA:n rahoittama show room? Onko valmistunut ajallaan ja mihin käytetään?- Muistaako kukaan Kanyaman kampusta? Saadaanko sähköt?

×