Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amk pilotti kolimaa-220311

885 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Amk pilotti kolimaa-220311

 1. 1. Amk-opiskelijoiden YTHS-mallin kokeilu Maire Kolimaa neuvotteleva virkamies, STM Etunimi Sukunimi 31.03.11
 2. 2. Kokeilun taustaa (1) <ul><li>STM:n työryhmämuistio 2005:6 </li></ul><ul><li>- palvelujen tuottaminen ja kehittäminen sijaintikuntien toimesta </li></ul><ul><li>- riittävien terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveyden ja suun terveydenhoidon peruspalvelujen turvaaminen mahd. matalalla kynnyksellä </li></ul><ul><li>- muutoksia kansanterveyslakiin ja asetuksenantovaltuutus </li></ul><ul><li>- opiskeluterveydenhuollon opasluonnos (Opas 2006:12) </li></ul><ul><li>Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma: ”tavoitteena on parantaa opiskeluterveydenhuollon saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä kehittää erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa” </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 3. 3. Kokeilun taustaa (2) <ul><li>STM:n työryhmä selvitti opiskeluterveydenhuollon kustannuksia ja järjestämistapoja (STM 2009:49). Työryhmä ehdotti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämistä ensisijaisesti YTHS-mallilla, jolloin palvelut toteutuisivat yhdenmukaisesti yliopisto-opiskelijoiden kanssa. </li></ul><ul><li>STM pyysi työryhmämuistiosta lausunnot eri tahoilta ja järjesti neuvotteluja YTHS:n ja YTHS-mallin rahoittajien kanssa </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 4. 4. Kokeilun taustaa (3) <ul><li>YTHS ilmoitti kesällä 2010 halukkuutensa kokeilla mallia kahdella paikkakunnalla samalla rahoitusrakenteella kuin nykyisessä YTHS:n toiminnassa. Toisella paikkakunnalla sijaitsee YTHS:n nykyinen toimipiste ja toisella ei. </li></ul><ul><li>STM pyysi perustuslakiasiantuntijalta lausunnon mahdollisuudesta toteuttaa kokeilu ja edellyttämistä toimista. </li></ul><ul><li>-> Kokeilu mahdollista sekä yhdenvertaisuusperi- aatteen että opiskelijoiden vapaaehtoiseen suostumukseen perustuvan terveydenhoitomaksun osalta. </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 5. 5. Kokeilun taustaa (4) <ul><li>YTHS valmisteli alustavan kolmevuotisen kokeilusuunnitelman ja kustannuserittelyn </li></ul><ul><li>STM neuvotteli rahoittajatahojen kanssa (työmarkkinajärjestöt, Kela, OKM ja SAMOK, Kuntaliitto) </li></ul><ul><li>STM asetti vuonna 2010 työryhmän selvittämään ns. YTHS-mallin soveltuvuutta amk-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi vuosina 2011-2014 </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 6. 6. Työryhmän tavoite <ul><li>selvittää ns. YTHS-mallin soveltuvuutta ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi vuosina 2011-2014 toteutettavan kokeilun avulla sekä </li></ul><ul><li>esittää loppuarvioinnin perusteella jatkotoimenpide-ehdotukset </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 7. 7. Työryhmän tehtävät <ul><li>suunnitella ja käynnistää kokeilu sekä tehdä kokeilupaikkakuntien valinnat </li></ul><ul><li>ohjata ja seurata kokeilun toimeenpanoa ja tehdä väliarviointi </li></ul><ul><li>suorittaa loppuarviointi työryhmässä sovitun arviointisuunnitelman mukaisesti. </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 8. 8. Työryhmän kokoonpano <ul><li>sosiaali- ja terveysministeriö </li></ul><ul><ul><li>sosiaali- ja terveyspalveluosasto, terveyden ja hyvinvoinnin osasto sekä vakuutusosasto </li></ul></ul><ul><li>opetus- ja kulttuuriministeriö </li></ul><ul><li>Suomen kuntaliitto </li></ul><ul><li>Kansaneläkelaitos </li></ul><ul><li>SAMOK </li></ul><ul><li>SYL </li></ul><ul><li>YTHS </li></ul><ul><li>Akava (työntekijäjärjestöjen edustaja) </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 9. 9. Kokeilun rahoitus <ul><li>kokonaiskustannukset noin 1,2 milj. euroa/vuosi, jotka jakautuvat seuraavasti: </li></ul><ul><ul><li>Kelan osuus 660 000 euroa (n. 58 %) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kokeilusta aiheutuva 330 000 euron valtion osuuden lisäys on valtion vuosien 2012-2014 budjetin kehyksissä </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijoiden osuus 224 000 euroa (n. 20 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuntien osuus 137 000 euroa (n. 12 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>OKM:n osuus (STM maksaa kokeilussa OKM:n osuuden) 114 000 euroa (n. 10%) </li></ul></ul><ul><ul><li>STM:n kokeilun käynnistykseen ja ohjaukseen varaama raha, </li></ul></ul><ul><ul><li>102 000 euroa (ylimääräistä) </li></ul></ul><ul><li>vuonna 2011 YTHS:n rahoittajatahojen osuudet: </li></ul><ul><ul><li>Kela 58,5 %, opisk. 19,0 %, kunnat 11,5 %,OKM 10 %, muut 1,0 % </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 10. 10. Kokeilun rahoitus (2) <ul><li>Kelan osuus maksetaan sairaanhoitovakuutuksesta, joka rahoitetaan puoliksi valtion ja vakuutettujen kesken </li></ul><ul><ul><li>vakuutettujen osuus rahoitetaan vakuutettujen sairaanhoitomaksulla ja valtion osuus sairausvakuutus- momentilta </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijoiden osuus 224 000 euroa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kokeilun onnistumisen kannalta avainasemassa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sisältää terveydenhoitomaksun (noin 170.000 euroa) ja käyntimaksut </li></ul></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 11. 11. Työryhmän toiminta ja aikataulu <ul><li>jakautunut kriteeri- ja rahoitus- ja lainsäädäntö- työryhmään </li></ul><ul><li>kriteerityöryhmä valmisteli kuntakirjeen ammattikorkeakoulujen sijaintipaikkakunnille (pois lukien pääkaupunkiseutu). Vastausaikaa annettiin kuukausi 22.2. asti ja jatkettiin kahdella viikolla 8.3. asti </li></ul><ul><li>kokeilupaikkakuntavalinnat tehtiin 15.3. </li></ul><ul><li>rahoitus- ja lainsäädäntötyöryhmä valmistelee mm. sairausvakuutuslain muutosta </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 12. 12. Kokeilupaikkakunnan valintakriteerit <ul><li>Yleisesti: </li></ul><ul><ul><li>tarjottiin kaikille ammattikorkeakoulupaikkakunnille pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta </li></ul></ul><ul><ul><li>valinta kriteerien perusteella hakeneiden paikkakuntien joukosta </li></ul></ul><ul><ul><li>kriteerit tärkeysjärjestyksessä </li></ul></ul><ul><ul><li>valittavista paikkakunnista toisella on YTHS:n toimipiste ja toisella sitä ei ole </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 13. 13. Valintakriteerit (1) <ul><li>1. Rahoituksen kokonaisuus </li></ul><ul><ul><li>ns. YTHS:n opiskeluterveydenhuollon mallissa rahoitus perustuu Kelan, kuntien ja opiskelijoiden osuuteen sekä OKM:n tukeen. </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilussa OKM:n tuki tulee STM:n kautta </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeiluun osallistuminen ja kokeilun onnistuminen edellyttää sitoutumista sekä oppilaitoksen sijaintipaikkakunnalta että opiskeljoilta. </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 14. 14. Valintakriteerit (2) <ul><li>1.1. Kuntien sitoutuminen </li></ul><ul><ul><li>kokeiluvaiheessa kunta sitoutuu maksamaan kuntasopimukseen perustuvan opiskelijakohtaisen toiminta-avustuksen (33,38 euroa/opiskelija) ammattikorkeakoulun kaikkien opiskelijoiden osalta. </li></ul></ul><ul><ul><li>mikäli opiskelijoiden vapaaehtoisessa terveydenhoito- maksussa ei saavuteta100 % maksuastetta, kunta sitoutuu maksamaan ei-maksaneiden opiskelijoiden osalta opiskelijoiden terveydenhoitomaksua vastaavan osuuden (42 euroa/opiskelija) </li></ul></ul><ul><ul><li>amk-opiskelijoille vuotuinen terveydenhoitomaksun maksaminen on vapaaehtoista, mutta välttämätön edellytys YTHS palveluiden käyttämiselle lukukauden aikana </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 15. 15. Valintakriteerit (3) <ul><ul><li>yo-opiskelijoilla maksu on osa ylioppilaskunnan jäsenmaksua, jonka maksaminen on edellytys opiskelulle ja oikeuttaa YTHS palvelujen käytön </li></ul></ul><ul><ul><li>jokaisella amk-opiskelijalla on ktl:n mukainen oikeus opiskeluterveydenhuollon palveluihin riippumatta siitä, onko opiskelupaikkakunta mukana kokeilussa </li></ul></ul><ul><ul><li>->kunta joutuu järjestämään myös niiden amk-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon, joiden puolesta kunta on joutunut maksamaan opiskelijan oman vuotuisen terveydenhoito- maksun, silloin kun opiskelija ei ole sitä itse halunnut maksaa </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 16. 16. Valintakriteerit (4) <ul><li>1.2 Opiskelijoiden sitoutuminen </li></ul><ul><ul><li>tavoitteena on, että opiskelijat osallistuvat ja maksavat terveydenhoitomaksun 100 prosenttisesti </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilupaikkakuntien opiskelijoilta edellytetään 42 euron terveydenhoitomaksun maksamista riippumatta palvelujen käytöstä </li></ul></ul><ul><ul><li>terveydenhoitomaksu suoritetaan lukukauden alussa </li></ul></ul><ul><li>1.3 Kunnan ja opiskelija-/ylioppilaskunnan hyvä yhteistyö </li></ul><ul><ul><li>kokonaisrahoituksen toteutuminen edellyttää kokeiluun hakevissa kunnissa jo kokeilun valmisteluvaiheessa eri tahojen yhteistyötä </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 17. 17. Valintakriteerit (5) <ul><li>2. Opiskeluterveydenhuollon tilat, henkilöstö ja tietojärjestelmät </li></ul><ul><ul><li>kokeilun edellytyksenä on, että paikkakunnalla on olemassa tiloja, jotka ovat esimerkiksi sijainniltaan tarkoituksenmukaisia opiskelijoiden palvelujen ja tarvittavien tukipalvelujen (radiologia, laboratorio jne.) käytön osalta </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilupaikkakunnilla käytetään YTHS:n olemassa olevia tietojärjestelmiä </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilu toteutetaan YTHS:n henkilöstöllä </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilun suunnitteluvaiheessa yhteistyö kunnan kanssa olemassa olevan opiskeluterveydenhuollon henkilöstön käytöstä, esim. virkavapaat </li></ul></ul><ul><ul><li>sovelletaan Opiskeluterveydenhuollon oppaan ohjeistusta </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 18. 18. Valintakriteerit (6) <ul><li>3. Kokeilun aikataulu </li></ul><ul><ul><li>tavoitteena on aloittaa kokeilu tämän vuoden syyslukukauden alussa (syynä rahoitus), mikä asettaa kokeilun valmistelulle kireän aikataulun </li></ul></ul><ul><li>4. Seuranta ja arviointi </li></ul><ul><ul><li>kokeilua seurataan ja arvioidaan jatkuvasti </li></ul></ul><ul><ul><li>arviointiin käytetään myös ulkopuolista arviointia </li></ul></ul><ul><ul><li>kokeilupaikkakunnan, ammattikorkeakoulun ja YTHS:n edellytetään tuottavan kyseisenä aikana arviointiin tarvittavat tiedot omalta osaltaan </li></ul></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 19. 19. Kokeilupaikkakunnat <ul><li>Kokeiluun haki määräaikaan mennessä kahdeksan paikkakuntaa (Lranta, Rniemi,Kuopio, Turku, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani ja Seinäjoki) </li></ul><ul><li>Kokeilupaikkakunniksi valittiin Lappeenranta ja Seinäjoki </li></ul><ul><li>Lappeenrannassa on YTHS:n toimipiste ja Seinäjoella sitä ei ole </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 20. 20. Kokeilun käytännön eteneminen <ul><li>STM tekee lopullisen päätöksen, mutta valinnasta on ilmoitettu kaikille avoimesti heti valinnan jälkeen </li></ul><ul><li>kuntien ja YTHS:n välinen määräaikainen sopimusmalli opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ammattikorkeakouluopiskelijoille YTHS:n valmistelussa ja STM:n hyväksynnässä </li></ul><ul><li>palvelujen tuottaja YTHS ja STM tekevät sopimuksen kokeilun käynnistämiskustannusten korvaamiseksi </li></ul><ul><li>kokeiluarvioinnin toteuttaa ulkopuolinen arvioija </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11
 21. 21. Yhteenveto <ul><li>kokeilun kireä aloitusaikataulu on haasteellinen johtuen tämän vuoden rahoituksesta </li></ul><ul><li>opiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksaminen on avaintekijä kokeilun rahoituksen onnistumiselle!!! </li></ul>Etunimi Sukunimi 31.03.11

×