08 tosu

570 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

08 tosu

 1. 1. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 1/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2011 Sisältö Vuoden 2011 päätavoite.................................................................................................................................................2 1. Eduskuntavaalit 2011 ja vaikuttaminen seuraavan kauden hallitusohjelmaan.........................................2 Uudet projektit................................................................................................................................................................2 2. Opiskelijoiden aseman parantaminen työmarkkinoilla................................................................................2 3. Korkeakoulutettujen yrittäjyyden kehittäminen............................................................................................2 4. Työelämävalmiuksien kehittäminen................................................................................................................2 5. Sosiaaliturvakysymykset vuonna 2011............................................................................................................3 6. Korkeakoulujen uuteen rahoitusmalliin ja seuraavaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (kesu) vaikuttaminen ....................................................................................................3 7. Nostetaan opiskelijakeskeinen oppiminen yliopistopedagogiseen keskusteluun ....................................3 8. Riittävät opintopsykologipalvelut jokaiseen yliopistoon..............................................................................4 9. Luodaan valtakunnallinen jatko-opiskelijoiden edunvalvontamalli...........................................................4 10. Edistetään nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia päätyä kiinnostustaan ja kykyjään vastaavalle opinto- ja työuralle......................................................................................................................................................4 11. Selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen vaikutukset opiskeluun ja työmarkkinoihin ...................4 12. Selvitetään tutkinnonuudistuksesta aiheutuneet tutkintojen mitoitusvirheet ja tehdään vaikutustyötä niiden korjaamiseksi ...................................................................................................................................................5 13. Kuntavaikuttamisen parempi hyödyntäminen ylioppilaskunnissa............................................................5 14. Opiskelija-asumisen edunvalvonnan terävöittäminen..................................................................................5 15. Järjestetään keskustoimiston hallinto uudestaan ja perustetaan hallintopäällikön tehtävä keskustoimistolle.........................................................................................................................................................5 16. Opintojen vähäisen suorittamisen syiden selvittäminen ..............................................................................5 17. Selvitetään yliopistojen käytännöt opintoaikojen rajausten toimeenpanossa............................................6 Jatkuvat tai aktiivisessa seurannassa olevat projektit.............................................................................................6 1. Perhevapaamallin uudistaminen ja vanhemmuuden kustannusten jakaminen .......................................6 2. Huoltajakorotuksen palauttaminen opintotukeen.........................................................................................6 3. Opintotuen uudistuksen jatkotoimenpiteet....................................................................................................6 4. Yhdenvertaisuuden edistäminen .....................................................................................................................6 5. Julkisen liikenteen parantaminen.....................................................................................................................6 6. YTHS:n toiminnan kehittäminen......................................................................................................................7 7. Opiskelykyvyn edistämisen ESR-hanke..........................................................................................................7 8. Jäntevöitetään ESU:n organisaatiota sekä vahvistetaan ESU:n roolia eurooppalaisessa korkeakoulupoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa..................................................................................7 9. Kehitetään NOM:ä alueellisena yhteistyöverkostona ...................................................................................7 10. Jatketaan ja laajennetaan SYL:n vaikuttamistyötä EU-tasolla ......................................................................8 11. Edistetään korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteita ...........................................................8 12. Edistetään kansainvälisten ja muiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden asemaa Suomessa..8 13. Työurakeskusteluun osallistuminen...................................................................................................................8 14. Opiskelijabarometrin rakentaminen ................................................................................................................8 15. SYL:n verkkoviestinnän jatkokehittäminen....................................................................................................9 16. SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet ......................................................................................................................9 17. Polttava kysymys -kampanjaan osallistuminen.............................................................................................9
 2. 2. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 2/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ Vuoden 2011 päätavoite1 1. Eduskuntavaalit 2011 ja vaikuttaminen seuraavan kauden hallitusohjelmaan2 SYL:n vuoden 2011 päätavoite on vaikuttaa vuosille 2011 - 2015 tehtävään hallitusohjelmaan.3 Hallitusohjelmavaikuttamisen päätavoitteet ovat:4 • Maksuton koulutus turvattava5 • Opintotuki sidottava indeksiin6 • Työurien pidentäminen ei saa heikentää opiskelijoiden hyvinvointia7 Tavoitellaan mahdollisimman opiskelijamyönteistä ja opiskelijoiden kysymyksistä tietoista eduskuntaa8 seuraavalle kaudelle olemalla yhteydessä puolueisiin ja ehdokkaisiin koko kevään ajan ja tiedottamalla9 aktiivisesti SYL:n vaalitavoitteista. Lisätään yhdessä ylioppilaskuntien ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa10 opiskelijoiden tietoisuutta opiskelijoiden kannalta keskeisistä kysymyksistä. SYL ja ylioppilaskunnat11 kartoittavat eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteet päätavoitteista. Tietoja hyödynnetään12 vaalivaikuttamisessa. Lisäksi SYL vaikuttaa nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseen Allianssin13 Nuorisovaalit 2011 -hankkeen kautta.14 Uudet projektit15 2. Opiskelijoiden aseman parantaminen työmarkkinoilla16 Koska opintotuki ei tällä hetkellä takaa yksinään riittävää toimeentuloa, opiskelijat tekevät opiskeluaikanaan17 usein toimeentulon varmistamiseksi töitä sekä omalla että muilla aloilla. Töitä tehdään toimeentulon18 varmistamisen lisäksi myös työelämäkokemuksen kartuttamiseksi. Tällä työllä on suurta merkitystä19 työmarkkinoiden joustavuudelle, mutta sitä ei arvosteta tarpeeksi. Opiskelija saattaa työelämässä kohdata20 työehtojen polkemista, jolloin heikko neuvotteluasema ja epätietoisuus omista oikeuksista tekevät tilanteen21 korjaamisen hankalaksi. Opiskeluaikainen työnteko on myös edunvalvonnallisesti hämärää aluetta, on22 epäselvää kenen vastuulla edunvalvonta on paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tavoitteena on saada23 opiskelijoiden ja muiden epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien ongelmat paremmin24 työmarkkinajärjestöjen agendalle. Edistetään lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien mahdollisuuksia25 pitää vuosilomaa yhdenvertaisesti pitkäkestoisissa työsuhteissa olevien kanssa.26 3. Korkeakoulutettujen yrittäjyyden kehittäminen27 Viime vuosina korkeakouluihin on syntynyt useita yhteisöjä, jotka kehittävät paikallisesti opiskelijoiden ja28 korkeakoulutettujen mahdollisuuksia perustaa yrityksiä. Yritysten perustaminen ja siten syntyvät työpaikat29 tarjoavat korkeakoulutetuille työllistymismahdollisuuksia ja tilaisuuksia kehittää asiantuntemustaan.30 Uusien yritysten merkitys kansantaloudellisesti ja työllisyyttä lisäävästi on merkittävä. On tärkeää tunnistaa31 korkeakoulutettujen yrittäjyyden erityispiirteet. Korkeakoulutettujen yrittäjyyden esteinä ovat yrittäjyyttä ja32 riskinottoa karsastava asenneilmapiiri sekä korkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen vähäinen määrä ja taso.33 SYL selvittää sidosryhmien kanssa yhteistyössä, miten opiskelijoiden valmiuksia yrittäjyyteen voidaan34 parantaa sekä yleistä asenneilmapiiriä ja rahoitusmekanismeja kehittää yrittäjyyteen kannustaviksi.35 Tavoitteena on luoda edellytyksiä uusien yritysten perustamiselle, huomioiden myös vähemmän36 tyypillisesti yrittämiseen liittyvät alat.37 4. Työelämävalmiuksien kehittäminen38 Työllistymisensä edistämiseksi opiskelijoilla on oltava mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksiaan ja39 harjoitella oman alansa tehtävissä jo opintojen aikana. Oman alan työ- ja harjoittelupaikat, joissa kiinnitetään40
 3. 3. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 3/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ huomiota ohjaukseen, palkkaukseen ja työtehtävien mielekkyyteen, antavat hyviä eväitä valmistumisen41 jälkeiseen työmarkkinoille siirtymiseen. SYL kannustaa yliopistoja kantamaan vastuunsa opiskelijoidensa42 työllistymisestä ja lisäämään opiskelijoille mahdollisuuksia saada tietoa työelämän tarpeista, odotuksista ja43 pelisäännöistä. Näin opiskelijat voivat kehittää työnhakutaitojaan ja tunnistaa omaa osaamistaan44 työelämässä ja siten työllistyä nykyistä paremmin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Kansainväliset45 opiskelijat on huomioitava siten, että heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä suorittamaan46 työharjoitteluja ja käyttämään ura- ja rekrytointipalveluja. SYL:n tavoitteena on selvittää sidosryhmien47 kanssa valtakunnallinen harjoittelutilanne ja tukea ylioppilaskuntien edunvalvontaa työelämävalmiuksien48 koulutuksen edistämiseksi.49 5. Sosiaaliturvakysymykset vuonna 201150 Ylioppilasliikkeen vuoden 2011 tärkeimmät sosiaaliturvakysymykset ovat:51 1. Opiskelijoiden asumistukijärjestelmän toimivuuden takaaminen. Varmistetaan että opiskelijoiden52 asumista tuetaan edelleen yksilökohtaisella opintotuen asumislisällä ilman, että opiskelijoiden53 asemaan ei tule heikennyksiä. Pohditaan lisäksi, voisiko nykyisenkaltaisen asumislisän ja yleisen54 asumistuen välillä olla joku opiskelijoille nykyistä paremmin soveltuva malli.55 56 2. Mahdollisuus opiskella sairauspäivärahalla osa-aikaisesti. Elokuussa 2010 astui voimaan uusi laki joka57 paransi opintotuen ja sairauspäivärahan yhteensovittamista. Vuonna 2011 SYL:n tavoitteena on,58 että opiskelijat pystyisivät suorittamaan opintoja osa-aikaisesti sairauspäivärahan aikana.59 Toimenpiteellä parannettaisiin takaisin opiskeluiden pariin palaavien asemaa ja mahdollisuutta60 toipua sairaudestaan.61 6. Korkeakoulujen uuteen rahoitusmalliin ja seuraavaan koulutuksen ja62 tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (kesu) vaikuttaminen63 Korkeakoulujen rahoituskriteerit on tarkoitus uudistaa vuonna 2013 ja kriteereiden valmistelu alkaa syksyllä64 2010. SYL:n tavoitteena on lisätä laadullisten rahoituskriteerien painoarvoa ja saada kesäopetus ja65 kansainvälistymisen mittarit rahoitusmallin osiksi. Opiskelukyvyn edistämistä ja valmistuneiden66 työllistymistä ajetaan uusiksi laadullisiksi kriteereiksi. Kesäopetuksen osalta tavoitellaan kannustimia, jotka67 palkitsisivat yliopistoja kesällä suoritetuista opintopisteistä. Kesäopiskelun on kuitenkin jatkossakin oltava68 vapaavalintaista. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan vaikutetaan69 hallitusohjelmavaikuttamisen osana.70 7. Nostetaan opiskelijakeskeinen oppiminen yliopistopedagogiseen keskusteluun71 Opiskelijakeskeinen oppiminen (Student centered learning, SCL) on eurooppalaisessa koulutuspoliittisessa72 keskustelussa ajankohtainen nouseva teema, jonka perusajatus on ongelmalähtöinen opiskelijan73 oppimisprosessiin keskittyvä opetus. Opiskelijakeskeinen oppiminen suosii massaluentojen sijaan74 pienryhmäopetusta, seminaareja, tutkimusprojekteja ja esseitä. Opiskelijakeskeinen oppiminen asettaa75 yliopisto-opetukselle nykyistä kovempia vaatimuksia, mutta vastapainona SCL korostaa opiskelijan omaa76 vastuuta opiskelusta ja oppimisen seurannasta. Monet SYL:n olemassa olevista koulutuspoliittisista77 tavoitteista, mm. parempi opettaja–opiskelija-suhde ja runsaampi pienryhmäopetus sopivat SCL-käsitteen78 alle. Vuoden 2011 tavoitteena on esitellä SCL keskeisille sidosryhmille hyvänä keinona opetuksen laadun79 parantamiseen. SCL:n kautta laadun parantaminen toteutuisi ylioppilasliikkeen ja yliopistojen yhteisenä80 projektina jossa yliopistot ajantasaistavat opetusmetodejaan ja opiskelijat toteuttavat opiskelun ryhtiliikkeen.81
 4. 4. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 4/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 8. Riittävät opintopsykologipalvelut jokaiseen yliopistoon82 Suomen korkeakouluissa on erilaisilla työsopimuksilla ja työnkuvilla varustettuja opintopsykologeja. On83 korkeakouluja, joissa ei ole laisinkaan opintopsykologia, ja paikkakunnasta riippuen yhden84 opintopsykologin hoidettavana voi olla muutamasta tuhannesta yli 10 000:n opiskelijaan. Tavoitteena on85 selvittää korkeakoulujen opintopsykologien tekemän työn laajuutta, erilaisia työsuhteita, ns. kriittisen86 opiskelijamassan suuruutta sekä työn vaikuttavuutta. Opintopsykologeista on olemassa varsin vähän87 valmiiksi tutkittua tietoa, joten selvityksen tuottama tieto olisi erityisesti hyödyksi ylioppilaskunnille88 taisteluissaan riittävien opintopsykologipalveluiden saamiseksi yliopistoihin.89 9. Luodaan valtakunnallinen jatko-opiskelijoiden edunvalvontamalli90 Yhteistyössä Tieteentekijöiden liiton ja muiden asianosaisten ammattijärjestöjen kanssa selvitetään paras91 ratkaisumalli jatko-opiskelijoiden edunvalvonnan järjestämiseksi. Karkeasti jaotellen vaihtoehtoina ovat92 aivan uudella tavalla uskottava ylioppilasliikkeen tekemä edunvalvonta, ylioppilasliikkeen ja ja93 ammattijärjestöjen yhteinen toiminta sekä jatko-opiskelijoiden edunvalvonnan keskittäminen94 ammattijärjestöjen alle. Tavoitteena on ratkaista jatko-opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvät kysymykset ja95 rakentaa toimiva edunvalvontamalli.96 10. Edistetään nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia päätyä kiinnostustaan ja97 kykyjään vastaavalle opinto- ja työuralle98 Koulutuksen periytyvyys on yhteiskunnallinen ilmiö, joka Suomessakin heikentää yhdenvertaisuutta ja99 pienen maan kilpailukykyä. Syyt koulutuksen periytyvyyteen ovat moninaiset ja liittyvät yhteiskunnallisten100 rakenteiden ohella muun muassa kulttuuriin ja perheen sisäiseen kasvatukseen. Uskottavana101 koulutuspoliittisena toimijana SYL voi puuttua ilmiöön juuri koulutusjärjestelmän osalta. Osana102 koulutuksen periytyvyyttä voidaan pitää tiettyjen alojen vahvaakin sukupuolittuneisuutta tai sitä, että103 maahanmuuttajataustaiset osallistuvat peruskoulun jälkeiseen koulutukseen keskimääräistä vähemmän.104 Esitetään periytyvyyttä vähentäviä keinoja opintouran eri vaiheisiin yhdessä sidosryhmien kanssa.105 Nostetaan henkilökohtainen opinto- ja uraohjaus SYL:n keskeiseksi tavoitteeksi. Henkilökohtaisesta opinto-106 ohjauksesta tulee muodostaa katkeamaton ja nivelvaiheiden yli kantava kokonaisuus, joka tukee107 opiskelijoita päätymään kiinnostustaan ja kykyjään vastaavalle opinto- ja työuralle. Korkeakoulujen sisällä108 tulee kiinnittää huomiota ohjauksen kokonaiskenttään vaikuttamalla ohjauksen resursointiin sekä109 tukipalveluiden että oppiaineissa tapahtuvan ohjauksen osalta. Vaaditaan lukioiden opinto-ohjauksen110 kehittämishankkeen laajentamista.111 11. Selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen vaikutukset opiskeluun ja112 työmarkkinoihin113 Vuoden 2010 aikana julkisessa keskustelussa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota yliopistotutkintojen114 kaksiportaisuuteen ja pinnalle on noussut uusia kysymyksiä. Kandidaatintutkintojen työelämärelevanssista115 on puhuttu tutkintouudistuksesta lähtien, mutta nyt muun muassa ministeri Tanskasen kasvutyöryhmä on116 esittänyt, että opinto-oikeuksia myönnettäisiin joillain aloilla vain kandidaatintutkintoon asti. Opintotuen117 kaksiportaisuus tuo keskusteluun uusia puolia. Selvitetään kaksiportaisuuden vaikutuksia opiskeluun,118 opetuksen suunnitteluun, tutkintorakenteisiin ja opiskelijoiden työllistymiseen huomioiden näiden119 näkökulmien lisäksi koulutustaso, korkeakoulujen ja yksiköiden välinen liikkuvuus sekä siirtymä alemmasta120 korkeakoulututkinnosta ylempään. Yhdessä ylioppilaskuntien kanssa huomioidaan alakohtaiset erot. Lisäksi121 varmistetaan, etteivät opiskelijoiden edut heikkene asian mahdollisesti noustessa esille122 hallitusohjelmaneuvotteluissa. Lähtökohtaisesti opinto-oikeus tulee myöntää samalla sekä alempaan että123 ylempään korkeakoulututkintoon.124
 5. 5. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 5/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 12. Selvitetään tutkinnonuudistuksesta aiheutuneet tutkintojen mitoitusvirheet ja125 tehdään vaikutustyötä niiden korjaamiseksi126 KKA:n tutkinnonuudistusarvioinnin valmistuttua nostetaan keskusteluun tutkinnonuudistuksen127 synnyttämät tutkintojen mitoitusongelmat. Erityisesti tekniikan alan ja hammaslääketieteen opiskelijat128 kärsivät liian tiukkaan pakettiin survotusta tutkinnosta. Tavoitteena on ongelma-alojen tunnistaminen ja129 mitoitusvirheiden korjaaminen.130 13. Kuntavaikuttamisen parempi hyödyntäminen ylioppilaskunnissa131 Kuntavaikuttaminen on yksi ylioppilaskuntien tärkeimmistä tehtävistä ja erinomainen tapa viedä132 ylioppilasliikkeen ja ylioppilaskuntien omia tavoitteita eteenpäin paikallisella tasolla. Vuonna 2011 SYL133 tukee ja kannustaa yo-kuntia ottamaan kuntavaikuttamisen aktiiviseksi toiminnakseen, myös muulloin kuin134 kuntavaalien läheisyydessä. Kunnalliseen päätöksentekoon ja kaupunkikohtaiseen edunvalvontaan liittyy135 monia asioita, kuten esimerkiksi joukkoliikennekysymykset, päivähoito, opiskelijoille myönnettävä136 toimeentulotuki, kaavoitusasiat, sekä tiedeyhteisön näkyvyys ja merkitys kaupungeille. SYL edesauttaa ja137 fasilitoi ylioppilaskuntien yhteistyötä ja tukee kuntavaikuttamistyön järjestämisessä.138 14. Opiskelija-asumisen edunvalvonnan terävöittäminen139 Suurimmat haasteet joita opiskelija-asumisessa kohdataan tulevaisuudessa ovat mm. peruskorjauksen140 kasvava tarve, lyhyiden vuokrasuhteiden määrän kasvu ja opiskelija-asuntosäätiöiden muuttuminen141 enemmän rakennuttajista palveluntarjoajiksi. Ylioppilasliikkeen tulee terävöittää linjaansa suomalaisen142 asumispolitiikan suhteen, koska ainoastaan 27%:lle opiskelijoista riittää edullisia opiskelija-asuntoja.SYL143 vaikuttaa aktiivisesti erityisasumisen rahoituksesta päättäviin tahoihin, jotta opiskelija-asumisen144 investointiavustusprosenttia saadaan kasvatettua nykyisestä 10 %:sta. Lisäksi edesautetaan opiskelija-145 asumisen kaavoittamista kuntatasolla ja tuetaan ylioppilaskuntien opiskelijaedustajien toimintaa146 paikallisissa opiskelija-asuntoyhteisöissä koulutustoiminnan avulla.147 15. Järjestetään keskustoimiston hallinto uudestaan ja perustetaan hallintopäällikön148 tehtävä keskustoimistolle149 SYL:n toimistonhoitaja jää eläkkeelle kesällä 2011. Tässä yhteydessä on tarpeen järjestää keskustoimiston150 hallinto uudestaan. Samassa yhteydessä on mahdollisuus muokata hallintotehtävissä työskentelevien151 tehtävänkuvia siten, että ne palvelevat nykyistä parempiin liiton tehtävän toteuttamista. Tämän tavoitteen152 saavuttamiseksi perustetaan hallintopäällikön tehtävä, joka korvaa toimistonhoitajan tehtävän. Pääsihteeriltä153 siirretään rutiiniluonteisia hallintotehtäviä sekä valmistelevia taloushallinnon tehtäviä hallintopäällikölle ja154 vastaavasti hallintopäälliköltä siirretään tehtäviä OSS:n hoidettavaksi. Tavoitteena on myös, että henkilö155 hoitaisi OSS:n toimitusjohtajan tehtäviä. Näin pyritään keskittämään pääsihteerin toimenkuvaa järjestön156 operatiiviseen johtamiseen, esimiestyöhön sekä strategiseen suunnitteluun. Talousarvioesityksessä on157 varauduttu hallintopäällikön palkkaamiseen huhtikuusta 2011 alkaen.158 16. Opintojen vähäisen suorittamisen syiden selvittäminen159 Tilastojen mukaan läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneet suorittavat keskimäärin huomattavan vähän160 opintopisteitä. Vähäisestä opintojen suorittamista on olemassa tilastotietoa, mutta syyt tämän takana ovat161 arvailujen varassa. Opiskelijaliikkeen kannalta tämä on merkittävä haaste sekä opiskelijoiden162 edunvalvonnan uskottavuuden, ylioppilaskuntien palvelutarjonnan mitoittamisen että opiskelun esteiden163 poistamisen kannalta. Selvitetään yhdessä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen kanssa syyt164 opintojen vähäisen suorittamisen takana ja aloitetaan jatkotoimenpiteet opiskelun esteiden poistamiseksi.165
 6. 6. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 6/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 17. Selvitetään yliopistojen käytännöt opintoaikojen rajausten toimeenpanossa166 Opintoaikojen rajaukset astuivat voimaan vuonna 2005. Yliopistojen käytännöt lisäaikojen hakumenettelyssä167 ja myöntämiskriteereissä ovat hyvin vaihtelevia. Rajauksia ei toistaiseksi ole sovellettu laajoihin168 opiskelijamääriin, mutta rajauslaki tulee laajamittaisesti sovellettavaksi keväällä 2012, jolloin ensimmäisellä169 lain piirissä aloittaneilla opiskelijoilla tulee täyteen seitsemän vuoden rajapyykki ja he joutuvat anomaan170 lisäaikaa opintojensa jatkamiseksi. Jotta SYL ja ylioppilaskunnat voisivat varautua kevään 2012 tilanteeseen171 ja puuttua ongelmiin, yliopistojen käytännöt opintoajan lisäyksessä myöntämisessä tulisi selvittää172 edunvalvonnan pohjaksi. SYL tarjoaa ylioppilaskunnille tarpeen mukaan tukea opintojen rajausten173 toimeenpanoa koskevien ohjesääntöihin vaikuttamisessa.174 Jatkuvat tai aktiivisessa seurannassa olevat projektit175 1. Perhevapaamallin uudistaminen ja vanhemmuuden kustannusten jakaminen176 SYL on tehnyt jo useita vuosia vaikutustyötä perhevapaiden uudistamiseen 6+6+6-malliin ja177 vanhemmuuden kustannusten jakamiseksi tasan työnantajien kesken. Tätä työtä jatketaan, erityisesti178 nivoutettuna yhteen hallitusohjelmavaikuttamisen kanssa.179 2. Huoltajakorotuksen palauttaminen opintotukeen180 Monien opiskelijoiden taloudellinen asema heikentyy lapsen syntyessä. Työssäkäynnin yhteensovittaminen181 lapsen ja opintojen kanssa on merkittävästi hankalampaa kuin työssäkäynnin yhteensovittaminen182 ainoastaan opintojen kanssa. SYL on jo useamman vuoden ajanut opintotuen huoltajakorotuksen183 palauttamista, jatketaan tätä työtä ja pidetään asiaa esillä osana perhepoliittista keskustelua etenkin184 eduskuntavaalien ympärillä.185 3. Opintotuen uudistuksen jatkotoimenpiteet186 Valtion vuoden 2011 budjettiin kirjattiin suunnitelmat opintotukeen tulevista muutoksista. Muutokset187 koskevat etenkin opintotuen rakennetta, sekä myöntämisen perusteita. Lisäksi opintotuen seurantaa188 kehitetään yhdenvertaisemmaksi niin, että yhä useampi opiskelija on seurannan piirissä. SYL seuraa189 minkälaisia vaikutuksia muutoksilla on opintotuen käyttöön ja opiskelijoiden taloustilanteeseen. Yhdessä190 ylioppilaskuntien kanssa vaikutetaan aktiivisesti mahdollisiin ongelmakohtiin ja erityisesti191 kaksiportaisuuden tuomiin muutoksiin.192 4. Yhdenvertaisuuden edistäminen193 Pidetään esillä erilaisia yhdenvertaisuuden teemoja, kuten erikoisjärjestelyjä vaativien opiskelijoiden194 opiskelu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Lisäksi SYL pitää esillä sukupuoli- ja195 seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, joista erityisesti vaalien alla yleistä avioliittolakia.196 5. Julkisen liikenteen parantaminen197 Ollaan valmiina toimimaan sen suhteen, jos raideliikenteen opiskelija-alennuksiin tai hinnoitteluun ollaan198 tekemässä opiskelijan etujen vastaisia muutoksia. Nostetaan erityisesti sektoritapaamisissa esille199 opiskelupaikkakuntien joukkoliikenteen merkitys paikallisella tasolla ja tuetaan ylioppilaskuntia200 vaikuttamistyössään. Omalta osaltaan SYL ajaa joukkoliikenteeseen -50% opiskelija-alennuksen201 käyttöönottoa eri opiskelupaikkakunnilla, sekä vaikuttaa aktiivisesti valtionhallintoon sen puolesta, että202 julkisen liikenteen rahoitusta parannetaan valtakunnallisesti.203
 7. 7. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 7/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ Joukkoliikenteeseen liittyy myös Liikenneviraston Suomen liikennejärjestelmän pitkän aikavälin204 suunnitelma -työryhmän työ, joka valmistuu helmikuussa 2011.205 6. YTHS:n toiminnan kehittäminen206 SYL:n, SAMOK:n ja YTHS:n tavoitteena on saada päätös amk-pilotin alkamisesta jo tällä hallituskaudella.207 SYL seuraa tiiviisti pilottihankkeen etenemistä ja vaikuttaa siihen, että pilotti noudattaa liittokokouksen208 antamia linjauksia. YTHS:n taloudellinen sopeuttaminen on edennyt vuonna 2010 melko kitkattomasti,209 mutta sopeuttamisen etenemistä on seurattava vielä tulevanakin vuonna, ja erityisesti kiinnitettävä210 huomiota mahdollisen pilotin aiheuttamiin taloudellisiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Jatketaan211 hoitotakuun toteutumisen seurantaa eri yksiköissä ja informoidaan siitä ylioppilaskuntia.212 7. Opiskelykyvyn edistämisen ESR-hanke213 SYL on saanut vuosille 2009 ja 2010 OKM:stä hankerahaa opiskelukyky-hankkeen pyörittämiseksi. KYKY-214 hanke on edennyt hyvin, ja vastaanotto on ollut positiivista. Koska hankkeen jatkaminen myös215 tulevaisuudessa koettiin mielekkääksi, päätettiin hakea jatkohankkeelle rahoitusta Euroopan216 sosiaalirahastolta (ESR). ESR on suhtautunut myönteisesti hakemukseen, rahoitus varmistuu lokakuun217 aikana. SYL on aktiivisesti mukana jatkohankkeen käynnistämisessä ja toteuttamisessa. ESR-projektin218 tavoitteena on opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminen, opiskelijoiden integroitumisen edistäminen,219 opiskelijoiden osallistamisen vahvistaminen ja opiskelijoiden järjestötoiminnan edistäminen. ESR-projektin220 perustoimintaan kuuluu mm. kyky-suositusten jalkauttamisen jatkaminen. Projektin tarkoituksena on221 tuottaa opiskelukyvyn edistämisen rakenteita ja toimintatapoja yliopistojen ja ylioppilaskuntien222 hyödynnettäväksi.223 8. Jäntevöitetään ESU:n organisaatiota sekä vahvistetaan ESU:n roolia224 eurooppalaisessa korkeakoulupoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa225 European Students' Union (ESU) on eurooppalaisten kansallisten korkeakouluopiskelijoiden liittojen226 keskusjärjestö, jonka tehtäviä ovat eurooppalaiseen koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen ja eurooppalaisten227 opiskelijaliittojen toiminnan tukeminen. ESU on erittäin laajapohjainen ja yleisesti tunnustettu opiskelijoiden228 eurooppalainen edustaja, joka tarvitsee runsaasti järjestöllistä kehittämistä ja vahvan näkemyksen229 edunvalvonnallisesta tehtävästään. Osallistutaan työhön ESU:n vision määrittelemiseksi ja tuetaan ESU:n230 komiteoiden valmistelutyötä sekä hallituksen pyrkimyksiä ESU:n järjestöllisen aseman vakauttamisessa.231 Parannetaan suomalaisedustusta ESU:n toimielimissä ja levitetään ESU-tietoutta laajemmin232 opiskelijaliikkeessä ja sidosryhmille.233 9. Kehitetään NOM:ä alueellisena yhteistyöverkostona234 Nordiskt Ordförandemöte (NOM) on Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansallisten opiskelijajärjestöjen235 yhteistyöverkosto, jonka vahvuus on sen alueellisuudessa, yhteisissä toimintatavoissa ja tavoitteissa. NOM:ä236 kehitetään aktiivisena yhteistyöverkostona, joka tietoa ja hyviä käytäntöjä jakamalla tukee ja vahvistaa sen237 piirissä toimivia kansallisia opiskelijaliittoja. Lisäksi NOM-yhteistyöllä tavoitellaan parempaa238 eurooppalaista opiskelijaliikettä levittämällä muun muassa avoimuutta, tehokkuutta ja muita hyviä239 toimintatapoja ESU:n piirissä. NOM:n ei tule kilpailla ESU:n kanssa,vaan kehittää yhteistyössä sen240 toimintatapoja ja organisaatiota. Vuoden 2011 aikana selvitetään mahdollisuuksia ja tarvetta NOM-241 verkoston yhteisen toimihenkilön valitsemiseen. NOM-verkoston toiminnasta viestitään entistä laajemmin242 sekä ylioppilaskuntiin että muille sidosryhmille.243
 8. 8. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 8/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 10. Jatketaan ja laajennetaan SYL:n vaikuttamistyötä EU-tasolla244 Suomessa toteuttava koulutuspolitiikka on suurelta osin seurausta joko EU:n yhteisistä ohjelmista ja245 poliittisista linjauksista tai vahvoista kansainvälisistä trendeistä tai molemmista. Europarlamentaarikkojen246 tapaamisista on saatu hyvää palautetta, ja vaikuttamismallia on syytä levittää myös muille eurooppalaisille247 kansallisille opiskelijajärjestöille. Kansallisiin europarlamentaarikkoihin vaikuttaminen tukee ESU:n248 tavoitteita, ja ESU tuleekin saada koordinoimaan tätä työtä. Vaikuttamista on mahdollisuuksien mukaan249 laajennettava Suomen pysyvän edustuston suuntaan. EU-lobbauksesta viestitään ylioppilaskuntiin entistä250 laajemmin.251 11. Edistetään korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteita252 Vauhditetaan korkeakoulujen kansainvälistymistä edistämällä Korkeakoulujen253 kansainvälistymisstrategiassa yhteisesti asetettuja tavoitteita tutkintoihin kuuluvasta254 kansainvälistymisjaksosta sekä kotimaisten kielten opetuksen lisäämisestä ja kehittämisestä osaksi255 vieraskielisiä maisteriohjelmia. Lisäksi tuetaan ylioppilaskuntia paikallisessa työssä kansainvälisten256 opiskelijoiden tukipalveluiden lisäämiseksi ja parantamiseksi. Lukukausimaksukokeilun seurannassa257 painotetaan tulosten läpinäkyvää ja kriittistä arviointia. Valtioneuvoston koulutusvientistrategian258 toteuttamista seurataan.259 12. Edistetään kansainvälisten ja muiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden260 asemaa Suomessa261 Korkeakoulujen kansainvälistyminen on niiden kriittinen menestystekijä, mutta se etenee tuskastuttavan262 hitaasti. Myös keskustelu suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisestä on saanut ikäviä piirteitä.263 Osallistutaan työhön kansainvälisten opiskelijoiden asumistilanteen parantamiseksi ja tuetaan264 kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä Suomessa. Ollaan aloitteellisia265 keskustelussa maahanmuutosta ja erityisesti maahanmuuttajien opintopoluista ja työllistymisestä:266 tavoitteena on kasvattaa maahanmuuttajataustaisten osuutta korkeakoulutuksessa sekä parantaa kaikkien267 maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia työllistyä osaamistaan vastaaviin tehtäviin.268 13. Työurakeskusteluun osallistuminen269 Työurien pidentäminen on ollut keskeinen aihe poliittisessa keskustelussa. Työmarkkina- ja eläkeratkaisujen270 vaikeuden takia paineita pidentää työuria on suuntautunut myös työurien alkupäähän ja siten271 koulutusjärjestelmiin. Lisäksi korkeakoulutettujen työttömyyden kasvu on vaikeuttanut opiskelijoiden272 tilannetta. Eduskuntavaalien 2011 tulos tulee vaikuttamaan kauaskantoisesti, miten työmarkkinat kehittyvät.273 Tämä luo uudenlaisia edunvalvontahaasteita, koska on vaara, että tehdään opiskelijoihin suoraan274 vaikuttavia päätöksiä huomioimatta opiskelijoiden ja koulutusjärjestelmän tarpeita. Opiskelukykyyn275 panostamalla ja opiskelun mahdollisuuksia parantamalla luodaan pohja yksilön koko työuran kestävälle276 hyvinvoinnille ja työkyvylle. Työurien pidentämisen varjolla ei saa heikentää opiskelijoiden hyvinvointia.277 SYL:n tavoitteena on, että työurakeskustelussa ymmärretään myös opiskelijoiden tekemän työn merkitys278 yhteiskunnalle sekä opiskelun ja työn limittyminen elämän eri vaiheissa. Työuran pidentämisen279 toimenpiteiden on kohdennuttava tasapuolisesti työuran kaikille vaiheille.280 14. Opiskelijabarometrin rakentaminen281 Hankkeen tavoitteena on saada SYL:n päätöksenteon ja poliittisen linjan valmistelun tueksi282 ruohonjuuritason tietoa opiskelijan arjesta. Tämä opiskelijapaneeli olisi opiskelijoista koostuva joukko, jolle283 voidaan kohdentaa kyselyitä erilaisista teemoista, mutta myös toistuvia samansisältöisiä barometrityyppisiä284 kyselyitä pitkittäisten muutosten havainnointiin. Otus toimisi hankkeen toteuttajana, SYL kumppanina ja285
 9. 9. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 9/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ rahoittajana. Hankkeen toteuttamista selvitettiin 2010, jolloin nähtiin hyväksi, että opiskelijabarometria286 kehitettäisiin OTUS:n Päivystävä tutkija-hankkeen yhteydessä. Päivystävä tutkija-hanke saatiin287 käynnistettyä syksyllä 2010, joten opiskelijabarometriin tarvittava työ voidaan aloittaa 2011.288 15. SYL:n verkkoviestinnän jatkokehittäminen289 SYL uudisti verkkosivunsa 2010 tavoitteenaan luoda Suomen paras paikka perehtyä ja osallistua290 yhteiskunnan korkeakoulu- ja opiskelijapoliittiseen keskusteluun. Tähän pyritään avoimen verkkoviestinnän291 ja sosiaalisen median hyödyntämisen konseptilla. Toimijoiden koulutus, toiminnan arvioimisen mittarien292 määrittely ja kehitystarpeiden tunnistaminen ovat tärkeitä viestinnän kehittymisen jatkumiseksi.293 Tavoitellaan viestinnässä mahdollisimman suurta tehokkuutta, avoimuutta ja vaikuttavuutta käyttämällä294 hyväksi perinteisen ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia.295 16. SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet296 SYL on hakenut ulkoasiainministeriöltä kahta viestintä- ja kehityskasvatustukihanketta. Ensimmäinen hanke297 pitää sisällään Suomessa tapahtuvan tiedotushankkeen rahoituksen, jolla kustannetaan mm. neljä kertaa298 vuodessa järjestettävät ylioppilaskuntien kehytapaamiset. Valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikkohanke on299 toinen ulkoasiainministeriöltä haettavissa hankkeista.300 Ulkomailla sijaitsevista hankkeista jatkamme Mongolian ja Sambian hankkeiden parissa. Mongoliassa301 tuetaan kiertävien kirjastojen ja koulutuskeskusten toimintaa. Ne tarjoavat kolmessa hankemaakunnassa302 kirjastopalveluja sekä lyhytkursseja ammatillisissa, yhteiskunnallisissa ja yrittäjyystaidoissa paikallisille303 ihmisille. Sambiassa nuoria koulutetaan ammatillisessa oppilaitoksessa (KYP), josta he valmistuvat304 automekaniikka-, autoelektroniikka-, vaatetus- tai ompelukursseilta.305 17. Polttava kysymys -kampanjaan osallistuminen306 Polttava kysymys –kampanja on Maan ystävät ry:n ja 27 yhteistyökumppanin ilmastokampanja, jonka307 tavoitteena on saada Suomeen kasvihuonepäästöjä vähentävä ilmastolaki. SYL:n liittokokous on vuonna308 2008 tehnyt päätökseen Polttavaan kysymykseen liittymisestä ja vuonna 2011 yhteistyötä jatketaan309 kampanjan loppuunsaattamiseksi.310

×