Medžiai etnokultūroje: vertybių
ugdymas
Titas Astafejevas, 5 kl.
Benas Povilonis, 7 kl.
Panevėţio rajono Dembavos progimna...
ĮVADASĮįįĮVAAAAAAAAAAAA
Nuo vaikystės mus lydi šilčiausi
prisiminimai apie gimtąjį kraštą. Ţmogus
kaip medis įauga į tėvų ...
Tyrimo tikslas
Išanalizuoti, kokias vertybes senoliai
ugdydavo ir perduodavo iš kartos į kartą
dainose, ţaidimuose, paproč...
Tyrimo uţdaviniai
• Iš senolių suţinoti, kokius jie mena su
medţiais susijusius papročius, dainas,
ţaidimus.
• Išanalizuot...
Tyrimo rezultatai
Senoliai apie medţius moka daug
dainų, ţaidimų, ţino papročių. Pateikiame
jų ištraukas ir kokios vertybė...
Šermukšnis
Ugdomos vertybės:meilė
gamtai, gimtajam kraštui
Oi šermukšni šermukšni
Kur tu ţalias uţaugai O ja o jaja,
Kur t...
Ąţuolas
Ugdomos vertybės: rūpestis gamta ir
visu kas gyva
Oi tu ąţuolėli,
Tu ţalias medeli,
Vai, ko tu nuvytai,
Šakelas pa...
Augo girioj ąţuolėlis
Ugdomos vertybės: rengimas
šeimai, meilė ir pareiga
Tėvynei, pagarba darbui
Augo girioj ąţuolėlis
Pa...
Ţemėj Lietuvos ąţuolai ţaliuos
Ugdomos vertybės: meilė
Tėvynei, gimtojo krašto gamtai
Kaip brangi esi, ţeme tu gimta.
Nors...
Liepa
Ugdomos vertybės: rengimas
šeimai, pagarba darbui
Augo kieme liepuţėlė,
Pas močiutę dukterėlė.
Rūpinosi motinėlė,
Ka...
Klevas
meilė ir pagarba Tėvynei, patriotiškumas
Ir papūtė vėjelis,
Ir papūtė šiaurasai,
Pajudino klevo šaką,
Pabudino bern...
Obelis
Gėris, groţis, rengimas šeimai
Uţaugo obėlėlė
Berţyne,
Susikrovė sau ţiedelį
Baltąjį.
Ir praţydo obelėlė
Berţyne,
U...
Berţas
Ugdomos vertybės: rengimas gyvenimui, jaunuolių
pagarba tėvams ir tėviškei, gamtai
Mama, lik sveika, dar apglėbk ra...
Uosis
Ugdomos vertybės:
tikėjimas, kuklumas, paprastumas, švelnumas
Oi, eisiu, aš eisiu
Į gilią girelę,
Į gilią girelę,
Pa...
Šokis su obels šakelėmis mus moko graţiai
sutarti, bendrauti, šokti...
Jau pats buvimas šalia ţydinčių krūmų
ugdo dvasinį pasaulį
Vertybes ugdantys posakiai,
patarlės apie medţius
• Lenk medį, kol jaunas.
• Medţiai kaip ir ţmonės – turi savo likimą.
• ...
Senoliai medţius gerbė ir mylėjo,
stengdavosi namuose jų šakelių turėti net
šaltą ţiemą. Sakydavo, kad per šv. Andriejų
(l...
Nutarėme patikrinti šią senolių išmintį ir šv. Andriejaus dieną
pamerkėme vyšnios, berţo, alyvos, lazdyno, obels ir ąţuolo...
Vyšnios šakelė praţydo Šv.
Kalėdų išvakarėse
Išleido ţirginėlius lazdynas
Sukrovė pumpurus obelis
Praţydę augalai puikiai derėjo
prie Kalėdinės eglutės
Išvados
• Senoliai su liaudies išmintimi apie medţius
ugdė ir iš kartos į kartą perduodamas vertybes:
meilę ir pagarbą gam...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

makonf2014_4

572 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
141
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

makonf2014_4

 1. 1. Medžiai etnokultūroje: vertybių ugdymas Titas Astafejevas, 5 kl. Benas Povilonis, 7 kl. Panevėţio rajono Dembavos progimnazija Mokytojos: Aldona Klebonaitė, Vida Nuobarienė, Dainora Venslovienė
 2. 2. ĮVADASĮįįĮVAAAAAAAAAAAA Nuo vaikystės mus lydi šilčiausi prisiminimai apie gimtąjį kraštą. Ţmogus kaip medis įauga į tėvų ţemę ir iš čia, laikydamasis senolių papročių, tradicijų, semiasi stiprybės visam gyvenimui. Mes nutarėme perimti senolių sukauptą išmintį apie medţius ir per juos ugdomas vertybes.
 3. 3. Tyrimo tikslas Išanalizuoti, kokias vertybes senoliai ugdydavo ir perduodavo iš kartos į kartą dainose, ţaidimuose, papročiuose apie medţius.
 4. 4. Tyrimo uţdaviniai • Iš senolių suţinoti, kokius jie mena su medţiais susijusius papročius, dainas, ţaidimus. • Išanalizuoti, kokios vertybės ugdomos per senolių menamus dalykus. • Patikrinti senolių sukauptą išmintį praţydinant ţiemą medţių bei krūmų šakeles.
 5. 5. Tyrimo rezultatai Senoliai apie medţius moka daug dainų, ţaidimų, ţino papročių. Pateikiame jų ištraukas ir kokios vertybės ugdomos.
 6. 6. Šermukšnis Ugdomos vertybės:meilė gamtai, gimtajam kraštui Oi šermukšni šermukšni Kur tu ţalias uţaugai O ja o jaja, Kur tu ţalias uţaugai? Dţiaugias dţiaugias paukšteliai Jų bus gardţių uogelių, O ja o jaja, Jų bus gardţių uogelių
 7. 7. Ąţuolas Ugdomos vertybės: rūpestis gamta ir visu kas gyva Oi tu ąţuolėli, Tu ţalias medeli, Vai, ko tu nuvytai, Šakelas palaidai. Ar lietutis lijo, Ar sniegelis snigo, Ar šalta ţiemelė Tavi nuvytino?
 8. 8. Augo girioj ąţuolėlis Ugdomos vertybės: rengimas šeimai, meilė ir pareiga Tėvynei, pagarba darbui Augo girioj ąţuolėlis Pas tėvelį sūnuţėlis. Rūpinosi tėvuţėlis, Kad jo maţas sūnaitėlis. Man nereikia kareivėlio, Tik man reikia artojėlio. Nepabuvęs kareivėliu, Nebus geras artojėlis.
 9. 9. Ţemėj Lietuvos ąţuolai ţaliuos Ugdomos vertybės: meilė Tėvynei, gimtojo krašto gamtai Kaip brangi esi, ţeme tu gimta. Nors būnu toli, tau širdy vieta. Ţemėj Lietuvos ąţuolai ţaliuos, Ąţuolai ţaliuos, ţemėj Lietuvos… Nors esi maţa, bet esi didi, Nemuno vaga – tai tava širdis. Ar diena ţiemos, ar naktis rudens, Tavo šilumos man uţteks gyvent.
 10. 10. Liepa Ugdomos vertybės: rengimas šeimai, pagarba darbui Augo kieme liepuţėlė, Pas močiutę dukterėlė. Rūpinosi motinėlė, Kad jos maţa dukterėlė. Nesirūpink, motinėle, Uţaugs tavo dukterėlė. Uţaugs tavo dukterėlė, Bus drobelių audėjėlė.
 11. 11. Klevas meilė ir pagarba Tėvynei, patriotiškumas Ir papūtė vėjelis, Ir papūtė šiaurasai, Pajudino klevo šaką, Pabudino bernelį. Kelkis kelkis, berneli, Kelkis kelkis, jaunasai, Laikas joti į karuţę Ginti laisvę Lietuvos.
 12. 12. Obelis Gėris, groţis, rengimas šeimai Uţaugo obėlėlė Berţyne, Susikrovė sau ţiedelį Baltąjį. Ir praţydo obelėlė Berţyne, Uţsimezgė obuolėliai Ţalieji.
 13. 13. Berţas Ugdomos vertybės: rengimas gyvenimui, jaunuolių pagarba tėvams ir tėviškei, gamtai Mama, lik sveika, dar apglėbk ranka, Dar paglostyki man plaukus. Liepa, lik sveika, mostelk man šaka, Tu seniai mane praaugus. Mama, lik sveika, liepa, lik sveika Laukit laukite sugrįţtant. Būti jaunam šaunu, ţengti pirmyn šaunu – Aš į pasaulį einu! Ţalioj stotelėje ţvelgiu į kelio vingį, Vaikystės pasakos jau taip toli. Ţalioj stotelėje berţai sėkmės man linki, Berţų linkėjimai ţali ţali.
 14. 14. Uosis Ugdomos vertybės: tikėjimas, kuklumas, paprastumas, švelnumas Oi, eisiu, aš eisiu Į gilią girelę, Į gilią girelę, Pas teisų uoselį. Ten Dievas teisingas Mane išklausys, Mano vargus, mano bėdas Nuramins.
 15. 15. Šokis su obels šakelėmis mus moko graţiai sutarti, bendrauti, šokti...
 16. 16. Jau pats buvimas šalia ţydinčių krūmų ugdo dvasinį pasaulį
 17. 17. Vertybes ugdantys posakiai, patarlės apie medţius • Lenk medį, kol jaunas. • Medţiai kaip ir ţmonės – turi savo likimą. • Nelaimingas kaip vienišas medis. • Vienas kaip medis palaukėj. • Ant palinkusio karklo visos oţkos lipa. • Kiekvienas medis savo šilui ošia.
 18. 18. Senoliai medţius gerbė ir mylėjo, stengdavosi namuose jų šakelių turėti net šaltą ţiemą. Sakydavo, kad per šv. Andriejų (lapkričio 30 d.) pamerkta vyšnios šakelė praţįsta iki šv. Kalėdų.
 19. 19. Nutarėme patikrinti šią senolių išmintį ir šv. Andriejaus dieną pamerkėme vyšnios, berţo, alyvos, lazdyno, obels ir ąţuolo šakeles. Kad bandymas būtų šiuolaikiškesnis, nutarėme išbandyti įvairius būdus: vandenį keitėme kiekvieną dieną; visai nekeitėme vandens; į vandenį įdėjome cukraus. Greičiausiai visur praţydo vyšnia: kaip ir pasakyta senolių, jos ţiedai prasiskleidė šv. Kalėdų išvakarėse ir dţiugino mus visą šventinį laikotarpį. Obelis sukrovė pumpurus, lazdynas išleido ţirginėlius, alyva ir berţas išsprogdino pirmuosius lapelius. Tik ąţuolas tvirtai laikėsi gamtos dėsnių, nepasidavė šilumai ir lapelių neišleido.
 20. 20. Vyšnios šakelė praţydo Šv. Kalėdų išvakarėse
 21. 21. Išleido ţirginėlius lazdynas
 22. 22. Sukrovė pumpurus obelis
 23. 23. Praţydę augalai puikiai derėjo prie Kalėdinės eglutės
 24. 24. Išvados • Senoliai su liaudies išmintimi apie medţius ugdė ir iš kartos į kartą perduodamas vertybes: meilę ir pagarbą gamtai, Tėvynei, pareigą darbui, jaunuolių rengimą šeimai. • Mūsų atliktuose bandymuose pasitvirtino senolių išmintis, jog šv. Andriejaus dieną pamerkta vyšnios šakelė praţįsta šv. Kalėdų išvakarėse. Taip pat sukrovė pumpurus obelis, išleido ţirginėlius lazdynas, alyva ir berţas išsprogdino pirmuosius lapelius.

×