Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Elsterienes pranesimas vu_2013

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Zaksaites pranesimas vu_2013
Zaksaites pranesimas vu_2013
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Advertisement

Similar to Elsterienes pranesimas vu_2013 (20)

Advertisement

Elsterienes pranesimas vu_2013

 1. 1. VAIKŲ PROJEKTAS, LAISVAS SAVO IDĖJOMIS IR SPRENDIMAIS, UGDYMOSI METODAS Giedrė Elsterienė, Rasa Bulotienė Kauno lopšelis darţelis “Pagrandukas” 2013
 2. 2. Projektų metodas - tai lankstus, atviras ir novatoriškas paţinimo būdas, orientuotas į realių ir konkrečių klausimų sprendimą. Šis metodas kilęs iš pragmatizmo ir progresivizmo ugdymo filosofijos krypčių ir yra efektyvus, vertingas tiek vaiko sampratos plėtrai, tiek pedagogų mentaliteto kaitai. V.Graţienė (2009)
 3. 3. Kiekvienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas, dirbdamas pagal “Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą”, per vienerius metus susiduria su įvairių pomėgių, poreikių, gebėjimų bei motyvacijos ugdytiniais. Norėdamas greičiau paţinti vaikų asmenybes, kokybiškai tenkinti jų poreikius (saugumo, aktyvumo, ţaidimo, bendravimo, paţinimo, saviraiškos ir pripaţinimo), pedagogas privalo gerai apgalvoti, kokius vaikų ugdymąsi aktyvinančius metodus pasirinks, kad vaikai galėtų maksimaliai atskleisti savo patirtį, formuoti teigiamas nuostatas bei ugdytis gebėjimus.
 4. 4. VAIKŲ PROJEKTAS - TAI UGDYMĄSĮ AKTYVINANTIS METODAS Šio metodo esmė: • dalyvių aktyvumo, veiklumo, originalumo skatinimas; • teisės patiem spręsti puoselėjimas; •teigiamos vaikų patirties sklaida. Planuojant ir padedant vaikam įgyvendinti projektus, reikia iš anksto nusiteikti nenumatytiems pokyčiams, tyrinėjimams, naujovių išbandymams ir atradimams.
 5. 5. Vaikai, įsijautę į planų kūrima, jų įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą, gali pateikti originalių, neįprastų įdėjų, pvz.: vaikų projekte “Mano augintinis”, kurį vaikai plėtojo ţiemos metu, kilo idėja į grupę visiem atsinešti savo augintinius. O kaip tai įgyvendinti vaikai sėkmingai sprendė su tėvelių pagalba bei rado unikalių sprendimų, pavyzdţiui, veţti į darţelį akvariumą su ţuvytėmis įvyniotą antklodėse ir kt.
 6. 6. Palaikant ir puoselėjant kiekvieno vaiko išsakytą idėja, padedant ją įgyvendinti sudaromos prielaidos vaikui pajausti savo reikšmingumą grupės bendraamţių tarpe. Vaikai drąsiai ir laisvai mąsto, veikia, neabejodami imasi problemų, kylančių jų aplinkoje, lanksčiai sugeba apsispręsti, pasirinkti. Projektų metu vaikai ne tik veikia tai, kas domina juos pačius, bet ir stebi ar dalyvauja kitų vaikų įdėjų igyvendinime, atranda ir daro išvadas, priima atitinkamus sprendimus.
 7. 7. Daugelio aktyvių tyrinėjimų, ieškojimų ir atradimų metu vaikai dalinasi savo turima ir naujai įgyta patirtimi taip rasdami atsakymus į jiems iškilusius klausimus, paneigdami ar patvirtindami savo išsakytus teiginiu ir mintis. Pavyzdţiui: vaikų projekto “Kas iš sėklelės išauga” metu vaikai, sėdami ir stebėdami augalų dygimo ir augimo procesą, tikrino savo patirtį: “Kuo maţesnė sėkla, tuo ilgiau auga”. Vaikų išvados: “Ne, netiesa, nes rugštynės pirmos išdygo nei saulėgraţos”.
 8. 8. Vaikų projekto “Kas iš sėklelės išauga?” akimirkos. Teiginys: “Bulvės pačios auga kam jas sodinti?”. Vaikų patirtis po įvairių eksperimentų su bulvėmis: “ Ne, bulves reikia sodinti į žemę, nes kitaip jos sudžiūsta arba išleidžia daigus…” Pačių vaikų sukaupta patirtis, išgyventi atradimai, padarytos išvados yra daug įtikinamesnės nei suaugusiųjų sakomos gyvenimo tiesos.
 9. 9. VAIKŲ KULTŪROS Vaikų projektai skatina kitokį suaugusiųjų poţiūrį į vaikų kultūrą, kuri atsiskleidţia kiekvienoje vaikų spontaniškoje, ar pačių suplanuotoje veikloje. Vaikų kūrybiniuose ţaidimuose, plėtojamuose kelias dienas, apimančiuose visą grupės erdvę bei sudominančiuose ir įtraukiančiuose daugumą grupės vaikų, galime rasti daugybę vaikų kultūros pavyzdţių: • vaikai ţaisdami ilgai negalvoja, ţaidimo siuţetas keičiasi spontaniškai; • laisvai priskiria norimas reikšmes daiktams, jas keičia, jomis varijuoja; • lanksčiai sujungia savo patirtį su vaizduote
 10. 10. • vartoja pačių priimtus sutartinius ţodţius (tokius kaip ;” taip tyčia aš sakysiu…”, ”ţaidţiame kad…”, “tipo tu taip daryk…”ir kt.), ţenklus, simbolius, uţrašus; • savo sumanymus įgyvendinti imasi čia ir dabar.
 11. 11. Vaikų projektai ir logopedo darbas - tai neatsiejama veikla kasdieniniame darţelio gyvenime. Priešmokyklinukų komunikavimo kompetencija lavinama visą dieną įvairiausių uţsiėmimų metu. Kauno lopšelyje darţelyje “Pagrandukas” taikomas projektinio darbo metodas.
 12. 12. Logopedė taip pat dalyvauja probleminių projektų kūrime, logopedinių pratybų metu plėtoja vaikų projektų temas. Jų metu skatinama: Tikslinama netaisyklinga garsų artikuliacija Tobulinami Sakytinė sakytinės kalbos kalba gebėjimai Plečiamas pasyvusis žodynas Skatinamas individualus Diskutuojama. pasakojimas
 13. 13. Projektinis darbo metodas puikiai tinka įtvirtinti ir pakartoti turimus gebėjimus, padeda pasitikėti savo jėgomis. Tuo pačiu, suteikiama galimybė reikšti mintis, susipaţinti su naujomis sąvokomis, taisyklingai tarti garsus. Logopedo vaidmuo - sustiprinti, sudominti pasirinkta tema, pateikti naujų ţinių ir sulaukti atsakomojo ryšio. Tik nuoširdus bendravimas, teigiama atmosfera leidţia atvirai dalintis įspūdţiais, perimti naujus potyrius ir jais dalintis.
 14. 14. 2011 metais kartu su priešmokyklinukais, “Ţirniuko” grupės pedagogėmis, kūno kultūros pedagoge, muzikos pedagoge, logopede dalyvavome vaikų projekte “Mes ţaidţiame mokyklą”. Ugdytiniai išgirdo pasakojimą apie mokinius ir mokyklą ne iš auklėtojos lūpų, o iš asmeninės pirmokų patirties. Aplankė kaimynines mokyklas, susipaţino su pirmokais, ir ketvirtokais, stebėjo jau įgytus mokinių gebėjimus vaidinti, groti, dainuoti. Kartu su logopede priešmokyklinukai skaitė ir inscenizavo E. Mieţelaičio eiliuotą pasaką “Zuikis Puikis” , susipaţino su raidţių simboliais, iš akmenėlių dėliojo ţodelius.
 15. 15. Dar vienas įgyvendintas vaikų projektas - “Mano augintinis”. Jo metu logopedė ne tik skatino vaikų smalsumą, bet ir pristatė išsamų pasakojimą apie maţai paţįstamą gyvūną – šinšilą.
 16. 16. Projektai apie supančią aplinką, gyvūnus vaikų ypač mėgstami ir panašios temos plėtojamos kasmet. 2012 metais vaikų projekto metu “Mano augintinis” buvo stebimas, auginamas vabzdys – gyvalazdė. Vaikai turėjo galimybę parodyti ir apibūdinti savo augintinius. Pagal pateiktą pasakojimo planą apibūdino gyvūnų išvaizdą, gyvenimo sąlygas ir prieţiūros ypatumus, susipaţino su egzotiniais kitų šalių gyvūnais. Vaikų projektų veiklose ţymiai aktyviau dalyvavo specialiųjų poreikių vaikai, nes pasirinktos temos jiems patrauklesnės, artimesnės. Vaikų projektų pranašumas - aktualių patiems vaikams temų analizavimas.
 17. 17. IŠVADOS Darbas, susijęs su vaikų projektais - įdomus pedagogui ir vaikui, laisvas savo idėjomis ir sprendimo, analizavimo būdais į kurį puikiai įsiterpia ne tik vaikų, bet ir pedagogų, išmintis, tėvų patirtis. Visų dirbančių darţelyje specialistų bendradarbiavimas vaikų projektų metu leidţia vieningiau įgyvendinti ugdymo turinio tikslus ir patį ugdymosi procesą padaryti įdomesnį, bei kūrybiškesnį. Šios veiklos metu gali būti naudojami įvairūs smulkiosios motorikos lavinimo būdai, didaktiniai ţaidimai, groţinė literatūra, lietuvių tautosaka, eksperimentai, tyrinėjimai, išvykos ir kiti vaikų ugdymąsi aktyvinantys metodai. Ugdymo proceso sėkmė priklauso nuo ugdymo turinio: kaip jis siejasi su vaiko poreikiais, asmenine patirtimi, o vaikų
 18. 18. AČIŪ UŢ DĖMESĮ 

×