Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คุณครูเกษียณ

636 views

Published on

  • Be the first to comment

คุณครูเกษียณ

  1. 1. บุคลากรโรงเรียนราชดำริ คุณครูที่เกษียณอายุ
  2. 2. ชื่อ - นามสกุล : รัตนาภรณ์ รวยร่ำ เกิด : 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2494 ปีเถาะ วันอังคาร เดือน 7 ลูกเจ้าหลานเจ๊ก แต่งงาน มีบุตรชาย 1 คน ประวัติ
  3. 3. การศึกษาจบครูจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การศึกษา
  4. 4. ประวัติการทำงาน เข้ารับราชการเมื่อวันที่ : 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2521 สอนที่โรงเรียน บุญนาควิทยาคม จังหวัด ชัยนาท เป็นที่แรก เริ่มสอน ณ โรงเรียนราชดำริ เมื่อปี พุทธศักราช 2535 ในหมวดวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  5. 5. คติประจำตัว ทำวันนี้ให้ดีที่สุด นิยามประจำใจ ธรรมชาติมีขึ้น มีลง ดี ชั่ว ตัวเราจะมีความดีแค่ไหนอยู่ที่ใจเราเอง
  6. 6. งานอดิเรก : ท่องเที่ยว สถานที่ที่ชอบ : ต่างจังหวัด เครื่องประดับที่ใส่ติดตัวเป็นประจำ : นาฬิกา กับ ต่างหู
  7. 7. ชีวิตหลังปลดเกษียณ ... ชีวิตหลังปลดเกษียณตามที่คุณครูรัตนาภรณ์ ตอบมาก็คือ ... “ นั่งกิน นอนกิน แล้วก็ เที่ยว ( ต่างจังหวัด ) ”
  8. 9. นางสาว ชุติมา สมอคำ ม .6/7 เลขที่ 6 เสนอ คุณครูอินทิรา รัตนนานันท์ จัดทำโดย

×