Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

л5 ст уя 2012

95 views

Published on

Lecture

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

л5 ст уя 2012

 1. 1. Дисципліна СТАНДАРТИЗАЦІЯ та УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Лекція №5
 2. 2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Модуль№1 «Стандарти – нормативна база управління якістю у видавничо-поліграфічній справі» Лекція №5 Організація роботи зі стандартизації
 3. 3. План 1.Порядок застосування стандартів 2.Створення та вдосконалення НД видавничо- поліграфічної галузі 3.Державний контроль і нагляд за дотриманням обов’язкових вимог стандартів Контрольні питання
 4. 4. Порядок застосування стандартів • Нормативні документи та стандарти створюються на підставі узагальнення результатів наукових досліджень, технічних досягнень та практичного досвіду. • Зміст стандартів та інших нормативних документів залежить від їх категорії чи виду.
 5. 5. Порядок застосування стандартів • Так, ДСТУ розробляють на продукцію, процеси та послуги, потреба в яких має загальнодержавний (міжгалузевий) характер. • Ці стандарти приймає Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації, а стандарти з будівництва, архітектури та виробництва будівельних матеріалів - Міністерство України в справах будівництва та архітектури.
 6. 6. Порядок застосування стандартів • ДСТУ містять усі вимоги (обов'язкові та необов'язкові) до об'єктів стандартизації. Обов'язкових вимог мають дотримуватись державні органи та всі суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності. • Необов'язкові вимоги ДСТУ можуть бути визнаними як обов'язкові в угодах чи договорах між виробником і споживачем продукції та послуг.
 7. 7. Порядок застосування стандартів • До таких вимог відносять : • основні показники якості продукції, • методи їх контролювання, • вимоги до паковання, транспортування, • зберігання та утилізації продукції, • правила та норми її виготовлення, • оформлення технічної документації тощо.
 8. 8. Порядок застосування стандартів • Відповідність продукції обов'язковим вимогам підтверджується правилами та процедурами обов'язкової її сертифікації, а відповідність необов'язковим вимогам — добровільною сертифікацією чи іншими узаконеними способами.
 9. 9. Порядок застосування стандартів • В окремих випадках для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції ДСТУ можуть містити перспективні вимоги, які випереджають на деякий період можливості традиційних технологій. • Це стимулює впровадження нових досягнень науки та техніки.
 10. 10. Порядок застосування стандартів • Особливу увагу приділяють стандартам і ТУ на продукцію, яка згідно з українським законодавством підлягає обов'язковій сертифікації. • У них обов'язково має бути вказано ті вимоги до продукції чи послуг, які підтверджуються сертифікацією, разом з методикою випробувань.
 11. 11. Порядок застосування стандартів • Обов'язковим нормативним документом є регламент — документ, в якому занесено обов'язкові правові норми. • Приймається регламент органом влади, а не органом зі стандартизації.
 12. 12. Порядок застосування стандартів • Різновидністю регламентів є технічний, який містить технічні вимоги до об'єкта стандартизації. • Технічні регламенти можуть доповнюватися методичними документами з контролювання та перевірки продукції (послуг).
 13. 13. Порядок застосування стандартів • Стандарти застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах. • Застосування стандартів або їх окремих положень стає обов'язковим: • для всіх суб'єктів господарювання, якщо це передбачено в технічних регламентах чи інших нормативно-правових актах;
 14. 14. Порядок застосування стандартів • для учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти; • для виробника чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про її відповідність певним стандартам чи застосував позначення тих стандартів у маркуванні;
 15. 15. Порядок застосування стандартів • для виробника чи постачальника, якщо його продукція сертифікована щодо дотримання вимог стандартів. • Міжнародні (регіональні) стандарти інших країн, якщо їх вимоги не суперечать законодавству України, можуть бути застосовані в Україні в установленому порядку шляхом посилання на них у національних та інших стандартах.
 16. 16. Порядок застосування стандартів • Застосування стандартів у технічних регламентах та інших нормативно-правових актах здійснюється згідно з Законом «Про стандартизацію». • Стандарти, застосовані під час виготовлення продукції, повніші зберігатися у виробника протягом 10 років після випуску останнього виробу даного виду продукції.
 17. 17. Порядок застосування стандартів • Технічні регламенти та інші нормативно- правові акти встановлюють обов'язкові вимоги щодо: • захисту життя, здоров'я та майна людини; • захисту тварин, рослин; • охорони довкілля; • безпеки продукції, процесів чи послуг; • запобігання введенню в оману стосовно призначення та безпеки продукції; • усунення загрози для національної безпеки.
 18. 18. Порядок застосування стандартів • При посиланні на стандарти в технічних регламентах, інших нормативно-правових актах зазначається, чи є дотримання певних стандартів єдиним або тільки одним із шляхів виконання вимог тих документів.
 19. 19. Порядок застосування стандартів • Виробник чи постачальник має довести, що продукція, вироблена без застосування стандартів, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів або інших нормативно-правових актів.
 20. 20. Порядок застосування стандартів • При виготовленні продукції на експорт, коли угодою (контрактом) визначено інші вимоги, ніж ті, що встановлені технічними регламентами або іншими нормативно- правовими актами України, дозволяється застосовувати норми угоди (контракту), якщо вони не суперечать законодавству України в частині вимог до процесу виготовлення продукції, її зберігання та транспортування територією України.
 21. 21. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • Для удосконалення організації робіт стандартизації у видавничо-поліграфічній галузі, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на національному, міждержавному та міжнародному рівнях наказом Держстандарту України від 08.08.94 р. № 202 було створено технічний комітет із стандартизації ТК 101 «Технологія поліграфії» як суб'єкт національної системи стандартизації.
 22. 22. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • ТК № 101 створено на базі ВАТ «УкрНДІ поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка» (УкрНДІПП), що є головною науковою організацією Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України у видавничо-поліграфічній галузі.
 23. 23. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • На ТК № 101 покладено функції розроблення, розгляду та узгодження національних стандартів у видавничій діяльності, формних і друкарських процесах високого, офсетного й спеціальних видів друку, брошурувально-палітурних процесах книжкового і журнального виробництв, участь у роботі подібних ТК, міжнародних і регіональних організацій.
 24. 24. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • Організаційне забезпечення діяльності ТК № 101 «Технологія поліграфії» здійснюється його секретаріатом, функції якого покладено па ВАТ «УкрНДІПП ім. Т. Г. Шевченка». • До роботи ТК № 101 на добровільних засадах залучено представників органів виконавчої влади, виробників та споживачів видавничо- поліграфічної продукції. • ТК № 101 у своєму складі має п'ять підкомітетів (ПК) та одну робочу групу (РГ) — табл. 1, десять колективних членів — табл. 2.
 25. 25. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • Відповідно до спеціалізації ПК отримали назви «Видавнича діяльність», «Технологія книжкового виробництва», «Технологія спеціальних видів друку», «Технологія газетного виробництва», «Технологія виготовлення та захисту бланків цінних паперів і документів суворого обліку та звітності», РГ «Технологія додрукарських процесів».
 26. 26. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • Відповідно до галузевої програми з стандартизації і метрології проводяться роботи щодо стандартизації основних понять у галузі книговидання, розроблення загальних технологічних вимог до продукції поліграфічного виробництва, перегляду вимог безпеки до організації й виконання процесів, поліграфічного виробництва.
 27. 27. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • Основні напрямки діяльності ТК № 101 «Технологія поліграфії»: • розроблення, розгляд, погодження і підготовлення до затвердження проектів державних і міждержавних стандартів; • перевірка і перегляд стандартів, підготовка змін до них і пропозицій щодо скасування ДСТУ та ГОСТів, підготовка пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;
 28. 28. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • сприяння застосуванню національних, стандартів інших країн як державних стандартів; • розроблення державних і міждержавних стандартів, гармонізованих з міжнародними і регіональними; • визначення пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних і регіональних стандартів; • співпраця з ТК у суміжних сферах діяльності;
 29. 29. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • співпраця з підприємствами (організаціями) - користувачами стандартів, зокрема з об'єднаннями споживачів, випробувальними центрами (лабораторіями) й органами сертифікації, іншими зацікавленими сторонами; • розроблення частини програми робіт із стандартизації за закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності; • розгляд пропозицій щодо внесення змін до чинних Н Д або їх перегляд чи скасування.
 30. 30. Таблиця 1 Структура ТК № 101 «Технологія поліграфії»
 31. 31. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • На сьогодні розроблено і надано чинності ряду державних стандартів: • ДСТУ 3003-95 «Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення», • ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення», • ДСТУ 3018-95 «Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення», • ДСТУ 3934-99 «Матеріали й устаткування поліграфічні. Терміни та визначення».
 32. 32. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • Розроблено та подано на затвердження проект ДСТУ «Видання. Вихідні відомості», давно ведеться робота над новою редакцією ДСТУ «Видання. Основні види. Терміни та визначення». • Крім ДСТУ, розроблено низку галузевих НД.
 33. 33. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.01.2002 р. № 2 «Про порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР» і з метою впорядкування застосування галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР у галузі книговидання й преси наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України «Про затвердження переліків галузевих стандартів і ТУ колишнього СРСР» від 27.06.2002 № 184 визначено перелік нормативних документів, термін дії яких на території України продовжено до 01.07.2007 р..
 34. 34. Таблиця 2 Перелік організацій— колективних членів ТК № 101
 35. 35. Продовження Таблиці 2 Перелік організацій— колективних членів ТК № 101
 36. 36. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • Для забезпечення узгодженої науково- технічної політики в суміжних галузях або сферах взаємного впливу державної системи стандартизації України ТК № 101 взаємодіє з іншими ТК, що мають конкретну зацікавленість у проведенні робіт з стандартизації у видавничо-поліграфічній галузі, а також з ТК, які відповідають за розвиток основних аспектів державної системи стандартизації.
 37. 37. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • У 2005 р. ТК № 101 набув статусу активного члена Міжнародної організації стандартизації ІСО. • Слід відзначити й проблему застосування технологічних інструкцій з процесів поліграфічного виробництва, які є складовою частиною галузевого фонду НТД.
 38. 38. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • Востаннє технологічні інструкції перевидавалися (крім інструкцій із спеціальних видів друку) в 1980 - 1982 рр. • Термін понад 20 років досить суттєвий для розвитку виробництва.
 39. 39. Створення та вдосконалення НД видавничо-поліграфічної галузі • За цей час з'явилися нові технологічні процеси, знято застарілі технології, впроваджуються нові матеріали і різноманітні технічні засоби, через що виникла потреба перегляду технологічних інструкцій з метою їх доповнення й оновлення. • Тому ВАТ «УкрНДІПП ім. Т. Г. Шевченка» розроблено цілу низку технологічних інструкцій, норм витрат і норм відходів матеріалів.
 40. 40. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів • Відповідальність за порушення обов'язкових вимог несуть юридичні й фізичні особи та відповідні державні органи зі стандартизації відповідно до законодавства України. • Ця відповідальність має кримінальний, адміністративний та громадянсько- правовий характер.
 41. 41. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів • Порушення норм і вимог стандартів виявляють служби державного контролю та нагляду за суб'єктами господарської діяльності.
 42. 42. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів • Порушення посадовими особами чи громадянами України, які зареєстровані індивідуальними підприємцями, обов'язкових вимог ДСТУ при реалізації, використанні, транспортуванні чи зберіганні продукції, а також уникання юридичними і фізичними особами від надання продукції чи даних стосовно неї та необхідної документації органам державного нагляду карається відповідними штрафами.
 43. 43. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів • Карна відповідальність за виробництво та реалізацію продукції чи послуг, які не відповідають вимогам безпеки праці та здоров'я людей, а також цивільно-правова відповідальність за порушення вимог до якості продукції визначаються на підставі відповідних положень українського кримінального законодавства.
 44. 44. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів • Державний контроль та нагляд здійснюють в Україні на підставі Закону «Про стандартизацію». • На сучасному етапі соціально-економічних відносин основні зусилля спрямовані на виконання всіма господарськими суб'єктами обов'язкових норм і правил, що забезпечують інтереси та права споживача, захист здоров'я, майна людей та чистоту довкілля.
 45. 45. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів • Основні завдання державного контролю та нагляду полягають у попередженні (профілактиці) та недопущенню порушень обов'язкових вимог ДСТУ, правил обов'язкової сертифікації продукції та законів України всіма суб'єктами господарської діяльності, а також інформування виконавчої влади та громадських організацій щодо результатів перевірки.
 46. 46. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів • Здійснюють цей контроль та нагляд посадові особи Центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації та підвідомчих йому центрів метрології та стандартизації, що мають статус територіальних органів державного нагляду, — державні інспектори.
 47. 47. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів • Окрім того, контролюють та наглядають за дотриманням обов'язкових вимог ДСТУ й інші організації, зокрема Державна інспекція з торгівлі, якості товарів і захисту прав споживачів.
 48. 48. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів • Державний комітет з охорони довкілля здійснює екологічне контролювання, Державна санітарно-епідеміологічна служба перевіряє дотримання вимог санітарного законодавства при розробленні, виготовленні та використанні всієї продукції, включно з імпортованою з інших країн.
 49. 49. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів • Державний контроль та нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів здійснюється вибірково. • Для забезпечення достовірності та об'єктивності його результатів під час контролювання виконують технічний огляд, ідентифікацію об'єктів, випробування тощо.
 50. 50. Контрольні питання 1. На якій підставі створюються нормативні документи та стандарти? 2. Від чого залежить зміст стандартів? 3. Хто має дотримуватись обов’язкових вимог ДСТУ? 4. Що відносять до необов’язкових вимог ДСТУ? 5. Що таке регламент? 6. Для кого стає обов’язковим застосування стандартів або їх окремих положень? 7. До чого технічні регламенти та інші нормативно-правові акти встановлюють обов'язкові вимоги? 8. Для чого було створено технічний комітет із стандартизації ТК 101 «Технологія поліграфії»? 9. Основні напрямки діяльності ТК № 101 «Технологія поліграфії». 10. Коли востаннє технологічні інструкції перевидавалися (крім інструкцій із спеціальних видів друку)? 11. Хто несе відповідальність за порушення обов'язкових вимог? Який характер має ця відповідальність? 12. На підставі якого Закону України здійснюють державний контроль та нагляд?

×