Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roepsteen 2013

613 views

Published on

Roepsteen 2013

Published in: News & Politics, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roepsteen 2013

 1. 1. Lente 2013 DE ROEPSTEEN GEMEENTEBESTUUR & OCMW NIEUWE GEMEENTERAAD KLAAR VOOR ZES JAAR Sinds de jaarwisseling heeft een nieuwe bestuursploeg het roer in handen. Een team onder leiding van een nieuwe burgemeester. Een gezonde verhouding tussen ervaring en vers bloed. De gemeenteraad is de belangrijkste schakel in het gemeentebestuur, ze bepaalt het beleid en neemt de beslissingen die daarvoor nodig zijn. De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar en het grootste deel van de zitting is openbaar. De agenda, de verslagen en een video-opname kan je raadplegen op www.lierde.be. De gemeenteraadsvoorzitter roept de gemeenteraad bijeen, stelt de agenda op, leidt de zittingen en wordt hierin bijgestaan door de gemeentesecretaris. Jurgen Soetens (Burgemeester) Rudy Mortier (Eerste Schepen) Erna Antoine (Tweede Schepen) André Eeman (Derde Schepen) Marc De Ville (Vierde Schepen) Lieve Van Der Straeten (OCMW voorzitter - Schepen van ambtswege) Melissa Dooms (Voorzitter gemeenteraad) Guy Depraetere Dirk Van De Pontseele Antoine Van De Maele Steven Vekeman Pascal Cosijns Katelijne Scheirlinckx Peter Van Den Broeck Bert Wastyn Dina Verleysen Ann De Geeter Johan Poisson (Secretaris) DIT IS DE NIEUWE OCMW-RAAD Na de gemeenteraad werd ook de OCMW-raad geïnstalleerd. Op 7 januari 2013 legden de voorzitter en 8 raadsleden de eed af. De raad komt maandelijks samen om de beslissingen te nemen die nodig zijn om het OCMW te laten functioneren en beslist onder meer over de oprichting van nieuwe vormen van dienstverlening, de personeelsaangelegenheden, de financiën en het vermogen van het OCMW. Aan het hoofd van de raad voor Maatschappelijk Welzijn staat de voorzitter, welke verkozen wordt onder de leden. De voorzitter heeft als voornaamste taak de beslissingen van de raad uit te voeren en te zorgen voor het dagelijks bestuur van het OCMW. De administratie wordt waargenomen door een secretaris, die tevens hoofd is van het personeel. Lieve Van Der Straeten(Voorzitter) Antoine Verhelst Ludwig D'Hose Pieter Van Der Weeën Jo Gosseye Antoine Labiau Dirk Verniers Emmelie Delestrée Tamara De Geeter Nathalie Meersman (Secretaris) 1
 2. 2. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN In België wordt het bestuur van een gemeente uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd. Dit is het uitvoerend orgaan van de gemeente en vergadert ongeveer wekelijks in gesloten zitting. Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en 4 schepenen. Het College wordt vanaf 2013 aangevuld met de OCMW-Voorzitter die als schepen van ambtswege wordt toegevoegd aan het college. Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen, woont de gemeentesecretaris ieder college bij. Hij staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van het college door de administratie. De leden van het college van burgemeester en schepenen, maken eveneens deel uit van de gemeenteraad. BURGEMEESTER EERSTE SCHEPEN Jurgen Soetens burgemeester@lierde.be Gemeente Lierde Nieuwstraat 19 9570 Lierde T 055 43 10 35 - 0473 41 49 84 Spreekuur : iedere woensdag tussen 18.00 uur en 20.00 uur of na afspraak Rudy Mortier rudy.mortier@lierde.be Gemeente Lierde Nieuwstraat 19 9570 Lierde T 0497 89 67 81 Bevoegdheden: • Algemeen beleid • Veiligheid (politie, brandweer en preventie) • Interne organisatie (financiën, ICT, personeel, dienstverlening) • Burgerlijke stand • Communicatie en participatie • Lokale economie Bevoegdheden: • Openbare werken • Cultuur • Toerisme en dorpspromotie • Monumentenzorg • Gemeente-eigendommen • Energie en nutsvoorzieningen TWEEDE SCHEPEN DERDE SCHEPEN Erna Antoine erna.antoine@lierde.be Gemeente Lierde Nieuwstraat 19 9570 Lierde T 0473 80 00 09 André Eeman andre.eeman@lierde.be Gemeente Lierde Nieuwstraat 19 9570 Lierde T 0495 64 69 22 Bevoegdheden: • Jeugd- en seniorenbeleid • Onderwijs • Gezinsbeleid • Kinderopvang • Minderhedenbeleid • Gelijke kansenbeleid Bevoegdheden: • Milieu- en natuurbeleid • Landbouw en duurzaamheid • Ruimtelijke ordening en grondgebiedszaken • Stedenbouw • Erediensten • Ontwikkelingssamenwerking VIERDE SCHEPEN SCHEPEN VAN AMBTSWEGE (OCMW-Voorzitter) Marc De Ville marc.deville@lierde.be Gemeente Lierde Nieuwstraat 19 9570 Lierde T 0496 76 74 83 Lieve Van Der Straeten lieve.vanderstraeten@ocmwlierde.be Gemeente Lierde Nieuwstraat 19 9570 Lierde T 0474 58 29 50 Bevoegdheden: • Mobiliteit en verkeer • Sport • Begraafplaatsenbeheer • Feestelijkheden • Verenigingsleven • Volksgezondheid en hygiëne Bevoegdheden: • Sociale Zaken • Maatschappelijke integratie • Huisvesting 2
 3. 3. HET BESTUURSAKKOORD LIERDE HORIZON: 25 beleidsprioriteiten voor Lierde Aan het begin van de nieuwe beleidsperiode 2013-2018 wil het nieuwe bestuur een aantal beleidsprioriteiten voorop stellen die verder zullen worden afgetoetst bij de inwoners, de administratie en de adviesraden. Het is een discussietekst die mee moet groeien in de loop van de legislatuur. Naast de financiële meerjarenplanning is het de leidraad van het nieuwe bestuur. 1. Optimalisering van de mobiliteit in Lierde Het zoneringssyteem was een eerste stap op weg naar een veiligere mobiliteit in Lierde. Een evaluatie en verdere optimalisering dringt zich op. Nieuwe en bijkomende maatregelen dienen het gevolg te zijn van een mobiliteitsbeleid dat stoelt op een integrale visie op basis van een globale studie. De veiligheid van alle weggebruikers in Lierde moet worden gewaarborgd. Veilige schoolomgevingen zijn prioritair. 2. Behoud van het landelijke karakter van onze gemeente door een doordachte ruimtelijke ordening Dit kan door de opmaak en verdere verfijning van de bestaande lokale stedenbouwkundige regels (opmaak steden bouwkundige verordening) en de uitbouw van de dienst tot een volwaardig loket “wonen en bouwen.” 3. Behoud en uitbouw van het openbaar vervoer op onze gemeente. Het station van Sint-Maria-Lierde is een troef die we verder moeten uitspelen. Met de uitbouw van een ruimtelijk uitvoerringsplan (RUP) moet de stationsomgeving een nieuw leven worden ingeblazen met aangepaste infrastructuur (fietsenstalling, parkeergelegenheden, stopplaatsen lijnbussen en stop-and-ride zone). Ook de ontsluiting met fietspaden in verschillende richtingen maakt hier deel van uit. Opstart en activering van het nodige overleg met Infrabel, NMBS, de Lijn en het Vlaams Gewest zijn verder aan de orde. Daarenboven dient het bestuur verder werk te maken van het overleg inzake het behoud van het bestaande aanbod aan openbaar vervoer op onze gemeente (bus- en treinvervoer). 4. Participatie van burgers, verenigingen, adviesraden en middenveldorganisaties bij strategische beslissingen die de toekomst van onze gemeente zullen bepalen. 5. Bijzondere aandacht voor het duurzaam onderhoud en het nette karakter van straten, grachten en straatkanten. Het verder zetten van de reeds gedane inspanningen waarbij infrastructuurwerken steeds een 3-ledige functie dienen te hebben : • (Her)aanleg dient gepaard te gaan met milieu-investeringen • Uitbouw van de mogelijkheden inzake duurzame mobiliteit en mogelijke aansluiting op het bestaande netwerk van fiets- en voetpaden (indien mogelijk gescheiden van de rijweg), buurtwegen en/of trage wegen • Ingebed binnen de globale mobiliteitsvisie 6. Aandacht voor een duurzame waterhuishouding en waterbeheersing. • Verdere realisatie van de ontworpen bufferbekkens • Systematische uitbouw van het gescheiden rioleringsstelsel • Erosiebestrijding en aandacht voor kleine landschapselementen (bomenrijen, hagen, knotwilgen – PPS) 7. Aandacht voor vermindering van de afvalberg en zwerfvuilbestrijding Strategische sensibilisering rond afvalpreventie en kordate aanpak van overtreders. 8. Behoud van de lage belastingdruk en zuinig beheer van de schaarse middelen. Opmaak van een financiële meerjarenplanning. Afstemmen van de tarieven en retributies op gewenste dienstverlening. 9. Open doorzichtige communicatie op maat van de verschillende bevolkingsgroepen via internet, sociale media, geschreven publicaties en voorlichtingssessies. 10. Verdere uitbouw van een professionele administratie op maat van onze gemeente in dienst van de burger. 3
 4. 4. 11. Toeristische promotie van onze gemeente en onze streekproducten. 12. Consolidatie en ondersteuning van het landbouwleven. Mee helpen bieden van rechtszekerheid aan onze landbouwers, door het bovenlokaal bepleiten van de belangen van de kleine landelijke gemeenten. Ook de verbreding van de traditionele landbouw moet aandacht krijgen. (Hoevetoerisme, thuisverkoop en zorglandbouw) 13. Zorgzaam bestuur De gemeente bouwt haar voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid. 14. Bestrijding van de ongelijkheid en de ondersteuning van sociaal zwakkeren door de inzet van een uitgebouwde werking van het OCMW. Verdere bekendmaking van de bestaande dienstverlening. Nieuwe dienstverleningen worden slechts opgestart na een behoeftenstudie en een kosten-baten analyse. 15. Optimalisering van de samenwerkingsmogelijkheden gemeente-OCMW. 16. Aandacht voor kansengroepen in het verenigingsleven. De Lierdepas werd in het leven geroepen. De uitbouw en betere bekendmaking bij onze verenigingen is nu aan de orde. 17. Aandacht voor een degelijk onderwijs en opvangmogelijkheden, voor en na school. Behoud van de goede samenwerking tussen de scholen en het gemeentebestuur en behoud van het gemeentelijk onderwijs . De initiatieven voor jonge gezinnen om de combinatie werk-gezin te vergemakkelijken, worden afgestemd op de noden. 18. Respect en uitbouw van initiatieven rond jongerencultuur en aandacht voor de jeugd. Onze plaatselijke jeugdclub Pizjong kreeg een nieuwe locatie. Zij dienen verder te worden betrokken bij nieuwe initiatie ven die onze jongeren verdienen. Er dient een strategische inplanting te komen van nieuwe speelzones en de bestaande speelzones dienen correct te worden onderhouden. Een definitieve oplossing voor de gemeenschapslokalen in Deftinge is noodzakelijk. 19. Ondersteuning van de professionele en vrijwillige thuiszorg en anderzijds de ondersteuning van mogelijke private initiatieven voor residentiële ouderzorg (een woonzorgcentrum). Mensen die de dagdagelijkse mantelzorg op zich nemen, moeten worden gewaardeerd. De gemeentelijke mantelzorgpremie dient verder te worden bekendgemaakt. Tevens dient er bijzondere aandacht te zijn voor andersvaliden, voor chronisch en voor zwaar zieken. Met mogelijke private investeerders inzake residentiële ouderenzorg dient een gemeenschappelijke visie te worden ontwikkeld. 20. Aanbod en optimalisering van volwaardige ontmoetingsplaatsen voor de verenigingen. 21. Respect voor vrijwilligerswerking en promotie van vrijwilligerswerk in de gemeente. 22. Behoud van het cultuurhistorisch patrimonium en uitbouw van een cultuurbeleid op maat van onze gemeente. 23. Uitbouw van een sportbeleid op maat van de gemeente. Verdere uitbouw van de zone rond de sporthal de Zandloper, samenwerking met de sportclubs en ondersteuning van alle vormen van recreatiesport. 24. Ondersteuning van de plaatselijke economie, handelaars en nijveraars. De uitbouw van de ambachtelijke zone in Sint-Maria-Lierde is een eerste stap om het ondernemerschap in onze gemeente meer kansen te bieden. Verdere opportuniteiten op dit vlak dienen te worden onderzocht en waar mogelijk ondersteund zonder dat ze een bedreiging mogen vormen voor het landelijke karakter van onze gemeente. 25. Beleidsbeslissingen zijn gebaseerd op het consensusmodel. 4
 5. 5. GEZOCHT! KANDIDATEN GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Binnen Lierde zijn heel wat gemeentelijke adviesraden actief. Zij hebben als taak om het gemeentebestuur bij te staan en te adviseren bij het nemen van beslissingen over specifieke domeinen. Bij heel wat beslissingen van de gemeenteraad is een advies van één van deze raden zelfs verplicht. De gemeentelijke adviesraden zijn zo een belangrijke motor in het gemeentelijk verenigingsleven. Ze bieden je als burger immers een uitgelezen kans om mee het beleid te bepalen en acties te ondernemen. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad dienen ook deze adviesraden nu vernieuwd te worden. De gemeente Lierde is op zoek naar vrijwilligers voor volgende adviesraden :  GECORO : Deze afkorting staat voor GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening.  MINARAAD (Milieu- en Natuurraad) : Deze raad adviseert mee over het lokale milieubeleid van de gemeente, werkt mee aan het milieubeleidsplan en levert verplichte adviezen. Kandidaturen moeten schriftelijk, naar Gemeentebestuur Lierde, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde, of per e-mail naar communicatie@lierde.be ingediend worden. Vermeld steeds voor welke adviesraad je kandidaat bent. De kandidaturen met motivatie moeten binnen zijn op bovenvermeld adres vóór 30 april 2013. UW IDENTITEITSKAART IS EEN PAK GELD WAARD Vaak stellen mensen zich de vraag wat er kan gebeuren met een gestolen identiteitskaart. Criminelen leggen grof geld op tafel voor een identiteitskaart van iemand op wie ze lijken. Met die gestolen identiteitskaart kunnen ze bijvoorbeeld naar een autoverhuurbedrijf trekken. De verhuurder registreert de wagen op jouw naam, de dief rijdt weg met een Mercedes S die het bedrijf nooit meer terugziet... Enkele dagen later belt de politie bij jou thuis aan.' Een ander scenario is dat dieven bij verschillende banken kort na elkaar een rekening openen met de identiteitskaart van hun dubbelganger. Elke rekening is goed voor enkele duizenden euro's aan krediet. ‘Die sommen schrijven ze over naar andere rekeningen of nemen ze contant op. Uiteindelijk worden de rekeningen van de gedupeerde geblokkeerd omdat die zijn zogezegde schulden niet betaalt.' ‘Als je tegen de bank of tegen de politie zegt dat je identiteitskaart is gestolen, geloven ze je niet. De bankbediende heeft immers het nummer van jouw kaart. Wie zijn identiteitskaart verliest, moet dezelfde reflex hebben als zou het om een bankkaart gaan. Binnenlandse Zaken raadt iedereen aan zijn identiteitskaart zo snel mogelijk af te sluiten, ook als de diefstal in het buitenland gebeurt. Er bestaat een speciaal noodnummer om je identiteitskaart te blokkeren, vergelijkbaar met de dienst Cardstop voor bankkaarten. Telefoon: 00800–2123.2123 of www.docstop.be Wie contact opneemt met Docstop krijgt van Binnenlandse Zaken een document thuis gestuurd. Daarin staat dat je op dat uur en op die dag hebt gebeld om je kaart te laten blokkeren. 'Handelaars die iets verdacht vermoeden wanneer ze een kaart in handen krijgen, kunnen die controleren via de website ‘Check-Doc'. De kaart rechtstreeks laten blokkeren is veel vlugger dan eerst langs gaan bij politie of gemeente om aangifte te doen. Zeker als de diefstal in het buitenland gebeurt. Indien een kaart gemeld werd als verloren of gestolen en die wordt teruggevonden, is het zéér belangrijk dit eveneens onmiddellijk te melden. Blijf een dergelijke kaart in geen geval gebruiken, want misschien wordt je zelf dan wel aanzien als een dief! bevolking@lierde.be 055/43 10 10 SPEELPLEINWERKING ZOEKT ANIMATOREN Word jij dit jaar 16? Ben je speels, gemotiveerd en heb je verantwoordelijkheidszin? Zin om kinderen te animeren op activiteiten van de jeugddienst tijdens de korte vakanties en/of animator te zijn op de speelpleinwerking Jil en Jul tijdens de zomervakantie? Ben je bovendien in het bezit van een attest (hoofd)animator in het jeugdwerk dan is dit een plus punt! Meer info over kadervormingscursussen tot animator in het jeugdwerk vind je bij de jeugddienst. jeugddienst@lierde.be 055/43 10 31 5
 6. 6. OPROEP VRIJWILLIGERS KAFTPAUZE Vrijwilligers komen wekelijks samen in de bib om een kopje koffie drinken en boeken te kaften. Elke dinsdagnamiddag gezelligheid troef! Nu zoekt de bib meer vrijwilligers die zich in de toekomst willen inzetten voor het kaften. Help je ook graag een handje mee met deze fantastische groep? Geef dan een seintje. Alvast bedankt! APRIL IS DIGITALE MAAND De bib van Lierde pakt uit met nieuwe multimedia-toestellen, en dit dankzij de financiële steun van het samenwerkingsverband Route 42.  Mediargus: Informatie uit de pers opzoeken.op de publiekspc’s van de bib dankzij Mediargus, de persdatabank van de Vlaamse kranten en de publicaties van Roularta Media Group. Het volledige archief is toegankelijk en bevat alle nationale én regionale artikels zowel uit "de krant van de dag", als uit de laatste jaargangen.  E-reader: Een e-reader is een apparaat waarmee men digitale teksten kan lezen. De twee voornaamste vormen van digitale teksten op een e-reader zijn het e-book en de e-paper, als equivalenten van respectievelijk het boek en de krant. Ons toestel werd gebruiksklaar gemaakt (met speciale dank aan de bib van Geraardsbergen) en tegelijkertijd voorzien van een 38-tal boeken. Nu uitleenbaar!  Gameconsole: en oud!  iPad-klas: Binnen het kader van het project rond mediawijsheid heeft Route 42 een iPad-klas aangekocht. Deze bestaat uit 10 iPads die gebruikt kunnen worden om initiatielessen te geven. In de maand april kunnen alle klassen die een bezoek brengen aan de bib deze iPads ontdekken en leren gebruiken!  Wifi: Surf nu gratis met je eigen laptop, tablet of smartphone in de bib via onze nieuwe WIFI-internetverbinding.  Clicksafe: Dat het Internet fantastisch is, daar zijn we het allemaal over eens. Jij bent vast keigoed in het surfen, gamen, chatten, netloggen, facebooken en zo voort. Maar je weet waarschijnlijk ook dat het soms fout kan lopen. Net als in ‘het echte leven’ moet je goed oppassen met wie je omgaat, wat je doet en hoe je dat doet. Het is gewoon een kwestie van jezelf te beschermen om het zo veilig en fun mogelijk te houden. De klassen van het zesde leerjaar zullen aan de hand van het spel “Clicksafe” leren hoe ze met deze problematiek kunnen omgaan. Probeer zowel de Wii als de Xbox uit. Gaming fun voor jong MEI WORDT MIDDEN-OOSTEN MAAND Orientroute42 is het nieuwste project van het samenwerkingsverband Route 42 en voorziet een aantal activiteiten rond het Midden-Oosten. Bib Lierde organiseert een ‘workshop & demonstratie buikdansen met Lyna Chione’ op woensdag 8 mei van 15 tot 17 uur. Lyna Chione danst al van toen ze klein. Op reis in Egypte maakte ze voor het eerst van heel dichtbij kennis met deze dans nadat ze door de plaatselijke buikdanseres tijdens de show uit het publiek werd gehaald. Terug in België ging ze op zoek naar buikdanslessen en sindsdien is het haar passie. Je kan Lyna herkennen aan haar sierlijke klassieke dansstijl met veel pit en emotie die elke les, initiatie en dans tot iets bijzonder maken. Of buikdansen wel iets voor jou is? Zeker! Buikdans is voor IEDEREEN, ongeacht leeftijd, gewicht, lengte, lichaamsbouw, leeftijd, ... Je hebt geen partner nodig en je voelt je op en top vrouwelijk! In de sfeer van 1001 nachten kan je kennis maken met de sierlijkheid en vrouwelijkheid die buikdansen te bieden heeft. Deelname is gratis, doch vooraf inschrijven is gewenst. Daarnaast is er de ganse maand mei ook een Arabische zithoek, waar je heerlijke thee kan proeven en snuisteren in het aanbod literatuur en film uit deze boeiende en steeds veranderende regio. lierde@bibliotheek.be 055/42 84 34 6
 7. 7. SPORTDIENST IS OP ZOEK NAAR SPORTMONITOREN Jaarlijks organiseert de sportdienst een 12-tal sportkampen in alle vakanties. Voor deze kampen is de sportdienst op zoek naar enthousiaste lesgevers die ervaring hebben om sportinitiatie te geven. Wat verwachten wij van jou: je geeft gedurende een ganse week sportinitiatie aan een groep kinderen die ingeschreven zijn voor de sportkampen. Deze gaan door tussen 10u00 en 16u00 waarbij elk uur een andere sport wordt gegeven. Heb je ervaring met het lesgeven in een sportclub, volg je de sportschool of zit je in een opleiding Bachelor of Master Lichamelijke Opvoeding of ben je in het bezit van een initiatordiploma of diploma trainer A of B, dan ben jij wie we zoeken! Kandidaturen ter attentie van de sportdienst, met volgende gegevens : naam, adres, telefoon, geboortedatum, rijksregisternummer, voorkeur sporten, huidige studierichting en eventuele diploma’s of attesten. FIETSENDE SENIOREN OPNIEUW VAN START De fietsende senioren trekken weer op pad. Elke week voorzien zij een tocht van 25-30 km langs de meest landelijke wegen en mooie landschappen, met een pauze na 10 km. De tochten starten om 14u00 (aanmelden om 13u55). Inschrijven is verplicht en de deelname is gratis! Noteer ook alvast:  De seniorensportnamiddag op donderdag 16 mei 2013 van 13 tot 17 uur in sporthal ‘de zandloper’ Sporten die aan bod komen zijn: valpreventieparcours, Kubbs en een wandeling van 9 km.  De fietsuitstap naar zee op 23 mei 2013. sportdienst@lierde.be 055/43 10 23 SENIOREN DANSFEEST Wat: Alle senioren welkom op ludieke quiz met aansluitend dansfeest. Wanneer: donderdag 25 april 2013 van 13u30 tot 18 uur. Waar: OC De LIER, Nieuwstraat 21, 9570 Lierde. Kostprijs: 5€ (inclusief koffie en versnapering) Dranken aan democratische prijzen. Inschrijving verplicht via dienst Jeugd, Senioren & Sociale Zaken. 8ste ANIMATIEDAG EN SHOWAVOND T.V.V. ‘KOM OP TEGEN KANKER’ Op zaterdag 27 april 2013 vertrekt ‘de watergroep’ met een gratis bus vanuit Lierde. Programma: Bredeylham met frietjes en showavond met optredens van Willy Sommers, Lisa Del Bo, Yves Segers, Kurt Crabbé, Lindsay, Paul Severs, David Vandyck, Andy Reivan. Kostprijs: 15€ voor warme maaltijd en de showavond OF 12,50€ voor enkel de showavond. Meer info op de dienst jeugd, senioren & sociale zaken. jeugddienst@lierde.be 055/43 10 31 7
 8. 8. DE MINDERMOBIELENCENTRALE De mindermobielencentrale (MMC) is een vervoersdienst voor mensen die verplaatsingsproblemen hebben omwille van leeftijd, ziekte of handicap en die geen openbaar vervoer kunnen nemen. De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen mensen vervoeren. Wens je lid te worden? Het lidgeld: bedraagt 7 € per jaar. Hiervoor ben je als gebruiker verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De prijs: per kilometer bedraagt 0,33 €. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug. De afrekening gebeurt contant aan de chauffeur. Meer info bij onze sociale dienst. POETSDIENST Voor wie: voor alle inwoners die pensioengerechtigd of mindervalide zijn. Wanneer: u kan kiezen uit wekelijkse of tweewekelijkse poetshulp. Bijdrage: wordt berekend aan de hand van uw inkomen en bedragen momenteel: minimum 1,40 €/uur (alleenstaande); 2,00 €/uur (gezin) en maximum 7,5 €/uur. OCM-WEETJE ocmw.lierde@ocmwlierde.be In principe betaalt een medische-/hospitalisatieverzekering het remgeld terug. U kan bij uw mutualiteit na afloop een overzicht bekomen van de door u genoten geneeskundige prestaties. De bedragen in de kolommen "werkelijk betaald" en "werkelijk persoonlijk aandeel" worden vermeld op basis van de aanduidingen door de zorgverlener op het getuigschrift. Vaak betaalt u echter meer aan de dokter/specialist (een dokter mag immers een bijkomend ereloon vragen). Het is daarom aangewezen om steeds een bewijsstuk te vragen van het werkelijk betaalde bedrag aan de respectievelijke dokter/specialist (bv. door te vragen om het werkelijk betaalde bedrag te noteren op het "getuigschrift voor verstrekte hulp"). Zo vermijdt u dat u toch nog zelf te dragen kosten hebt! 055/43 10 18 ONZE DIENSTEN, WAT, WAAR, WANNEER Bibliotheek Gemeentehuis Kartuizerstraat 4, 9572 Lierde 055 428434 Openingsuren: dinsdag van 15.30 u tot 19.30 u woensdag van 14.00 u tot 18.00 u zaterdag van 10.0 u tot 12.00 u Nieuwstraat 19, 9570 Lierde 055 431010 Openingsuren: maandag tot vrijdag: van 9.00 u tot 12.00 u woensdag: van 18.00 u tot 20.00 u Sporthal de Zandloper Containerpark Nieuwstraat 23, 9570 Lierde 055 421614 Openingsuren: maandag van 16.00 u tot 23.00 u dinsdag van 16.00 u tot 23.00 u woensdag van 13.00 u tot 23.00 u donderdag van 16.00 u tot 23.00 u vrijdag van 16.00 u tot 23.00 u zaterdag van 09.00 u tot 22.00 u zondag van 09.00 tot 13.00 u Bedrijventerrein Wolfsveld Dorpstraat , 9570 Lierde Openingsuren: vanaf 1 april t/m 30 september: dinsdag van 9.00 u tot 12.00 u woensdag van 13.30 u tot 19.00 u vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u zaterdag van 8.30 u tot 12.00 u en van 12.30 u tot 15.30 u Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd! Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en schepenen Gemeente Lierde - 055/43 10 10 - Fax nr. 055/43 10 16 - www.lierde.be 8
 9. 9. Zomer 2013 DE ROEPSTEEN GEMEENTEBESTUUR & OCMW Wist u dat uw gemeentebestuur… ...de discriminatie en vervolging van holebi’s en transgenders aanklaagt? Door het uithangen van de regenboogvlag aan het gemeentehuis geven we onze uitdrukkelijke steun aan een gemeenschap, die nog al te vaak worden geconfronteerd met problemen zoals discriminatie, vervolging, welzijns- en gezondheidsproblemen. ...een duurzaam milieu- en natuurbeleid voert? Door de ondertekening van het Europese burgemeestersconvenant inzake klimaatvriendelijke gemeenten willen we werk maken van 20 % minder CO2-uitstoot tegen 2020. ...de gedragscode invasieve planten ondertekende? Hiermee engageert de gemeente zich om de verspreiding van de uitheemse plantensoorten tegen te gaan en zo de eigen biodiversiteit te versterken. Zorgeloos op reis met de Kids-ID Met de vakantie in het vooruitzicht is het hoog tijd om aan je documenten te denken. Is de identiteitskaart van uw kind(eren) nog niet vervallen? Een Kids-ID is slechts drie jaar geldig! De eerste Kids-ID's werden in Lierde al in 2009 uitgereikt en vervallen dus vanaf 2012. In tegenstelling tot een vervallen e-ID krijgt uw kind geen oproeping om deze te vernieuwen. U moet dus zelf de vervaldatum van de kaart in de gaten houden. Kom dus tijdig de nieuwe kaart(en) aanvragen. Contacteer ons: burgerlijkestand@lierde.be of T 055 431010
 10. 10. Lierde maakt werk van het opwaarderen van zijn trage wegen en buurtwegen Wat zijn trage wegen? Trage wegen zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Hieronder vallen naast sommige buurtwegen ook bijvoorbeeld openbare jaagpaden, voetwegen en kerkwegels. De erkenning van het belang van trage wegen zorgt in Lierde voor meerdere realisaties. Recent werd de verbindingen van volgende wegen tot stand gebracht:  Kardinaalshoek—Steenweg N8  Kerk baantje tussen Gemeldorp en Deftinge Nog te realiseren verbinding:  Tempel— Opstaldries  Caudenberg—Steenweg N8  Oude Kerk— Haltbaan Foto: de verbinding Kardinaalshoek met Steenweg N8 Lierde maakt zich klaar voor een heus openingsfeest Nu het einde van de werken nadert, komt ook het openingsfeest in zicht. Naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 8 september 2013 nodigen we alle Lierdenaren alvast uit! Open Monumentendag - 8 september 2013 - kartuizersite Programma: (doorlopend van 10 uur tot 18 uur) Kartuizersite: Einde in zicht... Weldra groot openingsfeest!          In de bib: Documentaire “Into great silence”, een intiem portret over het dagelijks leven van de kartuizermonniken van de Grande Chartreuse, zoals zij destijds ook hier in Sint-Martens-Lierde leefden. Projectie beeldmateriaal archeologisch onderzoek kartuizersite Boeken van en over de kartuizers In de Sint-Martinus kerk: Rondleidingen en gidsbeurten Tentoonstelling + uitleg schilderijen Op het Kartuizerplein: Kijk– en luistersspel “Geschiedenis van Sint-Maartens-Bos” Bezoek aan de tiendenschuur en het brouwershuis (pastorie) Eet– en drankstandjes “Een kartuizersmaaltijd” Randanimatie voor klein en groot 2
 11. 11. VERKLEIN DE KANKER! Sportkampen zomer 2013 KICK & FUN: 8 juli 2013 – 12 juli 2013: voor de sporter die graag eens van alle sporten proeft Leeftijd : 6 tot 14 jaar Deelnameprijs : 44,00 euro SUMMER GAMES: 5 augustus 2013 – 9 augustus 2013: een brede waaier aan zomersporten, met op vrijdag een speciale zomersportdag. Leeftijd : 6 tot 12 jaar Deelnameprijs : 55,00 euro DANSKAMP: 12 augustus 2013 – 16 augustus 2013: moderne dans, aerobic, hip hop en op vrijdag een spectaculair optreden Leeftijd : 6 tot 14 jaar Deelnameprijs : 44,00 euro KLEUTERDISCO: 12 augustus 2013 – 16 augustus 2013: moderne dans, aerobic, hip hop en op vrijdag een spectaculair optreden Leeftijd : 3 tot 5 jaar Deelnameprijs : 44,00 euro VOETBALKAMP: 19 augustus 2013 – 23 augustus 2013: aanleren van voetbaltechnieken – bezoek stadion (1ste en 2de klasse) – afwerken op doel – penaltybokaal - wedstrijdvormen Leeftijd : 6 tot 14 jaar Deelnameprijs : 55,00 euro SPORTMIX: 26 augustus 2013 – 30 augustus 2013: voor de sporter die graag eens van alle sporten proeft Leeftijd : 6 tot 14 jaar Deelnameprijs : 55,00 euro Alle sportkampen gaan door van 10 tot 16 uur in sporthal “De Zandloper”, met uitzondering van het voetbalkamp dat op de terreinen van VCE Deftinge doorgaat. Er is opvang vanaf 7u30 tot 17u30. Noteer ook: Zomersportnamiddag voor mensen met een beperking: Zaterdag 24 augustus 2013 van 13u tot 15u – sporthal “De Zandloper”. Op het programma staan wandelen , Boccia en volkspelen Scholenveldloop – woensdag 2 oktober 2013: Terreinen “Mijn Hond Mijn Vriend” – Waesbergdries – vanaf 13u00 Sportmatinee – zondag 20 oktober 2013: Start vanaf 8u aan OC De Lier met een gezond ontbijt waarna we wandelen, fietsen of joggen, Afsluiten doen we met een aperitiefje. Contacteer ons: sportdienst@lierde.be of T 055 431023 55-plusdag Zaterdag 24 september In het kader van de Vlaanderen-feestweek trekt de cultuurraad op vrijdag 5 juli 2013 opnieuw de wandelschoenen aan. Dit keer niet bij ‘t krieken van de dag maar bij ‘t vallen van de avond. Om er kloek op te staan beginnen wij met een stevig breugelmaal om 19 uur in O.C. “de Lier” Nieuwstraat 21 te 9570 Lierde Deelnameprijs bedraagt €10/pers Kinderen -12 jaar GRATIS Programma: 9u: Ontbijt in de bibliotheek van Lierde 10u15: Met de bus naar het Gemeenschapscentrum “De Kluize” in Oosterzele, waar twee tentoonstellingen te bezichtigen zijn over “Stokerij Van Damme” en “De Balegemse Steengroeve”. 12u: Middagmaal 13u: Vrijblijvende lezing over ‘Tablets, e-readers en smartphones’ door Karel Vanrietvelde. 14u: Bezoek aan de “Stokerij Van Damme” en bezoek aan “De Balegemse Steengroeve”. +/- 17u30: Terug met de bus naar de bib van Lierde. Kaarten : cultuurdienst Nieuwstraat 21 - 9570 Lierde cultuur@lierde.be P.S. vergeet uw zaklamp en fluo-vestje niet! Kostprijs: € 12: ontbijt, busvervoer, middagmaal en gids inbegrepen. 3 Inschrijven: bibliotheek@lierde.be of 055 428434
 12. 12. Ontdek de bibliotheken en win ! Vanaf maandag 1 juli tot en met maandag 30 september leidt Route42 je langs de mooiste plekjes van Zuid-Oost-Vlaanderen. Verken met je gezin, familie, vrienden, collega’s het zomerse land van Jan De Lichte. Rij tussen molens en brouwerijen, tussen Balegemse steen en jenever, en langs één van de grootste markten van Vlaanderen. Laat je drijven op de geur van verse mattentaarten en laat je verwonderen door “Den dikken van Sesjans” of de Kartuizerpriorij. Haal je brochure in de bib en ontdek hoe je kan deelnemen en winnen. Jil & Jul Organisatie van de jeugddienst en het OCMW-bestuur. wanneer: vanaf maandag 1 juli 2013 tot en met vrijdag 30 augustus 2013 geen speelpleinwerking: donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2013 donderdag 15 en vrijdag 16 augustus 2013 Speelpleinwerking Lierde 2013 Opendeuravond Kom vooraf een kijkje nemen in de lokalen en terreinen van het speelplein. Maak kennis met de animatoren! wanneer: vrijdag 28 juni 2013, doorlopend van 17 tot 20 uur Het speelpleinprogramma 2013 is te downloaden op www.lierde.be Contacteer ons: jeugddienst@lierde.be of T 055 431031 De zomervakantie is in aantocht! Indien u of uw kinderen deelnemen aan activiteiten ingericht door de sportdienst, jeugddienst (Jil & Jul), bibliotheek en cultuurdienst van Lierde en u behoort tot volgende groepen :  rechthebbend op verhoogde verzekeringstegemoetkoming / omnio-statuut en/of  in budgetbeheer of onder collectieve schuldenregeling dan kan u bij de OCMW-diensten een aanvraag doen tot het bekomen van een Lierdepas. Deze geeft u korting voor deelname aan verschillende gemeentelijke activiteiten. OCM-Weetje Oude bruikbare kledij en bruikbare kleine huisraad mag steeds binnengebracht worden bij het OCMW tijdens de openingsuren. Budgetmeters operationeel Per 06/06/2013 is het zelf-oplaadpunt voor budgetmeters gas en elektriciteit operationeel. Je kan gedurende de openingsuren OCMW zelf opladingen uitvoeren met een Bancontact-kaart. Eandis stuurde alle budgetmeterklanten een brief met nieuwe referentienummers, die nodig zijn bij de oplading. Wenst u meer info over onze verschillende diensten? Poetsdienst, maaltijden, personenalarm, mindermobielen-centrale, budgetbegeleiding of budgetbeheer, schuldbemiddeling, … Geef ons gerust een seintje. Wij maken een afspraak in het OCMW of komen bij u op huisbezoek. Contacteer ons: ocmw.lierde@ocmwlierde.be of T 055 431018 Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en schepenen Gemeente Lierde - T 055 431010 - F 055 431016 - www.lierde.be 4
 13. 13. GEMEENTEBESTUUR & OCMW DE ROEPSTEEN Herfst 2013 Wist u dat uw gemeentebestuur… … feestelijk het Kartuizerplein opende? De vernieuwde site werd op 6 september 2013 officieel geopend in aanwezigheid van provinciegouverneur Jan Briers. Tijdens Open Monumentendag op 8 september 2013 kwamen meer dan 1000 bezoekers genieten van het kijk- en luisterspel over de geschiedenis van de Kartuizers. … gratis huisnummers ter beschikking stelt? Iedere eigenaar van een woning of gebouw is verplicht het huisnummer, dat aan zijn eigendom wordt toegekend, aan te brengen en behoorlijk te onderhouden, zodat het goed zichtbaar blijft van op de openbare weg. Huisnummers zijn gratis te verkrijgen op dienst burgerzaken. Foto Netwerk Lierde … biometrie zal introduceren in uw paspoort nog voor het einde van dit jaar? In 2004 beet België de spits af met de invoering van paspoorten met een chip waarop persoonlijke gegevens, de handtekening en de foto van de houder van het paspoort zijn opgeslagen. Nu begint een nieuwe fase met de afname van vingerafdrukken. Als u een paspoort heeft gekregen vooraleer de gemeente met de afname van biometrische gegevens is begonnen, dan blijft dit paspoort geldig tijdens de volledige geldigheidsduur (5 jaar). ...een nieuwbouw plant voor Jokido Lierde? Onze grootste jeugdvereniging (150 leden) zal een nieuw onderkomen krijgen op de site aan de Kruisstraat in Deftinge. De huidige chalet is te klein en bovendien verouderd, daarom is aan intercommunale Solva gevraagd om samen met het gemeentebestuur de site te ontwikkelen. ...de groepsaankoop van groene energie ondersteunt? Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Tot en met 4 december 2013 kan je eenvoudig en vrijblijvend inschrijven op www.samengaanwegroener.be , bellen naar het gratis nummer 0800 76 101 of mailen groenestroom@oost-vlaanderen.be ...subsidies biedt voor hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening? Wat is een hemelwaterinstallatie of regenwaterput? Waarom kiezen voor een hemelwaterinstallatie? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Hoeveel bedraagt de premie en hoe vraag ik deze aan? Surf voor al je vragen naar http://www.lierde.be of kom gerust eens langs.
 14. 14. Openbare werken & mobiliteit in Lierde Rioleringswerken in Sint-Maria-Lierde (Stuivenberg/Dorpsstraat) De werken schieten aardig op. Een eerste asfaltlaag is reeds aangebracht. De wegomleiding verloopt nog steeds via Dorpsstraat, Steenweg, Neerstraat, Spende en Langestraat. NIET langs de Struntel! De bus van De Lijn 39 (Ninove-Brakel) wordt eveneens omgeleid. Eerste tractorsluizen in Lierde Na aanhoudende klachten van buurtbewoners over het gebruik van de verbindingsweg Dreefstraat - Watermolenstraat als sluipweg, werden tractorsluizen geplaatst. Naast de doorgang van landbouwvoertuigen kunnen ook de trage weggebruikers op een veilige manier genieten van de mooie omgeving. DONDERDAG 28 NOVEMBER 2013 OM 19u30 IN OC DE LIER Voordracht door Dr. Mulier (gynaecoloog SSEZ) over het belang van vroegtijdige borstkankeropsporing Crea & workshops voor tieners van 12 tot 16 jaar Maandag 28 oktober 2013 en dinsdag 29 oktober 2013. Programma en info te verkrijgen bij de jeugddienst. “Herfstkuren” - herfst 3daagse voor kleuters Knutselen, dansen, spelen en fantaseren rond het thema herfst! Wie: Kinderen vanaf 3 jaar tot 7 jaar Waar: Langemunte 10, 9570 Lierde Wanneer: van maandag 28 oktober 2013 t.e.m. woensdag 30 oktober 2013 (9:00 u - 16:00 u) Kostprijs: 9,00€ per dag Opvang: vanaf 7:30 u tot 17:30 u Inschrijven mogelijk vanaf 1/10/2013 tot einde beschikbare plaatsen. Pizjong zoekt geëngageerde jongeren Al vele jaren lang zetten de bestuursleden zich in om van elke zaterdagavond een plezant en sfeervol feestje te maken in het plaatselijke jeugdhuis. Naast het jaarlijks ‘Bal Marginal’ organiseert het jeugdhuis elke maand thema-avonden. Heb je interesse om je als actief bestuurslid aan te sluiten bij uw plaatselijk jeugdhuis, neem dan contact op met info@pizjong.com of jeugddienst@lierde.be Kom ook naar de pizjong elke zaterdag vanaf 21u of op het eerstvolgende evenement op zaterdag 25 oktober 2013. Contacteer ons: jeugddienst@lierde.be of T 055 431031 Quiz mee met Lierde voor de slimste gemeente Volgend voorjaar produceert Woestijnvis voor de tweede maal de quiz 'de Slimste Gemeente van Vlaanderen'. Ook Lierde wil weer deelnemen en zo hoog mogelijk eindigen. Daarom zijn wij op zoek naar een leuk en enthousiast quizduo: één man en één vrouw uit Lierde die samen met de burgemeester onze prachtige gemeente willen vertegenwoordigen. Alle Vlaamse gemeenten worden uitgenodigd om één quizploeg af te vaardigen naar de preselectie in het laatste weekend van oktober. De 81 beste ploegen gaan door naar de opnames begin 2014, aangevoerd door hun burgemeester. Heb je zin om Lierde te vertegenwoordigen? Schrijf je in via communicatie@lierde.be vóór 20 oktober. 2
 15. 15. Sportmatinee op zondag 20 oktober 2013 Na een gezond ontbijt kan kan er naar jaarlijkse gewoonte gewandeld, gejogd of gefietst worden. Nagenieten doen we met een lekker glaasje cava. Sport voor allen! Deelnameprijs: € 5 voor volwassenen en € 2.5 voor kinderen. O.C De Lier – Nieuwstraat 21,9570 Lierde. Start: 8u00 Danskamp en omnisport tijdens de herfstvakantie Van maandag 28 oktober 2013 kunnen kinderen van 6 tot 14 jaar volop genieten van moderne dans, jazz, hiphop en omnisport. Op woensdag 30 oktober 2013 wordt afgesloten met een spetterend optreden. Deelnameprijs: € 33. Duur: van 10u - 16u. Opvang: vanaf 7u30 en tot 17u30. Sporthal De Zandloper – Nieuwstraat 23,9570 Lierde. Inschrijven mogelijk vanaf 1/10/2013 tot einde beschikbare plaatsen. Winterwandeling op 3 december 2013 We vetrekken voor een tocht van bijna 14 km richting Idegem. Onderweg zijn meerdere bevoorradingstops voorzien. De deelnemers kunnen ook invallen vanaf deze haltes. Na de tocht en versnapering keren we terug met de bus. O.C De Lier – Nieuwstraat 21,9570 Lierde. Start: 13u00 Sportdag voor mensen met een beperking op 14 december 2013 Programma 2de editie: 13u00 : onthaal van de deelnemers - 13u30: keuzesport 1 - 14u30: keuzesport 2 - 15u30: voorstelling van de G-sportclub : P²MC Lierde. Pieter Verlinden, Olympisch medaillewinnaar en peter van dit project zal eveneens aanwezig zijn. Keuzesporten: recreatiespelen, badminton en boccia. Info & inschrijvingen: sportdienst@lierde.be of T 055/43.10.23 Mediawijsheid in de bib Dinsdag 22 oktober, van 13u30 tot 16u: Wat kan je met de iPad? Tijdens deze informatiesessie geven we een demonstratie van een iPad, maar ook van een Android-toestel. Wat kan je er nu eigenlijk mee doen? Hoe werkt het? Wat is de meerwaarde tegenover een laptop? Je kan ontdekken wat de verschillen en gelijkenissen zijn. Is het een grote iPhone? Is het zijn geld waard? Kan ik er een printer op aansluiten? Zijn er goedkopere alternatieven? Na deze demonstratie kan je er over meepraten. Je werkt zelf niet met de iPad. In samenwerking met Vormingplus-Vlaamse Ardennen. Toegang: 7 EUR (1,50 EUR aangepast tarief) - Inschrijven: 054/41.48.02 Donderdag 24 oktober om 20 u: Gespreksavond ‘Scherm uit’, over gamen, zappen, surfen, chatten… De meeste ouders groeiden op met alleen een televisie in huis en ondertussen kunnen we nu ook overweg met een computer of laptop. Maar hoe ga je om met digitale media in huis? Mag je kind ook de smartphone van mama of papa gebruiken? En de nieuwe tablet van oudere broer of zus? Heb je daarover afspraken in je gezin? En wat met gamen? Hoe lang sta je dat toe? In samenwerking met de Gezinsbond. GRATIS toegang! Inschrijven via bib Lierde op 055/42.84.34 of bibliotheek@lierde.be Woensdag 30 oktober 2013 van 14u tot 16u: ‘M@ffiosi’, een educatief spel voor 10-14 jarigen Spelenderwijs leren de deelnemers bij over mediawijsheid, functioneel surfen, privacy online en weerbaarheid online. Met een iPad, een digitaal fototoestel en een laptop verkennen ze het wereldwijde web. GRATIS Toegang! Inschrijven via bib Lierde op 055/42.84.34 of bibliotheek@lierde.be Al deze activiteiten kaderen in het project Mediaroute van Route 42 en gaan door in de bib van Lierde, Kartuizerstraat 4. 3
 16. 16. Gemeentelijke toelage opvoeders van personen met een handicap en de Gemeentelijke mantelzorgpremie Het gemeentebestuur ondersteunt zorgbehoevenden die geheel of gedeeltelijk niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. De toelage bedraagt per zorgbehoevende en per gezin 75€ indien men in een gespecialiseerde instelling is geplaatst maar op regelmatige basis naar huis komt of 150€ indien men thuis wordt verzorgd. Voorwaarden voor de toelage opvoeders van personen met een handicap :  Opvoeder en de persoon met een handicap moeten in 2013 hun domicilie en verblijfplaats hebben op hetzelfde adres in Lierde  In het bezit zijn van een algemeen attest Ministerie Sociale Zaken met een score vanaf 12 punten + een uittreksel van storting van deze tegemoetkoming  Voor personen met een handicap < 21 jaar, dient een attest van het recht op verhoogde kinderbijslag + uittreksel van storting van deze verhoogde kinderbijslag bij de aanvraag gevoegd te worden Voorwaarden mantelzorgpremie:  De zorgbehoevende moet zijn/haar domicilie in Lierde hebben  In het bezit zijn van een attest van de FOD met score van 12 - 14 punten of een BEL-profielschaal hebben met een score van 30 tot en met 34 punten. In geval van een zwaar levensbedreigende ziekte dient een attest van een specialist/ geneesheer te worden voorgelegd.  Niet genieten van een premie van de Vlaamse zorgverzekering; OPGELET: Aanvraagdocumenten voor het huidige zorgjaar 2013 moeten ingediend worden tussen 1 november 2013 en 22 november 2013. Federale verwarmingstoelage Gebruik je huisbrandolie, verwarmingspetrolium (type C) of bulkpropaangas om uw woning te verwarmen en behoor je tot één van de volgende categorieën :  Gerechtigde op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering  Gezinnen met een laag inkomen (info OCMW)  U bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling Dan kan je een verwarmingstoelage aanvragen bij het OCMW na voorlegging van een factuur niet ouder dan zestig dagen! OCM-Weetje Mensen die gebruik maken van een budgetmeter maken gebruik van weekendtarief. Dat wil zeggen dat je budgetmeter gedurende negen “stille uren” per dag je elektriciteitsverbruik aanrekent aan het goedkopere nachttarief. Dat nachttarief bedraagt bijna de helft minder dan het normale dagtarief. Het geldt van 21u tot 6u. Met je budgetmeter geniet je eigenlijk automatisch van het nachttarief gedurende het hele weekend! Toestellen die veel stroom afnemen laat je dus best ’s nachts en in het weekend werken! Wenst u meer info over onze verschillende diensten: poetsdienst, maaltijden, personenalarm, mindermobielen-centrale, budgetbegeleiding of -beheer, schuldbemiddeling, … geef ons gerust een seintje via onderstaande gegevens. Wij maken een afspraak in het ocmw of komen bij u op huisbezoek. Contacteer ons: ocmw.lierde@ocmwlierde.be of T 055 431018 Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en schepenen Gemeente Lierde - T 055 431010 - F 055 431016 - www.lierde.be 4
 17. 17. Het bestuur en personeel van de gemeente Lierde wensen U en uw familie, vrienden… het allerbeste voor 2014, een vreugdevol en gezonde toekomst!… DE ROEPSTEEN GEMEENTEBESTUUR & OCMW Winter 2013 Wist u dat uw gemeentebestuur… … de Kardinaalshoek feestelijk inhuldigde? Op zondag 17 november 2013 waren alle bewoners uitgenodigd voor de feestelijke inhuldiging van hun Kardinaalshoek. In aanwezigheid van de burgemeester en schepenen werd de straat officieel geopend naar aanleiding van de vernieuwde straat- en rioleringswerken over een lengte van 700 meter. De straat telt 21 woningen en heeft op het einde een grote manoeuvreerruimte. Een nieuw gebetonneerd voetpad zorgt voor de aansluiting met N8. Foto Netwerk Lierde … Jaarlijks de grachten onder handen neemt? Tussen de maanden november en april worden in Lierde de langsgrachten geruimd. Direct na het klaarleggen van de gemeentelijke kerkhoven met het oog op 1 november, starten onze gemeentearbeiders met het ruimen van langsgrachten. Samen met het ruimen van langsgrachten, worden ook o.a. verkeersborden vernieuwd, bestaande buizen in grachten gecontroleerd, (sluik)afval verwijderd, grachten in nabijgelegen velden geruimd,... Gelet op het groot aantal kilometer grachten in onze gemeente, slagen wij erin om in één “grachtenseizoen” (november - april) bij benadering de helft van alle grachten onder handen te nemen. … de mensenrechten verdedigt? Door een reuze banner te hangen aan het gemeentehuis, affiches op te hangen, flyers te verdelen en op de website aandacht te besteden. Hiermee willen we de campagne van Amnesty International voor vrije meningsuiting ondersteunen.
 18. 18. Ecologisch tuinieren en hoe er aan te beginnen De milieuraad van de gemeente Lierde organiseert in samenwerking met VELT-Geraardsbergen-Brakel-Lierde een cursus "Ecologisch tuinieren in de moestuin". Deze loopt over 5 avonden met een zee aan informatie, doorspekt met gegevens uit meer dan 35 jaar ervaring, met veel foto's en zelfs filmpjes. Cursist Herman De Waele bespreekt de basisprincipes van het biologisch tuinieren maar ook de specifieke teelt van 22 groenten. De integratie van de moestuin in de siertuin komt aan bod met af en toe een knipoog naar de kruidentuin. Alle aspecten van het moestuinieren komen aan bod: aanleg en inrichting, vruchtwisseling en het tuinplan, hoe en hoeveel bemesten, nuttige werktuigen en hoe ze gebruiken, hoe de moestuin onkruidvrij houden, ziekten en plagen… De teelt van de meest courante groenten wordt uitgebreid toegelicht. Zowel de beginnende, als de doorwinterde tuiniers kunnen heel wat bijleren tijdens deze 5-delige lessenreeks. Schrijf tijdig in want de plaatsen zijn beperkt! Contacteer ons: T 055 431017 of milieudienst@lierde.be Donderdag 13, 27 februari en 6, 13 en 27 maart 2014 Ontmoetingscentrum “De Lier” in de foyer – 20 uur Toegang: gratis, inschrijven verplicht Opgelet voor modder op de weg! Na de jaarlijkse oogst van bieten, maïs en andere veldvruchten is het wegdek door het aan- en afrijden van landbouwvoertuigen weer volop bedekt met modder... Art. 7.3 van de wegcode: Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door enige belemmering aan te brengen. Met andere woorden, ook landbouwers of loonwerkers mogen in principe geen vuil (in dit geval ook modder) achterlaten op de openbare weg. Indien dit dan toch gebeurt - wat in bepaalde gevallen niet anders kan - dan moet de belemmering worden gesignaleerd (art. 78.2). De minste signalisatie die daarvoor gebruikt wordt is de gevarendriehoek. Beter is een bord A51 (gevarenbord) met onderbord “MODDER” aan de brengen en dit in beide richtingen. Bij duisternis zelfs de nodige gevaarverlichting. Het spreekt vanzelf dat na de werken de openbare weg dient gereinigd te worden. Beter voorkomen dan genezen want indien er zich een ongeval voordoet en er is een oorzakelijk verband met de modder op de weg dan kan de vervuiler hiervoor grotendeels aansprakelijk worden gesteld. De andere weggebruikers kunnen van hun kant ook rekening houden met dergelijke toestanden van besmeurde wegen en hun snelheid en rijstijl zeker aanpassen. Contacteer ons: politie@lierde.be of T055 42 17 19 Kleuterkamp tijdens de Krokusvakantie Zin om te spelen, te ravotten, te knutselen en plezier te maken? Wie: Kinderen vanaf 3jaar tot 6jaar Waar: Langemunt 10, 9570 Lierde Wanneer: van maandag 03.03.2014 t.e.m. vrijdag 07.03.2014 (9u – 16u) Kostprijs: €9 per dag Opvang: vanaf 7u30 tot 17u30 NU INSCHRIJVEN: jeugddienst@lierde.be of T055 43 10 31 Ook tijdens de Paasvakantie is er een kleuterkamp voor de 3-6jarigen van maandag 07.04.2014 t.e.m. vrijdag 11.04.2014. Inschrijven mogelijk vanaf 01 maart 2014.
 19. 19. Wat: moderne dans,hip hop, omnisport en spectaculair optreden op vrijdag in de sporthal Leeftijd: 6 - 14 jaar NU INSCHRIJVEN: Wanneer: van maandag 3 maart tot vrijdag 7 maart 2014 – 9u30 tot 16u00 sportdienst@lierde.be Opvang: 7u30 tot 9u30 en 16u00 tot 17u30 of T 055/43.10.23 Kostprijs: € 55.00 Waar: Sporthal “De Zandloper” Nieuwstraat 23 te Lierde Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt ( 50 kinderen) Ook tijdens de Paasvakantie is er een sportkamp voorzien. Van maandag 07.04.2014 t.e.m. vrijdag 11.04.2014. Inschrijven mogelijk vanaf 01 maart 2014. Woon alle wedstrijden van de RODE DUIVELS mee op het grote scherm in O.C. De Lier. De gemeentelijke sportraad organiseert in samenwerking met de sportdienst de live uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels op het grote scherm. Wil jij onze rode duivels komen aanmoedigen, noteer volgende data in uw agenda:  17 juni 2014 om 18u00  22 juni 2014 om 18u00  26 juni 2014 om 22u00  30 juni 2014 om …….  1 juli 2014 om ……… De uitzendingen gaan door in Ontmoetingscentrum “De Lier” Nieuwstraat 21 – 9570 Lierde. Wil je komen supporteren voor onze Nationale Helden, aarzel niet en schrijf in sportdienst@lierde.be – 055/43.10.23. De zaal gaat open één uur vóór de wedstrijd doorgaat. wil je genieten van een gezellige avond boordevol voetbalplezier, aarzel niet en kom naar De Lier. Er zijn prijzen te winnen voor de meest origineel uitgeruste rode duivelsupporter.
 20. 20. CO gevaar in huis Elk jaar sterven in België ongeveer 100 mensen door CO-vergiftiging en worden er meer dan 2.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging. Waarom is CO zo gevaarlijk? Omdat u het niet kan waarnemen. Het is kleurloos, geurloos en smaakloos! Hoe vergiftiging voorkomen? Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet goed verlucht worden. Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten. Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten rechtstreekse afvoer naar buiten hebben. Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten. Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen. Slaap nooit in een kamer waar een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum. In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10 cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht. Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger. Hoe kan u CO-vergiftiging dan toch herkennen?  U krijgt snel hoofdpijn  U wordt misselijk  U voelt zich moe  Soms valt u flauw Wat moet u doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft?  Let eerst op uw eigen veiligheid  Open eerst ramen en deuren  Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel)  Is de persoon bewusteloos? -> Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.  Breng hem/haar uit de kamer  Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt  Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging Vermoedt u een Co-probleem? Bij dringende gevallen bel 112 Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur Installeer een CO-melder Sluimerverbruik Haal van apparaten die je lang niet gebruikt de stekker uit het stopcontact. Denk hierbij ook aan de laders van een kruimeldief of van een tandenborstel. Haal opladers ook uit het stopcontact als de apparaten opgeladen zijn. Contacteer ons: ocmw.lierde@ocmwlierde.be of T 055 431018 Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en schepenen Gemeente Lierde - T 055 431010 - F 055 431016 - www.lierde.be

×