Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

07/04/2014 Dagorde Gemeenteraad

202 views

Published on

Dagorde gemeenteraadszitting

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

07/04/2014 Dagorde Gemeenteraad

  1. 1. GEMEENTE L I E R D E ______ BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD _____ GEMEENTEDECREET Art. 20. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van bur- gemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen is de voorzitter verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Art. 21. Behalve in spoed- eisende gevallen en be- halve in geval van toepas- sing van artikel 7, §1, wordt de oproeping ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. Art. 24. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergade- ringen. Art. 26. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerder- heid van de zittingheb- bende gemeenteraadsle- den aanwezig is Art. 34. De besluiten wor- den genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerder- heid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stem- men, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voor- stel verworpen. De 28 ste maart 2014 De Voorzitter van de Raad, heeft de eer M. uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag 07 april 2014 aanstaande, te 20 uur in het gemeentehuis. -------------------------------------------- DAGORDE -------------------------------------------- Openbare zitting: 1. Verslag van de vorige zitting. 2. Aanpassing gemeenteraadsbesluit d.d. 30 december 2013 houdende belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met een handelskarakter. 3. Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Stationsomgeving Sint-Maria-Lierde”. 4. Definitief goedkeuren onteigeningsbundel betreffende riolerings- en wegeniswerken in de Langestraat in de deelgemeente Sint-Maria-Lierde. 5. Princiepsbeslissing herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan + goedkeuren bestek, raming en gunningswijze: opdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het uitvoeren van diensten (herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). 6. Mondelinge vragen. Op bevel : De voorzitter, Melissa DOOMS

×