αντωνυμιες1578

ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
α     Εί δο ς                     Αντ ω νυ μ ί ες
  Προσω π ι κ ές εγ ώ , εσύ , α υ τ ό ς , - ή , - ό (μ ου , σου , τ ου / τ ης , τ ος , τ η , τ ο )
  Κτ ητ ι κές     1. μ ου , σου , του / της     2. δικός , - ή , - ό   3. δικός , - ή , - ό
                             μ ου ,σου , του      μ ας ,

                                          σα ς , τ ο υ ς
  Αυ τ ο π α θ εί ς  ο εα υ τ ός μ ο υ , σο υ , τ ου
  Ορι στ ι κ ές    1. ο ίδιος , η ίδια , το     2. μ όνος , - η , - ο
            ίδιο               μ ου , σου , του
  Δει κ τ ι κ ές   1. αυτός , - ή , - ό       3. εκείνος , - η , - ο  5. τόσος , - η , -ο

            2. (ε )τούτος , - η , - ο     4. τέτοιος , - α , - ο
6Αναφορικές   1. που             4. όσος , -η , -ο    6.ο π οιοσδή π οτε ,
.
        2. ο ο π οίος , η -α , το -ο  5. ό ,τι        οσοσδή π οτε ,
        3. ό π οιος , -α , -ο                 οτιδή π οτε


7Ερωτηματικές  1. τι             2. π οιος , -α , -ο   3. π όσος , -η , -ο
.
8Αόριστες    1.ένας , μια/ , ένα
              μία        6.τί π οτε / π οτα
                             τί      10.καθετί
.
        2.κανένας /
             κανείς ,       7.κάμπ οσος , -η , -ο  11.ο , η , το δείνα ,
        καμιά /
           καμία , κανένα      8.κάθε         ο , η , το τάδε
        3. κά π οιος , -α , -ο     9.καθένας ,       12. άλλος , -η , -ο
        4. μερικοί , -ές , -ά     καθεμιά /
                            καθεμία ,
        5.κάτι , κατιτί        καθένα
Συντακτικά οι αντωνυμίες χρησιμοποιούνται
          ως:
•  1. Υποκείμενο: Εμείς λάβαμε το λεωφορείο.
•
•  2. Αντικείμενο: Εμένα να ρωτήσετε.
•
•  3. Κατηγορούμενο: Ποιος είσαι εσύ;
•
•  4. Επιθετικός προσδιορισμός: Είναι ντροπή να φοράς τέτοιο
  δαχτυλίδι.
•
•  5. Γενική προσδιοριστική: Η ζωή του είναι βαρετή.
•
•  6. Συνοδεύον προθέσεις: Πληροφορήθηκα το γεγονός από
  εσένα.
Προσωπικές αντωνυμίες
        Α ' ΠΡΟΣΩ ΠΟ                 B' ΠΡΟΣΩ ΠΟ
       δ υ να τ ο ί  α δύ να τ οι   δ υ να τ οί    α δύ να τ ο ι
                  Ενι κ ός α ρι θ μ ός
Ον .   εγ ώ        —         εσύ        —
Γεν .  ε μ ένα       μου        εσένα       σου
Αι τ .  ε μ ένα       με        εσένα       σε
Κλ .   —          —         εσύ        —
               Πλη θυ ντ ι κ ός α ρι θ μ ός
Ον .   ε μ εί ς      —         εσεί ς       —
Γεν .  εμ ά ς       μας        εσά ς       σα ς
Αι τ .  εμ ά ς       μας        εσά ς       σα ς
Κλ .   —          —         εσεί ς       —
Γ' ΠΡΟΣΩ Π Ο
          δυ να τ ο ί              α δ ύ να τ ο ι
                 Ενι κ ός α ρι θ μ ό ς
Ον .   α υ τ ός   αυτ ή     αυτ ό    τ ος   τη     το
Γεν .  α υ τ ού   αυτ ής    αυτ ού   τ ου   τ ης    τ ου
Αι τ .  α υ τ όν   α υ τ ή (ν ) α υ τ ό   τ ον   τ ην    το
                Πληθ υ ντ ι κ ός α ρι θ μ ό ς
Ον .   α υ τ οί   α υ τ ές   αυτ ά    τ οι   τ ες    τα
Γεν .  αυτ ών    αυτ ώ ν    αυτ ώ ν   τ ου ς  τ ους    τ ους
Αι τ .  α υ τ ού ς α υ τ ές     αυτ ά    τ ου ς  τ ι ς / τ ες τ α
Παρατηρήσεις
 
1.Οι δυνατοί τύποι των προσωπικών αντωνυμιών συνηθίζονται, όταν
 α)βρίσκονται μόνοι τους στο λόγο: -Ποιον ρώτησες; -Εσένα
β) όταν θέλουμε να τονίσουμε κάτι: Εσείς δημιουργείτε συνεχώς
προβλήματα.
γ)όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάτι από τα άλλα, να εκφράσουμε
αντίθεση: Αυτοί θα φύγουν αλλά εμείς θα μείνουμε
 δ)όταν συνοδεύονται από προθέσεις: χωρίς εσένα δε θα τα είχα
καταφέρει.
 
2.Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα άρθρα με τους αδύνατους τύπους
της προσωπικής αντωνυμίας γ προσώπου με τους οποίους έχουν την
ίδια μορφή.
Τα άρθρα μπαίνουν πριν από τα ονόματα ενώ οι αντωνυμίες πριν ή
ύστερα από ρήματα.
 
ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

Α ’ π ροσώ π ου: δικός μου , δική μου , δικό μου
δικός μας , δική μας , δικό μας
Β ’ π ροσώ π ου: δικός σου , δική σου , δικό σου
δικός σας , δική σας , δικό σας
Γ ’ π ροσώ π ου: δικός του (της ), δική του (της ), δικό του
( της )
δικός τους , δική τους , δική τους
 
 
Ως κτητικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται οι αδύνατοι τύποι της
προσωπικής αντωνυμίας στη γενική: μου , σου , του , της , του , μας ,
σας , τους .
Παρατήρηση:

Για να μη μπερδεύουμε τις κτητικές αντωνυμίες με 
τους αδύνατους τύπους θα πρέπει να θυμόμαστε 
ότι οι αδύνατοι τύποι τηςπροσωπικής αντωνυμίας 
συνοδεύουν ρήματα και βρίσκονται είτε πριν είτε 
      
μετά από αυτά ενώ οι κτητικές αντωνυμίες 
μπαίνουν έπειτα από ουσιαστικά.
 
 
ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
 
•Αόριστες λέγονται οι αντωνυμίες που τις μεταχειριζόμαστε για ένα 
πρόσωπο ή πράγμα, που δεν το ονομάζουμε, γιατί δεν το ξέρουμε ή 
γιατί δε θέλουμε:

• Προσοχή: Δεν πρέπει η αόριστη αντωνυμία ένας, μία, ένα να 
συγχέεται με το αόριστο άρθρο, το οποίο συνοδεύει ουσιαστικά και με 
το αριθμητικό, το οποίο αντιδιαστέλλει τη μονάδα με τα πολλά.

 
Μου μίλησε ένας.
α) ένας , μια ( μία ), ένα            


β) κανένας ( κανείς ), καμιά (καμία ), κανένα    Δεν του απάντησε κανείς.


γ) κά π οιος , κά π οια , κά π οιο         Κά π οιοι θέλουν να σας δουν.
δ) μερικοί , μερικές , μερικά            Μερικοί τον άκουσαν.
ε) κάτι , κατιτί                  Μου ψιθύρισε κάτι.
στ) τί π οτε ( τί π οτα )              Δεν γνωρίζω τί π οτα.


ζ) κάμπ οσος , κάμπ οση , κάμ π οσο         Κάμπ οσοι άνθρωποι ήταν εκεί.


η) κάθε · καθένας , καθεμιά (καθεμία ),       Κάθε μέρα πηγαίνει σχολείο.
  καθένα , καθετί                
θ) άλλος , άλλη , άλλο               Άλλα παιδιά φώναζαν.
ι) ( ο ,η ,το ) δείνα , ( ο ,η ,ο τάδε )      Να πας στο τάδε μέρος.
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Ανα φ ορικές είναι οι αντ ωνυμίες με τ ις οποίες ολόκληρη
πρότ αση αναφ έρετ αι δηλαδή αποδίδετ αι σε μια άλλη λέξη.     Ανα φ ο ρι κ ές α ντ ω νυ μ ί ες εί να ι :
α) τ ο άκλιτ ο π ου     Ο ά νθρωπος π ου χτ ύπησε, είναι καλά.
β) ο ο π ο ί ος , η ο π ο ί α , τ ο ο π οίο Το σπίτ ι, τ ο ο π ο ί ο μας άρεσε, είναι
ακριβό.
γ) ό π οι ο ς , ό π ο ι α , ό π ο ι ο και τ ο  ' Ο π ο ι ο ς θέλει ας έρθει.
     ό ,τ ι .                   Γράψ ε ό ,τ ι νομίζεις.

δ) όσος , όση , ό σο        Όσοι άκουσαν πάνε να φ ύγουν

Ό ,τ ι (άκλιτ ο): έχει τ η σημασία τ ου οτ ιδήποτ ε, αλλά σε ορισμένες περιπτ ώ σεις
και τ η σημασία τ ου όποιος, - α, - ο, π.χ. Ο Γιώ ργος θα κάνει ό ,τ ι (=
οτ ιδήποτ ε) πεις εσύ. Ξυπνάει καθημερινά ό ,τ ι (= όποια) ώρα θέλει.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

• Ερωτηματικές αντωνυμίες λέγονται εκείνες που τις
 μεταχειριζόμαστε, όταν ρωτούμε:

• α) Τι;  Τι αμαρτίες πληρώνεις;
• β) ποιος; ποια; ποιο;    Για ποιο θέμα μιλάς;
• γ) πόσος; πόση; πόσο;    Πόσα χρήματα θέλεις;
1 of 13

Recommended

ΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ by
ΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣAlexandra Gerakini
59.7K views6 slides
Αντωνυμίες νέας ελληνικής by
Αντωνυμίες νέας ελληνικήςΑντωνυμίες νέας ελληνικής
Αντωνυμίες νέας ελληνικήςMatoula Mk
9.8K views15 slides
ENOTHTA 6. Οι φίλοι μας, οι φίλες μας by
ENOTHTA 6. Οι φίλοι μας, οι φίλες μαςENOTHTA 6. Οι φίλοι μας, οι φίλες μας
ENOTHTA 6. Οι φίλοι μας, οι φίλες μαςteaghet
12.6K views28 slides
Αντωνυμίες by
ΑντωνυμίεςΑντωνυμίες
ΑντωνυμίεςΓιάννης Φερεντίνος
356.8K views13 slides
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ by
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣchrysantor
43.9K views12 slides
Αντωνυμίες by
ΑντωνυμίεςΑντωνυμίες
Αντωνυμίεςtheodora tz
5.1K views1 slide

More Related Content

What's hot

Ypokeimeno antikeimenokatigoroumeno by
Ypokeimeno antikeimenokatigoroumenoYpokeimeno antikeimenokatigoroumeno
Ypokeimeno antikeimenokatigoroumenostam72
20.3K views21 slides
υποκ ρημα-αντικ by
υποκ ρημα-αντικυποκ ρημα-αντικ
υποκ ρημα-αντικparkouk Koukoulis
73.2K views19 slides
Γλώσσα Ε΄ 9.1. ΄΄Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων΄΄ by
Γλώσσα Ε΄ 9.1. ΄΄Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων΄΄Γλώσσα Ε΄ 9.1. ΄΄Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων΄΄
Γλώσσα Ε΄ 9.1. ΄΄Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων΄΄Χρήστος Χαρμπής
5.7K views33 slides
ενότητα 10 by
ενότητα 10ενότητα 10
ενότητα 10fotist
21.1K views20 slides
Οι Αντωνυμίες by
Οι ΑντωνυμίεςΟι Αντωνυμίες
Οι ΑντωνυμίεςManiatis Kostas
2.2K views16 slides

What's hot(15)

Ypokeimeno antikeimenokatigoroumeno by stam72
Ypokeimeno antikeimenokatigoroumenoYpokeimeno antikeimenokatigoroumeno
Ypokeimeno antikeimenokatigoroumeno
stam7220.3K views
ενότητα 10 by fotist
ενότητα 10ενότητα 10
ενότητα 10
fotist21.1K views
Eπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. Ελληνικής by Georgia Dimitropoulou
Eπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. ΕλληνικήςEπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. Ελληνικής
Eπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. Ελληνικής
Georgia Dimitropoulou33.3K views
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄Μυστήρια - Επιστημονική Φαντασία΄΄ by Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄Μυστήρια - Επιστημονική Φαντασία΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄Μυστήρια - Επιστημονική Φαντασία΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 10ης ενότητας ΄΄Μυστήρια - Επιστημονική Φαντασία΄΄
Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά... by Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...
Γλώσσα Ε΄- Ενότητα 6 - Κεφάλαια 3 - 4:΄΄Οι φίλοι τραγουδάνε - Οι φίλοι γιορτά...
ενότητα 11 by fotist
ενότητα 11ενότητα 11
ενότητα 11
fotist29.6K views
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄ by Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄

Viewers also liked

Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες by
Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίεςΓλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίεςFlora Kyprianou
6.3K views27 slides
Tα φαντάσματα» λογοτεχνια α γυμνασιου by
Tα φαντάσματα» λογοτεχνια α γυμνασιουTα φαντάσματα» λογοτεχνια α γυμνασιου
Tα φαντάσματα» λογοτεχνια α γυμνασιου4ο Γυμνασιο αγιων αναργυρων
10.2K views31 slides
25η μαρτίου 1821 by
25η μαρτίου 182125η μαρτίου 1821
25η μαρτίου 1821Dionysia Nima
5.7K views43 slides
κνλ α α (φαντασματα) by
κνλ α α (φαντασματα)κνλ α α (φαντασματα)
κνλ α α (φαντασματα)Georgia Sofi
8.4K views1 slide
θεμα γλωσσικη κριση γ γυμνασίου, διάγραμμα by
θεμα γλωσσικη κριση γ γυμνασίου, διάγραμμαθεμα γλωσσικη κριση γ γυμνασίου, διάγραμμα
θεμα γλωσσικη κριση γ γυμνασίου, διάγραμμαRia Papamanoli
9K views1 slide
η φθορα της ελληνικης γλωσσας by
η φθορα της ελληνικης γλωσσαςη φθορα της ελληνικης γλωσσας
η φθορα της ελληνικης γλωσσαςsokaniak
30.6K views7 slides

Viewers also liked(16)

Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες by Flora Kyprianou
Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίεςΓλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
Flora Kyprianou6.3K views
25η μαρτίου 1821 by Dionysia Nima
25η μαρτίου 182125η μαρτίου 1821
25η μαρτίου 1821
Dionysia Nima5.7K views
κνλ α α (φαντασματα) by Georgia Sofi
κνλ α α (φαντασματα)κνλ α α (φαντασματα)
κνλ α α (φαντασματα)
Georgia Sofi8.4K views
θεμα γλωσσικη κριση γ γυμνασίου, διάγραμμα by Ria Papamanoli
θεμα γλωσσικη κριση γ γυμνασίου, διάγραμμαθεμα γλωσσικη κριση γ γυμνασίου, διάγραμμα
θεμα γλωσσικη κριση γ γυμνασίου, διάγραμμα
Ria Papamanoli9K views
η φθορα της ελληνικης γλωσσας by sokaniak
η φθορα της ελληνικης γλωσσαςη φθορα της ελληνικης γλωσσας
η φθορα της ελληνικης γλωσσας
sokaniak30.6K views
αντωνυμίες by Georgia Sofi
αντωνυμίεςαντωνυμίες
αντωνυμίες
Georgia Sofi665 views
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι by stamatiademogianni
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσιΟ χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
stamatiademogianni3.2K views
H οικογένεια (ζωγραφική) by Matoula Mk
H οικογένεια (ζωγραφική)H οικογένεια (ζωγραφική)
H οικογένεια (ζωγραφική)
Matoula Mk1.1K views
μαριας ιορδανιδου by Ελένη Ξ
μαριας ιορδανιδουμαριας ιορδανιδου
μαριας ιορδανιδου
Ελένη Ξ8.8K views
τα φαντασματα by Ελένη Ξ
τα φαντασματατα φαντασματα
τα φαντασματα
Ελένη Ξ10.3K views
οι πιτσιρικοι by Ελένη Ξ
οι πιτσιρικοιοι πιτσιρικοι
οι πιτσιρικοι
Ελένη Ξ75.8K views

Similar to αντωνυμιες1578

Athens tote tora by
Athens tote toraAthens tote tora
Athens tote toraakarapap
471 views31 slides
Project MME by
Project MMEProject MME
Project MMEvvars
445 views21 slides
Diseases & enemies by
Diseases & enemiesDiseases & enemies
Diseases & enemiesFotini Razakou
3.6K views21 slides
Δημιουργία ταινιών στα σχολεία (για μαθητές και εκπαιδευτικούς) by
Δημιουργία ταινιών στα σχολεία (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)Δημιουργία ταινιών στα σχολεία (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)
Δημιουργία ταινιών στα σχολεία (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)Fotini Dim
2.4K views30 slides
ηλιακές κηλίδες εκπαιδευτικο σενάριο by
ηλιακές κηλίδες εκπαιδευτικο σενάριοηλιακές κηλίδες εκπαιδευτικο σενάριο
ηλιακές κηλίδες εκπαιδευτικο σενάριοHIOTELIS IOANNIS
172 views24 slides
Antonymies by
AntonymiesAntonymies
AntonymiesAlkin
1.7K views6 slides

Similar to αντωνυμιες1578(20)

Athens tote tora by akarapap
Athens tote toraAthens tote tora
Athens tote tora
akarapap471 views
Project MME by vvars
Project MMEProject MME
Project MME
vvars445 views
Δημιουργία ταινιών στα σχολεία (για μαθητές και εκπαιδευτικούς) by Fotini Dim
Δημιουργία ταινιών στα σχολεία (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)Δημιουργία ταινιών στα σχολεία (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)
Δημιουργία ταινιών στα σχολεία (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)
Fotini Dim2.4K views
ηλιακές κηλίδες εκπαιδευτικο σενάριο by HIOTELIS IOANNIS
ηλιακές κηλίδες εκπαιδευτικο σενάριοηλιακές κηλίδες εκπαιδευτικο σενάριο
ηλιακές κηλίδες εκπαιδευτικο σενάριο
HIOTELIS IOANNIS172 views
Antonymies by Alkin
AntonymiesAntonymies
Antonymies
Alkin1.7K views
Εργασία στο διήγημα του Γ. Βιζυηνού "Ποιος ήτον ο φονεύς του αδερφού μου" by EleniDimou97
Εργασία στο διήγημα του Γ. Βιζυηνού "Ποιος ήτον ο φονεύς του αδερφού μου"Εργασία στο διήγημα του Γ. Βιζυηνού "Ποιος ήτον ο φονεύς του αδερφού μου"
Εργασία στο διήγημα του Γ. Βιζυηνού "Ποιος ήτον ο φονεύς του αδερφού μου"
EleniDimou97331 views
Λύκος και γριά'. Για φαντάσου... παιχνίδια με τον Αίσωπο!_Νταλταγιάννη Αναστασία by Μεταξούλα Μανικάρου
Λύκος και γριά'. Για φαντάσου... παιχνίδια με τον Αίσωπο!_Νταλταγιάννη ΑναστασίαΛύκος και γριά'. Για φαντάσου... παιχνίδια με τον Αίσωπο!_Νταλταγιάννη Αναστασία
Λύκος και γριά'. Για φαντάσου... παιχνίδια με τον Αίσωπο!_Νταλταγιάννη Αναστασία
διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014. by Evaggelos Manitakis
διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.
διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.
αντζουλάτου εργασία β. by Eleni Antzoulatou
αντζουλάτου εργασία β.αντζουλάτου εργασία β.
αντζουλάτου εργασία β.
Eleni Antzoulatou283 views
Πως Μαθαίνουν οι Ενήλικες by Vasilis Sotiroudas
Πως Μαθαίνουν οι ΕνήλικεςΠως Μαθαίνουν οι Ενήλικες
Πως Μαθαίνουν οι Ενήλικες
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου by Α Χ
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουσχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
Α Χ83.9K views
Eγκλίσεις, χρόνοι και η σημασία τους, αύξηση by Georgia Dimitropoulou
Eγκλίσεις, χρόνοι και η σημασία τους, αύξησηEγκλίσεις, χρόνοι και η σημασία τους, αύξηση
Eγκλίσεις, χρόνοι και η σημασία τους, αύξηση
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ by anny1976
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
anny1976226 views
ηλεκτρονικα σωματα κειμενων by Anna Bougia
ηλεκτρονικα σωματα κειμενωνηλεκτρονικα σωματα κειμενων
ηλεκτρονικα σωματα κειμενων
Anna Bougia368 views
Ευκτική όλων των χρόνων στα βαρύτονα ρήματα by Georgia Dimitropoulou
Ευκτική όλων των χρόνων στα βαρύτονα ρήματαΕυκτική όλων των χρόνων στα βαρύτονα ρήματα
Ευκτική όλων των χρόνων στα βαρύτονα ρήματα
Georgia Dimitropoulou17.1K views

More from Stella Sigourtsidou

lyo-energitiki-phoni.doc by
lyo-energitiki-phoni.doclyo-energitiki-phoni.doc
lyo-energitiki-phoni.docStella Sigourtsidou
26 views1 slide
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ.pdf by
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ.pdfΟ ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ.pdf
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ.pdfStella Sigourtsidou
101 views23 slides
ΖΑΡΣ ΣΑΡΗ.pptx by
ΖΑΡΣ ΣΑΡΗ.pptxΖΑΡΣ ΣΑΡΗ.pptx
ΖΑΡΣ ΣΑΡΗ.pptxStella Sigourtsidou
5 views5 slides
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.pptx by
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.pptxΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.pptx
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.pptxStella Sigourtsidou
7 views5 slides
Paragrafos by
ParagrafosParagrafos
ParagrafosStella Sigourtsidou
3.7K views3 slides
Enotita7 by
Enotita7Enotita7
Enotita7Stella Sigourtsidou
2.1K views9 slides

More from Stella Sigourtsidou(20)

μερη αρχαιου θεατρου τα εργαλεια-το σκηνικο by Stella Sigourtsidou
μερη αρχαιου θεατρου τα εργαλεια-το σκηνικομερη αρχαιου θεατρου τα εργαλεια-το σκηνικο
μερη αρχαιου θεατρου τα εργαλεια-το σκηνικο
Stella Sigourtsidou1.2K views
ο ευριπιδησ, η ζωη και το εργο by Stella Sigourtsidou
ο ευριπιδησ, η ζωη και το εργοο ευριπιδησ, η ζωη και το εργο
ο ευριπιδησ, η ζωη και το εργο
Stella Sigourtsidou1.4K views
τα μέρη του αρχαίου θεάτρου by Stella Sigourtsidou
τα μέρη του αρχαίου θεάτρουτα μέρη του αρχαίου θεάτρου
τα μέρη του αρχαίου θεάτρου
Stella Sigourtsidou5.8K views
η γεννηση του αρχαιου δραματος by Stella Sigourtsidou
η γεννηση του αρχαιου δραματοςη γεννηση του αρχαιου δραματος
η γεννηση του αρχαιου δραματος
τα μερη του θεατρου τα εργαλεια-το σκηνικο by Stella Sigourtsidou
τα μερη του θεατρου τα εργαλεια-το σκηνικοτα μερη του θεατρου τα εργαλεια-το σκηνικο
τα μερη του θεατρου τα εργαλεια-το σκηνικο

Recently uploaded

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
37 views14 slides
Βρίσκοντας τα μνημεία by
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
17 views8 slides
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx by
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxIrini Panagiotaki
5 views35 slides
Είδη ζώων.pptx by
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptxpeikoulini11
11 views4 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
28 views61 slides
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. by
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
9 views7 slides

Recently uploaded(20)

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas37 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 views
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx by Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist58 views
Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist40 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki121 views
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx by 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist25 views
Ευρωπαϊκή Ένωση by ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b10 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 views

αντωνυμιες1578

 • 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ α Εί δο ς Αντ ω νυ μ ί ες Προσω π ι κ ές εγ ώ , εσύ , α υ τ ό ς , - ή , - ό (μ ου , σου , τ ου / τ ης , τ ος , τ η , τ ο ) Κτ ητ ι κές 1. μ ου , σου , του / της 2. δικός , - ή , - ό 3. δικός , - ή , - ό μ ου ,σου , του μ ας , σα ς , τ ο υ ς Αυ τ ο π α θ εί ς ο εα υ τ ός μ ο υ , σο υ , τ ου Ορι στ ι κ ές 1. ο ίδιος , η ίδια , το 2. μ όνος , - η , - ο ίδιο μ ου , σου , του Δει κ τ ι κ ές 1. αυτός , - ή , - ό 3. εκείνος , - η , - ο 5. τόσος , - η , -ο 2. (ε )τούτος , - η , - ο 4. τέτοιος , - α , - ο
 • 3. 6Αναφορικές 1. που 4. όσος , -η , -ο 6.ο π οιοσδή π οτε , . 2. ο ο π οίος , η -α , το -ο 5. ό ,τι οσοσδή π οτε , 3. ό π οιος , -α , -ο οτιδή π οτε 7Ερωτηματικές 1. τι 2. π οιος , -α , -ο 3. π όσος , -η , -ο . 8Αόριστες 1.ένας , μια/ , ένα μία 6.τί π οτε / π οτα τί 10.καθετί . 2.κανένας / κανείς , 7.κάμπ οσος , -η , -ο 11.ο , η , το δείνα , καμιά / καμία , κανένα 8.κάθε ο , η , το τάδε 3. κά π οιος , -α , -ο 9.καθένας , 12. άλλος , -η , -ο 4. μερικοί , -ές , -ά καθεμιά / καθεμία , 5.κάτι , κατιτί καθένα
 • 4. Συντακτικά οι αντωνυμίες χρησιμοποιούνται ως: • 1. Υποκείμενο: Εμείς λάβαμε το λεωφορείο. • • 2. Αντικείμενο: Εμένα να ρωτήσετε. • • 3. Κατηγορούμενο: Ποιος είσαι εσύ; • • 4. Επιθετικός προσδιορισμός: Είναι ντροπή να φοράς τέτοιο δαχτυλίδι. • • 5. Γενική προσδιοριστική: Η ζωή του είναι βαρετή. • • 6. Συνοδεύον προθέσεις: Πληροφορήθηκα το γεγονός από εσένα.
 • 5. Προσωπικές αντωνυμίες Α ' ΠΡΟΣΩ ΠΟ B' ΠΡΟΣΩ ΠΟ δ υ να τ ο ί α δύ να τ οι δ υ να τ οί α δύ να τ ο ι Ενι κ ός α ρι θ μ ός Ον . εγ ώ — εσύ — Γεν . ε μ ένα μου εσένα σου Αι τ . ε μ ένα με εσένα σε Κλ . — — εσύ — Πλη θυ ντ ι κ ός α ρι θ μ ός Ον . ε μ εί ς — εσεί ς — Γεν . εμ ά ς μας εσά ς σα ς Αι τ . εμ ά ς μας εσά ς σα ς Κλ . — — εσεί ς —
 • 6. Γ' ΠΡΟΣΩ Π Ο δυ να τ ο ί α δ ύ να τ ο ι Ενι κ ός α ρι θ μ ό ς Ον . α υ τ ός αυτ ή αυτ ό τ ος τη το Γεν . α υ τ ού αυτ ής αυτ ού τ ου τ ης τ ου Αι τ . α υ τ όν α υ τ ή (ν ) α υ τ ό τ ον τ ην το Πληθ υ ντ ι κ ός α ρι θ μ ό ς Ον . α υ τ οί α υ τ ές αυτ ά τ οι τ ες τα Γεν . αυτ ών αυτ ώ ν αυτ ώ ν τ ου ς τ ους τ ους Αι τ . α υ τ ού ς α υ τ ές αυτ ά τ ου ς τ ι ς / τ ες τ α
 • 7. Παρατηρήσεις   1.Οι δυνατοί τύποι των προσωπικών αντωνυμιών συνηθίζονται, όταν α)βρίσκονται μόνοι τους στο λόγο: -Ποιον ρώτησες; -Εσένα β) όταν θέλουμε να τονίσουμε κάτι: Εσείς δημιουργείτε συνεχώς προβλήματα. γ)όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάτι από τα άλλα, να εκφράσουμε αντίθεση: Αυτοί θα φύγουν αλλά εμείς θα μείνουμε δ)όταν συνοδεύονται από προθέσεις: χωρίς εσένα δε θα τα είχα καταφέρει.   2.Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα άρθρα με τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας γ προσώπου με τους οποίους έχουν την ίδια μορφή. Τα άρθρα μπαίνουν πριν από τα ονόματα ενώ οι αντωνυμίες πριν ή ύστερα από ρήματα.  
 • 8. ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Α ’ π ροσώ π ου: δικός μου , δική μου , δικό μου δικός μας , δική μας , δικό μας Β ’ π ροσώ π ου: δικός σου , δική σου , δικό σου δικός σας , δική σας , δικό σας Γ ’ π ροσώ π ου: δικός του (της ), δική του (της ), δικό του ( της ) δικός τους , δική τους , δική τους     Ως κτητικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας στη γενική: μου , σου , του , της , του , μας , σας , τους .
 • 11. Μου μίλησε ένας. α) ένας , μια ( μία ), ένα   β) κανένας ( κανείς ), καμιά (καμία ), κανένα Δεν του απάντησε κανείς. γ) κά π οιος , κά π οια , κά π οιο Κά π οιοι θέλουν να σας δουν. δ) μερικοί , μερικές , μερικά Μερικοί τον άκουσαν. ε) κάτι , κατιτί Μου ψιθύρισε κάτι. στ) τί π οτε ( τί π οτα ) Δεν γνωρίζω τί π οτα. ζ) κάμπ οσος , κάμπ οση , κάμ π οσο Κάμπ οσοι άνθρωποι ήταν εκεί. η) κάθε · καθένας , καθεμιά (καθεμία ), Κάθε μέρα πηγαίνει σχολείο. καθένα , καθετί   θ) άλλος , άλλη , άλλο Άλλα παιδιά φώναζαν. ι) ( ο ,η ,το ) δείνα , ( ο ,η ,ο τάδε ) Να πας στο τάδε μέρος.
 • 12. ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ανα φ ορικές είναι οι αντ ωνυμίες με τ ις οποίες ολόκληρη πρότ αση αναφ έρετ αι δηλαδή αποδίδετ αι σε μια άλλη λέξη. Ανα φ ο ρι κ ές α ντ ω νυ μ ί ες εί να ι : α) τ ο άκλιτ ο π ου Ο ά νθρωπος π ου χτ ύπησε, είναι καλά. β) ο ο π ο ί ος , η ο π ο ί α , τ ο ο π οίο Το σπίτ ι, τ ο ο π ο ί ο μας άρεσε, είναι ακριβό. γ) ό π οι ο ς , ό π ο ι α , ό π ο ι ο και τ ο ' Ο π ο ι ο ς θέλει ας έρθει. ό ,τ ι . Γράψ ε ό ,τ ι νομίζεις. δ) όσος , όση , ό σο Όσοι άκουσαν πάνε να φ ύγουν Ό ,τ ι (άκλιτ ο): έχει τ η σημασία τ ου οτ ιδήποτ ε, αλλά σε ορισμένες περιπτ ώ σεις και τ η σημασία τ ου όποιος, - α, - ο, π.χ. Ο Γιώ ργος θα κάνει ό ,τ ι (= οτ ιδήποτ ε) πεις εσύ. Ξυπνάει καθημερινά ό ,τ ι (= όποια) ώρα θέλει.
 • 13. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ • Ερωτηματικές αντωνυμίες λέγονται εκείνες που τις μεταχειριζόμαστε, όταν ρωτούμε: • α) Τι; Τι αμαρτίες πληρώνεις; • β) ποιος; ποια; ποιο; Για ποιο θέμα μιλάς; • γ) πόσος; πόση; πόσο; Πόσα χρήματα θέλεις;