Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PLATAFORMA II CONVENIO ITV CATALUÑA.

Article 4 . Àmbit temporal.
La durada del present conveni col·lectiu serà de tres an...
devent, així, fer coincidir la major part de la seva jornada amb els
    equips administratius al seu càrrec.

Personal...
3. Excepte en el supòsit de període fix anual, previst en l'apartat
   anterior, el període de vacances podrà ser fracci...
Article 30. Pagament mensual.
     Com a norma general, el pagament de salaris s'efectuarà
     mensualment.
   ...
CAPÍTOL VII. BENEFICIS SOCIALS

Article 38. Prestacions per malaltia i accident de treball.
  (Afegir) La empresa y los ...
de solter, cap de família, que tingui germans minusvàlids, prèvia
justificació, tindrà dret a percebre les quantitats expr...
5º Plus de absentisme.
Coincidint ambdues parts en la conveniència de reduir l'absentisme i com
estímul per a aquest assol...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Plataforma II Conveni Col·lectiu Itv (Març 2010)

852 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plataforma II Conveni Col·lectiu Itv (Març 2010)

 1. 1. PLATAFORMA II CONVENIO ITV CATALUÑA. Article 4 . Àmbit temporal. La durada del present conveni col·lectiu serà de tres anys (2010-2012). Article 14 . Regles per a la provisió de vacants. 1. En referència a les vacants que es produeixin per creació de nous llocs de treball o per a cobrir places que hagin quedat lliures, l'empresa tindrà en compte els següents principis bàsics: a) Tots els treballadors afectats per aquest conveni podran concursar, sol·licitant qualsevol vacant que es produeixi a la seva empresa de categoria superior, incloent, lògicament, les peticions de trasllat sol·licitades “en el període de fins un any enrere” a la publicació de la vacant. Article 16 . Classificació professional. a. Cap Administratiu: És l'empleat que sota la responsabilitat de la direcció de l'estació, coordina el treball de la resta de personal administratiu, i realitza les tasques administratives citades sota l'epígraf “Personal Administratiu”, especialment les complexes i les que requereixen plena iniciativa. “Hi haurà” un sol Cap Administratiu per estació sempre que hi hagi un mínim de 5 (4+1) administratius (sigui, Tècnic Administratiu Nivell 1, Tècnic Administratiu Nivell 2) en l'estació a jornada completa o equivalent (es calcularà la proporció de les jornades parcials en relació amb la jornada completa. És a dir, si un Administratiu treballa ½ jornada, el mateix contarà com 0,5 a l'efecte de realitzar el càlcul del nombre d'efectius totals en l'oficina). En el cas de no existir el nombre mínim o d'estar absent el Coordinador Administratiu les seves funcions seran realitzades pel Director de l'Estació. Amb l'objecte d'ocupar correctament la funció de coordinació s'entendrà que aquest haurà de realitzar jornada partida 1
 2. 2. devent, així, fer coincidir la major part de la seva jornada amb els equips administratius al seu càrrec. Personal Tècnic a. Cap d’equip: Quedarà inclòs en aquesta categoria professional el personal que realitzi les inspeccions dels Taxis a la nau, que tenen reconeguda la signatura davant l’administració. b. Tècnic de Manteniment: El personal de manteniment tindrà la categoria de Tècnic d'Automoció Nivell 1 o superior. Els treballadors que assoleixin el 4art trienni pujaran automàticament de categoria, el qual no implica que obtinguin una plaça d’aquesta. Article 21 . Jornada laboral. 1. . S'estableix la següent jornada anual per als anys 2010 – 2012: JORNADA DE DILLUNS A DIVENDRES JORNADA DE DILLUNS A DISSABTE 2010 1780 1760 2011 1776 1756 2012 1772 1752 Els dissabtes no seran laborables i en cap cas es podrà treballar passat les 14:00h del migdia. La jornada laboral en període de vacances serà intensiva i mai es prolongarà mes enllà de les 14:00hores, no considerant el dissabte com laborable. Article 22. Vacances. 1. Tots els treballadors al servei de l'empresa gaudiran de vint-i-quatre dies laborables. 2. Les vacances s'iniciaran sempre en dia laborable i acabaran el dia immediatament anterior al de reincorporació al treball, excepte en les empreses que tinguin establert un període fix anual per a vacar la totalitat dels seus treballadors. 2
 3. 3. 3. Excepte en el supòsit de període fix anual, previst en l'apartat anterior, el període de vacances podrà ser fraccionat per acord entre empresa i treballador, establint-se un període mínim continuat, per any, de catorze dies naturals, almenys, equivalents a deu o onze dies continuats laborables en funció que la jornada laboral individual sigui de dilluns a divendres o de dilluns a dissabte, respectivament, sempre que el treballador així ho sol·liciti a l'empresa amb l'antelació prevista en l'apartat 3 del Article 38 T.R.L.E.TT. 4. El període de vacances d’estiu constarà de 15 dies laborals consecutius per cada un dels dos torns i la finalització del segon torn mai anirà mes enllà de la 1ª setmana de setembre. A efectes d’aquest càlcul el dissabte no tindrà la consideració de laborable. 5. Quant es sol·liciten dies de festa de una duració de 5 dies el dissabte no contarà com laborable Article 23. Permisos retribuïts. 1. Els treballadors, previ avís i justificació, podran absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següent: Afegir al text actual:  3 dies de assumptes propis.  Per assistència sanitària el temps imprescindible.  Per assistència sanitària de la unitat familiar el temps necessari.  2 dies per els casos de intervenció quirúrgica sense hospitalització.  Els treballadors que tinguin parella i visquin junts sense ser parella de fet, tindran els mateixos permisos, sempre que es pugui demostrar que porten vivint junts mes de 2 anys.  1 dia natural en cas de matrimoni de fills, nets o germans.  3 dies laborables per infantament i dos dies mes si requereix intervenció quirúrgica per cesària. Aquest permís serà a mes a mes del permís de paternitat establert per Llei. 3
 4. 4. Article 30. Pagament mensual.  Com a norma general, el pagament de salaris s'efectuarà mensualment.  El justificant del salari (anomenat Nomina) serà lliurat dins dels primers 5 dies del mes següent al que correspongui. Article 31. Increment Salarial. El IPC previst a incrementar serà el de Catalunya S'estableix un increment salarial (Salari Brut Anual, exceptuant el concepte d'Antiguitat) de l'IPC Previst per Catalunya + 1,5% per a tots els anys de vigència del present conveni. Així mateix, en el cas que l'IPC anual establert per l'INE registrés al 31 del 12 de l'any en curs, un increment superior previst per a aquest any, s'efectuarà una actualització del mateix, tan aviat es constati oficialment aquesta circumstància, en l'excés sobre el citat IPC Previst i amb efectes retroactius des del dia primer de gener de l'any en curs. Les empreses realitzaran l'abonament de les diferències que s’esdevinguin per aplicació dels salaris establerts en el present Article en la nòmina del mes de Febrer. Article 34. Distribució del salari anual i pagues extraordinàries. 6. Hi haurà una tercera paga al mes de març, en concepte de incompatibilitats del treballador, per no poder desenvolupar d’altres feines relacionades amb el sector de l’automoció. 4
 5. 5. CAPÍTOL VII. BENEFICIS SOCIALS Article 38. Prestacions per malaltia i accident de treball.  (Afegir) La empresa y los RR.TT. formaran una comissió d’estudi d’accidents de treball i possibles discrepàncies amb la Mutua d’accidents de treball contractada per la empresa. Article 39. Serveis Propis d'Empresa. Les revisions dels vehicles de propietat directa de la unitat familiar fiscal seran gratuïtes, subjectes a disponibilitat horària de les estacions i assumint l'empleat els impostos que corresponguin a la consideració d'aquest benefici com retribució en espècie. Entenent-se com unitat familiar fiscal a la parella més els fills d'aquests menors de 25 anys. Les revisions no s’abonaran i es posaran com diferides. Ajudes socials (Afegir) 1º Ajuda d’estudis Per a tots els treballadors, sigui com anàs la seva antiguitat i modalitat de contracte, s’estableix unes ajudes d'estudi per a cadascun dels fills d'aquests d'acord amb la següent escala: Guarderia (0 a 3 anys): 40 €/mes. Educació infantil (4 a 5 anys): 60 €/mes. 1.er, 2.º cicle d'I. Primària: 115 €/mes. Secundaria, 1.º a 4.º E.S.O.: 135 €/mes. Batxillerat: 165 €/mes. Llicenciatures i Diplomatures: 270 €/mes. Aquestes quantitats s'abonaran mes a mes. En cas de solter, cap de família, que tingui germans en període d'estudis, prèvia justificació, tindrà dret a percebre les quantitats expressades en el present article pels conceptes en ell indicats. Les quantitats anteriors s'incrementaran cada any amb l'IPC real que procedeixi. 2º Ajuda a discapacitats. L'empresa ajudarà a tots els treballadors/as que tinguessin fills/as minusvàlids psíquics i/o físics amb la quantitat de 70 ? mensuals per cada fill en aquesta situació, sense límit d'edat, prèvia justificació oficial. En cas 5
 6. 6. de solter, cap de família, que tingui germans minusvàlids, prèvia justificació, tindrà dret a percebre les quantitats expressades en el present article pels conceptes en ell indicats. 3º. Defensa Jurídica. És política de l'empresa la defensa del bon fer i diligència del personal al seu servei, en l'acompliment de les seves funcions, tret que aquestes circumstàncies notòriament no ocorrin. D'acord amb tals principis, l'empresa assumirà la defensa dels seus empleats en els procediments civils i penals que poguessin incoar-se contra ells per fets realitzats dintre de la jornada laboral i en el lícit exercici de les funcions que li estiguin encomanades, assegurant la cobertura de les indemnitzacions pecuniàries i les fiances de caràcter civil, o penal que poguessin correspondre. De no existir aquestes circumstàncies l'empresa es reserva l'exercici de les accions legals que en cada cas corresponguin, i s'exonera de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se en cas que l'empresa no tingués coneixement. 4º. Formació L'empresa continuarà i incrementarà la realització de cursos de formació professional amb la finalitat d'atendre, tant a les necessitats de preparació del seu personal en les noves tècniques i sistemes de treball que exigeixin l'evolució i desenvolupament de l'empresa, com de facilitar la promoció individual i col·lectiva. El plantejament d'aquesta formació es basa en els principis de participació en igualtat d'oportunitats, concebent-la com un mitjà de realització individual i millora col·lectiva i en conseqüència com un dret i un deure col·laboració activa en els programes de formació. Amb la finalitat de promoure la preparació del personal en previsió de futures vacants, especialment per a aquells llocs que siguin freqüents o cap als quals evolucionin les necessitats de l'empresa. Basant-se en l’exposat, s'entén com formació permanent aquelles accions dirigides a mantenir el nivell adequat de preparació dels treballadors/as, a fi de perfeccionar els coneixements adquirits en l'acompliment del seu treball i amb la finalitat d'assegurar els coneixements i habilitats per a cobrir adequadament les exigències d'una determinada funció, bé pel canvi de la mateixa, o per la introducció de noves tecnologies o sistemes de treball. Aquesta formació tendirà a impartir-se dintre de la jornada laboral. Quan no fos possible, es realitzarà fora de la mateixa i el temps dedicat serà considerat com hores normals de treball, compensant-se les mateixes per descans en la proporció de 1x1 . 6
 7. 7. 5º Plus de absentisme. Coincidint ambdues parts en la conveniència de reduir l'absentisme i com estímul per a aquest assoliment s’estableix aquest plus mensual, que es reportaran mes a mes. Donada la importància que té aquest concepte per a l'empresa aquesta incrementarà el plus cada any, determinant-se les següents quantitats per aquest concepte: Any 2010: 100 €/mensuals. Any 2011: 150 €/mensuals. Any 2012: 200 €/mensuals. Amb caràcter general, no es computaran a l'efecte de disminució de plus d'absentisme: l'accident laboral, el matrimoni, l'hospitalització per IT derivada de malaltia comuna o accident no laboral, llicència per naixement de fill o adopció, defunció cònjuge familiar primer grau, les hores sindicals i els permisos sindicals no retribuïts. El plus d'absentisme mensual es perd per falta d'assistència a treball en supòsits no contemplats en el paràgraf anterior, devent-ne aclarir que la falta d'assistència es considera sense tenir en compte la seva durada. En cas d'incapacitat temporal de durada superior a quatre dies es perdrà el plus d'absentisme mensual. Roba de treball (Afegir) La empresa te la obligació de fer la entrega de la roba de treball tant d’hivern com d’estiu. Els dates límit designades per l’entrega de la roba seran d’estiu el dia 01 de Maig i per la d’hivern el 15 de Setembre. Podent-ne pactar amb els RR.TT. un altra data sempre que no excedeixi en 20 dies naturals de les marcades al paràgraf anterior. La empresa es farà càrrec de la neteja de la roba de treball, o en el seu defecte abonarà en un concepte de Plus Manteniment de Vestuari la quantitat de 60€ mensuals. Article 42. Jubilació obligatòria. (Afegir) Contracte de relleu: Els treballadors als 60 anys d’edat es podran acollir a la jubilació parcial i l`empresa es farà càrrec de la diferencia retributiva durant els anys que per llei no pugui optar a la jubilació total. 7

×