SWI manual in Hindi - Bihar, India

SRI-Rice, Dept. of Global Development, CALS, Cornell University
SRI-Rice, Dept. of Global Development, CALS, Cornell UniversitySRI-Rice, Dept. of Global Development, CALS, Cornell University
SWI manual in Hindi - Bihar, India
izLrkouk

  2008 & 09 esa fo’o cSd ,oa fcgkj ljdkj }kjk
  laiksf"kr thfodk ifj;kstuk] iVuk ,oa vkRek
 ifj;kstuk] ukyUnk vUrxZr iznku ds ek/;e ls jch
esa Jh fof/k xsg¡w ijh{k.k dh ;kstuk cukbZ A x;k
 ,oa ukyank ftyksa ds fofHkUu iz[k.Mks esa Jh
 fof/k /kku ds mit ls mRlkfgr fdlkuksa us Jh
  fof/k xsg¡w dks vius [ksrksa esa viuk;k A bl
   izf’k{k.k iqfLrdk esa bUgha fdlkuksa dss
  vuqHkoksa dk laf{kIr ladyu gS A Jh fof/k
 fo’ks"k dj NksVs ,oa xjhc fdlkuksa ds fy, fy,
  T;knk mi;qDr gS D;ksafd os cgqr de tehu esa
Jh fof/k ls xsgw¡ dh [ksrh D;k gS 
 ;g xsgw¡ dh [ksrh djus dk ,d rjhdk gS ftlesa /kku dh Jh
 fof/k ds fl)karksas dk ikyu dj ds vf/kd mit izkIr fd;k
 tkrk gS tSls %
 • de cht nj % flQZ 10 fdyksxzke izfr ,dM++
 • Ckht mipkj ,oa la’kks/ku
 • IkkS/kksa ds chp vf/kd nqjh ¼8 baZp drkj ls
        drkj ,oa 8 baZp ikS/kk ls ikS/kk½
 • 2 ls 3 ckj [kjirokj dh fudklh ,oa ohMj ls dksM+kbZ

 Qly dh ns[kHkky lkekU; xsgw¡ dh Qly dh gh rjg dh tkrh
 gS A
bl rjg xsg¡w dh Qly dh vPNh rjg ns[kHkky djds x;k ,oa ukyank
ftys ds fdlkuksa us vkSlr 14 fDoaVy izfr ,dM+ mit ik;h gS tks mudh
igys dh mit ls yxHkx nqxquh gS A fiNys lky yxHkx 280 fdlkuksa us
bl fof/k dks x;k ,oa ukyank ftys esa viuk;k gS A
Ckht ,oa cht dk mipkj
 Ckht dk pquko % bl fof/k ds fy, fdlh [kkl cht
 dh t#jr ugha gS ] vkids bykds ds fy, tks mUur
 cht vuq’kaflr gS mlh dk iz;ksx djsa A vxj viuk cht
 iqjkuk gS rks u;k cht [kjhn ysa A
 Ckht dh ek=k % 10 fdyks izfr ,dM+

 Ckht dk mipkj %
 10 fdyks xsgw¡ ds cht ds mipkj ds fy, fuEufyf[kr
 lkeku dh t#jr gksxh
  10 fdyks mUUkr fdLe ds xsgw¡ dk cht
  xeZ¼lqlqe ;k xquxquk½ ikuh 20 yhVj
  dsapqok [kkn ¼oehZdEiksLV½ 5 fdyks
  xqM+ 4 fdyks
  xkSeq= 4 yhVj                   xkSew= ,d vljnkj
                           izd`frd [kkn gS ftlls
  osfHkLVhu ¼dkcsZUMkfte½ QQwanhuk’kd 20 xzke    vadqfjr gksrs chtksa dks
                           rqjar iks"k.k feyrk gS

cht mipkj djds cht }kjk vkus okys jksxksa ls Qly dks cpk;k tk ldrk gS
cht dk mipkj dh fof/k
   10 fdyks cht esa ls feêh] dadM+ ,oa [kjkc chtksa dks NkaV ysaA
   20 yhVj ikuh ,d cZÙku esa xeZ djsa ¼60 fMxzh ls- ;kfu lqlqe gksus
   rd½
   NkaVs gq, chtksa dks bl xeZ ikuh esa Mky nsa A
   Ikkuh ds mij rSj jgs chtksa dks Nkudj gVk nsa A
   vc bl ikuh esa 5 fdyks dsapqok [kkn] 4 fdyks xqM+ ,oa 4 yhVj
   xkSeq= feykdj 8 ?kaVs ds fy, NksM+ nsa A
   8 ?kaVs ds ckn bl feJ.k dks ,d diM+s ls Nku ysa ftlls cht ,oa
   vU; feJ.k ?kksy ls vyx gks tk,] ?kksy ds ikuh dks Qsad nsaA
   Ckht ,oa vU; feJ.k esa osfHkLVhu ¼dkcZUMkfte½ QQwanhuk’kd 20 xzke
   feykdj 12 ?kaVs ds fy, vadqfjr gksus ds fy, xhyk cksjs esa cka/kdj
   NksM+ nsa blh vadqfjr cht dks cksus ds fy, bLrseky fd;k tk,xkA  bl rjg cht mipkj cht dh c<+us dh ’kfDr dks c<+krk gS vkSj os rsth ls
        c<+rs gSa bls izkbfeax (priming) Hkh dgrs gSa A
[ksr dh rS;kjh
[ksr dh rS;kjh lkekU; xsgw¡ dh [ksrh dh rjg gh
djrs gSaA

xkscj [kkn 20 fDoaVy ;k dsapqok [kkn 4 fDoaVy
izfr ,dM+ esa iz;ksx djuk pkfg,A dEiksLV [kkn
dh mfpr ek=k ds fcuk flQZ jklk;fud [kkn dk
iz;ksx djrs jgus ls [ksr dh mit {kerk ?kVrh
tkrh gS A

vxj [ksr esa Ik;kZIr ueh ugh gS rks cqokb ds igys
,d ckj iysok djuk pkfg, A

vafre tqrkbZ ds igys 27 fdyks Mh , ih vkSj 13-5
fdyks iksVk’k [kkn izfr ,dM+ [ksr esa NhaVdj vPNh
rjg gy ls feêh esa feyk nsa
Jh fof/k ls xsgw¡ dh cqvkbZ
cqvkbZ ds le; [ksr esa vadqj.k ds fy, Ik;kZIr ueh
gksuk pkfg, D;ksafd vadqfjr cht yxk, tk jgs gSa ]
vxj Ik;kZIr ueh ugh gksxh rks vadqj lw[k tk;saxsaA

Ckhtksa dks drkj esa 8 bZap dh nqjh esa yxk;k tkrk
gSA

blds fy, ,d irys dqnkyh ls 8 bZap dh nwjh ij
1 ls 1-5 bZap xgjh ukyh cukrs gSa vkSj blesa 8 b±p
dh nwjh ij 2 cht Mkyrs gSa vkSj mlds ckn feêh
ls <d nsrs gSaA

,d lIrkg ds ckn ftl txg cht ugha vadqjrs gSa
ogk¡ u;k cht yxk nsrs gSaA
[ksrksa dh ns[kHkky
cqvkbZ ds 15 fnuksa ds ckn ,d flapkbZ nsuk t#jh gS D;ksafd
blds ckn ls ikS/kksa esa ubZ tM+sa vkuh ’kq# gksrh gS A vxj
tehu esa ueh u gks rks ikS/kk ubZ tM+sa ugh cuk,xk vkSj
c<+okj #d tk,xhA

flapkbZ ds ckn 40 fdyks ;qfj;k ,oa 4 fDoaVy oehZdEiksLV
dks feykdj NhaV nsa A

flapkbZ ds 2 & 3 fnu ckn irys dqnky ;k ohMj ls feêh
dks <hyk djsa [kkFk gh [kj irokj Hkh fudky nsaA ;g djuk
vfr vko’;d gSa ugh rks flapkbZ vkSj [kkn nsus ds ckn [ksr
esa [kj irokj Hkj tk;saxsaA


bl rjg dksM+kbZ djus ls xsgw¡ ds ikS/ks dh tM+ks dks yack gksus
 esa enn feyrh gS vkSj os feêh ls T;knk iks"k.k ,oa ueh
           izkIr djrs gSA
[ksr dh ns[kHkky cqvkbZ ds 25 fnu
            ds ckn
cqvkbZ ds 25 fnuksa ds ckn nwljh flapkbZ nsuk
pkfg,] D;ksafd blds ckn ls ikS/kksa esa u, dYys
rsth ls vkus ’kq# gksrs gS vkSj u, dYys cukus ds
fy, ikS/kksa dks vf/kd ueh ,oa iks"k.k dh t#jr
gksxhA

flapkbZ ds 2&3 fnu ckn irys dqnky ;k ohMj
ls feêh dks <hyk djsa lkFk gh [kj irokj Hkh
fudky nsa A ;g djuk vfrvko’;d gSa ugh rks
flapkbZ nsus ds ckn [ksr esa [kj irokj Hkj
tk;saxsaA                          lkekU; fof/k ls mxk;k x;k
                          25 fnu dk xsagw dk ikS/kk
[ksr dh ns[kHkky cqvkbZ ds 40 fnu
cqvkbZ ds 35 ls 40 fnuksa ds ckn flapkbZ
             ds ckn rhljh
nsuk pkfg,] blds ckn ls ikS/ks rsth ls cM+s gksrs
gS lkFk gh u, dYys Hkh vkrs jgrs gSa A blds
fy, ikS/kksa dks vf/kd ueh ,oa iks"k.k dh t#jr
gksxh A

blfy, flapkbZ ds rqjar ckn 15 fdyks ;qfj;k ,oa
13 fdyks iksVk’k [kkn izfr ,dM+ tehu ds fglkc
ls fNM+dko djsa A

flapkbZ ds 2 & 3 fnu ckn irys dqnky ;k ohMj
ls feêh dks <hyk djsa [kkFk gh [kj irokj Hkh
fudky nsa A blls feêh <hyh gksxh] tM+ksa dks
gok feysxh vkSj ikS/ks rsth ls c<+saxsa A
                          lkekU; fof/k ls mxk;k x;k
                           40 fnu dk xsgw dk ikS/kk
                                  a
Jh fof/k ls mxk;k x;k
Xksg¡w dh Qly esa vxyh                             xsgw¡
flapkbZ 60] 80 ,oa 100
fnuksa ds varj ij dh
tkrh gS A ;g le;
feêh ds izdkj ,oa ekSle
ij fuHkZj djrk gS A                           lkekU; fof/k ls mxk;k
/;ku nsus dh ckr ;g                              x;k xsgw¡
gS fd Qwy vkus ds le;
,oa nkuk esa nw/k Hkjus ds
le; ikuh dh deh ugha
gksuh pkfg, ugha rks
mit esa dkQh deh
gksrh gS A

 Qwy vkuk ,oa nkuk esa nw/k Hkjus dk le; ,d egzRoiw.Zk voLFkk gS bl le; ikuh dh deh fcYdqy
                    ugha gksuh pkfg, A
Jh fof/k ls xsgq¡ dh mit
2009&10 esa x;k ,oa
ukyank ftys ds 15808
fdlkuksa us Jh fof/k ls xsagw
dh [ksrh dh
bu fdlkuksa dh vkSlr
mit 18-21 fDoaVy izfr
,dM+ gqbZ] tcfd ikjaifjd
fof?k ls bUgh fdlkuksa dks
8 fDoaVy izfr ,dM+ dh
vkSlr mit izkIr gqbZA
Jh fof/k ls izkIr vf/kdre
mit 41 fDoaVy izfr
,dM+ gqbZ tcfd ijaijkxr
fof/k ls vf/kdre mit
11 fDoaVy izfr ,dM+ Fkh
A  ;s vkadM+s lcwr gSa fd Jh fof/k xsgw¡ dh [ksrh ds fy, Hkh ,d mUur i)fr gSA
Ikzekf.kr fd;k tkrk gS fd Jherh ekyrh nsoh ifr Jh f’ko ckyd fcUn xk¡o djheiqj]
iz[kaM] jktxhj ftyk ukyUnk us vius [ksr esa thfodk ifj;kstuk]iVuk ,oa vkRek] ukyank
varxZr iznku] x;k dh ns[kjs[k esa Jh fof/k ls jch 2008 esa  PBW  343 fdLe dh xsg¡q dh
[ksrh djds 7-96 Vu izfr gsDVs;j dh mit izkIr dh A


  Jh nsoukFk izlkn                  MkW0 ,e- lh- fnokdj
duh; IkkS/kk laj{k.k inkf/kdkjh      funs’kd] pkoy fodkl funs’kky;
      Ukkyank                   d`f"k ea=ky;] Hkkjr ljdkj
                                  iVuk
Ikzekf.kr fd;k tkrk gS fd Jherh nq[kuh nsoh ifr Jh fcgkjh ikloku xk¡o ’ks[kokjk] iz[kaM
cks/kx;k] ftyk x;k us vius [ksr esa ftfodk ifj;kstuk]iVuk varxZr iznku] x;k dh
ns[kjs[k esa Jh fof/k ls jch 2008 esa  PBW  343 fdLe dh xsagq dh [ksrh djds 5-43 Vu izfr
gsDVs;j dh mit izkIr dh A


                               ykyth izlkn pkS/kjh
                                ifj;kstuk funs’kd]
                                 vkRek] x;k
Ikzekf.kr fd;k tkrk gS fd Jherh ekyk nsoh ifr Jh t;jke ikloku xkao ’ks[kokjk] iz[kaM
cks/kx;k] ftyk x;k us vius [ksr esa ftfodk ifj;kstuk]iVuk varxZr iznku] x;k dh ns[kjs[k
esa Jh fof/k ls jch 2008 esa  PBW  343 fdLe dh xsagq dh [ksrh djds 6-92 Vu izfr gsDVs;j
dh mit izkIr dh A


MkW0 vkj0 ih- ’kekZ                     Jh lquhy dqekj
fo"k; oLrq fo’ks"kK                         funs’kd]
d`f"k foKku dsUnz                     ftyk xzkeh.k fodkl vfHkdj.k ekuiqj]
x;k                            x;k
Jh fof/k ls [ksrh djus ij vf/kd mit D;kas gksrh gS 
                                              Økmu tM+sa
                             Lksfeuy tM+sabls le>us ds fy, gesa igys xsgw¡ ds ikS/ks dh tM+ks dks tkuuk gksxk
   • vadqj.k ds ckn xsg¡w ds ikS/ks esa lsfeuy tM+sa fudyrh gSa tks ikuh ,oa Hkkstu dh ryk’k esa
   feêh esa uhps dh vksj rsth ls c<+rh gSa] vxj feêh l[r gS rks os T;knk uhps rd ugha tk ikrh
   gSa
   • 20 fnu ds ckn feêh dh lrg ds Bhd uhps Økmu tM+sa fudyrh gSa tks ikuh ,oa Hkkstu dh
   ryk’k esa pkjksa rjQ QSyrh gSa A vxj feêh l[r gS rks os T;knk QSsy ugha ldrh gSa vkSj uUgs
   ikS/ks dks Ik;kZIr Hkkstu ,oa ikuh ugha feyrk gS A
  tM+ks ij Lk[r feêh ds izHkko dks cksalkbZ IkzHkko    (Bonsai Effect*)   dgrs gSa A
• dHkh dHkh feêh ds uhps fifFk;e QQan
                  w   (Pithium)ds  vkdze.k ls Hkh tM+sa [kjkc gks tkrh gSa
* http://www.soil.ncsu.edu/lockers/Gruver_J/PDF%20files/soil%20conditions%20and%20plant%20growth.pdf
*Australian Journal of Plant Physiology 14(6) 643 - 656 Full text doi:10.1071/PP9870643 © CSIRO 1987
Ikjaijkxr
 fof/k                                   Jh fof/k
Jh fof/k esa feêh dks ckj&ckj <hyk djus ls tM+sa T;knk c<+rh gSa vkSj ikS/ks
dks ’kq# ls gh Ik;kZIr iks"k.k ,oa ueh izkIr gksrh gS lkFk gh [kjirokj Hkh
de gks tkrs gSa
cht mipkj ds dkj.k TkM+ esa yxus okys jksx dh jksdFkke gks tkrh gSA
xkSeq= uotkr ikS/ks ds fy, izkd`frd [kkn dk dke djrk gSA
8 bZap dh nwjh ij cksus ls izR;sd ikS/ks ds fy, Ik;kZIr txg feyrh gS
ftlls muesa vkil esa iks"k.k]ueh ,oa izdk’k ds fy, izfr;ksfxrk ugha gksrh
gS A
Jh fof/k ls [ksrh djus ij fdruk [kpZ vkrk gS 
        ,d ,dM+ tehu esa Jh fof/k ,oa ijaijkxr fof/k ds [kpZ dh rqyuk bl rjg gS %
     fooj.k             Ekk=k           nj         [kpZ ¼#½
            Ikjaijkxr fof/k   Jh fof/k               Ikjaijkxr fof/k Jh fof/k
   Ckht       50 fdyks      10 fdyks    # 15@fdyks      750       150
   Ckht mipkj                                 0        165
   Mh , ih      27 fdyks      27 fdyks    #  12@fdyks     324       324
   iksVk’k      27 fdyks      27 fdyks    #  6@fdyks      162       162
   ;qfj;k      55 fdyks      55 fdyks    #  6@fdyks      330       330
   oehZdEiksLV              400 fdyks   #  4@fdyks      0        1600
   cqvkbZ      1 etnqj       1 etnqj ,oa  :100@etnqj      50       200
                      elhu
   flapkbZ      5 flapkbZ      5 flapkbZ   # 200@flapkbZ  1000         1000
   dksMkbZ
     +       0 etnwj fnol    2 etnwj fnol  # 120@etnwj fnol 0          340
                      ,oa elhu
   dqy uxn [kpZ                                2616      4271
   dqy mit ¼fDoaVy½                              8        18-21
   dqy vkenuh [kpZ dkVdj ¼#½                         6984      17581

• bl rjg ge ns[krs gSa fd ikjaifjd fof/k ls xsg¡w mitkus dk [kpZ 327 #i;s izfr fDoaVy gS tcfd Jh fof/k dk [kpZ
Jh fof/k ikyu djus ds fy, vko’;d ckrsa
 Jh fof/k fo’ks"k dj NksVs ,oa xjhc fdlkuksa ds fy, fy, T;knk mi;qDr gS D;ksafd os cgqr de tehu esa
[ksrh djrs gSa vkSj mUgs T;knk vukt dh t#jr gksrh gS A Jh fof/k viukdj os vius ifjokj dh t#jr
iqjh djus ds lkFk dqN cspdj vkenuh Hkh dj ldrs gSa A vius [ksrksa esa os [kqn Je djds [kpZ Hkh cpk
                        ldrs gSa A
SWI manual in Hindi - Bihar, India
1 of 20

Recommended

Presentation on bhagat singh by
Presentation on bhagat singhPresentation on bhagat singh
Presentation on bhagat singhSarfaraj_alam
46.9K views23 slides
Bhagat Singh by
Bhagat SinghBhagat Singh
Bhagat Singhismhistory
18.9K views9 slides
The Russian Revolution, Class 9 , History- lesson:2 cbse by
The Russian Revolution, Class 9 , History- lesson:2 cbseThe Russian Revolution, Class 9 , History- lesson:2 cbse
The Russian Revolution, Class 9 , History- lesson:2 cbseA. ABDUL SHUMZ, Kendriya Vidyalaya Kanjikode
1.7K views39 slides
Top 5 Indian Freedom Fighters by
Top 5 Indian Freedom FightersTop 5 Indian Freedom Fighters
Top 5 Indian Freedom FightersMonazir Ansari
2.7K views8 slides
Bhagat Singh by
Bhagat SinghBhagat Singh
Bhagat Singhshantanu Chutiya begger
13.1K views13 slides
Bhagat Singh by
Bhagat SinghBhagat Singh
Bhagat SinghHitendrasinh Zala
9.2K views13 slides

More Related Content

What's hot

Political formations in the 18th century by
Political formations in the 18th centuryPolitical formations in the 18th century
Political formations in the 18th century2009akku
21.8K views20 slides
Our real hero and great leader "BHAGATH SINGH" by
Our real hero and great leader "BHAGATH SINGH"Our real hero and great leader "BHAGATH SINGH"
Our real hero and great leader "BHAGATH SINGH"MADHAVA REDDY CHALLA
5.7K views11 slides
Rabindranath Tagore - Snapshots of life & works by
Rabindranath Tagore - Snapshots of life & worksRabindranath Tagore - Snapshots of life & works
Rabindranath Tagore - Snapshots of life & worksPartha pratim Sen
586 views36 slides
Subhash Chandra Bose by
Subhash Chandra Bose Subhash Chandra Bose
Subhash Chandra Bose ManjushreeKNaik
107 views67 slides
Bhagat singh2 by
Bhagat singh2Bhagat singh2
Bhagat singh2Mehul Rasadiya
2.9K views11 slides
Quit India Movement by
Quit India MovementQuit India Movement
Quit India MovementSubrahmanya .K.P
24.3K views14 slides

What's hot(20)

Political formations in the 18th century by 2009akku
Political formations in the 18th centuryPolitical formations in the 18th century
Political formations in the 18th century
2009akku21.8K views
Rabindranath Tagore - Snapshots of life & works by Partha pratim Sen
Rabindranath Tagore - Snapshots of life & worksRabindranath Tagore - Snapshots of life & works
Rabindranath Tagore - Snapshots of life & works
Partha pratim Sen586 views
From Trade to Territory,The Company Establishes Power by Virda Azmi
From Trade to Territory,The Company Establishes PowerFrom Trade to Territory,The Company Establishes Power
From Trade to Territory,The Company Establishes Power
Virda Azmi4.9K views
Ram Lakshman Parshuram Samvad PPT Poem Class 10 CBSE by One Time Forever
Ram Lakshman Parshuram Samvad PPT Poem Class 10 CBSERam Lakshman Parshuram Samvad PPT Poem Class 10 CBSE
Ram Lakshman Parshuram Samvad PPT Poem Class 10 CBSE
One Time Forever25.1K views
Salt satyagraha Salt March by Sanjay Gupta
Salt satyagraha Salt MarchSalt satyagraha Salt March
Salt satyagraha Salt March
Sanjay Gupta7.4K views
Markets Around Us by Swati Sinha
Markets Around UsMarkets Around Us
Markets Around Us
Swati Sinha36.5K views
From trade to territory the company establishes the power ppt by aishvaryatamilarasoo
From trade to territory the company establishes the power ppt From trade to territory the company establishes the power ppt
From trade to territory the company establishes the power ppt
Bhakti and sufi movement by Sooth Spd
Bhakti and sufi movementBhakti and sufi movement
Bhakti and sufi movement
Sooth Spd1.8K views
Print culture and the modern world by UtkarshIshwar
Print culture and the modern worldPrint culture and the modern world
Print culture and the modern world
UtkarshIshwar52.1K views
Bhagat singh biography by appynikki
Bhagat singh biographyBhagat singh biography
Bhagat singh biography
appynikki7K views
Rulers and-buildings-presentation by Kirithika Sorna
Rulers and-buildings-presentationRulers and-buildings-presentation
Rulers and-buildings-presentation
Kirithika Sorna908 views
Chapter - 2, Nationalism in India, History, Social Science, Class 10 by Shivam Parmar
Chapter - 2, Nationalism in India, History, Social Science, Class 10Chapter - 2, Nationalism in India, History, Social Science, Class 10
Chapter - 2, Nationalism in India, History, Social Science, Class 10
Shivam Parmar14K views

Viewers also liked

THE BIHAR by
THE BIHARTHE BIHAR
THE BIHARSANTOSH PANDEY
12.6K views44 slides
1029 JEEVIKA What is System of Wheat Intensification (SWI) by
1029 JEEVIKA What is System of Wheat Intensification (SWI)1029 JEEVIKA What is System of Wheat Intensification (SWI)
1029 JEEVIKA What is System of Wheat Intensification (SWI)SRS Program, CIIFAD, Cornell University
4.2K views19 slides
Bihar an overview by
Bihar an overviewBihar an overview
Bihar an overviewSuman Singh
21.4K views41 slides
Golden rice ppt by
Golden rice pptGolden rice ppt
Golden rice pptDavid David
60.6K views13 slides

More from SRI-Rice, Dept. of Global Development, CALS, Cornell University

2205 - System of Rice Intensification in Indonesia - Research, Adoption, and ... by
2205 - System of Rice Intensification in Indonesia - Research, Adoption, and ...2205 - System of Rice Intensification in Indonesia - Research, Adoption, and ...
2205 - System of Rice Intensification in Indonesia - Research, Adoption, and ...SRI-Rice, Dept. of Global Development, CALS, Cornell University
990 views33 slides
2204 -System of Rice Intensification - Improving Rice Production and Saving W... by
2204 -System of Rice Intensification - Improving Rice Production and Saving W...2204 -System of Rice Intensification - Improving Rice Production and Saving W...
2204 -System of Rice Intensification - Improving Rice Production and Saving W...SRI-Rice, Dept. of Global Development, CALS, Cornell University
83 views17 slides
2104 - El Sector Agropecuario Panameno Contribuyendo a la Lucha Frente al Cam... by
2104 - El Sector Agropecuario Panameno Contribuyendo a la Lucha Frente al Cam...2104 - El Sector Agropecuario Panameno Contribuyendo a la Lucha Frente al Cam...
2104 - El Sector Agropecuario Panameno Contribuyendo a la Lucha Frente al Cam...SRI-Rice, Dept. of Global Development, CALS, Cornell University
267 views6 slides
2103 - Reduced Methane Emissions Rice Production Project in Northern Nigerian... by
2103 - Reduced Methane Emissions Rice Production Project in Northern Nigerian...2103 - Reduced Methane Emissions Rice Production Project in Northern Nigerian...
2103 - Reduced Methane Emissions Rice Production Project in Northern Nigerian...SRI-Rice, Dept. of Global Development, CALS, Cornell University
1.1K views11 slides

More from SRI-Rice, Dept. of Global Development, CALS, Cornell University(20)

Recently uploaded

Ліцензія.pdf by
Ліцензія.pdfЛіцензія.pdf
Ліцензія.pdfssuser46127c
11 views13 slides
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
16 views121 slides
Музей.pdf by
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdfssuser46127c
6 views4 slides
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...ssuser4178d6
12 views21 slides
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfSean Michael Morris
5 views30 slides
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdfbandertu
33 views20 slides

Recently uploaded(11)

Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by Demetrio Ccesa Rayme
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by ssuser4178d6
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
ssuser4178d612 views
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu33 views
Витяг з реєстру.pdf by ssuser46127c
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c14 views
Рішення про перепрофідювання.pdf by ssuser46127c
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf
ssuser46127c9 views
Виписка з реєстру.pdf by ssuser46127c
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdf
ssuser46127c10 views
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx by JosephinRickmann
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxchartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
JosephinRickmann60 views
Про статут.pdf by ssuser46127c
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdf
ssuser46127c14 views

SWI manual in Hindi - Bihar, India

 • 2. izLrkouk 2008 & 09 esa fo’o cSd ,oa fcgkj ljdkj }kjk laiksf"kr thfodk ifj;kstuk] iVuk ,oa vkRek ifj;kstuk] ukyUnk vUrxZr iznku ds ek/;e ls jch esa Jh fof/k xsg¡w ijh{k.k dh ;kstuk cukbZ A x;k ,oa ukyank ftyksa ds fofHkUu iz[k.Mks esa Jh fof/k /kku ds mit ls mRlkfgr fdlkuksa us Jh fof/k xsg¡w dks vius [ksrksa esa viuk;k A bl izf’k{k.k iqfLrdk esa bUgha fdlkuksa dss vuqHkoksa dk laf{kIr ladyu gS A Jh fof/k fo’ks"k dj NksVs ,oa xjhc fdlkuksa ds fy, fy, T;knk mi;qDr gS D;ksafd os cgqr de tehu esa
 • 3. Jh fof/k ls xsgw¡ dh [ksrh D;k gS ;g xsgw¡ dh [ksrh djus dk ,d rjhdk gS ftlesa /kku dh Jh fof/k ds fl)karksas dk ikyu dj ds vf/kd mit izkIr fd;k tkrk gS tSls % • de cht nj % flQZ 10 fdyksxzke izfr ,dM++ • Ckht mipkj ,oa la’kks/ku • IkkS/kksa ds chp vf/kd nqjh ¼8 baZp drkj ls drkj ,oa 8 baZp ikS/kk ls ikS/kk½ • 2 ls 3 ckj [kjirokj dh fudklh ,oa ohMj ls dksM+kbZ Qly dh ns[kHkky lkekU; xsgw¡ dh Qly dh gh rjg dh tkrh gS A bl rjg xsg¡w dh Qly dh vPNh rjg ns[kHkky djds x;k ,oa ukyank ftys ds fdlkuksa us vkSlr 14 fDoaVy izfr ,dM+ mit ik;h gS tks mudh igys dh mit ls yxHkx nqxquh gS A fiNys lky yxHkx 280 fdlkuksa us bl fof/k dks x;k ,oa ukyank ftys esa viuk;k gS A
 • 4. Ckht ,oa cht dk mipkj Ckht dk pquko % bl fof/k ds fy, fdlh [kkl cht dh t#jr ugha gS ] vkids bykds ds fy, tks mUur cht vuq’kaflr gS mlh dk iz;ksx djsa A vxj viuk cht iqjkuk gS rks u;k cht [kjhn ysa A Ckht dh ek=k % 10 fdyks izfr ,dM+ Ckht dk mipkj % 10 fdyks xsgw¡ ds cht ds mipkj ds fy, fuEufyf[kr lkeku dh t#jr gksxh  10 fdyks mUUkr fdLe ds xsgw¡ dk cht  xeZ¼lqlqe ;k xquxquk½ ikuh 20 yhVj  dsapqok [kkn ¼oehZdEiksLV½ 5 fdyks  xqM+ 4 fdyks  xkSeq= 4 yhVj xkSew= ,d vljnkj izd`frd [kkn gS ftlls  osfHkLVhu ¼dkcsZUMkfte½ QQwanhuk’kd 20 xzke vadqfjr gksrs chtksa dks rqjar iks"k.k feyrk gS cht mipkj djds cht }kjk vkus okys jksxksa ls Qly dks cpk;k tk ldrk gS
 • 5. cht dk mipkj dh fof/k  10 fdyks cht esa ls feêh] dadM+ ,oa [kjkc chtksa dks NkaV ysaA  20 yhVj ikuh ,d cZÙku esa xeZ djsa ¼60 fMxzh ls- ;kfu lqlqe gksus rd½  NkaVs gq, chtksa dks bl xeZ ikuh esa Mky nsa A  Ikkuh ds mij rSj jgs chtksa dks Nkudj gVk nsa A  vc bl ikuh esa 5 fdyks dsapqok [kkn] 4 fdyks xqM+ ,oa 4 yhVj xkSeq= feykdj 8 ?kaVs ds fy, NksM+ nsa A  8 ?kaVs ds ckn bl feJ.k dks ,d diM+s ls Nku ysa ftlls cht ,oa vU; feJ.k ?kksy ls vyx gks tk,] ?kksy ds ikuh dks Qsad nsaA  Ckht ,oa vU; feJ.k esa osfHkLVhu ¼dkcZUMkfte½ QQwanhuk’kd 20 xzke feykdj 12 ?kaVs ds fy, vadqfjr gksus ds fy, xhyk cksjs esa cka/kdj NksM+ nsa blh vadqfjr cht dks cksus ds fy, bLrseky fd;k tk,xkA bl rjg cht mipkj cht dh c<+us dh ’kfDr dks c<+krk gS vkSj os rsth ls c<+rs gSa bls izkbfeax (priming) Hkh dgrs gSa A
 • 6. [ksr dh rS;kjh [ksr dh rS;kjh lkekU; xsgw¡ dh [ksrh dh rjg gh djrs gSaA xkscj [kkn 20 fDoaVy ;k dsapqok [kkn 4 fDoaVy izfr ,dM+ esa iz;ksx djuk pkfg,A dEiksLV [kkn dh mfpr ek=k ds fcuk flQZ jklk;fud [kkn dk iz;ksx djrs jgus ls [ksr dh mit {kerk ?kVrh tkrh gS A vxj [ksr esa Ik;kZIr ueh ugh gS rks cqokb ds igys ,d ckj iysok djuk pkfg, A vafre tqrkbZ ds igys 27 fdyks Mh , ih vkSj 13-5 fdyks iksVk’k [kkn izfr ,dM+ [ksr esa NhaVdj vPNh rjg gy ls feêh esa feyk nsa
 • 7. Jh fof/k ls xsgw¡ dh cqvkbZ cqvkbZ ds le; [ksr esa vadqj.k ds fy, Ik;kZIr ueh gksuk pkfg, D;ksafd vadqfjr cht yxk, tk jgs gSa ] vxj Ik;kZIr ueh ugh gksxh rks vadqj lw[k tk;saxsaA Ckhtksa dks drkj esa 8 bZap dh nqjh esa yxk;k tkrk gSA blds fy, ,d irys dqnkyh ls 8 bZap dh nwjh ij 1 ls 1-5 bZap xgjh ukyh cukrs gSa vkSj blesa 8 b±p dh nwjh ij 2 cht Mkyrs gSa vkSj mlds ckn feêh ls <d nsrs gSaA ,d lIrkg ds ckn ftl txg cht ugha vadqjrs gSa ogk¡ u;k cht yxk nsrs gSaA
 • 8. [ksrksa dh ns[kHkky cqvkbZ ds 15 fnuksa ds ckn ,d flapkbZ nsuk t#jh gS D;ksafd blds ckn ls ikS/kksa esa ubZ tM+sa vkuh ’kq# gksrh gS A vxj tehu esa ueh u gks rks ikS/kk ubZ tM+sa ugh cuk,xk vkSj c<+okj #d tk,xhA flapkbZ ds ckn 40 fdyks ;qfj;k ,oa 4 fDoaVy oehZdEiksLV dks feykdj NhaV nsa A flapkbZ ds 2 & 3 fnu ckn irys dqnky ;k ohMj ls feêh dks <hyk djsa [kkFk gh [kj irokj Hkh fudky nsaA ;g djuk vfr vko’;d gSa ugh rks flapkbZ vkSj [kkn nsus ds ckn [ksr esa [kj irokj Hkj tk;saxsaA bl rjg dksM+kbZ djus ls xsgw¡ ds ikS/ks dh tM+ks dks yack gksus esa enn feyrh gS vkSj os feêh ls T;knk iks"k.k ,oa ueh izkIr djrs gSA
 • 9. [ksr dh ns[kHkky cqvkbZ ds 25 fnu ds ckn cqvkbZ ds 25 fnuksa ds ckn nwljh flapkbZ nsuk pkfg,] D;ksafd blds ckn ls ikS/kksa esa u, dYys rsth ls vkus ’kq# gksrs gS vkSj u, dYys cukus ds fy, ikS/kksa dks vf/kd ueh ,oa iks"k.k dh t#jr gksxhA flapkbZ ds 2&3 fnu ckn irys dqnky ;k ohMj ls feêh dks <hyk djsa lkFk gh [kj irokj Hkh fudky nsa A ;g djuk vfrvko’;d gSa ugh rks flapkbZ nsus ds ckn [ksr esa [kj irokj Hkj tk;saxsaA lkekU; fof/k ls mxk;k x;k 25 fnu dk xsagw dk ikS/kk
 • 10. [ksr dh ns[kHkky cqvkbZ ds 40 fnu cqvkbZ ds 35 ls 40 fnuksa ds ckn flapkbZ ds ckn rhljh nsuk pkfg,] blds ckn ls ikS/ks rsth ls cM+s gksrs gS lkFk gh u, dYys Hkh vkrs jgrs gSa A blds fy, ikS/kksa dks vf/kd ueh ,oa iks"k.k dh t#jr gksxh A blfy, flapkbZ ds rqjar ckn 15 fdyks ;qfj;k ,oa 13 fdyks iksVk’k [kkn izfr ,dM+ tehu ds fglkc ls fNM+dko djsa A flapkbZ ds 2 & 3 fnu ckn irys dqnky ;k ohMj ls feêh dks <hyk djsa [kkFk gh [kj irokj Hkh fudky nsa A blls feêh <hyh gksxh] tM+ksa dks gok feysxh vkSj ikS/ks rsth ls c<+saxsa A lkekU; fof/k ls mxk;k x;k 40 fnu dk xsgw dk ikS/kk a
 • 11. Jh fof/k ls mxk;k x;k Xksg¡w dh Qly esa vxyh xsgw¡ flapkbZ 60] 80 ,oa 100 fnuksa ds varj ij dh tkrh gS A ;g le; feêh ds izdkj ,oa ekSle ij fuHkZj djrk gS A lkekU; fof/k ls mxk;k /;ku nsus dh ckr ;g x;k xsgw¡ gS fd Qwy vkus ds le; ,oa nkuk esa nw/k Hkjus ds le; ikuh dh deh ugha gksuh pkfg, ugha rks mit esa dkQh deh gksrh gS A Qwy vkuk ,oa nkuk esa nw/k Hkjus dk le; ,d egzRoiw.Zk voLFkk gS bl le; ikuh dh deh fcYdqy ugha gksuh pkfg, A
 • 12. Jh fof/k ls xsgq¡ dh mit 2009&10 esa x;k ,oa ukyank ftys ds 15808 fdlkuksa us Jh fof/k ls xsagw dh [ksrh dh bu fdlkuksa dh vkSlr mit 18-21 fDoaVy izfr ,dM+ gqbZ] tcfd ikjaifjd fof?k ls bUgh fdlkuksa dks 8 fDoaVy izfr ,dM+ dh vkSlr mit izkIr gqbZA Jh fof/k ls izkIr vf/kdre mit 41 fDoaVy izfr ,dM+ gqbZ tcfd ijaijkxr fof/k ls vf/kdre mit 11 fDoaVy izfr ,dM+ Fkh A ;s vkadM+s lcwr gSa fd Jh fof/k xsgw¡ dh [ksrh ds fy, Hkh ,d mUur i)fr gSA
 • 13. Ikzekf.kr fd;k tkrk gS fd Jherh ekyrh nsoh ifr Jh f’ko ckyd fcUn xk¡o djheiqj] iz[kaM] jktxhj ftyk ukyUnk us vius [ksr esa thfodk ifj;kstuk]iVuk ,oa vkRek] ukyank varxZr iznku] x;k dh ns[kjs[k esa Jh fof/k ls jch 2008 esa PBW 343 fdLe dh xsg¡q dh [ksrh djds 7-96 Vu izfr gsDVs;j dh mit izkIr dh A Jh nsoukFk izlkn MkW0 ,e- lh- fnokdj duh; IkkS/kk laj{k.k inkf/kdkjh funs’kd] pkoy fodkl funs’kky; Ukkyank d`f"k ea=ky;] Hkkjr ljdkj iVuk
 • 14. Ikzekf.kr fd;k tkrk gS fd Jherh nq[kuh nsoh ifr Jh fcgkjh ikloku xk¡o ’ks[kokjk] iz[kaM cks/kx;k] ftyk x;k us vius [ksr esa ftfodk ifj;kstuk]iVuk varxZr iznku] x;k dh ns[kjs[k esa Jh fof/k ls jch 2008 esa PBW 343 fdLe dh xsagq dh [ksrh djds 5-43 Vu izfr gsDVs;j dh mit izkIr dh A ykyth izlkn pkS/kjh ifj;kstuk funs’kd] vkRek] x;k
 • 15. Ikzekf.kr fd;k tkrk gS fd Jherh ekyk nsoh ifr Jh t;jke ikloku xkao ’ks[kokjk] iz[kaM cks/kx;k] ftyk x;k us vius [ksr esa ftfodk ifj;kstuk]iVuk varxZr iznku] x;k dh ns[kjs[k esa Jh fof/k ls jch 2008 esa PBW 343 fdLe dh xsagq dh [ksrh djds 6-92 Vu izfr gsDVs;j dh mit izkIr dh A MkW0 vkj0 ih- ’kekZ Jh lquhy dqekj fo"k; oLrq fo’ks"kK funs’kd] d`f"k foKku dsUnz ftyk xzkeh.k fodkl vfHkdj.k ekuiqj] x;k x;k
 • 16. Jh fof/k ls [ksrh djus ij vf/kd mit D;kas gksrh gS Økmu tM+sa Lksfeuy tM+sa bls le>us ds fy, gesa igys xsgw¡ ds ikS/ks dh tM+ks dks tkuuk gksxk • vadqj.k ds ckn xsg¡w ds ikS/ks esa lsfeuy tM+sa fudyrh gSa tks ikuh ,oa Hkkstu dh ryk’k esa feêh esa uhps dh vksj rsth ls c<+rh gSa] vxj feêh l[r gS rks os T;knk uhps rd ugha tk ikrh gSa • 20 fnu ds ckn feêh dh lrg ds Bhd uhps Økmu tM+sa fudyrh gSa tks ikuh ,oa Hkkstu dh ryk’k esa pkjksa rjQ QSyrh gSa A vxj feêh l[r gS rks os T;knk QSsy ugha ldrh gSa vkSj uUgs ikS/ks dks Ik;kZIr Hkkstu ,oa ikuh ugha feyrk gS A tM+ks ij Lk[r feêh ds izHkko dks cksalkbZ IkzHkko (Bonsai Effect*) dgrs gSa A • dHkh dHkh feêh ds uhps fifFk;e QQan w (Pithium)ds vkdze.k ls Hkh tM+sa [kjkc gks tkrh gSa * http://www.soil.ncsu.edu/lockers/Gruver_J/PDF%20files/soil%20conditions%20and%20plant%20growth.pdf *Australian Journal of Plant Physiology 14(6) 643 - 656 Full text doi:10.1071/PP9870643 © CSIRO 1987
 • 17. Ikjaijkxr fof/k Jh fof/k Jh fof/k esa feêh dks ckj&ckj <hyk djus ls tM+sa T;knk c<+rh gSa vkSj ikS/ks dks ’kq# ls gh Ik;kZIr iks"k.k ,oa ueh izkIr gksrh gS lkFk gh [kjirokj Hkh de gks tkrs gSa cht mipkj ds dkj.k TkM+ esa yxus okys jksx dh jksdFkke gks tkrh gSA xkSeq= uotkr ikS/ks ds fy, izkd`frd [kkn dk dke djrk gSA 8 bZap dh nwjh ij cksus ls izR;sd ikS/ks ds fy, Ik;kZIr txg feyrh gS ftlls muesa vkil esa iks"k.k]ueh ,oa izdk’k ds fy, izfr;ksfxrk ugha gksrh gS A
 • 18. Jh fof/k ls [ksrh djus ij fdruk [kpZ vkrk gS ,d ,dM+ tehu esa Jh fof/k ,oa ijaijkxr fof/k ds [kpZ dh rqyuk bl rjg gS % fooj.k Ekk=k nj [kpZ ¼#½ Ikjaijkxr fof/k Jh fof/k Ikjaijkxr fof/k Jh fof/k Ckht 50 fdyks 10 fdyks # 15@fdyks 750 150 Ckht mipkj 0 165 Mh , ih 27 fdyks 27 fdyks # 12@fdyks 324 324 iksVk’k 27 fdyks 27 fdyks # 6@fdyks 162 162 ;qfj;k 55 fdyks 55 fdyks # 6@fdyks 330 330 oehZdEiksLV 400 fdyks # 4@fdyks 0 1600 cqvkbZ 1 etnqj 1 etnqj ,oa :100@etnqj 50 200 elhu flapkbZ 5 flapkbZ 5 flapkbZ # 200@flapkbZ 1000 1000 dksMkbZ + 0 etnwj fnol 2 etnwj fnol # 120@etnwj fnol 0 340 ,oa elhu dqy uxn [kpZ 2616 4271 dqy mit ¼fDoaVy½ 8 18-21 dqy vkenuh [kpZ dkVdj ¼#½ 6984 17581 • bl rjg ge ns[krs gSa fd ikjaifjd fof/k ls xsg¡w mitkus dk [kpZ 327 #i;s izfr fDoaVy gS tcfd Jh fof/k dk [kpZ
 • 19. Jh fof/k ikyu djus ds fy, vko’;d ckrsa Jh fof/k fo’ks"k dj NksVs ,oa xjhc fdlkuksa ds fy, fy, T;knk mi;qDr gS D;ksafd os cgqr de tehu esa [ksrh djrs gSa vkSj mUgs T;knk vukt dh t#jr gksrh gS A Jh fof/k viukdj os vius ifjokj dh t#jr iqjh djus ds lkFk dqN cspdj vkenuh Hkh dj ldrs gSa A vius [ksrksa esa os [kqn Je djds [kpZ Hkh cpk ldrs gSa A