Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scheepstellingen van vogels op de Noordzee

528 views

Published on

Door Steve Geelhoed. Landelijke Dag 2016.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scheepstellingen van vogels op de Noordzee

 1. 1. Scheepstellingen van vogels op de Noordzee Landelijke Dag Ede, 26 nov 2016 Steve Geelhoed
 2. 2. • Inleiding • Setting the scene • Vogels op de Noordzee • Conclusies
 3. 3. Setting the scene: Noordzee
 4. 4. Setting the scene: scheepstellingen • European Seabirds At Sea (ESAS) • Projectbasis
 5. 5. Setting the scene: ESAS methode • Scheepssurvey • Lijntransect: 300 m strip • Twee waarnemers per kant • Telling van alle soorten, incl gedrag • Snapshotmethode vliegende vogels
 6. 6. Vogels op de Noordzee
 7. 7. Roodkeelduiker -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 8. 8. Roodkeelduiker • Voorkomen op zee doortrek en winter • Zeetrek winter en voorjaarstrek • Winter kustgebonden verspreiding • Voorjaarstrek ruimere verspreiding op zee
 9. 9. -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Noordse Stormvogel
 10. 10. Noordse Stormvogel • Jaarrond voorkomen op zee • Zeetrek jaarrond, met name najaar • Wijd verspreid: buiten kustzone • Associatie met viskotters • Afname zuidelijke Noordzee
 11. 11. 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0 1 2 3 4 5 6 7 > 8 Grauwe Pijl Noordse Pijl Noordse & Grauwe Pijl 0 20 40 60 80 100 120 N Z ZW W NW Grauwe Pijl Noordse Pijl
 12. 12. -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan-van-Gent
 13. 13. Jan-van-Gent • Jaarrond voorkomen op zee • Zeetrek zomer-herfst • Wijd verspreid: kustwater tot offshore • Associaties met viskotters
 14. 14. Grote Jager -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 Feb Mei Jun Sep Dec
 15. 15. Grote Jager • Op zee jaarrond voorkomen • Zeetrek najaarsgast • Ruime maar patchy verspreiding, offshore
 16. 16. Drieteenmeeuw -50 -40 -30 -20 -10 0 10 Feb Mei Jun Sep Dec
 17. 17. Geelhoed et al, 2011
 18. 18. Drieteenmeeuw • Op zee jaarrond voorkomen • Zeetrek wintergast • Ruime verspreiding, offshore • Broedvogel platforms
 19. 19. Alk/zeekoet - 1 5 - 1 0 - 5 0 5 1 0 Ja n Fe b M r t A p r M e i Ju n Ju l A u g S e p O kt N o v D e c
 20. 20. Alk en Zeekoet • Op zee nazomer tot begin lente • Zeetrek najaars- en wintergast • Ruime verspreiding, offshore • Hotspots: Friese Front (kuikens) en Bruine Bank
 21. 21. Conclusies • Surveys ad hoc: projectbasis • Beperkt aantal soorten
 22. 22. Synthese voorkomen zeevogels Overwinteringsgebied Broedgebied Nederland Europa Noordzee Fuut Aalscholver Eider Stormmeeuw Fuut Roodkeel/Parelduiker Noordse Stormvogel Aalscholver Eider Zwarte Zee-eend Drieteenmeeuw Dwergmeeuw Alk Zeekoet Noord Atlantische Oceaan Aalscholver Eider Roodkeel/Parelduiker Noordse Stormvogel Jan-van-Gent Aalscholver Eider Drieteenmeeuw Dwegmeeuw Alk Zeekoet Zuid Atlantische Oceaan Kleine Mantelmeeuw Visdief Grote Stern Jan-van-Gent Kleine Mantelmeeuw Franjepoten Jagers Visdief Noordse Stern Grote Stern
 23. 23. Conclusies • Surveys ad hoc: projectbasis • Beperkt aantal soorten • Soortspecifieke verspreidingspatronen • Soortspecifieke seizoenspatronen • Hotspots Friese Front, Bruine Bank, Doggersbank, Klaverbank

×