Raspuns final Protectia Copilului

1,144 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,144
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
807
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raspuns final Protectia Copilului

  1. 1. GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE $r PERSoANELoR vAnsrNrcn DIRE,CTIA PROTECTIA COPILULUI Doamnei Nicoleta CRISTEA-BRUNEL Str. Aviator Marasoiu nr.24, Sector 1, Bucureqti nicole.brunel@vremcopii.ro, contact@vremsaqdoptam.ro Referitor: Rdspuns solicitare informalii de interes public Stimatl doamn5, Folosim aceastd ocazie pentru a rdspunde adresei dumneavoastrd transmisl Oficiului RomAn pentru Adoptii gi redirecJionatd Direcliei ProtecJia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecliei Sociale gi Persoanelor Vdrstnice, inregistratd in cadrul institu{iei noastre cu ff. 12360 drn22.ll.20l3, prin care, la punctele 12, 13 gi 14, solicitali informalii cu privire la copiii aflali in sistemul de protecJie speciald. 12. Cdli minori se afld tn prezent fn grija statului romdn?Cdyi dintre ace;tia au plan individualizat de proteclie cu finalitatea reintegrare tn familia naturald ;i cdli au plan individualizat de proteclie cu finalitatea adoplie ? CAfi dintre aceEtia au fost reevalua{i in ultimul an, din acest punct de vedere 2 Conform datelor fumizatede Direcliile Generale de Asistentd SocialS qi Proteclia Copilului judele/sectoare ale municipiului Bucuregti qi centralizate la nivelul instituliei noastre, la data de din 30.09.2013, beneficiau de mdsuri de proteclie speciald un numdr de 60.377 copii. Conform aceloraqi surse, din totalul copiilor care beneficiau de mdsuri de proteclie speciald la 30.09.2013, un numdr de 46.879 copii au plan individuahzat de proteclie cu finalitate reintegrare in familia naturald Ei un numdr de 3.694 copii au plan individualizat de proteclie cu finalitate adop!ie. De asemenea, in perioada 01.01.2013 - 30.09.2013, un numdr de 4.703 planuri individualizate de proteclie au fost revizuite, schimbdndu-se finalitatea acestora (de exemplu: din reintegrare in familia naturald - in integrare socio-profesionald sau din reintegrare in familia natural[ - in adop]ie, etc...). Precizdm cd in datele mai sus menlionate referitoare la planurile individuali zate d,eprotecfie nu sunt cuprinse informaliile corespunzdtoare copiilor beneficiari de mdsuri de proteclie speciald in judelul Ilfov Ei Sectorul 2 BucureEti. 13. CAfi copii cu vdrsta de pdnd la 2 ani se afld in prezent tn sistemul de proteclie speciald? La data de 30.09.2013, beneficiau de mdsuri de protec{ie speciald un numdr de cu vdrsta cuprinsd intre 1 an qi 2 ani implinili. 2.912 copli Precizim ci in datele mai sus menlionate nu sunt cuprinse informaliile corespunzdtoare copiilor beneficiari de mdsuri de proteclie speciald in servicii de tip familial in judelul Ilfov qi Sectorul2 Bucureqti. 14. CAfi copii cu vdrsta de pdnd la Bd. Gral. Ghe. Magheru nr. I an de afld'tn prezent in sistemul de proteclie speciald? Sector 1, Bucureqti, cod postal 010322, TeVFax: +40213100789; +40213127474 e-mail: office@anpfdi.ro, website: www.copii.ro 7o ,
  2. 2. data de 30.09.2013, beneficiau de mdsuri de protectie speciald un numdr de 1.169 copii cu vArsta mai micd de 1 an. La Precizdm cd in datele mai sus menfionate nu sunt cuprinse informafiile corespunzdtoare copiilor beneficiari de mdsuri de proteclie speciald in servicii de tip familial in judelul Ilfov qi Sectorul2 Bucureqti. Cu deosebiti considera{ie, D -$ r- '"r"#I W

×