Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare succinta sos infertilitatea 2013

3,223 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentare succinta sos infertilitatea 2013

  1. 1. Misiune Misiunea Asocia iei SOS Infertilitatea este aceea de a sprijini persoaneleț afectate de infertilitate, desfă urând ac iuni i proiecte în domeniul reproduceriiș ț ș umane asistate medical i în cel al adop iei.ș ț Viziune Ne dorim ca drept consecin ă a ac iunilor de comunicare, networking iț ț ș advocacy desfă urate de Asocia ia SOS Infertilitatea, cauza luptei cuș ț infertilitatea să înceteze să fie un tabu în societatea românească, persoanele hipofertile să aibă un acces cât mai larg la tratamentele infertilită ii, iarț procesul de adop ie sa devină unul eficient i rapid.ț ș Valori Ini iativă, Implicare, Voluntariat, Comunicare, Empatie, Responsabilitate,ț Transparen ă.ț Toate acţiunile Asociaţiei SOS Infertilitatea se desfăşoară, din 2008 până în prezent, în regim de voluntariat. Facem totul din convingere şi entuziasm, cu resurse materiale minime. Vă puteţi alătura nouă pe blogul şi forumul www.vremcopii.ro - mult mai mult decât încă un website. Implicare şi ACŢIUNE colectivă, empatie şi SPRIJIN concret! 1
  2. 2. Proiecte SOS Infertilitatea • Subprogramul pentru Fertilizare in Vitro si Embriotransfer, program de sprijin financiar pentru cuplurile hipofertile creat de Ministerul Sănătă ii în 2011, la ini iativa i cu participarea Asocia iei SOSț ț ș ț Infertilitatea • Proiectul FivADVISOR – feedback standardizat oferit de pacien iiț români care au efectuat proceduri de reproducere umană asistată medical în ară i în străinătateț ș • Grupurile de suport SOS Infertilitatea (Bucure ti, Oradea, Ia i) –ș ș întâlniri ale persoanelor afectate de infertilitate, sub coordonarea unor psihologi • Întâlnirile VREM COPII (Bucure ti) – întâlniri informale, în primaș sâmbătă a fiecărei luni, ale persoanelor care se confrunta cu infertilitatea sau au învins-o deja • Biblioteca SOS Infertilitatea – fond de carte despre in/fertilitate, reproducere asistată, adop ie - căr i disponibile spre împrumutț ț • Sfaturi medicale online – sute de răspunsuri personalizate oferite de către medici si embriologi reputa i pacien ilor de pe forumul SOSț ț Infertilitatea • Expozi ia itinerantă „Infertilitatea există. i doare.”ț Ș – expozi ie deț tip panotaj, destinată sensibilizării publicului larg în ceea ce prive teș subiectul „infertilitate”, până de curând un tabu • Campania Familiile Speran ei / Special Families Campaignț – proiect online paneuropean in cadrul Fertility Europe, sute de mesaje de speran ă de la familiile care au învins infertilitateaț • Săptămâna Na ională de Con tientizareț ș a fenomenului social si medical al infertilită ii in Romaniaț – eveniment anual (din 2012) • Campania «Vrem sa putem adopta copii!» - campanie de advocacy in domeniul adop ieiț • Platforma web www.vremcopii.ro – blog, forum, newsletter, info flash, baze de date cu peste 6000 de destinatari target-ati, conturi foarte active pe re elele socialeț 2
  3. 3. Premii SOS Infertilitatea 2013  Premiul «Femeia Anului» pentru reprezentanta Asocia iei SOSț Infertilitatea – revista Avantaje i Compania AVON, categoria „Apărarea iș ș promovarea valorilor familiei” 2012  Premiul al treilea la Gala Societă ii Civileț 2012, categoria „PROGRAME” (singurii voluntari premia i; am împăr it podiumul cu: Asocia ia Telefonul Copiilor,ț ț ț Hopes and Homes for Children, Asocia ia pentru Rela ii Comunitare, HOSPICE Casaț ț Speran ei si Fundatia pentru SMURD, bugetele acestor programe fiind cuprinse intreț 1.600.000 si 29.600.000 RON).  Voluntar finalist (top 3) la Gala Oameni pentru Oameni 2012, categoria „Fundraising voluntar”.  Campanie finalista (top 3) la Gala Na ională a Voluntarilorț , categoria „Proiectul anului in domeniul Sănătate”  Voluntar finalist (top 3) la Gala Na ională a Voluntarilorț , categoria „Voluntarul anului in domeniul Sănătate”  Premiul la categoria „Jurnalism” – Gala Premiilor «Drepturile Copilului», pentru Campania „Copiii României nu sunt de vânzare” realizata de Observator Antena1, cu participarea voluntarilor SOS Infertilitatea 2011  Premiul întâi la Gala Societă ii Civileț 2011, categoria „Apărarea drepturilor colective i individuale”ș  Premiul întâi la Gala Societă ii Civileț 2011, categoria „Buget -, Eficienta +”  Golden Award for Excellence – Romanian PR Award Gala 2011, categoria „Public Affairs / Advocacy / Lobby”  Silver Award for Excellence – Romanian PR Award Gala 2011, categoria „ONG / Societate Civila”  Silver Award for Excellence – Romanian PR Award Gala 2011, categoria „Buget -, Creativitate +”  Premiul al doilea la Gala Sănătă iiț 2011, categoria „Cea mai implicata asocia ie de pacien i”ț ț  Campanie premiata la Gala Premiilor Participării Publice 2011 3
  4. 4.  Campanie premiata la Gala «Zece Femei Excep ionale»ț 2011  Campanie premiata la «Gala Avon - 125 femei pentru schimbare» 2011  Campanie finalista (top 3) la Gala Medica 2011 - categoria „Asocia ii deț pacien i”ț  Campanie finalista (top 3) la Gala Oameni pentru Oameni 2011 - categoria „Cea mai buna campanie de voluntariat public” 2010  Silver Award la Romanian PR Award 2010, categoria „Buget -, Creativitate +”  Campanie premiata la Gala Participării Publice 2010  Blog câ tigător al locului doi laș RoBlogFest 2010 - categoria „Blog colectiv”  Campanie finalista (top 3) la Gala Medica 2010 - categoria „ONG-uri de sănătate” 2009  Blog câ tigător al locului doi laș RoBlogFest 2009 - categoria „Blog colectiv”  Blog finalist (top 5) la Webstock 2009 - categoria „Blog de brand / produs”  Campanie premiata cu Premiul Special la Gala «Carol Davila» 2009. 4
  5. 5. REALITĂ I DESPRE INFERTILITATEȚ Parlamentul European − constată că infertilitatea este o boală recunoscută de către Organiza iaț Mondială a Sănătă ii, care poate avea efecte grave, cum ar fi depresia;ț − subliniază faptul ca rata infertilită ii este în cre tere, atingând în prezentț ș aproximativ 15% din cuplurile de vârsta reproductiva; − invită, prin urmare, statele membre să garanteze cuplurilor dreptul de acces universal la tratament împotriva infertilită ii.ț (Rezolu ie a Parlamentului European, 2008)ț  Sondajele arată că în clasamentul celor mai intense traume din via aț adul ilor, imposibilitatea de a avea copii este situată în primele trei locuri,ț alături de moartea părin ilor i divor .ț ș ț  Studiile tiin ifice arată că impactul emo ional al infertilită ii asupraș ț ț ț persoanelor afectate este comparabil ca intensitate cu cel al cancerului.  Un cuplu de vârstă reproductivă din ase se confruntă cu probleme deș fertilitate.  Infertilitatea este o condi ie medicală.ț Nu un capriciu, nu o alegere voluntară! 5
  6. 6.  Fertilitatea are nevoie de ocrotire i sprijin!ș 6
  7. 7.  Fertilitatea are nevoie de ocrotire i sprijin!ș 6

×