ORDIN  privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor     specifice în cadrul ...
Anexa  Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul        subprogramulu...
c)deţin dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi acontribuţiei pentru concedii...
(5) Unităţile sanitare incluse în lista prevăzută la alin. (3) vor fi notificate asupra aprobăriiincluderii în subprogramu...
h)documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant -documente originale emise dup...
(3) Preşedintele comisiei prevăzute la alin. (1) va fi ales de către majoritatea membrilor prin votiar secretariatul comis...
Sănătăţii, copia certificatului de naştere, în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuidocument.Art. 14Pe perioada ...
bugetul Ministerului Sănătăţii                       nr. ............ din .....................   ...
facturii, pentru activităţile specifice contractate, realizate în baza deciziei Comisiei MinisteruluiSănătăţii şi raportat...
evidenţa activităţilor specifice realizate; copiile comunicărilor deciziilor şi borderoul centralizatorsunt documente just...
VII. Decontarea contravalorii activităţilor specifice prevăzute în subprogramul FIV/ETArt. 9. – (1) Decontarea contravalor...
d) la a doua constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 6alin. (1) lit. b), ...
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în careintervin modificări ale...
Anexa nr. 1 la contract Unitatea sanitară....................................................................................
Unitatea sanitară............................................................................................Adresa .........
PROCES-VERBAL                        Nr. .............. din data .....................    Comi...
Ministerul SănătăţiiStr. Cristian Popişteanu nr. 1-3, Sector 1, BucureştiNr. …………………………………………………Către    Unitatea sani...
DATE STATISTICE PRIVIND DERULAREA SUBPROGRAMULUI FIV/ET                ÎN PERIOADA ………….. ANUL 2011    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Norme metodologice subprogram FIV SOS Infertilitatea

2,303 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Norme metodologice subprogram FIV SOS Infertilitatea

 1. 1. ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer Văzând propunerea Comisiei de specialitate obstetrică-ginecologie a MinisteruluiSănătăţii nr. 15082/04.03.2011, precum şi Referatul de aprobare nr. ..........................al Serviciuluipentru programe de sănătate, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobareaprogramelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare şiOrdinului ministrului sănătăţii nr. 1591/1110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice derealizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şicompletările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul : ORDIN ART. 1Se aprobă Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrulsubprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer, prevăzute în anexa care face parteintegrantă din prezentul ordin. ART. 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţeneşi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinireprevederile prezentului ordin. ART. 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRUL SĂNĂTĂŢII CSEKE ATTILA
 2. 2. Anexa Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransferArt. 1Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer, denumit în continuare subprogram FIV/ET,se realizează în scopul îmbunătăţirii sănătăţii reproducerii.Art. 2Obiectivul subprogramului FIV/ET constă în tratamentul infertilităţii de cuplu prin aplicareaprocedurii de fertilizare in vitro şi embriotransfer la un număr limitat de cupluri selectate pe bazaîndeplinirii cumulative a următoarelor criterii de eligibilitate:a)cuplu steril, definit drept cuplul conjugal care nu a avut capacitatea de a se reproduce fără afolosi mijloace anticoncepţionale timp de 2 ani de viaţă conjugală;b)cuplu căsătorit de cel puţin 2 ani;c)cel puţin unul dintre membrii cuplului are cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România;d)cel puţin unul dintre membrii cuplului are calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurărisociale de sănătate de cel puţin 2 ani;e)nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă;f)cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);g)vârsta femeii cuprinsă între 24-40 de ani;h)indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20-30;i)rezerva ovariană în limite normale probată de valoarea FSH şi AMHArt. 3Activităţile specifice subprogramului FIV/ET reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale şisunt cuprinse în Programul naţional de de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origineumană.Art. 4Coordonarea la nivel naţional a subprogramului FIV/ET este asigurată de către Institutul pentruOcrotirea Mamei şi Copilului ,,Prof. dr. Alfred Rusescu’’.Art. 5(1) Activităţile specifice subprogramului FIV/ET sunt următoarele:a)prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară;b)recoltarea spermei şi procesarea acesteia;c)inseminarea ovocitelor;d) transferul embrionar;e)monitorizarea evoluţiei cazului până în săptămâna a 13-a de sarcină inclusiv.(2) Activităţile specifice subprogramului FIV/ET prevăzute la lit. a) – d) constituie proceduraFIV/ET.Art. 6Subprogramul FIV/ET se derulează prin unităţi sanitare publice sau private care îndeplinesc următoarelecriterii:a)deţin acreditare valabilă pentru activitatea de utilizator de celule şi ţesuturi umane în scopterapeutic;b)deţin dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru unitatea sanitară,cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data includerii în subprogramulFIV/ET, cu obligaţia de a o reînnoi pe toată perioada derulării subprogramului;
 3. 3. c)deţin dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi acontribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale în vigoare;d)deţin acte doveditoare prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia în cadrul unităţiisanitare;e)personalul medical din cadrul unităţii sanitare deţine documente, valabile la data includerii însubprogramul de FIV/ET, care certifică exercitarea profesiei conform reglementărilor legale învigoare, după cum urmează: e.1) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru medici; e.2) certificat de competenţă sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilităţii cuplului şi reproducerii umane asistată medical pentru mediciide specialitate obstetrică-ginecologie; e.3) documente care atestă pregătirea specialiştilor în domeniul embriologiei umane; e.4) autorizaţia de liberă practică pentru personalul mediu sanitar; e.5) certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabile la data includerii în subprogramul de FIV/ET;f)deţin autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate emisă,în condiţiile legii, de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cuCaracter Personal;g)fac dovada realizării, începând cu data de 1 ianuarie 2010, a minimum 50 de proceduri FIV/ET;ulterior datei de 1 iunie 2011 includerea unor noi unităţi sanitare în subprogram se va realiza înlimita fondurilor aprobate cu această destinaţie, pe baza documentelor care atestă efectuarea aminimum 50 de proceduri FIV/ET.Art. 7(1) Selectarea unităţilor sanitare pentru includerea în subprogramul FIV/ET se realizează lacererea acestora, în baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:a) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizaţiconform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelormedicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor deînfiinţare şi organizare, iar pentru ceilalţi furnizori actul de înfiinţare sau organizare înconcordanţă cu activitatea pe care solicită să o contracteze, după caz;b) autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, raportul de inspecţie eliberat de direcţia desănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute delege;c) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;d) codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare sau codul numeric personal (copiebuletin/carte de identitate), după caz;e) declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al unităţii sanitare privindneperceperea, de la cuplurile incluse în subprogramul FIV/ET, a coplăţii pentru activităţilespecifice prevăzute la art. 5;e) documente care fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 6 lit. a) – g).(2) Depunerea dosarelor pentru includerea unităţilor sanitare în subprogramul FIV/ET serealizează la Registratura din cadrul Ministerului Sănătăţii, în perioada 23 – 27 mai 2011.(3) Lista unităţilor sanitare prin care se derulează subprogramul FIV/ET se aprobă prin ordin alministrului sănătăţii, la propunerea unei comisii, după verificarea documentelor dosaruluiprevăzut la art. 7 alin. (1).(4) Componenţă nominală a comisiei prevăzută la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministruluisănătăţii, în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
 4. 4. (5) Unităţile sanitare incluse în lista prevăzută la alin. (3) vor fi notificate asupra aprobăriiincluderii în subprogramul FIV/ET; unităţilor sanitare neselectate pentru includerea în lista li sevor comunica motivele respingerii cererii.Art. 8Subprogramul FIV/ET se finanţează din bugetul Ministerului Sănătăţii după cum urmează:a) din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii" pentru activităţile specifice defăşurate încadrul subprogramului FIV/ET de către unităţile sanitare private şi unităţile sanitare dinsubordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, definite conform prevederilor art.4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şicompletările ulterioare;b) din fondurile alocate la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentruactivităţile specifice defăşurate în cadrul subprogramului FIV/ET de către unităţile sanitarepublice din reţeaua Ministerului Sănătăţii.Art. 9(1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET unităţile sanitarepublice din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau unităţile sanitareprivate prevăzute în lista menţionată la art. 7 alin. (3) încheie contracte cu direcţiile de sănătatepublică conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.(2) Contractele încheiate conform prevederilor alin. (1) reprezintă acţiuni multianuale, sunt denatură civilă şi au valabilitate până la data de 31 decembrie 2012.(3) În baza contractelor încheiate conform prevederilor alin. (1) direcţiile de sănătate publicădecontează cheltuieli de natura activităţilor specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET.(4) Direcţiile de sănătate publică decontează contravaloarea activităţilor specifice realizateconform contractelor încheiate, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordinecronologică şi în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data depunerii documentelorjustificative.(5) Pentru fiecare procedură FIV/ET realizată, în condiţiile prezentelor norme metodologice, deunitaţile sanitare incluse în subprogram, direcţia de sănătate publică decontează contravaloareaactivităţilor specifice prevăzute la art. 5 în limita sumei de 6.150 lei după cum urmează:- 4.920 lei după realizarea activităţilor specifice prevăzute la lit. a) – d);- 1.230 lei după realizarea activităţii specifice prevăzută la lit. e) şi confirmarea finalizăriiprocedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere.Art. 10(1) Pentru includerea în subprogramul FIV/ET cuplul solicitant depune la sediul unei unităţiisanitare care derulează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:a)cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET - document original;b)copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului;c)copie legalizată după certificatul de căsătorie;d)adeverinţă eliberată de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat însistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puţin 2 ani - document original, emis după data de1 ianuarie 2011;e)declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nici unul dintre membrii cuplului nu arecopil în viaţă - document original;f)adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şiindexul de masă corporală al femeii - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;g)buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH şi AMH - documente originale,emise după data de 1 ianuarie 2011;
 5. 5. h)documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant -documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011;i)document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET- document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;j)declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar lasediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET;k)document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului denaştere a copilului, la sediul unităţii sanitare în cadrul căreia s-a realizat procedura FIV/ET, întermen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document;l)opis al documentelor dosarului cu precizarea numărului de pagini aferent fiecărui document înparte.(2) Depunerea dosarelor pentru solicitarea includerii în subprogramul FIV/ET la sediul unităţilorsanitare care derulează subprogramul se realizează începând cu data de 15 iunie 2011.(3) Unităţile sanitare care derulează subprogramul FIV/ET înregistrează dosarul în evidenţaproprie, îl codifică prin atribuirea unui cod în format PNFIV-X/Y- NP1/NP2 şi realizează o copiea acestuia cu anonimizarea datelor cu caracter personal din cuprinsul documentelor dosarului.(4) Codul prevăzut la art. (3) are următoarea semnificaţie:- acronimul PNFIV/ET semnifică subprogramul FIV/ET;- X este numărul de înregistrare al dosarului;- Y este data înregistrării dosarului în forma ZZ.LL.AAAA;- NP1 sunt iniţialele numelui şi prenumelui bărbatului;- NP2 sunt iniţialele numelui şi prenumelui femeii.(5) În înţelesul prezentului ordin, prin date cu caracter personal se înţeleg toate datele care permitidentificarea membrilor cuplului solicitant.(6) Unităţile sanitare care derulează subprogramul FIV/ET transmit Registraturii din cadrulMinisterului Sănătăţii copia dosarului cu datele cu caracter personal anonimizate, însoţită deadresa-tip de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele normemetodologice.Art. 11Dosarele pentru solicitarea includerii cuplurilor în subprogramul FIV/ET transmise de unităţilesanitare care derulează subprogramul se înregistrează la Registratura Ministerului Sănătăţii, înordinea cronologică a datei de intrare în instituţie.Art. 12(1) Decizia includerii cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET este adoptată dupăexaminarea dosarelor înregistrate în cursul unei luni calendaristice de către o comisie aMinisterului Sănătăţii, formată din: a) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; b) 2 medici de specialitate obstetrică-ginecologie care nu sunt implicaţi în realizareaprocedurilor de FIV/ET, propuşi de către Comisia de specialitate obstetrică-ginecologie aMinisterului Sănătăţii; c) un medic de specialitate urologie, propus de către Comisia de specialitate urologie aMinisterului Sănătăţii; d) un reprezentant al sectorului nonguvernamental, cu activitate în domeniul reproduceriiumane asistate medical.(2) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministruluisănătăţii.
 6. 6. (3) Preşedintele comisiei prevăzute la alin. (1) va fi ales de către majoritatea membrilor prin votiar secretariatul comisiei va asigurat prin grija Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului"Prof. Dr. Alfred Rusescu".(4) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să se întrunească în primele 5 zile lucrătoare alefiecărei luni, în vederea analizării dosarelor transmise în condiţiile prezentului ordin.(5) La finalul fiecărei întâlniri, ca urmare a analizei dosarelor depuse, comisia prevăzută la alin.(1) are obligaţia să întocmească un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 laprezentele norme metodologice, care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.(6) Comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute în prezentulordin, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor la registratura Ministerului Sănătăţii şi înlimita fondurilor stabilite lunar cu această destinaţie.(7) În cazul în care solicitările de includere în subprogramul de FIV/ET depăşesc fondurilestabilite lunar cu această destinaţie, comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţiiîntocmeşte o listă de aşteptare, anexă la procesul-verbal prevăzut la alin. (5).(8) În cazul dosarelor care nu sunt aprobate, comisia are obligaţia de a motiva respingereaacestora.(9) Deciziile comisiei cu privire la aprobarea sau neaprobarea dosarelor pentru solicitareaincluderii în subprogramul FIV/ET şi informaţii privind situaţia dosarelor incluse în lista deaşteptare, se transmit unităţilor sanitare care derulează subprogramul, precum şi Serviciuluiprograme de sănătate, prin grija secretariatului comisiei, în termen de maximum 5 zile de la dataîntocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. (5); modelul adresei prin care se realizeazăcomunicarea deciziei comisiei este prevăzut în anexa 4 la prezentele norme metodologice.(10) Sumele necesare pentru funcţionarea secretariatului comisiei prevăzută la alin. (1) suntcuprinse în fondurile alocate subprogramului FIV/ET, la titlul 51 "Transferuri între unităţi aleadministraţiei publice".Art. 13(1) După primirea comunicării deciziei privind aprobarea sau neaprobarea dosarelor pentrusolicitarea includerii în subprogramul FIV/ET, unitatea sanitară care derulează subprogramulFIV/ET informează în scris cuplul solicitant asupra deciziei comisiei.(2) În situaţia aprobării dosarelor, unitatea sanitară realizează programarea cuplului în vederearealizării procedurii de FIV/ET.(3) În termen de maximum 5 zile de la finalizarea activităţilor specifice prevăzute la art. 5 lit. a) –d), unitatea sanitară transmite Ministerului Sănătăţii copia dosarului prevăzut la art. 10, fărăanonimizarea datelor cu caracter personal, însoţită de documente medicale care să atesteefectuarea procedurii, precum şi de o declaraţie pe proprie răspundere a cuplului din care sărezulte că acesta a fost beneficiarul unei proceduri FIV/ET în cadrul subprogramului şi nu a plătitcoplată pentru realizarea acesteia.(4) În termen de maximum 5 zile de la finalizarea activităţii de monitorizare a evoluţiei cazuluiconform prevederilor art. 5 lit. e), unitatea sanitară transmite Ministerului Sănătăţii documentemedicale din cuprinsul cărora să rezulte realizarea acestei activităţi specifice. Documentelemedicale vor include şi un buletin al unei ecografii efectuată în săptămâna a 13-a de sarcină,însoţit de fotografia aferentă pe care să fie înscris numele beneficiarei. Documentele vor aveaanexată o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că pentru realizarea în cadrulsubprogramului a activităţii specifice prevăzută la art. 5 lit. e) nu a fost percepută coplată.(5) În situaţia în care procedura FIV/ET realizată în cadrul subprogramului se finalizează cusarcină urmată de naştere, unitatea sanitară transmite Registaturii din cadrul Ministerului
 7. 7. Sănătăţii, copia certificatului de naştere, în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuidocument.Art. 14Pe perioada derulării multianuale a subprogramului fiecare cuplu selectat în baza criteriilorprevăzute la art. 2 beneficiază de o singură procedură de FIV/ET a cărei contravaloare sefinanţează din bugetul Ministerului Sănătăţii.Art. 15Indicatorii specifici de evaluare ai subprogramului sunt următorii:a) Indicatori fizici:număr cupluri sterile beneficiare de proceduri FIV/ET: 800;b) Indicatori de eficienţă:cost mediu / procedură FIV/ET: 4.920 lei;cost mediu / monitorizarea evoluţiei cazului până în săptămâna a 13-a de sarcină şi confirmareafinalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere: 1.230 lei.c) Indicatori de rezultat:rată de succes a procedurilor de FIV/ET de minimum 20%.Art. 16Pentru asigurarea transparenţei în derularea subprogramului FIV/ET Ministerul Sănătăţii va afişape site – ul instituţiei datele statistice realizate în cadrul subprogramului, conform modeluluiprevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.Art. 17Prevederile Capitolului I ,,Cadrul general de realizare al programelor naţionale de sănătate’’ dinSecţiunea A ,,Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţatedin bugetul Ministerului Sănătăţii’’ a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale desănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedinteluiCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1591/1110/2010, cu modificările şi completărileulterioare sunt aplicabile şi subprogramului FIV/ET, în măsura în care acestea nu sunt contrareprezentelor norme metodologice.Art. 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa nr. 1 la normele metodologice CONTRACTpentru desfăşurarea activităţilor specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET finanţat din
 8. 8. bugetul Ministerului Sănătăţii nr. ............ din ..................... I. Părţile contractante1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .................../Municipiului Bucureşti, cu sediul înmunicipiul/oraşul ..................................., str. ........................ nr. ......, judeţul/sectorul ..................,telefon/fax ........................, reprezentată prin director executiv ...................................., şi2. Unitatea sanitară ........................................., cu sediul în ................................,str. ............................ nr. ......., telefon ......................., fax ......................, reprezentatăprin ................................., având Actul de înfiinţare/organizare nr. ...................., în concordanţăcu tipurile de activităţi pe care le desfăşoară .................., acreditată pentru realizarea activităţii deutilizator de ţesuturi şi celule prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. .................../.............,Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ................, codul fiscal .................... şi contulnr. ..................... deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. .......................... deschis laBanca .................................., Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atâtpentru unitatea sanitară, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, nr. ........................... . II. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea activităţilor specifice prevăzuteîn subprogramul FIV/ET, finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, după cum urmează:a)prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară;b)recoltarea spermei şi procesarea acesteia;c)inseminarea ovocitelor;d) transferul embrionar;e)monitorizarea evoluţiei cazului până în săptămâna a 13-a de sarcină inclusiv.Art. 2. - Desfăşurarea activităţilor specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET prevăzute la art.1 pentru cuplurile incluse în subprogram, se realizează de către următorii medici: 1. .........................................................................................; 2. .........................................................................................; 3. .......................................................................................... III. Durata contractuluiArt. 3 - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012.Art. 4 - Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional, cu acordul părţilor, însituaţia prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 1388/2010 pentru privindaprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare. IV. Obligaţiile părţilorArt. 5 - (1) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoareleobligaţii:a) să încheie contracte numai cu unităţile sanitare incluse în lista unităţilor sanitare care deruleazăsubprogramul de FIV/ET, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii;b) să asigure fondurile necesare pentru derularea subprogramului FIV/ET în cadrul bugetuluiaprobat cu această destinaţie;c) să deconteze lunar, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depuneriidocumentelor justificative, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, contravaloarea
 9. 9. facturii, pentru activităţile specifice contractate, realizate în baza deciziei Comisiei MinisteruluiSănătăţii şi raportate în cadrul subprogramului FIV/ET;e) să gestioneze eficient mijloacele materiale şi băneşti;d) să verifice actele de evidenţă financiar-contabilă ale activităţilor specifice realizate conformcontractelor şi documentele justificative privind sumele decontate în cadrul subprogramului FIV/ET.e) să verifice organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor subprogramului FIV/ET, pe bazacodului numeric personal de către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul;f) să asigure analiza şi monitorizarea modului de derulare a subprogramului FIV/ET la nivelulunităţii sanitare prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi şi transmişi de aceasta;g) să verifice respectarea de către unităţile sanitare a prevederilor legale referitoare la protecţiapersoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.(2) Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la alin.(1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.Art. 6 - (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET finanţatdin bugetul Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare au următoarele obligaţii:a) să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul subprogramul FIV/ET, înconcordanţă cu actele normative în vigoare;b) să asigure realizarea procedurilor FIV/ET în condiţii de siguranţă şi calitate a actului medical,conform reglementărilor în vigoare;c) să informeze beneficiarii cu privire la obligaţiile unităţii sanitare în cadrul subprogramuluiFIV/ET şi ale beneficiarilor referitoare la actul medical;d) să efectueze procedurile FIV/ET numai după primirea deciziilor emise de ComisiaMinisterului Sănătăţii privind includerea cuplurilor în subprogram;e) să organizeze evidenţa beneficiarilor subprogramului FIV/ET prin înregistrarea la nivel depacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal,diagnosticul specific, medicul curant (cod parafă), activităţile specifice realizate, cantitatea şivaloarea de decontat;f) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la beneficiari, precum şiintimitatea şi demnitatea acestora;g) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cuprivire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;h) să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate,emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cuCaracter Personal;i) să factureze lunar, în vederea decontării de către direcţia de sănătate publică, activitatearealizată conform contractului; factura este însoţită de documentele justificative privindactivităţile realizate;j) să transmită direcţiei de sănătate publică, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie,raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 5 zilelucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzândindicatorii fizici şi de eficienţă, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi în cadrulsubprogramului FIV/ET, răspunzând de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate;k) să transmită lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării activităţilor specifice efectuateconform contractului, copii ale comunicării deciziilor emise de Comisia Ministerului Sănătăţiiprivind includerea cuplului în subprogram, precum şi un borderou centralizator cuprinzând
 10. 10. evidenţa activităţilor specifice realizate; copiile comunicărilor deciziilor şi borderoul centralizatorsunt documente justificative care însoţesc factura;l) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte datereferitoare la subprogramul FIV/ET pe care îl derulează şi să răspundă de exactitatea şi realitateadatelor raportate;m) să transmită trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcţieide sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti precum şi coordonatorului tehnic naţionalraportul de activitate întocmit de coordonatorul subprogramului din cadrul unităţii sanitare, înconformitate cu prevederile legale în vigoare;n) să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiuluiBucureştio) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de subprogramulFIV/ET pe care îl derulează, conform prevederilor legale în vigoare;p) să anunţe direcţia de sănătate publică despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au statla baza încheierii contractului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în subprogramul FIV/ETfinanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii în termen de maximum 5 zile calendaristice de la dataproducerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulăriicontractului;r) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada asigurării de răspunderecivilă în domeniul medical pentru unitatea sanitară, dovada asigurării de răspundere civilă îndomeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare;(2) Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatoriceale acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţii programelor naţionale desănătate, în limitele competenţelor, potrivit legii. V. Modalitatea de platăArt. 7. - Modalitatea de plată în cadrul subprogramului FIV/ET este tariful / activităţi specifice însumă de de 6.150 lei, detaliat după cum urmează:- 4.920 lei după realizarea activităţilor specifice prevăzute la art. 1, lit. a) – d);- 1.230 lei după realizarea activităţii specifice prevăzută la lit. e) şi confirmarea finalizăriiprocedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere.conform prevederilor Ordinul ministrului sănătăţii nr. ......./2011 pentru aprobarea Normelormetodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului defertilizare in vitro şi embriotransfer. VI. Valoarea contractuluiArt. 8. - Valoarea contractului în anul 2011 este de .................................................... lei: Tarif/activităţi Număr deNr. Activităţi specifice contractate în subprogramul FIV/ET specifice activităţi Total leicrt. (lei) specifice 0 1 2 3 4= 2 X 3 1 Activităţi specifice prevăzute la art. 1 lit. a)-d) 4.920 2 Activitate specifică prevăzută la art. 1 lit. e) 1.230Total X X
 11. 11. VII. Decontarea contravalorii activităţilor specifice prevăzute în subprogramul FIV/ETArt. 9. – (1) Decontarea contravalorii serviciilor realizate pentru desfăşurarea activităţilorprevăzute în subprogramul FIV/ET se realizează în limita sumelor disponibile cu aceastădestinaţie, în ordine cronologică, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la datadepunerii documentelor justificative pentru activităţile specifice realizate conform contractelorîncheiate;(2) În vederea decontării contravalorii activităţilor specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET,unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente: a) factura în reprezentând contravaloarea activităţilor specifice realizate în perioadapentru care se face raportarea; b) copii ale comunicării deciziilor emise de Comisia Ministerului Sănătăţii privindincluderea cuplului în subprogramul FIV/ET; c) borderou centralizator cuprinzând evidenţa activităţilor specifice realizate şi raportateîn cadrul subprogramului FIV/ET al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 care face parteintegrantă din prezentul contract.(3) Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelorraportate, prin semnătura reprezentanţilor legali ai unităţilor sanitare.(4) Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la alin. (2) atrage amânareadecontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Art. 10. - Direcţia de sănătate publică analizează indicatorii raportaţi şi decontează, în limitasumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 9, sumelefacturate de unitatea sanitară, pentru activităţile specifice realizate, pentru luna precedentă. VIII. Răspunderea contractualăArt. 11. - (1) Reprezentantul legal al unităţii sanitare incluse în subprogramul FIV/ET, răspundede îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la art. 6.(2) Efectuarea activităţilor specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET fără aprobarea ComisieiMinisterului Sănătăţii sau peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nuatrage nicio obligaţie din partea direcţiei de sănătate publică cu care s-a încheiat contractul. IX. Condiţii de reziliere şi încetare a contractuluiArt. 12 Contractul pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în subprogramul FIV/ET finanţatdin bugetul Ministerului Sănătăţii se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a direcţiei desănătate publică, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsurica urmare a constatării următoarelor situaţii:a) încetarea valabilităţii acreditării pentru activitatea de utilizator de ţesuturi şi celule saususpendarea, respectiv revocarea acesteia de către organele în drept ;b) încetarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar acesteia,respectiv expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele îndrept a acestora;c) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privindactivităţile specifice realizate conform prezentului contract, în vederea decontării de cătredirecţiile de sănătate a acestora, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unuitrimestru, respectiv 3 luni într-un an;
 12. 12. d) la a doua constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 6alin. (1) lit. b), f), p), precum şi a faptului că, activităţile specifice raportate conform contractuluiîn vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestora;Art. 13. – (1) Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare:a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a.1) unitatea sanitară îşi încetează activitatea; a.2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare aunităţii sanitare, după caz; a.3) încetarea definitivă a activităţii direcţiei de sănătate publică;b) din motive imputabile unităţii sanitare, în cazul în care direcţia de sănătate publică constatănerespectarea unei/unor obligaţii asumate de natură a prejudicia derularea contractului;c) acordul de voinţă al părţilor;d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau aldirecţiei de sănătate publică, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior dateide la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal;(2) În cazul în care contractul pentru pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în subprogramulFIV/ET finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii a încetat din motive imputabile unităţiisanitare, direcţiile de sănătate publică nu vor mai intra în relaţii contractuale cu unităţile sanitarerespective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetăriicontractului.Art. 14. - Prevederile art. 12 şi 13 nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadenteşi neonorate ale părţilor. X. Modificarea contractului Art. 15. - (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pedurata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în modcorespunzător.(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractuală poate fi majorată, în limitafondurilor aprobate.Art. 16. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractuluinu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuităprintr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului.Art. 17. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativaoricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilorde modificare cu cel puţin ...... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.Art. 18. - Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi. XI. Soluţionarea litigiilorArt. 19. - Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe caleamiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelorjudecătoreşti competente. XII. Corespondenţa Art. 20. - (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prinscrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
 13. 13. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în careintervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţicontractante schimbarea survenită. XIII. Forţa majorăArt. 21. - Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după datasemnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majorăşi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensulprezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.Art. 22. - Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de ladata apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.Art. 23. - Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şiîncetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilaltepărţi prin neanunţarea la termen.Art. 24. - În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contractse prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. XIV. Alte clauze.... Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentrufiecare parte şi se completează conform normelor legale în vigoare.Direcţia de Sănătate Publică a Unitatea sanitarăJudeţului ......................../ .............................Municipiului BucureştiDirector executiv, Reprezentant legal,................................... .............................Director adjunct executiv economic, ...................................Avizat AvizatBiroul/Compartimentul juridic, Biroul/Compartimentul juridic................................... .............................
 14. 14. Anexa nr. 1 la contract Unitatea sanitară..................................................................................... Adresa ................................................................................................... Nr. telefon/fax ........................................................................................ Reprezentantul legal al unităţii sanitare.................................................. Număr contract încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică ...................... BORDEROU CENTRALIZATOR PRIVIND ACTIVITĂŢILE REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI FIV/ET pentru luna ......... anul ........ CNP al Total Nr. / data Tarif /Nr.crt Codul beneficiarilor sumă de deciziei de Data activităţi . dosarului (bărbat / decontat aprobare (lei) femeie) (lei) A. Activităţi specifice prevăzute la art. 1 lit. a) – d) din contract 1. Prelevării ovocitelor Recoltării spermei 4.920 4.920 Inseminării ovocitelor Transferului embrionar 2. 3.Total X X X X X X A B. Activitatea prevăzută la art. 1 lit. e) şi confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere 1. Efectuării ecografiei fetale în săptămâna a 13-a de sarcină 1.230 1.230 Emiterii certificatului de naştere 2. 3.Total X X X X X X BTotal X X X X X XA+B Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor. Reprezentant legal, ............................................ (semnătura şi ştampila) Anexa nr. 2 la normele metodologice
 15. 15. Unitatea sanitară............................................................................................Adresa ..........................................................................................................Nr. telefon/fax ..............................................................................................Reprezentantul legal al unităţii sanitare........................................................Număr contract încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică ............................ Către MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Comisia de analiză a dosarelor pentru includerea cuplurilor solicitante însubprogramul FIV/ET Vă trimitem alăturat copia dosarului ...................................................................................., (codul dosarului)pentru analizarea acestuia în vederea includerii cuplului solicitant în subprogramul FIV/ET. Vă rugăm să ne comunicaţi decizia dumneavoastră la una din următoarele coordonate decontact:-adresa ................................................................................................................................ sau-fax nr. ....................................................................................................................................Reprezentant legal, Data............................................ ...............................(semnătura şi ştampila) Anexa nr. 3 la normele metodologice
 16. 16. PROCES-VERBAL Nr. .............. din data ..................... Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, numită prin Ordinul ministruluisănătăţii nr. ............... din ..................., a analizat următoarele dosare înregistrate la MinisterulSănătăţii pentru includerea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET: Eligibilitatea cuplului Număr / data pentru includerea în Decizia comisiei înregistrăriiNr. Unitatea Codul subprogramul FIV/ET dosarului lacrt. sanitară dosarului Dosar inclus Ministerul Nu Dosar Dosar Da în lista de Sănătăţii (se detaliază) aprobat neaprobat aşteptare 1. Preşedinte - secretar de stat ............................................................ ............................................................ (numele şi prenumele) (semnătura) 2. Membri ............................................................ ............................................................ (numele şi prenumele) (semnătura) ............................................................ ............................................................ (numele şi prenumele) (semnătura) ............................................................ ............................................................ (numele şi prenumele) (semnătura) ............................................................ ............................................................ (numele şi prenumele) (semnătura)3. Secretar ............................................................ ............................................................ (numele şi prenumele) (semnătura) Anexa nr. 4 la normele metodologice
 17. 17. Ministerul SănătăţiiStr. Cristian Popişteanu nr. 1-3, Sector 1, BucureştiNr. …………………………………………………Către Unitatea sanitară ……………………………………….. D-nului / d-nei …………………………………………. Ca răspuns la solicitarea Dvs. nr. …………………………, înregistrată la MinisterulSănătăţii cu nr. ………………………………. şi având în vedere Procesul verbal al Comisiei deanaliză a dosarelor pentru includerea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ETnr. ................................... vă aducem la cunoştinţă următoarele: În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. .................... privindaprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrulsubprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer, Comisia de analiză a dosarelor pentruincluderea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET a decis ................................................ (*)dosarului pentru includerea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET înregistrat subcodul ......................................... . Preşedinte ………………………………….. Secretar de stat(*) Se va menţiona aprobarea / includerea pe lista de aşteptare / neaprobarea, aşa cum aceasta este consemnată înProcesul verbal.În situaţia neaprobării dosarului pentru includerea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET unitatea sanitarăva fi înştiinţată asupra motivelor care au condus la această decizie.În situaţia includerii dosarului pe lista de aşteptare unitatea sanitară vă fi înştiinţată asupra numărului de ordineatribuit dosarului. Anexa nr. 5 la normele metodologice
 18. 18. DATE STATISTICE PRIVIND DERULAREA SUBPROGRAMULUI FIV/ET ÎN PERIOADA ………….. ANUL 2011 Unitatea sanitară1 Unitatea sanitară2 …. Unitatea sanitarănNumăr dosare depuse dincare:Număr dosare aprobateNumăr dosare neaprobateNumăr dosare înscrise pelista de aşteptareNumăr proceduri FIV/ETrealizate şi raportateNumăr cazuri monitorizatepână în săptămâna a 13-a desarcină, inclusiv, raportateNumăr sarcini finalizate cunaştere, raportate

×