Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EPAF Romania

54 views

Published on

https://www.eshre.eu/Home/Family-matters.aspx

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EPAF Romania

 1. 1. AUDITUL POLITICILOR CU PRIVIRE LA FERTILITATE ANALIZA A 9 STATE MEMBRE UE INTRODUCERE Acest raport oferă o imagine de ansamblu asupra situației și a politicilor în vigoare pentru combaterea infertilității pe un eșantion de nouă state membre ale Uniunii Europene, și anume: Republica Cehă, Franța, Germania, Italia, Polonia, România, Spania, Suedia și Regatul Unit. Infertilitatea este definită iș recunoscută de către Organiza ia Mondială aț Sănătă ii drept o afec iuneț ț medicală caracterizată prin lipsa ob inerii unei sarciniț după o perioada de 12 luni iș care, fără investiga ii sauț tratament, împiedică persoanele să devină părin i.ț Se estimează că una din aseș persoane din întreaga lume se confruntă cu o formă de infertilitate în timpul vie iiț reproductive. Numai în Uniunea Europeană, infertilitatea afectează aproximativ 25 de milioane de cetă eni.ț În timp ce reproducerea umană asistată medical (RUAM) oferă o gamă completă de tehnici pentru a ajuta cuplurile sau persoanele infertile, există diferen e enorme in termeni de accesibilitate între cele nouă ăriț ț examinate în raport. Tratamentele variază în complexitate, de la: inseminarea intrauterină (IIU) i fertilizarea in vitro (FIV) la diagnosticarea i screening-ul genetic deș ș preimplantare, la donarea de game i i embrioni i la mamă purtătoare.ț ș ș Din perspectivă demografică, UE per ansamblu se află într-o fază a declinului popula iei, ceea ce vine în sprijinul nevoii de politici publice careț abordează cre terea i sprijinirea familiilor.ș ș În acest scop, au fost prezentate date cu privire la Rata Totală a Fertilită iiț (RTF) în cadrul Tabelului 1. UE9 Vedere de ansamblu asupra Fertilită ii,ț Vârstei, Accesului, Tratamentelor i Finan ăriiș ț , i în Tabelul 2.ș UE28 Factori-cheie i dateș , în fiecare
 2. 2. c a p i t o l p e n t r u f i e c a r e s t a t p e n t r u a f a c i l i t a î n ț e l e g e r e a d e c ă t r e cititor. Rata totală a fertilită ii celor nouăț state membre ale UE incluse în acest raport indică scoruri între 1,32 (Spania iș Polonia) i 2,01ș (Fran a), comparativț cu media Uniunii Europene de 1,58. Prin acest obiectiv, auditul reune te fapteș esen iale cu privire laț problemele importante legate de sănătatea publică, variind de la: politicile cu privire la infertilitate, screening-ul iș diagnosticarea, disponibilitatea tratamentului iș activită ile deț sensibilizare specifice fiecărei ăriț examinate. În consecin ă, fiecareț capitol al unei ăriț include o scurtă trecere în revistă a situa iei urmate deț examinarea detaliată a ase domenii deș interes: 1) Fapte i cifreș cheie; 2) Politici cu privire la infertilitate; 3) Screening iș Diagnostic; 4) Tratamentul iș rambursarea / finan area de laț stat; 5) Activită ile deț sensibilizare 6) Perspectivele pentru viitor. Raportul are rolul de a contribui la o discu ie constructivăț i de a sus ine unș ț schimb foarte necesar între păr ileț interesate i factoriiș de decizie politică, cu scopul de a facilita progresul semnificativ pentru cetă enii Uniuniiț Europene. 7
 3. 3. AUDITUL POLITICILOR CU PRIVIRE LA FERTILITATE ANALIZA A 9 STATE MEMBRE UE REZULTATELE PRINCIPALE ALE RAPORTULUI PREZENȚA RIDICATĂ A INFERTILITĂȚII 25 milioane cetă eni UEț 1 din 6 cupluri la nivel mondial VARIAȚII SEMNIFICATIVE ÎN REGLEMENTAREA CU PRIVIRE LA DISPONIBILITATEA TRATAMENTULUI INFERTILITATEA REFLECTATĂ ÎN NUMERE Unul din ase cupluri din întreaga lume se confruntă cu o formă deș infertilitate. Estimările arată că peste 25 de milioane de cetă eni aiț Uniunii Europene sunt afecta i de infertilitate.ț Există o lipsă de date comparative actualizate privind rata de infertilitate în UE 28 i / sau în cele nouă ări din UE examinate.ș ț Calculul datelor identificate i reflectate în capitolele specifice aleș ărilor se bazează pe metodologii diferite i, prin urmare, nuț ș permit o compara ie corectă.ț Rata fertilită ii diferă semnificativ în cele nouă ări din UE examinate, înț ț Spania i Polonia - o rată de 1,32 în Marea Britanie - 1,81, Suediaș -1,88 i Fran a – o rată de 2,01. În cele nouă ări ale UE, cea maiș ț ț mare rată a fertilită ii rămâne sub rata de stabilizare (2,1 na teri viiț ș pe femeie) necesare pentru men inerea mărimii popula iei, potrivitț ț Eurostat. Consulta i Tabelul 2.ț Fapte i cifre cheie UE28ș pentru o imagine de ansamblu a tuturor statelor membre ale UE. CUNOȘTINȚE REFERITOARE LA SĂNĂTATE, STIGMATE ȘI TABUURI Informa iile i educa ia limitate privind infertilitatea sunt comune tuturorț ș ț ărilor examinate în acest studiu. Infertilitatea i protec ia fertilită iiț ș ț ț rămân subestimate i neîn elese. Campaniile de sensibilizare suntș ț conduse, în principal, de grupurile de pacien i i de organiza iileț ș ț profesionale din domeniul sănătă ii, cu o anumită implicare aț guvernului, a a cum este cazul în Germania, Fran a, Italia i Suedia.ș ț ș Stigmatul i tabu-urile cu privire la infertilitate rămân o problemăș considerabilă care trebuie abordată. Multe persoane găsesc dificilă discu ia despre infertilitate cu partenerul lor i / sau furnizorii deț ș servicii medicale din motive culturale sau din cauza percep iilorț dominante că este o condi ie socială, mai degrabă decât medicală.ț Stigmatul infertilită ii masculine a fost identificat într-un raport suedezț recent i un punct focal în campaniile de sensibilizare din Republicaș Cehă, Polonia, Spania i Marea Britanie.ș
 4. 4. AUDITUL POLITICILOR CU PRIVIRE LA FERTILITATE ANALIZA A 9 STATE MEMBRE UE LEGISLAȚIA REFERITOARE LA INFERTILITATE Toate cele nouă ări examinate au legisla ie care reglementeazăț ț reproducerea asistată din punct de vedere medical (RUAM), indiferent dacă este de sine stătătoare sau face parte din cadre legislative mai largi. Modificările i revizuirile din ultimii 30 de ani auș fost uneori înconjurate de dezbateri divizate (ca în cazul Italiei în 2004 sau al Poloniei în 2016). Aproape toate ările examinateț completează legisla ia cu norme profesionale.ț Criteriile de eligibilitate în accesul la tratament (de exemplu, orientarea sexuală, starea civilă, vârsta etc.), a a cum se subliniază în legisla iaș ț specifică ării, diferă, de asemenea, semnificativ în toate cele nouăț ări din UE chestionate. Accesul la RUAM de către femei singure iț ș cupluri de acela i sex este disponibil în prezent în Republica Cehă,ș Germania, Spania, Suedia, Marea Britanie (a se vedea tabelul 1). Privire de ansamblu UE9 asupra fertilită ii, vârstei, accesului,ț tratamentului i finan ării).ș ț Diferen ele de reglementare pot fi observate în ceea ce prive teț ș disponibilitatea tratamentului, în special în: selec ia embrionilor prinț diagnostic genetic preimplantator (DGP) i screening-ul genetic deș preimplantare (SGP), anonimatul donatorilor (de exemplu, pentru donare de game i i de embrioni) i mama purtătoare. În timp ceț ș ș Regatul Unit este singura ară în care mama purtătoare este permisăț explicit, vidurile legislative din Republica Cehă i România permitș practicarea acesteia (a se vedea tabelul 1. Privire de ansamblu UE9 asupra fertilită ii, vârstei, accesului, tratamentului i finan ării).ț ș ț Având în vedere cadrele juridice flexibile i asisten a medicală centratăș ț pe pacien i i siguran a clinică, i pe baza probelor, Republicaț ș ț ș Cehă i Spania se numără printre cele mai mari furnizoare dinș Europa în ceea ce prive te tratamentul infertilită ii acordat străinilor.ș ț TRATAMENT: ACCES ȘI RAMBURSARE / FINANȚARE Op iunile disponibile pentru tratamente variază în cele nouă ări din UE.ț ț Republica Cehă i Regatul Unit au cel mai mare număr de op iuniș ț disponibile, urmate de Spania, unde, cu excep ia mamei purtătoare,ț toate op iunile de tratament sunt posibile. Este important de observatț că, în timp ce tratamentele sunt disponibile, există reguli, condi ii iț ș structuri care pot face ca disponibilitatea tratamentului să fie mai restrictivă (de exemplu, înghe area embrionilor în Germania).ț În toate cele nouă ări ale UE se recomandă consilierea psihologică.ț Cu toate acestea, grupurile de pacien i identifică o nevoie comunăț de consiliere psihologică nu numai înainte de tratament, dar i înș timpul i după tratament.ș RAMBURSARE / FINANȚARE DE LA STAT O varietate de factori biologici determină eligibilitatea individului pentru rambursarea tratamentului / finan area de la stat, vârsta fiind unț criteriu comun în toate ările incluse în studiu. Pe lângă faptul căț Polonia i-a încetat finan area de la stat pentru tratamentul infertilită iiș ț ț în iunie 2016, femeile cu vârsta peste 40 de ani în majoritatea celorlalte ări, 43 în Fran a, nu sunt eligibile pentru rambursareaț ț tratamentului / finan are de la stat.ț În Italia i Spania, este necesar să se ob ină un certificat medical careș ț să confirme un diagnostic de infertilitate pentru a putea beneficia de tratament IUI i FIV finan at de stat.ș ț Fertilizarea in vitro rămâne principala op iune de tratament pentruț furnizori, însă este rambursată la diferite niveluri i sub diferite criteriiș de către fiecare ară. Mama purtătoare, donarea de game i iț ț ș donarea de embrioni rămân subiecte care suscită interes în dezbaterea publică. Varia ia intraregională semnificativă în reproducerea umană asistatăț medical finan ată de stat poate fi întâlnită în Regatul Unit, Italia, Spaniaț i, într-o anumită măsură, în Germania. În Suedia i Marea Britanie,ș ș varia iile intraregionale au fost observate mai ales în ceea ce prive teț ș durata de a teptare i disponibilitatea consilierii psihologice.ș ș Priorită ile politice i atitudinile publice determină, de asemenea, domeniulț ș de aplicare i disponibilitatea tratamentelor finan ate din fonduri publiceș ț în ările analizate. Nivelurile de finan are / de rambursare fonduri deț ț către stat i criteriile de includere în sistemele de rambursare (deș exemplu, starea civilă sau orientarea sexuală) diferă semnificativ i înș rândul celor nouă ări examinate.ț 9
 5. 5. AUDITUL POLITICILOR CU PRIVIRE LA FERTILITATE ANALIZA A 9 STATE MEMBRE UE INFORMAȚII GENERALE Rata fertilității în România este de 1,52 (față de 1,58 din media UE). România are un "Program național pentru fertilizarea in vitro (FIV) și transfer embrionar", care oferă finanțare parțială unor cupluri supuse procedurii FIV. Cu toate acestea, programul nu acoperă procedurile de screening sau medicamentele care să stimuleze fertilitatea în timpul tratamentului. În lipsa unei campanii de sensibilizare sau de educație finanțată de stat, înțelegerea subiectului rămâne nesatisfăcătoare în rândul publicului larg. Cu toate acestea, atât asociația pacienților cât și cele din domeniul asistenței medicale sunt active în sensibilizarea opiniei publice. Asociația pacienților SOS Infertilitatea organizează o Săptămână Națională de Conștientizare a Infertilității, iar Asociația Embriologilor AER organizează Ziua Națională a Infertilității. Accesibilitatea este un factor care limitează accesul la tratament, deoarece pacienții trebuie să finanțeze în mod independent multe dintre costuri. Criteriile de eligibilitate restricționează accesul la programul național de rambursare, în vederea maximizării rezultatelor în raport cu bugetul alocat. Deși nu există indicii privind o strategie cu privire la infertilitate în viitor, schimbul de scrisori dintre SOS Infertilitatea și Ministerul Sănătății oferă o perspectivă optimistă, deoarece acestea sunt aliniate în obiectivul lor de a crește numărul de tratamente oferite. Aceste schimbări potențiale au fost, de asemenea, susținute de către Asociația Embriologilor AER și alte asociații profesionale din domeniul sănătății, împreună cu Agenția Națională pentru Transplant. În ansamblu, în anul 2016 existau 22 de centre RUAM acreditate, dintre care 13 care oferă proceduri FIV finanțate de stat. Tabelul 1. DATE ȘI CIFRE CHEIE RATA TOTALĂ A FERTILITĂȚII (RTF) RATA INFERTILITĂȚII MEDIA DE VÂRSTĂ A FEMEII LA PRIMUL COPIL RATA DE SUCCES PENTRU TRATAMENTUL FERTILITĂȚII RAMBURSAREA / FINANȚARE DE LA STAT CAMPANII / INIȚIATIVE DE INFORMARE +1,52 Infertilitate primară 1,6% Infertilitate secundară 15,9% 29,9 ani Rata de succes de 41,33% (din programul de fertilizare in vitro, de la pacien ii de sexț feminin sub 40 de ani, cu AMH> 1). Aceasta nu este rata medie de succes la nivel na ional,ț ci rata de succes a sarcinii FIV din programul rambursat (din 251 de cicluri, au fost înregistrate 103 sarcini chimice - datele referitoare la sarcini clinice nu au fost raportate). Finan area de la stat este limitată la 6.188 RON (aproximativ 1.375 EUR) pe cuplu, cu unț total de 760 de cupluri în 2016 Campaniile asociației de pacienți: De la înfiin area în 2008, Asocia ia SOS Infertilitatea a organizat activită i de sus inere,ț ț ț ț printre care: Săptămâna Na ională de Con tientizare a Fenomenuluiț ș Infertilită iiț (începand cu 2012) ONGFest – participare la festivalul anual dedicat ONG-urilor (din 2010) O platformă online (blog, forum, newsletter) i o prezen ă activă pe re elele socialeș ț ț Articole de presă i interviuri TV.ș Campaniile profesioni tilor din domeniul sănătă ii:ș ț Asocia ia Embriologilor AER organizează anual Ziua Na ională a Infertilită ii, simpozioaneț ț ț tiin ifice, implicarea pe re elele sociale pentru pacien i i publicul largș ț ț ț ș Societatea Română de Medicină Reproductivă oferă materiale educa ionale despreț infertilitate masculină i femininăș Societatea Română pentru Fertilitate i Reproducere Asistată desfă oară mai multeș ș programe de educa ie pentru fertilitateț
 6. 6. AUDITUL POLITICILOR CU PRIVIRE LA FERTILITATE ANALIZA A 9 STATE MEMBRE UE POLITICI CU PRIVIRE LA FERTILITATE Rata fertilită ii în România este de 1,52ț (fa ă de 1,58 media din UE).ț Infertilitatea nu este un subiect cheie al politicilor de sănătate i rămâne absentă dinș alte cadre de politici conexe, cum ar fi politicile demografice sau de ocupare a for ei de muncă.ț Nu există o lege specifică care să reglementeze reproducerea umană asistată medical (RUAM) în România, în ciuda a ase tentative de reglementare din 2004 deș către parlamentarii na ionali. În anul 2009, oț întrebare adresată în scris Comisiei Europene a avansat necesitatea unui cadru legislativ la nivel na ional, indicând unț interes politic în rândul deputa ilor europeniț români. Un proiect legislativ este în prezent în discu ie.ț În prezent, RUAM este reglementată de legisla ia cadru generală privindț politicile din domeniul sănătă ii i uneleț ș aspecte ale RUAM sunt introduse în cadrul legisla iei privind transplantul.ț Din anul 2017, date referitoare la reproducerea umană fac parte din registrul online de transplant. Donarea de game i, dubla donare deț game i i donarea de embrioni nu suntț ș reglementate în România. “Planul de Ac iuneț Strategia pentru Sănătate la nivel Na ionalț 2014-2020” men ionează necesitateaț existen ei a cel pu in unui medic generalistț ț cu pregătire specializată pentru a oferi consiliere în sănătatea reproducerii sau în planificarea familială. Această prioritate guvernamentală face parte din obiectivul de a spori accesul la servicii integrate de planificare familială / sănătate reproductivă. ”Programul na ional pentru organe umane,ț esuturi i transplanturi de celule" includeț ș ”Subprogramul pentru Fertilizarea în Vitro (FIV) i transferul embrionar", careș prevede norme privind finan area par ialăț ț a tratamentelor FIV. Aceste progrese au fost în mare măsură posibile ca urmare a eforturilor asocia iei pacien ilor i aț ț ș asisten ei profesioni tilor din domeniulț ș sănătă ii.ț Obiectivul programului FIV a fost "cre terea numărului de proceduri de FIVș cu 10% fa ă de anii anteriori i cre tereaț ș ș numărului de na teri rezultate din aceastăș procedură". Programul na ional a fostț implementat pentru prima dată între 2011- 2012, având ca rezultat mai mult de 300 de na teri vii. Ulterior, între 2013-2014,ș programul a fost suspendat din motive politice i apoi reintrodus de Ministerulș Sănătă ii din România în 2015.ț Susținerea pacientului este un element cheie al unui sistem de sănătate centrat pe pacient. Credem în cele cinci principii ale acestei Susțineri : Educație, Expertiză, Egalitate, Experiență și Angajament. Asociația pacienților SOS Infertilitatea, România Februarie 2017 Cadrul juridic românesc nu face distinc ii (deț exemplu, starea civilă sau orientarea sexuală) referitor la accesu la tratamentele RUAM. Acest aspect se poate datora absen ei legisla iei înț ț domeniu. Importul de embrioni nu este autorizat, iar importul i exportul de celule deș reproducere necesită o autorizare specială din partea autorită ii competente.ț
 7. 7. Este necesar ca unii ginecologi și medici generaliști să fie formați pentru a recunoaște problema infertilității. Acest lucru i-ar ajuta să știe ce investigații să recomande – uneori, în cazul femeilor pot trece mai mulți ani de la începerea investigatiilor, doar pentru a descoperi apoi că de fapt partenerul masculin este cel care are problema de fertilitate.” Asociația pacienților SOS Infertilitatea, România Iulie 2016 DIAGNOSTIC și INVESTIGAȚII Există condi ii obligatorii i stricte pe care oț ș clinică trebuie să le îndeplinească pentru a ob ine licen a de la autoritatea competentă.ț ț În plus, fiecare clinică RUAM are proceduri iș instruc iuni standard de operare.ț Normele pentru laboratoarele de embriologie sunt în prezent subdezvoltate i se preconizează căș vor fi disponibile în 2017. Metodele de screening nu sunt acoperite de programul na ional de rambursare, limitândț accesul la tratament în func ie deț capacitatea pacientului de a plăti. Accesul la tratamente pentru infertilitate rămâne scăzut din cauza lipsei de disponibilitate a informa iei. Mediciiț generali ti i/sau ginecologii sunt, de obicei,ș ș primul punct de contact pentru pacien ii careț se confruntă cu dificultă i de concepere.ț Numărul de trimiteri la specialistii in infertilitate de către medicii generali ti sauș medicii de familie este scăzut. TRATAMENTUL ȘI RAMBURSAREA / FINANȚAREA DE LA STAT Inseminarea intrauterină (IIU), fertilizarea in vitro (FIV), injec ia intracitoplasmică aț spermei (ICSI), înghe area embrionilor,ț transferul de embrioni congelati (TEC), diagnosticul genetic pre-implantare (DGP), screening-ul genetic pre-implantare (SGP), donarea de game i i mama purtătoare suntț ș principalele tratamente disponibile în România. FIV i transferul embrionar rămân singureleș op iuni de tratament finan ate par ial înț ț ț România, în cadrul Programului Na ional.ț Finan area din Programul Na ional aț ț acoperit 761 de proceduri de FIV între 2015 i 2016.ș Suma maximă a cheltuielilor de tratament acoperite este de 6.188 RON per cuplu (aproximativ 1.375 EUR). Pentru a fi acceptate în Programul Na ional,ț cuplurile trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate (de exemplu, o recomandare medicală de FIV, de a fi asigurate de sistemul na ional de sănătate,ț să fie vorba de o femeie cu vârsta cuprisă între 24 i 40 de ani, cu un indice de masăș corporală între 20 i 25, o rezervă ovarianăș de AMH > 1,1 ng / ml, să de inăț documenta ia necesară, rezultateleț examinării, documentele juridice, certificatele respective i dosarele medicale etc.).ș Programul acoperă doar o parte din costurile unei proceduri de FIV per cuplu, investiga iile medicale necesareț i medicamentele nu sunt incluse. Unș cuplu acceptat în Subprogram este finan at pentru anumite proceduri dinț FIV, cum ar fi: recoltarea ovocitelor, prelucrarea spermatozoizilor, inseminarea ovocitelor, transferul embrionar i monitorizarea evolu ieiș ț sarcinilor, finan area fiind de aprox.ț 1.375 EUR. În prezent, Ministerul Sănătă ii aț aprobat o listă a 13 clinici RUAM (11 private i 2 clinici publice)ș în vederea implementării programului cu finan are de la stat pentru procedurile FIV.ț Deoarece fiecare clinică are propriul comitet intern care examinează i aprobă cererile,ș cuplurile trebuie să fie . .
 8. 8. . supuse unei evaluări extinse pentru a fi acceptate în Subprogram i să ob ină aprobarea pentruș ț finan area par ială de către Ministerul Sănătă ii.ț ț ț Este obligatoriu să se efectueze o evaluare psihologică înainte de tratamentul RUAM. În timpul i după procedura, terapia psihologică nuș este obligatorie, dar se recomandă. În ceea ce prive te donarea, este obligatoriu să se ob inăș ț aprobarea psihologului. ONG-urile oferă, de asemenea, programe de sprijin psihologic i deș orientare. Procedurile FIV realizate prin acest Subprogram au avut o rată de succes de 103 sarcini chimice din 251 de proceduri (rata de succes de 41.33%). Tabelul 2. Op iunile de tratamentț Disponibil în România În absen a legisla iei RUAM i fără restric iiț ț ș ț explicite, tratamentele de mai jos sunt disponibile în teorie. • Inseminarea intrauterină (IIU) • Fertilizarea in vitro (FIV) • Injec ie Intracitoplasmatică cu spermăț (ICSI) • C ongelarea de game i, embrioni, transferul deț embrioni congela i (TEC)ț • D iagnosticul genetic preimplantare (PGD) • Screening genetic de preimplantare (PGS) • Aspira ie de spermă epidermicăț microchirurgicală (MESA), extrac iaț testiculară a spermatozoizilor (TESE) • Donarea de game i (inclusiv dublaț donare de game i) i donarea de embrioniț ș România are nevoie de o politică publică coerentă pentru a susține financiar cuplurile care doresc să aibă un copil. Asociația pacienților SOS Infertilitatea, România Iulie 2016 ACTIVITĂȚI DE CONȘTIENTIZARE Nu există nicio campanie de con tientizare cuș privire la infertilitate finan ată de către statulț român. Ca rezultat, asocia ia de pacien i militeazăț ț pentru mai multă ac iune, atât la nivel na ional, câtț ț i la nivel european, pentru a cre te gradul deș ș con tientizare privind problemele de infertilitate.ș Atât pacien ii, cât i personalul medical sunt activiț ș în scopul de a atrage aten ia asupra necesită iiț ț îmbunătă irii accesului la tratamente de fertilitateț i a unei strategii na ionale pentru fertilitate.ș ț Asocia ia pacien ilor, SOS Infertilitatea, aț ț organizat anual Săptămâna Na ională deț Con tientizare a Fenomenului Medical i Social alș ș Infertilită ii, începând cu 2012. Din 2016, aceastaț a fost integrată în European Fertility Week. În 2016, campania de con tientizare a avut loc întreș 31 octombrie i 6 noiembrie.ș Organizațiile guvernamentale și neguvernamentale la nivel național și european trebuie să colaboreze pentru a aborda lacunele în înțelegerea infertilității, atât feminine cât și masculine, și pentru a crește șansele de prevenire. Parteneri importanți în aceste eforturi ar trebui să fie comunitatea științifică, profesioniștii din domeniul sănătății, furnizorii de asigurări, industria, organizațiile non-profit și organizațiile care reprezintă persoanele care se luptă cu infertilitatea. Reprezentantul ESHRE în România, Iulie 2016 AUDITUL POLITICILOR CU PRIVIRE LA FERTILITATE ANALIZA A 9 STATE MEMBRE UE Medicii i speciali tii în fertilitate au organizatș ș activită i similare. Asociatia Embriologilor AER,ț Societatea Română de Medicină Reproductivă i Societatea Română pentru Fertilitate iș ș Reproducere Asistată, organizează anual o Zi Na ională a Infertilită ii, în plus fa ă deț ț ț implicarea obi nuită pe re elele sociale, laș ț simpozioane tiin ifice i în videoclipuriș ț ș educa ionale. Mai mult decât atât, existăț nevoia de campanii de informare i educare înș coli i universită i, precum i activită i careș ș ț ș ț vizează informarea persoanelor care doresc să amâne concep ia.ț PROIEC II PENTRUȚ VIITOR Proiectul de lege RUAM este în prezent în discu ie i rămâne de văzut dacă va fiț ș adoptat în 2017. Au existat alte aseș încercări e uate de a adopta o astfel deș legisla ie în trecut.ț În prezent, există dovezi puternice de sus inere a continuăriiț Subprogramului FIV în 2017, în ciuda incertitudinii din jurul alocării bugetare. Un schimb de scrisori între SOS Infertilitatea i Ministerulș Sănătă ii semnalează pa i pozitiviț ș spre cre terea numărului deș tratamentele de infertilitate oferite. SOS Infertilitatea, Asocia ia Embriologilorț AER i alte asocia ii profesionale dinș ț domeniul sănătă ii împreună cu Agen iaț ț Na ională pentru Transplant sus in iț ț ș promovează cre tereanumărului deș proceduri de reproducere umană asistată medical.
 9. 9. AUDITUL POLITICILOR CU PRIVIRE LA FERTILITATE ANALIZA A 9 STATE MEMBRE UE ANEXA Glosar Infertilitatea Infertilitatea este o afec iune a sistemului reproductiv definită prin e ecul de a ob ine o sarcină clinicăț ș ț după 12 luni sau mai mult de contact sexual neprotejat. Organiza ia Mondială a Sanatatii (OMS)ț Link: http://www.OMS.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/. Infertilitatea primară „Când o femeie nu poate purta niciodată un copil, fie din cauza incapacită ii de a rămâne gravidă, fie aț incapacită ii de a purta o sarcină până la na terea unui făt viu, ea ar trebui clasificată ca avândț ș infertilitate primară. Astfel, femeile care trec printr-un avort spontan, sau a căror sarcină are ca rezultat un copil născut mort, fără a na te vreodată un făt viu, ar prezenta infertilitate primară".ș OMS, Link: http://www.OMS.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/. Infertilitate secundară „În cazul în care o femeie nu poate aduce pe lume un copil, fie din cauza incapacită ii de a rămâne gravidă, fie aț incapacită ii de a duce o sarcină până la na terea unui făt viu, fie după o sarcină anterioară sau având capacitateț ș anterioară de a purta o sarcină până la na terea unui făt viu, aceasta ar fi clasificată ca având infertilitateș secundară. Astfel, femeile care în mod repetat suferă avorturi spontane sau a căror sarcină are ca rezultat na terea unui făt mort după o sarcină anterioară viabilă sau având capacitate de a face acest lucru, i apoi nu maiș ș sunt în măsură să ducă o sarcină care să rezulte în na terea unui făt viu, ar prezenta infertilitate secundară".ș OMS, Link: http://www.OMS.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/. Rata Totală a Fertilității „Numărul mediu de copii care s-ar fi născut unei femei în timpul vie ii, în cazul în care aceasta ar fi petrecutț perioada fertilă în conformitate cu ratele de fertilitate specifice vârstei, care au fost măsurate într-un anumit an". Eurostat, Link: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Fertility. Vârsta medie a femeilor la naștere „Vârsta medie a femeilor când se nasc copiii lor". Eurostat, Link: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tps00017. Rambursare Folosim termenul rambursare pentru a în elege acoperirea globală a serviciului medical oferit. Prin urmare,ț termenul rambursare este mai cuprinzător decât plă ile din buzunar care sunt returnate beneficiarului.ț Finanțarea de la stat Folosim termenul de finan are de stat pentru a face referin ă la cazuri specifice în care statul finan eazăț ț ț servicii medicale.
 10. 10. AUDITUL POLITICILOR CU PRIVIRE LA FERTILITATE ANALIZA A 9 STATE MEMBRE UE ANEXA Glosar Infertilitatea Infertilitatea este o afec iune a sistemului reproductiv definită prin e ecul de a ob ine o sarcină clinicăț ș ț după 12 luni sau mai mult de contact sexual neprotejat. Organiza ia Mondială a Sanatatii (OMS)ț Link: http://www.OMS.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/. Infertilitatea primară „Când o femeie nu poate purta niciodată un copil, fie din cauza incapacită ii de a rămâne gravidă, fie aț incapacită ii de a purta o sarcină până la na terea unui făt viu, ea ar trebui clasificată ca avândț ș infertilitate primară. Astfel, femeile care trec printr-un avort spontan, sau a căror sarcină are ca rezultat un copil născut mort, fără a na te vreodată un făt viu, ar prezenta infertilitate primară".ș OMS, Link: http://www.OMS.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/. Infertilitate secundară „În cazul în care o femeie nu poate aduce pe lume un copil, fie din cauza incapacită ii de a rămâne gravidă, fie aț incapacită ii de a duce o sarcină până la na terea unui făt viu, fie după o sarcină anterioară sau având capacitateț ș anterioară de a purta o sarcină până la na terea unui făt viu, aceasta ar fi clasificată ca având infertilitateș secundară. Astfel, femeile care în mod repetat suferă avorturi spontane sau a căror sarcină are ca rezultat na terea unui făt mort după o sarcină anterioară viabilă sau având capacitate de a face acest lucru, i apoi nu maiș ș sunt în măsură să ducă o sarcină care să rezulte în na terea unui făt viu, ar prezenta infertilitate secundară".ș OMS, Link: http://www.OMS.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/. Rata Totală a Fertilității „Numărul mediu de copii care s-ar fi născut unei femei în timpul vie ii, în cazul în care aceasta ar fi petrecutț perioada fertilă în conformitate cu ratele de fertilitate specifice vârstei, care au fost măsurate într-un anumit an". Eurostat, Link: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Fertility. Vârsta medie a femeilor la naștere „Vârsta medie a femeilor când se nasc copiii lor". Eurostat, Link: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tps00017. Rambursare Folosim termenul rambursare pentru a în elege acoperirea globală a serviciului medical oferit. Prin urmare,ț termenul rambursare este mai cuprinzător decât plă ile din buzunar care sunt returnate beneficiarului.ț Finanțarea de la stat Folosim termenul de finan are de stat pentru a face referin ă la cazuri specifice în care statul finan eazăț ț ț servicii medicale.

×