Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alejate

243 views

Published on

ENSEÑANZA PARA ENTENDERSE UNO MISMO

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Alejate

  1. 1. s D' J_„__ u x' x' : x Šx : x : x . -/ „ Ai" S). ' ` ] 2232 . ¡~ V_: ~_„ ç- gíí; v * `~ ma -~ ~: › ~ * . s klßmvh. , . ., . Šz߃jųjųßxx' ›. x s k n i` x k l " x IN ) DN ) M De qígâßn te nííega ` su“ nâíanío en íkos níßmėmííídg diffßilwg
  2. 2. ©ííân©ší@ ¡ M Š gí1©§§p©r M A mnmiír % ~ ß ä õlg qßiítâííƒlßš aga 2 7 deƒ âícan 19% a, * M` „lírgy i
  3. 3. x x xí x x= j "' x 3 Šx Šx Šx : x : T E. / I r 'u'- ___ „Lr; í '_A. «§_: _¡ x m” " ` ` “ƒ- x „gu/ ink *JJ ”” x„ km DS uíâüßš tk aíâíxaíüíkíxy x xėgqíuíeívâm mi? 1© qųõ pßngaíma rk x s l Š x yx yx h h h / / / / /
  4. 4. A r ky 5 IN / í 3 h 'Dčâ kM©§ âßp xērâkíqųâ mgbí tmpßzív) kít@ dėjaín I „SQIÖQ 7 /
  5. 5. V «é : f 'p k] x a k V V „ 5 n ; .` ` k x ` w _ ü“ h gi* k. x ` *Š , L” ' `; `A@l1k31í@íí1@§p@§@ l' ©> Il íußsííaífííg tg dim k; x R CÜAIJíŠ ŠÄŠETEŠHQŠx 4
  6. 6. .x x x 'x Ä. „ Ä ' x ` x x ' x x” ` Eėtânam" ~ mag waímėb { aßn© íL© wízâ India; / / / / /
  7. 7. 'X X ___ x ` “Š X ß “ƒ k 16111613: Qítßl man k ä* av* g xšík äpšmäx y ` w @íí@ ßuēaíaíâgw x
  8. 8. 0% ß mamm a: Suli? aa* M M w* „w . x x©©@ x x ä“ : fajē wƒla Vidâíooo k k k k k ` M av* aa* aa* aa*

×