Successfully reported this slideshow.

Kungsbackalup

319 views

Published on

Kungsbacka

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kungsbackalup

  1. 1.  LUP  Lokalt  utvecklingsprojekt  inom  KRUT    Projektplan  för  Kungsbacka  Kommun   Lokalt  utvecklingsprojekt  för  Kungsbacka     inom  KRUT:     UNGA  TALANGER     Definition  av  en  Talang  och  motivation  av   Unga  Talanger:   Stor  konsensus  råder  inom  KRUT-­‐projektet   om  följande  definition,  att  döma  av   diskussionen  efter  en  presentation  och   föreläsning  på  KRUT-­‐konferensen  den  16   mars  i  Fredrikshavn,    Alf  Richard  Kraggerud,   professor  vid  Barratt  Due-­‐institutet  i  Oslo:    "Alla  är  talanger  och  förtjänar  det  bästa  vi  kan   ge  dem".     Alla  har  olika  utvecklingskurvor,  och  det  är   vår  skyldighet  att  kunna  möta  alla  elever  där   de  är  och  ge  dem  bästa  tänkbara  vägledning.       Även  i  Kungsbacka  måste  vi  kunna  ta  hand  om   de  elever  som  har  omfattande  egen  vilja  och   förmåga  till  att  öva  mycket  och  fördjupa  sig   inom  musiken  –  de  som  har  musiken  som  sitt   stora  intresse.  Det  är  lika  viktigt  att  vi  inom   ramarna  för  Kulturskolan  klarar  av  ge  dessa   barn  möjligheten  att  utveckla  sin  potential,   som  att  vi  kan  erbjuda  kulturverksamhet  för   barn  med  utvecklingsstörning.         Unga  Talanger  -­‐  utformande   Som  ett  pilotprojekt  behöver  vi,  baserat  på  en   inventering  som  alla  lärare  har  gjort,  totalt  20   platser  till  hösten  2011  på  ett  lokalt  KRUT-­‐ projekt,  Talangspåret,  med  utvärdering  i  maj   2013.  I  projektet  erbjuds  dessa  elever   individuellt  anpassad  vägledning,  en  god  miljö   att  växa  i,  och  bereds  möjligheten  till  att,  om   de  så  önskar,  tillgodogöra  sig  färdigheter  som   krävs  för  att  klara  antagningskraven  till  såvål   högre  musikutbildning,  regionala-­‐,  nationella-­‐   och  internationella  ungdomsorkestrar  samt   dito  lägerverksamhet.     Rekrytering  av  eleverna  sker  initialt  genom   samtal  om  intresse  mellan  lärare  och  elev.     I  tillägg  vill  vi  förse  dessa  speciellt   intresserade  elever  med  digitala  verktyg  för   att  hantera  sina  studier  i  form  av  
  2. 2. notskrivnings-­‐  /kompositions-­‐   /arrangeringsprogram    som  Sibelius,  Finale  el.   motsvararande,  inspelnings-­‐  och  studioteknik   med  mjukvara  som    t  ex  Garageband/Logic,   samt  användande  av  digital  videoteknik  vid     musikalisk/teknisk  instudering  och   scenträning.       Unga  talanger    lägger  vikt  på  elevernas   utveckling  av  sociala  och   entreprenörsmässiga  färdigheter  ss   publikkontakt,  scennärvaro,  nätverkande  och   projektgenomförande.  Det  kan  redan  i  denna   ålder  hjälpa  dem  att  skapa  sig  ett  nätverk  -­‐   regionalt,  nationellt  och  internationellt,   genom  att  sammanföra  dem  med  andra  elever,   lärare  och  professionella  utövare  främst  i   Skandinavien.     Vi  hyser  förhoppningar  om  att  projektet  kan   övergå  till  ett  långsiktigt  arbete  efter   utvärdering  och  justeringar,  lägga  vikt  vid   såväl  utveckling  av  konstnärliga  kreativa   färdigheter  och  reflekterande/analytisk   förmåga,  som  av  goda  hållningar  och   relationer  samt  ett  gott  samspel  med  familj   och  skola.           I  korthet   Unga  talanger  är  avsett  att  individualisera   vägledningen  för  barn  med  synnerligt   fördjupat  intresse  inom  musikutövning.   Projektet  ska  vidareutveckla  Kulturskolan   som  en  inkluderande  miljö  där  faktorer  som   trygghet,  tillhörighet  och  respekt  är   nyckelbegrepp.  Samtidigt  ger  det  även  en   öppning  mot  det  globala  samhället  genom   elevers  möjlighet  till  internationella  möten.         Kontaktpersoner  KRUT  Unga  Talanger:     Leena  Arvidsson   Manuel  Lilja    Vårt  lokala  utvecklingsprojekt  innehåller  följande  spår:    Unga  talanger    Beskriv  nytänket  i  projektet*   Projektet  avses  att  överbrygga  glappet  mellan     elementär  undervisning  i  de  yngre  åldrarna   och  den  fördjupningskurs,  till  vilken   rekrytering  redan  sker  genom  audition  från  
  3. 3. 15  års  ålder  vid  Kulturskolan.       Vi  ska  erbjuda  förberedande  av  nödvändiga   kunskaper  för  att  kunna  kvalificera  sig  till  den   eller  liknande,  liksom  till  läger,  kurser  och   ungdomsorkestrar  lokalt,  regionalt,  nationellt   och  internationellt.       I  tillägg  undervisas  i  entreprenöriella  och   mediala  verktyg  behjälpliga  vid  mer   omfattande  engagemang  i  musiklivet.    Utveckling  kommer  ske  med  hjälp  av      Entreprenörskap    Teknik    Regionala,  nationella  och  internationella  samarbeten  med  skola,  högskola,  näringsliv,  professionella  utövare  och  andra  inspiratörer        Utgångsläget/Udgangspunktet*   Kungsbacka  är  en  kommun  med  relativt  god     ekonomi.  Det  har  saknats  tillräckliga   möjligheter  för  barn  under  15års  ålder  med   särskilt  intresse  för  musik  att  fördjupa  sig  vid   Kulturskolan.    Vision*   Beredskap  och  medel  till  att  vägleda  alla  barn     med  särskilt  intresse  för  musik  från  första  året   eller  första  termin/semester  som  sådant   intresse  uppstår    Mätbart  mål/Målbart  mål*     Genomfört  projekt  aug  2011-­‐maj  2013  i     förhållande  till  projektplan  med  avseende  på   antal  deltagande,  närvaro,  kostnader,   kundnöjdhet.   Enkät/rundspørge/spørreskjema  till   undervisande  lärare  i  projektet.  Milepæler/  Delmål/  Milestones   Projektmedel  söks  från  kommunens     resultatfond  för  2  års  försöksverksamhet,  och   utvärderas  i  maj  2013.  Därtill  kommer   terminsvis  utvärdering  och  justeringar  av   utformande.  Målgrupp*   Barn  i  kulturskolan  med  särskilt  intresse  för     att  fördjupa  sig  i  musikutövande,  närliggande   kunskap  och  sitt  instrument(även  sång)  och   som  redan  spelat  ett  år  i  Kulturskolans   verksamhet.  Ålder:10-­‐12  år  höst  2011.    Antal  deltagande  barn/   Ansökan  för  20  platser  inför  höstterminen/-­‐ungdomar*   semestret.  Antalet  baserar  sig  på  det  antal     intresserade  elever  som  nu  finns  vid   Kulturskolan  enligt  inventering  utförd  av  hela   musiklärarkollegiet  Tidsplan*   2-­‐årigt  projekt  med  start  aug  2011  som  
  4. 4.   kommer  att  evalueras  maj  2013,  till  stöd  för   utformande  av  en  eventuell  förlängning  Økonomi/budget  (intäkter/utgifter,   Elever  betalar  normal  eller  dubbel  avgift  i  eller  tid)*   Kulturskolan  beroende  på  beslut  innan     projektstart.  Medel  söks  ur  kommunens   gymnasienämnds  resultatfond    Kontaktperson/projektledare  i   Manuel  Lilja,  Leena  Arvidsson,  Jessica  projektet  (lärare)*   Colliander    Projektorganisation   Innehåll  och  ramar  formas  av  projektledarna  i     nära  samarbete  med  rektor,  verksamhetschef,   undervisande  lärare  i  projektet  Antal  deltagande  lärare  (inte  bara   Varierar  beroende/avhængig  fördelning  av  KRUtare)*   antal  elever  på  respektive  lärare    Dokumentation  av  projektet*     Ansvaras  för  av  projektledarna  ”Från  idé  till  presentation  på  slutkonferens”    Andra  intressenter/intressentanalys   Barn  och  ungdomar  med  behov  av     meningsfulla  fritidssysselsättningar     Det  lokala,  nationella  och  skandinaviska   kulturlivet  och  stärks  av  att  musikutövarna   uppnår  viss  höjd  i  förmåga  att  förmedla  sin   konst.       Institutioner  för  högre  musikutbildning  samt   professionella  orkestrar  och  ensembler  i   Skandinavien  får  förutsättningar  för  en   rekryteringsbas  och  är  helt  beroende  av   denna  typ  av    förberedande  utbildning   (Sverige  ligger  sedan  en  tid  sist  i  Norden  på   den  fronten-­‐låt  oss  vända  den  trenden!)       Utövandet  av  musik  har  dessutom   omfattande,  vetenskapligt  väldokumenterade,   positiva  bieffekter  på  folkhälsa  och  samhälle.   Det  ökar  bl  a  förmågan  till    inlärning,   samarbete,  organisation  och   samhällsengagemang       Näringslivet  gynnas  av  kulturevenemangens   attraktionskraft  på  invånare  och   besökare/turister  och  det  är  en  förutsättning   med  lokalt  förankrade  kulturutövare  för  att   bereda  ett  attraktivt  kulturliv.       Ekonomin  i  Skandinavien,  Sverige  och   Kungsbacka  Kommun  är  beroende  av  ett  
  5. 5. välfungerande  näringsliv    Framgångsfaktorerna   God  ekonomi  i  kommunen  och  intresse  från     politiker  och  tjänstemän  av  att  utveckla   nätverket  genom  i  internationella  samarbeten   samt  för  att  göra  kommunen  mer  attraktiv     Förståelse  av,  och  engagemang  för  projektet   samt  dess  ramar  och  ett  välplanerat   utnyttjande  därav  från  deltagare  och   Kulturskolans  ledning     Upprätthållande  av  goda  relationer  med  alla   berörda     Rekrytering  av  elever  med  stark  egen   drivkraft/egentrang  till  fördjupning  i  musik     Lyhördhet  och  förståelse  för  elevernas   drivkrafter  och  önskemål    Risker   Eventuella  brister  på  förståelse  av  projektets     nytta  och  särart  hos  lokala   politiker/tjänstemän-­‐  kan  leda  till  avslag  på   sökta  medel.  Detta  ska  vi  gemensamt  verka   aktivt  för  att  förebygga!     Eventuell  brist  på  förankring  inför  planerat   nyttjande  av  de  projektet  beskärda  resurserna   hos  de  inblandade     Eventuella  brister  i  kommunikationen  med   elever  eller  andra  berörda     Vid  urvalet  är  det  viktigt  att  det  sker  på  bas  av   en  dialog  med  eleverna  för  att  förstå  graden   av  egen  vilja  till  engagemang  -­‐  då  får  vi   elevens  stöd  i  urval  även  om  föräldrar  vill   något  annat.  Om  urvalet  sker  på  andra   grunder  tex  enbart  för  att  en  elev  har  lätt  för   sig,  riskerar  vi  stort  att  binda  ris  åt  egen  rygg.   Vi  får  minnas  det  belysande  citatet  från   föreläsningen  om  Teater  Talent  Nord(fritt):  -­‐ One  day  all  of  this  will  be  yours,  my  son!  -­‐But  I   dont  want  it,  Dad!  Så  länge  antalet  platser  är   begränsat  så  kan  diskussion  uppstå  om   urvalet.        *=  obligatorisk  uppgift.  Övrigt  är  frivilliga  uppgifter  som  är  bra  att  diskutera.  OBS!  Att  alla  kostnader  som  uppstår  i  och  med  era  lokala  utvecklingsprojekt  bekostas  lokalt  

×