Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Repormasyon

10,591 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Repormasyon

 1. 1. 2 YUGTO NG REPORMASYON KONTRA-REPORSMASYON REPORMASYON
 2. 2. 1. Great Schism – “Division” – Nagkaroon ng dalawang Santo Papa – kilala rin bilang East-West Schism – isang Italyano, isang Pranses –Tumutukoy sa pagpili sa Italyano ng mga Italyanong Kardinal na maging Papa2. Babylonian Captivity – inilipat ng mga Pranses ang opisina ng Santo Papa mula Rome patunggong Avignon, France
 3. 3. 1. Imoralidad, Karangyaan – Vow of Celibacy – complete sexual abstinence2. Indulhensya – Ang indulhensiya ay isang anyo ng kapatawaran sa kasalanan kapalit ng isang mabuting gawain tulad na lamang ng pagkakawanggawa, pag-aayuno at paglahok sa estado.3. Simony – pagbebenta at pagbili ng posisyong sa simbahan
 4. 4.  Ang Repormasyon ay naganap noong ika-16 na siglo at itinuturing na mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Iminulat nito ang mga tao sa tila hindi maiwaksi-waksing ugnayan ng simbahan at ng estado. Ito ay tumutukoy sa krisis panrelihiyon na kung saan ibinaling ng mga dating Katoliko ang kanilang paniniwala sa ibang relihiyon o sekta. Sa ibang relihiyon o sekto na ito, pangunahing ipinatupad ang pagsunod sa mga utos sa kasulatan o Bibliya. Binigyang diin din ang pagpapanatili ng malinis at kapuri-puring pagkatao ng kanilang mga miyembro lalo na ang kanilang mga pinuno.
 5. 5.  Angmga sumusunod ang sinasabing mga dahilan ng pag-usbong ng repormasyon: 1. Paghina ng kapangyarihan ng mga Santo Papa dahil na rin sa pagtutunggalian ng mga ito sa kapangyarihan at pagpapahayag ng mga kautusan. 2. pagkamulat ng mga tao bunsod ng panahon ng Renaissance. 3. Pagtuligsa ng ilang grupong kabilang sa estado sa kapangyarihan ng Santo Papa at ng simbahan.
 6. 6.  Dahil na rin sa maraming isyung lumulutang laban sa simbahan, tinuligsa ito ng maraming tao sa lipunan. Pangunahin sa mga ito ang mga sumusunod: John Wycliffe Si John Wycliffe ay isang guro sa Unibersidad ng Oxford. Tinuligsa niya ang kapangyarihan ng Santo Papa at ng mga Obispo. Ayon sa kanya, kinakailangang mamuhay nang simple ang mga pari. Iminungkahi niyang gamitin ng lahat ng tao ang Pibliya bilang gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin rin niya ang Bibliya sa wikang Ingles. Ang mga tagasunod niya ay tinatawag na Lollards.
 7. 7. John Hus Si John Hus ay isang pari saBohemia na naging rektor ngUnibersidad ng Praque. Sinusuportahanni Hus ang mga aral at mga tuntunin niJohn Wycliffe. Tinuligsa niya angkarangyaan ng mga pinuno ng simbahanat ang pagbebenta ng indulhensiya. Angpagtututol niyang ito sa sistema habangnamumuhay bilang isang pari sasimbahan ang nagaing naging dahilanupang ipatawag siya sa Konseho ngContance. Dahil sa hindi niya pagpayagna bawiin ang kanyang mga sinabing dimaganda ukol sa simbahan, itinuringsiyang erehe at hinatulang mamatay sapamamagitan ng pagsunog.
 8. 8. GirolamoSavanarola Si Girolamo Savanarola ayisang mongheng Dominikano natumuligsa sa labis na karangyaanng mga maharlikang mamamayan.Dahil sa kanya,napaalis angPamilya Medica sa Italya. Ang mgaari-arian ng mayayamangmamamayan ay sinunog. Hindinagtagal, humina ang impluwensiyani Savanarola dahil na rin sa ginawaniyang pagtuligsa kay AlexanderVI,ang Santo Papa. Siya aymahatulang mabitay noong 1498.
 9. 9. Martin Luther Si Martin Luther ay isang monghengAugustinian na isinilang sa Alemanya. Siya aynakapagtapos sa Unibersidad ng Erfurt at nagingpropesor sa Unibersidad ng Wittenberg. Ang unang-unaniyang tinuligsa sa simbahan ay ang itinuro nitongkonsepto sa mga tao ukol sa kaligtasan ng kanilangkaluluwa. Tinuligsa niya ang mga maling panuntunanng simbahan gaya ng idulhensiya ay sinasabingkabawasan ng kaparusahan sa purgatoryo. Ipinalabasniya ang kanyang Ninety-Five Theses na tumutukoy sa95 puntos laban sa mga gawain at paniniwalangKatoliko. Tinuligsa rin dito ang pang-aabuso ngsimbahan sa mga salaping nalilikom nito. Dahil dito,binansagang erehe si Luther. Naging matigas si Lutherdahil sa kanyang paniniwalang ang Bibliya ang tunayna batayan ng pananampalataya at hindi ang mga utosng Santo Papa. Dahil na rin sa Kanyang magaling napagtatalumpati, maraming taong yumakap sapaniniwalang Lutheranismo.
 10. 10. Nabahala ang simbahan at itiniwalag si Luther mulasa kanilang hanay. Si Frederick the Wise, ang prinsipe ngSaxony, ang tumulong kay Luther. Itinago niya ito sakastolyo ng Wartburg. Sa panahon ng pag-iisa atpagmumuni-muni, isinalin ni Luther ang Bibliya sa wikangAleman. Ito ang naging paraan upang lalong makahikayatng mga miyembro si Luther. Kahit na ipinagbawal ni Charles V ang pagbabasa samga sulat ni Luther, dumami pa rin ang tumuligsa sasimbahan. Ang pagtuligsang ito ay nagsilbing protestalaban sa simbahan, kung kaya’t binansagan ang mga angmga Lutherano bilang mga Protestante, at ang kilusan aytinawag na Protestantismo. Hindi nagtagal, lumaganap angProtestantismo sa Poland, Bohemia, Hungary, Norway,Sweden, Denmark, Finland at maraming bahagi ngEuropa.
 11. 11.  Ang Alemanya ang unang bansang naging sentro ng Protestantismo. Nang lumaon, lumaganap ang kilusang Protestantismo sa iba’t ibang bansa. Ang mga sumusunod ang ilan sa mga naging tagapagtaguyod nito: Huldreich Zwingli Si Huldreich Zwingli ang itinuturing na tagapagtatag ng Protestantismo sa Switzerland. Naging panuntunan ni Zwingli ang kalayaan. Para sa kanya, ang Bibliya ang saligan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Hindi siya sumasang- ayon sa debosyon sa mga santo at sa pagbibigay ng malaking kapangyarihan sa Papa. Si Zwingli ay namatay nong 1531 sa isang digmaan sa pagitan ng mga Protestante at Katoliko.
 12. 12. John Calvin Si john Calvin ay isang AbogadongPranses. Siya ay nakapag-aral samahuhusay na paaralan. Sa Paris,naimpluwensyahan siya ng mgapilosopiya ni Erasmus. Sinulat niya angInstitutes of the Christian Religion nanaging batayan ng mga tuntunin ngProtestantismo. Hindi siya naniniwala samga imahen ng mga santo at krusipiho.Itinuturing siyang pinuno ngrepormasyon sa Geneva. Nakarating dinat lumaganap ang Calvinismo saAlemanya, lalo na nang sakupin niFrederick II ang nasabing bansa.
 13. 13. 3 SEKTA NG PROTESTANTELUTHERANI CALVINISMO ANGLIKANIS SMO MO
 14. 14. A. Lutheranismo – Martin LutherB. Calvinismo – John Calvin  Huguenots – Protestanteng Pranses  Presbyterians – Switzerland  Puritans – Protestanteng InglesC. Anglikanismo – Haring Henry VIII - Tudor
 15. 15.  Dahilsa malawakang pagtuligsa ng mga tao sa simbahan, isinakatuparan ng mga mananampalataya ng Katolisismo ang Kontra Repormasyon simula noong 1534 bilang tugon sa Kilusang Protestantismo. Nagpasimula ang Kontra Repormasyon ng mga pagbabago sa Simbahang katoliko upang masagot ang mga batikos ng mga Protestante at malunasan ang mga kahinaan nito.
 16. 16. ANG KONSILYO NG TRENT Ang Konsilyo ng trent ay itinuturing na malaking hakbang sa Repormasyong Katoliko na ipinatawag ni Papa Pablo III noong 1545. tumagal ang konsilyo hanggang 1564. Nakabuo ito ng mga dikreto para sa mga Katoliko at sa simbahan, tulad ng:1. Ang kasulatan at tradisyon ay kapwa tanngap ng panggagalingan ng doktrinang Katoliko.2. Itinuturing na mahalagang bahagi ng simbahan ng Banal na Misa, mga sakramento, paggalang sa mga santo at iba pang doktrina.3. Ang pagtakda sa mataas na antas ng kaasalan.
 17. 17.  Isa rin sa mga instrumento ng Kontra repormasyon ay ang Ingkisisyon o Inquisition, na itinuturing na isa sa mga madidilim na bahagi ng ksaysayan. Noong 1542, itinatag ni Papa Pablo III ang Kongregasyon ng Ingkisisyon. Trabaho nitong magsiyasat o mag-espiya sa mga taong hindi Katoliko ang pananampalataya, tulad ng mga Protestante. Bumuo din ito ng Index of Forbidden Books, na listahan ng mga aklat na laban sa doktrina ng simbahan at ipinagbabawal na basahin ng mga Katoliko. Maraming Protestante ang sinunog at pinarusahan dahil na rin sa ayaw nilang itakwil ang kanilag relihiyon. Sa kabilang banda, gumanti rin ang ilang Protestante sa mga Katolikong ayaw yumakap sa kanilang relihiyon tulad ni Michael Servetus na noong 1553 ay sinunog pagkatapos tumangging itakwil ang kanyang relihiyon ayon sa kagustuhan nina Henry VIII at Elizabeth.
 18. 18.  Mahalagang papel ang ginampanan ng Society of Jesus sa Kontra Repormasyon. Ito ay itinatag ni Ignatius of Loyola na isang dating sundalong nagdesisyong magkingkod sa Diyos. Nag-aral siya ng Teolohiya at Pilosopiya, at tinipon niya ang ilan sa mga marurunong sa unibersidad na kinabibilangan niya na gaya na lamang ni St. Francis Xavier. Itinatag nila ang Society of Jesus noong 1534. Ang mga Hesita ay matatapang at matatalino, at nanguna sa mga gawain para sa Kontra Repormasyon. Ang kanilang pagsisiskap sa pagmimisyon ay nagresulta sa pagkakabawi sa pananampalataya ng marami sa mga bansabg Bohemia, Hungary, Poland at iba pa para sa Simbahang Katoliko. Nagtatag rin ang mga ito ng mga paaralan upang maituro ang aral ng katilisismo at mapatatag amg simbahan.
 19. 19. Ang repormasyon at ang Kontra Repomasyon na ipinantapat dito ay nagbunga ng mga sumusunod:1. Nagkawatak-watak ang mga dating nagkakaisang bayan sa Europa na may relihiyong Katoliko. Ang mga bayang ito ngayon ay nahahati sa pagitan ng mga Katoliko at mga Protestante.2. Pagkakaroon ng maliit na sekta ng Kristiyanismo gaya ng Presbyterians,Puritians at Protestante.
 20. 20. 3. Pagtatalaga ng mga pangunahing tuntunin sa simbahang Katoliko gaya ng pananatiling matapat sa Diyos, hindi pag-aasawa ng mga pari o vow of celibacy, pamumuhay ng payak ng mga ito o vow of poverty at pag-alis ng simony o pagbibili ng mga tanggapan ng simbahan at ng Estado upang maiwasan ang anumang katiwalian.4. Pagkakaroon ng maraming digmaang panrelihiyon. Ito ay sa pagitan ng mga Katoliko at mga Protestante sa Europa. Halimbawa nito ay ang Digmaang Schmalkaldic na naganap sa pagitan ni Archduke Ferdinand ng Austria at samahang Schmalkaldic o mga Prinsipeng Lutheran ng Alemanya.
 21. 21. 1. Digmaan ng Huguenots (1562-1598) na tumutukoy sa labanan sa pagitan ng mga Calvinistang Pranses (Huguenot) at ng mga Haring Katoliko gaya nina Charles IX, Henry III at Catherine de Medici. Ang mga Huguenot ay nagtagumpay sa labanang ito at pinahintulutan ni Henry IV na magpatuloy sa relihiyon.2. Digmaan ng Kalayaan ng Olandes (1568) na tumutukoy sa labanan sa pagitan ng mga Olandes at ng mga Espanyol na noon ay pinamumunuan ni Philip II. Dahil sa ang Espanya ay isang Katolikong bansa, pinigilan ni Philip II ang paglaganap ng Protestantismo sa Netherlands na noon ay teritoryo ng Espanya. Ngunit sa pagpupumilit ng mga Olandes, nakamit nila ang kanilang kalayaan hindi lamang sa pananampalataya kundi maging ang kalayaan ng kanilang bansa.3. Tatlumpung taong Digmaan (1618-1648) ang itinuturing na pinakamahalagang digmaang panrelihiyon sa kasaysayan. Ang labanang ito na naganap sa pagitan ng mga Katoliko ng Espanya at Pransya, at ng mga Protestante ng Denmark at Sweden ay winakasan sa Kasunduan ng Westphalia na nagtalaga ng pagkakapantay ng dalawang relihiyon.
 22. 22. 1. Naging responsable ang Simbahang Katoliko sa mga hinaing at panangailangan ng mga tao.2. Napaunlad ang seremonya ng Simbahan.
 23. 23. 3. Maraming Katolikong misyonero ang nagpalaganap ng Katolisismo4. Nag-iwan ng makabuluhang tatak sa kasaysayan ng kanluran.5. Nagkaroon ng “Tatlumpung Taong Digmaan”.

×