نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه با هدف طراحی مجدد فرایندها

S. M. Masoud Sadrnezhaad
S. M. Masoud SadrnezhaadStudent at Student at Sharif University of Technology
١٣ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎی‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬
‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬
«‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫»ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬
:‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ٢
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ١
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ٢
‫ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ٣
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀
‫ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮدش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی‬ ‫ﮐﺸﻒ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺗﺒﺎدل‬ ‫و‬ ‫ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬ ◀
‫ﺗﺮ‬‫ﻓﻬﻢ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫روش‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﺿﺮورت‬ ◀
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ◀
‫ﻟﯿﺰری‬ ‫ﮔﺮ‬‫اﺷﺎره‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫و‬ ‫اﺳﻼﯾﺪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ای‬‫ﭘﺮده‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫دﺳﺘﯽ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺟﺎ‬‫ﺟﺎﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﻟﺴﺎزی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﺎز‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ◀
‫ﻟﯿﺰری‬ ‫ﮔﺮ‬‫اﺷﺎره‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫و‬ ‫اﺳﻼﯾﺪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ای‬‫ﭘﺮده‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫دﺳﺘﯽ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺟﺎﺑﺠﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﻟﺴﺎزی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﺎز‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﻣﺸﮑﻞ؟‬ ◀
‫اﯾﺴﺘﺎ‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮی‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن‬
‫ﭼﻨﺪﺷﺎﺧﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫در‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺣﻞ‬‫راه‬
١‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻧﺎدرﺳﺖ‬ ‫ﻓﻬﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫رﯾﺰی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬
١
animation
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫واﻗﻌﯽ‬ ‫و‬ ‫زﻧﺪه‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫در‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﺗﺴﺖ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫و‬ ٢‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﮥ‬ «‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﭘﯿﺎده‬ ‫و‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺿﺮورت‬
‫ﺑﺮای‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀
‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﯽ‬‫ﻤ‬‫ﮐ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺆﻟﻔﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬
‫آن‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫دﯾﺪن‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ٣
‫ﻫﺎ‬‫ﮔﻠﻮﮔﺎه‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬
‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫اﺧﺘﻼف‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﯽ‬‫ﻤ‬‫ﮐ‬
٢
risks
٣
bottleneck
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬
Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬
‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻻزم‬ ‫آﻣﺎدﮔﯽ‬ ◀
‫ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺣﺎﻣﯿﺎن‬ ‫از‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬
‫ﻓﻨﻮن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻤﻬﯿﺪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﮐﺮدن‬‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬ ‫روی‬ ‫ﮐﯿﺪ‬‫ﺗﺄ‬ ◀
‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت‬ ‫از‬ ‫ﺳﻄﺤﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺪل‬ ‫داﺷﺘﻦ‬‫ﻧﮕﻪ‬
۵‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮐﻮک‬ ً‫ﺎ‬‫ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺑﺎ‬ ۴‫ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ◀
‫ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﻮدن‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺗﺼﺪﯾﻖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻧﮑﺮدن‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬
‫آن‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎ‬‫اﯾﺪه‬ ‫ﻧﮑﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬
‫ﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺣﺮﻓﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺑﻮدن‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدی‬ ◀
‫رﺳﻨﺪ‬‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺗﻌﺎدل‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﮐﻢ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد‬
۴
to-be
۵
as-is
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٣ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
https://www.visual-paradigm.com/tutorials/
animatingbusinessprocess.jsp
https://www.visual-paradigm.com/support/documents/
vpuserguide/4219/4220/86202_whatisproces.html
https:
//www.visual-paradigm.com/tutorials/process-simulation.jsp
https://www.visual-paradigm.com/tutorials/
process-simulation-example.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=oF4VkkvIi7k
https://www.youtube.com/watch?v=b_47NV2ibzw
https://www.youtube.com/watch?v=Xa-TFaLzpBE
Greasley, Andrew. ”Using business-process simulation within a business-process
reengineering approach.” Business Process Management Journal 9.4 (2003): 408-420.
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
١٣ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
1 of 13

Recommended

رزومه نهایی 92 by
رزومه نهایی 92رزومه نهایی 92
رزومه نهایی 92mansour abolghasemi
563 views13 slides
Tajziyeh by
TajziyehTajziyeh
Tajziyehmansour abolghasemi
118 views4 slides
Hvac by
HvacHvac
Hvacmohammad haji
122 views56 slides
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده by
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهS. M. Masoud Sadrnezhaad
58 views16 slides
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... by
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...S. M. Masoud Sadrnezhaad
8 views45 slides
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ... by
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
130 views24 slides

More Related Content

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad

آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییS. M. Masoud Sadrnezhaad
110 views25 slides
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا by
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناS. M. Masoud Sadrnezhaad
120 views19 slides
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ... by
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
67 views33 slides
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی by
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیS. M. Masoud Sadrnezhaad
432 views16 slides
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن by
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنبی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنS. M. Masoud Sadrnezhaad
124 views85 slides
Git Version Control System Part 2 by
 Git Version Control System Part 2 Git Version Control System Part 2
Git Version Control System Part 2S. M. Masoud Sadrnezhaad
203 views26 slides

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad(17)

آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by S. M. Masoud Sadrnezhaad
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا by S. M. Masoud Sadrnezhaad
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS) by S. M. Masoud Sadrnezhaad
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینمعرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد by S. M. Masoud Sadrnezhaad
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه

نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه با هدف طراحی مجدد فرایندها

 • 1. ١٣ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎی‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ «‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫»ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ٢ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 2. ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ١ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ٢ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ٣ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 3. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮدش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی‬ ‫ﮐﺸﻒ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺗﺒﺎدل‬ ‫و‬ ‫ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬ ◀ ‫ﺗﺮ‬‫ﻓﻬﻢ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫روش‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﺿﺮورت‬ ◀ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 4. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ◀ ‫ﻟﯿﺰری‬ ‫ﮔﺮ‬‫اﺷﺎره‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫و‬ ‫اﺳﻼﯾﺪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ای‬‫ﭘﺮده‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫دﺳﺘﯽ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺟﺎ‬‫ﺟﺎﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﻟﺴﺎزی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 5. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ◀ ‫ﻟﯿﺰری‬ ‫ﮔﺮ‬‫اﺷﺎره‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫و‬ ‫اﺳﻼﯾﺪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ای‬‫ﭘﺮده‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫دﺳﺘﯽ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺟﺎﺑﺠﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﻟﺴﺎزی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 6. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ؟‬ ◀ ‫اﯾﺴﺘﺎ‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮی‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن‬ ‫ﭼﻨﺪﺷﺎﺧﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫در‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 7. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ١‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻧﺎدرﺳﺖ‬ ‫ﻓﻬﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫رﯾﺰی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ١ animation ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 8. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 9. ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫و‬ ‫زﻧﺪه‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫در‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﺗﺴﺖ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫و‬ ٢‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﮥ‬ «‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﭘﯿﺎده‬ ‫و‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺿﺮورت‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﯽ‬‫ﻤ‬‫ﮐ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺆﻟﻔﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫دﯾﺪن‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ٣ ‫ﻫﺎ‬‫ﮔﻠﻮﮔﺎه‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫اﺧﺘﻼف‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﯽ‬‫ﻤ‬‫ﮐ‬ ٢ risks ٣ bottleneck ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 10. ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 11. ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬ Visual Paradigm ‫اﺑﺰار‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻻزم‬ ‫آﻣﺎدﮔﯽ‬ ◀ ‫ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺣﺎﻣﯿﺎن‬ ‫از‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻓﻨﻮن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻤﻬﯿﺪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﮐﺮدن‬‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬ ‫روی‬ ‫ﮐﯿﺪ‬‫ﺗﺄ‬ ◀ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت‬ ‫از‬ ‫ﺳﻄﺤﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺪل‬ ‫داﺷﺘﻦ‬‫ﻧﮕﻪ‬ ۵‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮐﻮک‬ ً‫ﺎ‬‫ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺑﺎ‬ ۴‫ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ◀ ‫ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﻮدن‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺗﺼﺪﯾﻖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻧﮑﺮدن‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫آن‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎ‬‫اﯾﺪه‬ ‫ﻧﮑﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺣﺮﻓﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺑﻮدن‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدی‬ ◀ ‫رﺳﻨﺪ‬‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺗﻌﺎدل‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﮐﻢ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد‬ ۴ to-be ۵ as-is ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 12. ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٣ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ https://www.visual-paradigm.com/tutorials/ animatingbusinessprocess.jsp https://www.visual-paradigm.com/support/documents/ vpuserguide/4219/4220/86202_whatisproces.html https: //www.visual-paradigm.com/tutorials/process-simulation.jsp https://www.visual-paradigm.com/tutorials/ process-simulation-example.jsp https://www.youtube.com/watch?v=oF4VkkvIi7k https://www.youtube.com/watch?v=b_47NV2ibzw https://www.youtube.com/watch?v=Xa-TFaLzpBE Greasley, Andrew. ”Using business-process simulation within a business-process reengineering approach.” Business Process Management Journal 9.4 (2003): 408-420. ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 13. ١٣ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬