Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن

69 views

Published on

ارائه شده در ۲۸ آذر ۱۳۹۶
آداب فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی شریف

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن

 1. 1. ‫آن‬ ‫های‬‫ه‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ – ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ – ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬۲۸‫آذر‬۱۳۹۶
 2. 2. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 2 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ۱‫آمار‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫اهمیت‬ . ۲‫آن‬ ‫پیرامون‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫تعریف‬ . ۳.‫نامتمرککز‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫مخالفین‬ ‫و‬ ‫موافقین‬ ۴‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫میان‬ ‫وابستگی‬ . ‫آن‬ ‫پیرامون‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ :‫اول‬ ‫فصل‬
 3. 3. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 3 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫آمار‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫اهمیت‬ ‫هان‬‫ه‬‫ج‬ ‫در‬ ‫هنترنت‬‫ی‬‫ا‬ ‫کهاربر‬‫نفر‬ ‫میلیارد‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬ ‫ه‬‫ه‬‫شبک‬ ‫ه‬‫ی‬‫طرف‬‫بی‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫قانون‬ ‫هصویب‬‫ت‬ ۴۷‫دسامبر‬ ‫تا‬ ‫هشور‬‫ک‬۲۰۱۶ ‫ه‬‫ی‬‫اینترنت‬ ‫هستجوی‬‫ج‬‫بازار‬ ‫در‬ ‫ه‬‫ل‬‫گوگه‬ ‫سهم‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫عضو‬ ‫کهشورهای‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬۹۰‫درصد‬ ‫هشورها‬‫ک‬ ‫از‬ ‫هی‬‫خ‬‫بر‬ ‫در‬۹۷‫درصد‬ ‫ه‬‫ی‬‫پرتغال‬ ‫و‬ ‫عربی‬ ،‫هی‬‫ی‬‫اسپانیا‬ ،‫چینی‬ ‫های‬‫زبان‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ۳۷.۵‫هط‬‫خ‬‫بر‬ ‫کاربران‬ ‫جمعیت‬ ‫کهل‬‫درصد‬ ‫فقط‬ ‫ولی‬۱۱!‫است‬ ‫ها‬‫زبان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫درصد‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫اینترنت‬ ‫سلمت‬ ‫گهزارش‬‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫آمار‬ internethealthreport.org
 4. 4. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 4 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫درس‬ ‫تعاریف‬ ‫هی‬‫خ‬‫بر‬ ‫مرور‬ ( ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬Free Software) •‫کوتاه‬ ‫تعریف‬ •‫چهارگهانه‬ ‫های‬‫آزادی‬ •‫ها‬‫آزادی‬ ‫نقض‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫مثال‬ ( ‫لفت‬‫کپی‬Copyleft) •‫افزار‬‫نرم‬ ‫ماندن‬‫باقی‬ ‫آزاد‬ ‫تضمین‬ •‫رایت‬‫کپی‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ( ‫باز‬‫متن‬Open Source) •‫آزاد‬ ‫افزار‬‫ه‬‫م‬‫نر‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬ ‫پایه‬ ‫تعاریف‬
 5. 5. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 5 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫پایه‬ ‫تعاریف‬ ( ‫سازی‬‫جهانی‬Globalization) ‫درست‬ ‫تعریف‬ ‫واقعیت‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نمود‬ ( ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬Net Neutrality) ‫سالم‬ ‫تجاری‬ ‫رقابت‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫عقاید‬ ( ‫آزاد‬ ‫ه‬‫ش‬‫دان‬Free Knowledge) ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫عوامل‬ ‫دادن‬ ‫بسط‬ ‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫حوزه‬ ‫به‬ ‫آزادی‬ ‫تعریف‬ ‫گسترش‬ ‫های‬‫کاری‬‫ریزه‬
 6. 6. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 6 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫پایه‬ ‫تعاریف‬ ( ‫نامتمرکهز‬ ‫وب‬Decentralized Web) ‫همایش‬Decentralized Web Summit •‫بنیاد‬ ‫توسط‬Internet Archive ( ‫آزاد‬ ‫فرمت‬Free Format)
 7. 7. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 7 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫پایه‬ ‫تعاریف‬ ( ‫دیجیتال‬ ‫حقوق‬ ‫مدیریت‬Digital Rights Management) ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫کنترل‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫فناوری‬ •‫رقمی‬ ‫محتوای‬ ‫هود‬‫خ‬‫از‬ •‫رقمی‬ ‫ابزارهای‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫رسمیت‬ ‫به‬ ‫هقوق‬‫ح‬‫از‬ ‫فراتر‬ ‫هایی‬‫محدودیت‬ ‫اعمال‬ •‫تکثیر‬ ‫حق‬ ‫قانون‬ ‫در‬ »‫دیجیتال‬ ‫های‬‫محدودیت‬ ‫«مدیریت‬ ‫نام‬ ‫پیشنهاد‬ •Digital Restriction Management ‫ها‬‫مثال‬ •‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬‫به‬ ‫و‬ ‫پرینت‬ ،‫کپی‬ ‫محدودیت‬ –‫های‬‫کتاب‬ ‫حذف‬ : ‫مثال‬۱۹۸۴‫روی‬ ‫از‬ ‫حیوانات‬ ‫مزرع‬ ‫و‬Kindle‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬۲۰۰۸ –‫کاربر‬ ‫مشخصات‬ ‫هم‬ ‫حاوی‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫با‬ ‫کتاب‬ ‫خریداری‬ •‫هط‬‫خ‬‫بر‬‫سرورهای‬ ‫با‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ای‬‫رایانه‬ ‫های‬‫بازی‬ ‫نصب‬ ‫دفعات‬ ‫محدودیت‬ •‫جاری‬ ‫رسان‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫نگاری‬‫نهان‬ ،‫َتاداده‬‫م‬ ،‫تلویزیون‬ ،‫موسیقی‬ ،‫فیلم‬ ‫های‬‫هوزه‬‫ح‬ ‫در‬ ‫و‬
 8. 8. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 8 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫مشخص‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫رفع‬ •‫نیاز‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫تولید‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬ ‫بدون‬ ‫یا‬ ‫با‬ ‫انحصاری‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫بیشتر‬ ‫تولید‬ •‫آفرینی‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ •‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫تقاضا‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫قاعده‬ •‫پایداری‬ ‫و‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫قدرتمند‬ ‫و‬ ‫ثروتمند‬ ‫های‬‫شرکهت‬ ‫ایجاد‬ ‫نیاز‬‫تولید‬ ‫تولید‬‫نیاز‬
 9. 9. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 9 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫مخالفین‬ ‫و‬ ‫موافقین‬ ‫از‬ ‫هی‬‫خ‬‫بر‬ ‫موافقین‬ ( ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬Free Software Foundation) ( ‫الکترونیکی‬ ‫مرزهای‬ ‫بنیاد‬Electronic Frontier Foundation) ( ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬Mozilla Foundation) ‫در‬ ‫کامل‬ ‫فهرست‬battleforthenet.com/july12 ‫مخالفین‬ ( ‫اینترنتی‬ ‫خدمات‬ ‫رسانندگهان‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫شرکهت‬ ‫عمدتا‬ISP‫مانند‬ ) •Comcast •Verison •AT&T
 10. 10. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 10 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫نامتمرکهز‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫از‬ ‫هی‬‫خ‬‫بر‬ ( ‫تورنت‬‫بیت‬BitTorrent‫ه‬) ( ‫کوین‬‫بیت‬Bitcoin) ‫شبک‬TOR ( ‫زیرونت‬ZeroNet)
 11. 11. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 11 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سوی‬ ‫دو‬ ‫وابستگی‬ .‫برد‬‫نمی‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫سالم‬ ‫جان‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫بدون‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫رسان‬ ‫اینترنت‬ •‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ •‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫مشارکهت‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫تر‬‫قدیمی‬ ‫های‬‫روش‬ •‫مانند‬Tape‫و‬CD ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫وابستگی‬ ‫شبکه‬ ‫بودن‬ ‫طرف‬‫بی‬ ‫تضمین‬
 12. 12. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 12 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫مخالف‬ ‫های‬‫دیدگهاه‬ ‫صفرم‬ ‫آزادی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫سوء‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫هزین‬ ‫افزایش‬ •‫نادرست‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫جلوگهیری‬ ‫نه‬ ‫دارد؟‬ ‫را‬ ‫صلحیت‬ ‫این‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ »‫«ماکیاولی‬ ‫به‬ ‫معروف‬ ‫دیدگهاه‬ ‫گرایی‬‫آل‬‫ایده‬ ‫مرغ‬‫تخم‬ ‫و‬ ‫مرغ‬ ‫استدلل‬ ‫کمونیسم‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫هع‬‫م‬‫جا‬ ‫وری‬‫بهره‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫بسیار‬ ‫هل‬‫م‬‫عا‬ ‫دو‬ •‫دیگران‬ ‫با‬ ‫دوستانه‬ ‫روابط‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫در‬ •‫نیست‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫به‬ ‫ه‬‫ن‬‫کرد‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫کس‬‫هیچ‬ •.‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫ه‬‫ن‬‫آ‬ ‫خواهیم‬‫هی‬‫م‬ ‫اگر‬ ‫کنیم‬ ‫کمک‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫آنارشیسم‬
 13. 13. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 13 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ۱‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫انحصاری‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫پیدایش‬ . ۲‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫تکثیر‬ ‫حق‬ ‫نقد‬ . ۳.‫راهکارها‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫پیدایش‬ ‫اثرات‬ ۴‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫مجوزهای‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ . ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ :‫دوم‬ ‫فصل‬
 14. 14. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 14 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫مقدمه‬ ‫ه‬‫س‬‫گنو/لینوکه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫زاییده‬ ‫تنها‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫جامع‬ ‫هدف‬ ‫هم‬ ‫نه‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫جامع‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫شخصی‬ ‫حقوق‬ ‫حفظ‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫هدف‬ ‫کاربران‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ ‫احترام‬
 15. 15. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 15 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫پیدایش‬ ‫ه‬‫د‬‫آم‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫هشابه‬‫م‬ ‫رایانه‬ ‫دو‬ ‫وقتی‬ ‫کرد‬ ‫گرفتن‬‫هکل‬‫ش‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫رسمیه‬ ‫جنب‬ ‫را‬ ‫نویسان‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫تعامل‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫نخستین‬ ‫بخشید‬ ‫است‬ ‫قانونی‬ ‫و‬ ‫هشروع‬‫م‬ ‫هانی‬‫م‬‫ز‬ ‫تا‬ ‫تجارت‬ ‫کهند‬‫رفتار‬ ‫شایستگی‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دهیمه‬ ‫پاسخ‬ ‫ه‬‫ش‬‫پرس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بدانیم‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫ه‬‫ق‬‫حقو‬ ‫باید‬ ‫تجاری‬ ‫روابط‬ ‫در‬ ‫ما‬ »‫کجاست؟‬ ‫تا‬ ‫تجاری‬ ‫کارهای‬ ‫مرز‬ ‫و‬ ‫«حد‬
 16. 16. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 16 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫آزاد‬ ‫غیر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫پیدایش‬ ‫کهه‬‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫آزاد‬ ‫غیر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫(که‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫گسترش‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫داران‬‫سرمایه‬ ‫بردند‬ ‫پی‬ )‫بود‬ ‫آزاد‬ ‫گرفتند‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫هدایت‬ ‫کلن‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پیدایش‬ ‫دلیل‬ ‫افراد‬ ‫کنترل‬ ‫مالک‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫استثمار‬ ‫و‬ ‫استعمار‬ ‫اعتیاد‬
 17. 17. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 17 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫افراد‬ ‫کنترل‬ ‫آزاد‬ ‫غیر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫پیدایش‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫چه‬‫آن‬ ‫درباره‬ ‫گیری‬‫هم‬‫ی‬‫تصم‬ ‫قدرت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫فرمت‬ ‫کردن‬ ‫اختصاصی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫بلکه‬ ،‫گیرند‬‫نمی‬ ‫هم‬‫ی‬‫تصم‬ ‫خودشان‬ ‫ها‬‫رایانه‬ !‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫اند‬‫گفته‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫پرسش‬ »‫کند؟‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫رایان‬ ‫کسی‬ ‫«چه‬
 18. 18. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 18 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫تکثیر‬ ‫حق‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫مالکیت‬ ( ‫تکثیر‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬Copyright) ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫رشد‬ •‫چاپ‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ –‫خوانندگهان‬ ‫مانند‬ ‫کسانی‬ ‫آزادی‬ ‫نه‬ ‫عمده‬ ‫تولیدکهنندگهان‬ ‫هننده‬‫ک‬‫محدود‬ •‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫خطی‬ ‫رونویسی‬ ‫امکان‬ :‫مثال‬ ‫رقمی‬ ‫محتوای‬ ‫هصوص‬‫خ‬ ‫در‬ ‫تکثیر‬ ‫حق‬ ‫همانه‬‫ح‬‫ر‬‫بی‬‫قوانین‬ ‫وضع‬ ‫دلیل‬ •‫رقمی‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫بالی‬ ‫انعطاف‬ •‫ود‬ ‫وج‬ ‫آنالوگه‬ ‫های‬‫رسانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬‫آزادی‬ ‫هنوز‬ ‫خوشبختانه‬ .‫دارد‬ –‫کتاب‬ ‫دادن‬ ‫قرض‬ :‫مثال‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫د؛‬ ‫ای‬‫خریده‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ :‫تکثیر‬ ‫حق‬ ‫برای‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫؛‬ ‫اید‬‫خریده‬ ‫آهنگ‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫بخوانید‬ ‫مشترکها‬ ‫دیگری‬ ‫کس‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫نمی‬ !‫دهید‬ ‫گوش‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫همع‬‫ج‬ ‫در‬‫توانید‬‫نمی‬
 19. 19. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 19 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫تکثیر‬ ‫حق‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫مالکیت‬ ‫دروغ‬ ‫کهننده‬‫تولید‬ )‫(؟‬ ‫هقوق‬‫ح‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫بهان‬ •)‫ها‬‫(دلل‬ ‫ناشران‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تولیدکهنندگهان‬ ‫هننده‬‫ک‬‫محدود‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫طبیعی‬ ‫حقوق‬ •‫نوشته‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫بین‬ ‫خاص‬ ‫رابط‬ ‫نوعی‬ ‫وجود‬ ‫ادعای‬ •‫شماست؟‬ ‫از‬ ‫تر‬‫مهم‬ ‫نویسنده‬ –‫مادی‬ ‫کالهای‬ ‫با‬ ‫نامعقول‬ ‫ای‬‫مقایسه‬ :‫ادعا‬ ‫این‬ ‫مقبولیت‬ ‫دلیل‬ •‫است‬ ‫ناپذیر‬‫اعتراض‬ ‫و‬ ‫مقبول‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫نویسندگهان‬ ‫طبیعی‬ ‫حقوق‬ –‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫هوع‬‫ج‬‫ر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫تشکیلت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫نویسندگهان‬ ‫طبیعی‬ ‫حقوق‬ ‫ایده‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫پیشنهاد‬ –‫رایت‬‫کپی‬ ‫بودن‬ ‫موقتی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رایت‬‫کپی‬ ‫به‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ –‫نویسندگهان‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاداش‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پیشرفت‬ ‫ترقی‬ ‫رایت‬‫کپی‬ ‫هدف‬ ‫گویند‬‫می‬ –‫ردم‬ ‫م‬ ‫طبیعی‬ ‫هقوق‬‫ح‬‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫رایت‬‫کپی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫جامع‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫برقرار‬ ‫سنت‬ !‫شود‬ ‫توجیه‬ ‫مردم‬ ‫هود‬‫خ‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫فقط‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫قطع‬ ‫را‬
 20. 20. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 20 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫تکثیر‬ ‫حق‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫مالکیت‬ ‫ه‬)‫(ادامه‬ ‫دروغ‬ ‫نامگذاری‬ •( !‫دریایی‬ ‫دزدی‬ ‫با‬ ‫قیاس‬Piracy) •‫مادی‬ ‫کالهای‬ ‫با‬ ‫ساده‬ ‫مقایس‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫بینش‬ :‫ذهنی‬ ‫دارایی‬ ‫قانون‬ ‫ی‬ ‫قوانین‬ ‫دادن‬ ‫جلوه‬ ‫واقعی‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫گسترده‬ ‫تبلیغات‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫عمومی‬ ‫منافع‬ ‫هلف‬‫خ‬‫بر‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫کهه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬‫به‬ ‫منع‬ ‫قوانین‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫دولت‬ ‫بر‬ ‫ناشران‬ ‫نفوذ‬ ‫عمل‬ ‫یک‬ ‫بودن‬ ‫غلط‬ ‫یا‬ ‫درست‬ ‫درباره‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ •‫اتوبوس‬ ‫جلوی‬ ‫در‬ ‫پوست‬‫سیاه‬ ‫یک‬ ‫نشستن‬ –‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چهل‬
 21. 21. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 21 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫تکثیر‬ ‫حق‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫مالکیت‬ ‫اقتصادی‬ ‫دلیل‬ ‫دارد‬ ‫درست‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫قبل‬ ‫موارد‬ ‫هلف‬‫خ‬‫بر‬ •‫شود‬‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نادرست‬ ‫های‬‫فرض‬ •‫خواهیم؟‬‫می‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫هم‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بیشتر‬ ‫تولید‬ ‫آیا‬ –‫سیاه‬ ‫جعب‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫شهروندان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطلعاتی‬ –‫خود‬ ‫زندگهی‬‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫حتی‬ ‫کنترل‬ ‫آزادی‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫آزادی‬ –‫جامعه‬ ‫مدنی‬ ‫روح‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫نه‬ ‫داوطلبانه‬ ‫همکاری‬ ‫روح‬ ‫تقویت‬ •‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫کالهای‬ ‫برای‬ ‫داشتن‬ ‫مالک‬ ‫تأثیر‬ ‫تفاوت‬ •‫دارد‬ ‫حقیقت‬ ‫اقتصادی‬ ‫موضوع‬ –( ‫مالی‬ ‫حمایت‬Donation‫شود‬ ‫ثروتمند‬ ‫کسی‬ ‫نیست‬ ‫نیازی‬ :) –... ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫بخش‬ ‫سازی‬‫سفارشی‬
 22. 22. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 22 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫غیر‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫پتانسیل‬ ‫کنندگهان‬ ‫استفاده‬ ‫وجوه‬ ‫کلی‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫محرومیت‬ ‫ایجاد‬ •‫هشورها‬‫ک‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫رایانه‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬ •‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اجازه‬ ‫حق‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬ ‫قدرتمند‬ ‫و‬ ‫ثروتمند‬ ‫های‬‫شرکهت‬ ‫ایجاد‬
 23. 23. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 23 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫استعمار‬ ‫چاره‬ ‫راه‬ ‫نگذاشتن‬ ‫باقی‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫جامعه‬ ‫پیوندهای‬ ‫به‬ ‫حمله‬ ‫محلی‬ ‫نخبگان‬ ‫گهرفتن‬‫کار‬ ‫به‬ ‫هامعه‬‫ج‬‫از‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫حکومت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫توسعه‬ ‫نه‬ ،‫وابستگی‬ ‫ایجاد‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫گذاشتن‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سودمند‬ ‫دانش‬ ‫کنیم‬ ‫کمک‬ ‫ایم‬‫شده‬ ‫منع‬ ‫آن‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫ولی‬
 24. 24. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 24 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫اعتیاد‬ ‫کودکان‬ ‫به‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آموزش‬ ‫دیگر‬ ‫برنامه‬ ‫هیری‬‫گ‬‫یاد‬ ‫برای‬ ‫مضاعف‬ ‫تلش‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫هدیه‬ ‫ها‬‫مدرسه‬ ‫به‬ ‫رایگان‬ ‫ویندوز‬ ‫مایکروسافت‬ :‫مثال‬ ‫انتخاب‬ ‫راه‬ ‫نگذاشتن‬ ‫باقی‬ ‫رایگان‬ ‫نخست‬ ‫ُز‬‫د‬ ‫کردن‬ ‫تزریق‬ ‫جامعه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫مدرسه‬ ‫ماموریت‬ ‫فرزندان‬ ‫به‬ ‫زیستن‬ ‫تر‬‫ساده‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هایی‬‫مهارت‬ ‫آموزش‬ ‫کردن‬ ‫زندگهی‬ ‫آزاد‬ ‫چگونه‬ ‫آموختن‬
 25. 25. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 25 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫پیدایش‬ ‫ه‬‫ش‬‫پیدای‬ ‫دلیل‬ ‫آزادی‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫زندگهی‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫شایسته‬ ‫رفتاری‬ ‫داشتن‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫آزاد‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫پیدایش‬ ‫اثرات‬ ‫سازی‬‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫بین‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫تعدیل‬ ‫دموکهراسی‬ ‫نیست‬ ‫کامل‬ ‫کس‬‫هیچ‬ ‫آموزش‬ ‫هاری‬‫گ‬‫ساز‬ ‫ثروت‬ ‫محلی‬ ‫گردش‬
 26. 26. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 26 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫سازی‬ ‫جهانی‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫جنبش‬ ‫سازی‬ ‫جهانی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ •‫افزار‬‫نرم‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫بشری‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫ای‬‫عرصه‬ ‫کهشور‬ ‫و‬‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫استقلل‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫تجاری‬ ‫معاهدات‬ ‫سیاسی‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫فقیر‬ ‫کهشورهای‬ ‫استثمار‬ ‫توسع‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫قدرتمند‬ ‫کشورهای‬ ‫وسیل‬ ‫به‬
 27. 27. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 27 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫بین‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫تعدیل‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫نمی‬ •‫کنید‬ ‫پخش‬ ‫معدودی‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫جا‬‫یک‬ ‫را‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ •‫از‬ ‫دریایی‬ ‫دزدان‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫بستانید‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫زور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫کنید‬ ‫دزدی‬ ‫آنان‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫اما‬ •‫کنید‬ ‫تجارت‬ ‫مردم‬ ‫با‬ •‫کنید‬ ‫ارائه‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫خدمت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬
 28. 28. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 28 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫دموکهراسی‬ ‫توسعه‬ ‫مسیر‬ ‫درباره‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫دموکهراتیک‬ ‫روشی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬‫چه‬ ‫گوید‬‫نمی‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫هیچکس‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫خاصی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫بخواهند‬ ‫زیادی‬ ‫افراد‬ •‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫تغییردادن‬ ‫روی‬ –‫کند‬‫می‬ ‫پیشرفت‬ ‫جهت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نخواهد‬ ‫کس‬‫هیچ‬ •‫کهرد‬ ‫نخواهد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫سهیم‬ ‫آن‬ ‫توسع‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تصمیم‬ ‫واسط‬ ‫به‬ ‫کهس‬‫هر‬
 29. 29. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 29 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫نیست‬ ‫کامل‬ ‫کس‬‫هیچ‬ ‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫آزاد‬ ‫غیر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫کند‬‫می‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫نویسم‬‫می‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ل‬‫مث‬ ‫یابید‬‫می‬ ‫ناقص‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شما‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫کردم‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫نوشتم‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫شاید‬ ...‫دارید‬ ‫بهتری‬ ‫ایده‬ ‫شما‬ ‫اما‬ !‫کند‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫تواند‬‫نمی‬ ‫کس‬‫هیچ‬
 30. 30. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 30 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫آموزش‬ ‫کنند؟‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ها‬‫مدرسه‬ ‫چرا‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫هیری‬‫گ‬‫یاد‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫افزایش‬ ‫اخلقی‬ ‫فضایل‬ ‫افزایش‬ ‫اخلقی‬ ‫شخصیت‬ ‫آموزش‬ ‫دهیم‬ ‫یاد‬ ‫آموزان‬‫دانش‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬ •‫باشند‬ ‫هواهی‬‫خ‬‫خیر‬‫و‬ ‫خوب‬ ‫همکاران‬ ‫چگونه‬ •‫باشند‬ ‫مفیدی‬ ‫شهروندان‬ ‫چگونه‬
 31. 31. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 31 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫هاری‬‫گ‬‫ساز‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫هاری‬‫گ‬‫ناساز‬ ‫تحمیل‬ ‫آزاد‬ ‫غیر‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫مند‬‫قدرت‬ ‫دهندگهان‬‫توسعه‬ ‫توسط‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫هیح‬‫ج‬‫تر‬ ‫را‬ ‫هار‬‫گ‬‫ساز‬ ‫نسخ‬ ‫کاربران‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫محبوب‬ ‫هار‬‫گ‬‫ناساز‬ ‫نسخ‬ ‫پس‬ •‫خواهد‬‫نمی‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫هاری‬‫گ‬‫ساز‬ ‫بر‬ ‫سعی‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫جامع‬ ‫در‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربران‬ ‫آنچه‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫توانند‬‫نمی‬ ‫دهندگهان‬‫توسعه‬ .‫کنند‬ ‫مقاومت‬
 32. 32. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 32 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫ثروت‬ ‫محلی‬ ‫گردش‬ ‫دهند‬ ‫ه‬‫ش‬‫کاه‬ ‫را‬ ‫هایش‬‫هزینه‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تلش‬ ‫دولتی‬ ‫هر‬ ‫دارند‬ ‫تر‬‫مهم‬ ‫ماموریت‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫حکومت‬ ‫اما‬ ‫سالم‬ ‫جهت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫هدایت‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫هشور‬‫ک‬‫اقتصاد‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫اجاره‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫هزین‬ ‫پرداخت‬ ‫جای‬ ‫به‬ •‫انحصاری‬ ‫های‬‫شرکهت‬ ‫و‬ ‫واشنگتن‬ ‫جیب‬ ‫به‬ ‫پول‬ ‫ریختن‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫شود‬‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫پول‬ ‫محلی‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ •‫سازی‬‫شخصی‬ •‫برنامه‬ ‫کرد‬‫عمل‬ ‫بهبود‬
 33. 33. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 33 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫راهکارها‬ ‫آزاد‬ ‫تجارت‬ ‫سازی‬‫شخصی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ،‫پشتیبانی‬ ،‫آموزش‬ ‫با‬ ‫درآوردن‬ ‫پول‬ ‫چرخ‬ ‫دوباره‬ ‫اختراع‬ ‫عدم‬ ‫با‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ( ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫داران‬‫دوست‬ ‫های‬‫کمک‬Donation) ‫مالی‬ ‫حامیان‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬
 34. 34. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 34 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫راهکارها‬ ‫مجوزها‬ ( ‫عمومی‬ ‫مالکیت‬Public Domain) ( ‫کهامانز‬ ‫کریتیو‬Creative Commons) •( ‫هاع‬‫ج‬‫ار‬BY) •( ‫همسان‬ ‫اشتراک‬SA) •( ‫غیرتجاری‬NC) •( ‫نه‬ ‫اشتقاقی‬ ‫اثر‬ND) ( ‫گنو‬ ‫مجوزهای‬GNU) •‫مثال‬GPL‫و‬FDL‫و‬LGPL... ‫و‬ ‫مجوزهای‬BSD
 35. 35. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 35 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫راهکارها‬ ‫اراده‬ ‫به‬ ‫من‬ .‫کند‬ ‫هدایت‬ ‫برود‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫جهان‬ ‫دهم‬ ‫اجازه‬ ‫ندارم‬ ‫قصد‬ ‫«من‬ .‫م‬ ‫آی‬‫نمی‬ ‫جا‬‫بدان‬ ‫من‬ ،‫روید‬‫می‬ ‫دیگری‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ه‬‫ر‬‫اگ‬ .‫هست‬ ‫آزادی‬ ‫که‬ ‫روم‬‫می‬ ‫جایی‬ ».‫کنم‬‫می‬ ‫تحمل‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سختی‬ ‫مقداری‬ ‫من‬ —‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫آزادی‬ ‫برای‬ •‫پرداخت‬ ‫بهایی‬ ‫باید‬ ‫داد‬ ‫قربانی‬ ‫باید‬ ‫گاهی‬ •‫دارد‬ ‫کمی‬ ‫بهای‬ ‫آزادی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫هیزی‬‫چ‬‫هر‬ ‫اما‬ ‫حکومت‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫طرح‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ •‫مردم‬ ‫زندگهی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ •‫مردم‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫«همه‬ ‫بگوید‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫شدن‬ ‫ساخته‬ ‫از‬ ‫پس‬ ».‫است‬ ‫بشر‬ ‫دانش‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫این‬ .‫بخشند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬
 36. 36. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 36 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ۱‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ . ۲‫شخصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫انبوه‬ ‫نظارت‬ . ۳‫مالکیت‬ ‫پوچی‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫فرهنگ‬ . ۴‫اینترنت‬ ‫آرشیو‬ . ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫با‬ ‫همسو‬ ‫های‬‫دیدگهاه‬ :‫سوم‬ ‫بخش‬
 37. 37. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 37 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ ‫مستند‬ (Patent Absurdity) ‫هستند؟‬ ‫ثبت‬ ‫قابل‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫ریاضیات‬ •!‫طولنی؟‬ ‫محاسبات‬ •‫رد‬ ‫منف‬ ‫مقدارهای‬ ‫تجزیه‬ (singular-value decomposition)
 38. 38. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 38 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ ‫ه‬)‫(ادامه‬ ‫هستند؟‬ ‫ثبت‬ ‫قابل‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ( ‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫صنعتی‬ ‫محصول‬ ‫یک‬Product) •‫نشده‬ ‫توصیف‬ ‫ا‬‫ل‬‫قب‬ ‫که‬ ( ‫فرایندها‬Process) •‫سال‬۱۹۵۳ •‫صنعتی‬ ‫فرایندهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ساده‬ ‫ای‬‫ایده‬ •‫ای‬‫رایانه‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫نه‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ •‫لستیک‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫دقت‬ •‫لستیک‬ ‫شدن‬ ‫آزاد‬ ‫و‬ ‫دماسنج‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫در‬ ‫الگوریتم‬ •‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 39. 39. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 39 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬
 40. 40. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 40 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ )‫ه‬‫ه‬‫(ادام‬ ‫هند؟‬‫ت‬‫هس‬ ‫ثبت‬ ‫قابل‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫افزار؟‬‫نرم‬ •‫ها‬‫دستورالعمل‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ •‫ها‬‫الگوریتم‬ ‫و‬ ‫طبیعت‬ ‫انتزاعی‬ ‫قوانین‬ ( ‫سیرکهت‬ ‫فدرال‬ ‫هاه‬‫گ‬‫داد‬ ‫ایجاد‬Federal Circuit) •‫اختراع‬‫ثبت‬ ‫های‬‫پرونده‬ ‫به‬ ‫عالی‬ ‫هاه‬‫گ‬‫داد‬ ‫علق‬ ‫عدم‬ •... ‫و‬ ‫رادیو‬ ‫و‬ ‫رایانه‬ ‫کار‬ ‫روش‬ ‫درباره‬ ‫جزئی‬ ‫حقایق‬ •‫گذاشت‬ ‫هاه‬‫گ‬‫داد‬ ‫این‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫عالی‬ ‫هاه‬‫گ‬‫داد‬ •( ‫اختراع‬ ‫ثبت‬ ‫وکهلی‬Patent Lawyers) •‫چیز‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫اختراع‬ ‫مفهوم‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫رتب‬‫عالی‬ ‫قاضی‬ ‫زیاد‬ ‫علقه‬ •« ‫بالخره‬ ‫و‬»‫افزار‬‫نرم‬ –‫سال‬ ‫در‬۱۹۹۴ –‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫های‬‫پرونده‬
 41. 41. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 41 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬
 42. 42. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 42 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬
 43. 43. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 43 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬
 44. 44. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 44 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬
 45. 45. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 45 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ )‫ه‬‫ه‬‫(ادام‬ ‫هند؟‬‫ت‬‫هس‬ ‫ثبت‬ ‫قابل‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ماشین‬ ‫هی‬‫ا‬‫دنی‬ ‫تفاوت‬ •‫تکنیک‬ •‫نتیجه‬ –‫جدید‬ »‫«مالکین‬ ‫و‬ »‫«دارایی‬ ‫سریع‬ ‫افزایش‬ –‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫پای‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫از‬‫عظیمی‬ ‫خیل‬ ‫منع‬ ‫هیج‬‫ا‬‫نت‬ •‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫تعداد‬ ‫شدید‬ ‫افزایش‬ –‫ده‬ ‫اواسط‬ ‫در‬۹۰ –‫ها‬‫شرکهت‬‫سایر‬ ‫شکایت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پرونده‬ ‫باختن‬ ‫واسط‬ ‫به‬ ‫صنعت‬ ‫دیدگهاه‬ ‫تغییر‬ –»‫«دفاعی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫اختراع‬ ‫حقوق‬ ‫بخش‬ ‫تاسیس‬ –‫سال‬ ‫تا‬ ‫توپخانه‬ ‫شدن‬‫بزرگ‬ ‫و‬۲۰۰۱ –‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫ادوبی‬ ‫و‬ ‫اوراکل‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬
 46. 46. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 46 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬
 47. 47. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 47 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬
 48. 48. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 48 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ ‫نود‬ ‫ده‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫چهارم‬ ‫یک‬‫شده‬‫ثبت‬ ‫اختراع‬ ‫حقوق‬ ‫هم‬ ‫سوم‬ ‫یک‬‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫قضایی‬ ‫دعاوی‬ ‫هم‬ ‫قضایی‬ ‫دعاوی‬ ‫هزین‬ ‫درصد‬ ‫چهل‬ ‫دعوی‬ ‫های‬‫ه‬‫ح‬‫طر‬ ‫درصد‬ ‫هاه‬‫گ‬‫داد‬ ‫در‬ ‫شده‬‫ثبت‬ ‫اختراع‬ ‫ثبت‬ ‫پیرامون‬ ‫از‬ ‫افزار‬‫نرم‬۱۹۸۴
 49. 49. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 49 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫زبان‬ ‫در‬ ‫ابهام‬ ‫فرینی‬ ‫چارلز‬ ‫اختراع‬ •‫ها‬‫فروشی‬‫خرده‬ ‫در‬ ‫کیوسک‬ ‫یک‬ –‫گلچین‬۹‫موسیقی‬ ‫ترکه‬ ‫تا‬ •‫مانند‬ ‫هایی‬‫واژه‬ ‫باز‬ ‫هم‬‫ج‬‫تر‬ –( ‫مکانی‬ ‫فروش‬ ‫نقط‬Point of Sale Location) –( ‫هات‬‫ع‬‫اطل‬ ‫تولید‬ ‫ماشین‬Information Manufacturing Machine) •‫مفاهیم‬ ‫دادن‬ ‫پوشش‬ –‫ها‬‫ج‬‫هر‬ ‫از‬ »‫اینترنتی‬ ‫«تراکنش‬ –»‫الکترونیکی‬ ‫«تجارت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ –‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫اختراعی‬ ‫با‬ –‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫هاه‬‫گ‬‫داد‬ ‫در‬ ‫موافقت‬ •!‫مشکل‬ –!‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫های‬‫ه‬‫مرز‬ ‫شود‬‫نمی‬ ‫نرود‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫هاه‬‫گ‬‫داد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬
 50. 50. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 50 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫زبان‬ ‫در‬ ‫ابهام‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫های‬‫زبان‬ ‫وضوح‬ ‫و‬ ‫دقت‬ •‫ها‬‫رایانه‬ ‫گیری‬‫سخت‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫زبان‬ ‫بودن‬ ‫غیرتخصصی‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫گنگ‬ ‫مزیت‬ •‫انداخت‬ ‫تور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هیزی‬‫چ‬‫هر‬ ‫توان‬‫می‬
 51. 51. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 51 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ ‫آغازین‬ ‫ه‬‫ش‬‫پرس‬ »‫ه‬‫؟‬‫هستند‬ ‫ثبت‬ ‫قابل‬ ‫چیزهایی‬ ‫«چه‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ •‫قرن‬۱۸‫ها‬‫پ‬‫ارو‬ ‫و‬ •‫موسیقی‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ –‫ریتمیک‬ ‫الگوی‬ ‫هک‬‫ی‬ –‫هوردها‬‫ک‬‫از‬ ‫ای‬‫دنباله‬ –‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫موسیقی‬ ‫آلت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ •‫هستید‬ ‫بتوون‬ ‫شما‬ »‫نگیرید‬ ‫قرار‬ ‫شکایت‬ ‫«مورد‬ ‫بابتش‬ ‫کهه‬ ‫بنویسید‬ ‫ای‬‫سمفونی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تر‬‫سخت‬ ‫شما‬ ‫برای‬ !»‫باشد‬ ‫«خوب‬ ‫کهه‬‫بنویسید‬ ‫سیمفونی‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫اند‬‫ه‬‫ی‬‫موسیق‬ ‫خلق‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫هان‬‫ر‬‫هزا‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫نبوده‬ ‫موسیقی‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫امتیاز‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫وقت‬‫هیچ‬ ‫ولی‬
 52. 52. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 52 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کهاری‬‫هر‬۱۹۸۰‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کرد‬‫نمی‬ ‫بازی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نقشی‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫مانند‬ ‫کارهایی‬ •( ‫چسباندن‬ ‫و‬ ‫بریدن‬Cut & Paste) •‫شده‬ ‫جاسازی‬ ‫کش‬‫خط‬ •( ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫متن‬ ‫جاسازی‬Text Wrapping) •( ‫پرداز‬‫واژه‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫کهارهای‬‫سایر‬ ‫و‬Word Processor) –‫امروزند‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫از‬ ‫تر‬‫مهم‬ ‫و‬ ‫تر‬‫نوآورانه‬ ‫نظر‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫که‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫امروز‬ ‫تا‬ ‫رفت‬‫پیش‬ ‫این‬ ‫و‬
 53. 53. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 53 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ ‫آن‬ ‫مانع‬ ‫اما‬ ‫نوآوری‬ ‫تشویق‬ ‫بهان‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اختراع‬ ‫هق‬‫ح‬ ‫«اگر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ،‫هفتاد‬ ‫و‬ ‫شصت‬ ‫ده‬ ‫بودم،ه‬ ‫کارم‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫بود‬ ‫دلیلی‬ ‫خود‬ ‫ه‬،‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫در‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دانش‬ ‫که‬‫این‬ ‫برای‬ ».‫نباشد‬ ‫امروزش‬ ‫جایگاه‬ ،‫یانه‬ ‫را‬ ‫دانشمند‬ ،‫کهنوث‬ ‫دانلد‬ — ‫مخترع‬TeX‫هنر‬ ‫کتاب‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬
 54. 54. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 54 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ ‫غیرممکن‬ ‫نویس‬‫برنامه‬ ‫یک‬ •‫کند‬ ‫امتحان‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫هنگام‬ ‫را‬ ‫تکنیک‬ ‫هزاران‬ ‫یا‬ ‫صدها‬ ‫شاید‬ ‫اختراع‬ ‫ثبت‬ ‫اداره‬ •‫شنبه‬‫سه‬ ‫هر‬۳۵۰۰!‫شود‬‫می‬ ‫منتشر‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫قانون‬ ‫از‬ »‫«عمدی‬ ‫تخطی‬ ‫برابر‬ ‫سه‬ ‫مجازات‬ ‫شده‬‫ثبت‬ ‫اختراع‬ ‫حقوق‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫مانع‬ ‫نوپا‬ ‫های‬‫شرکهت‬‫شکوفایی‬ ‫و‬ ‫هشد‬‫ر‬ ‫مانع‬ ‫بالقوه‬ ‫مشکل‬ ‫و‬ ‫مالیات‬ ‫نوعی‬ •‫داد‬ ‫هواهند‬‫خ‬‫قرار‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫شرکهت‬ ‫برای‬
 55. 55. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 55 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫شخصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫انبوه‬ ‫نظارت‬ ( ‫انبوه‬ ‫نظارت‬Mass Surveillance) ( ‫دوستی‬‫ه‬‫ن‬‫میه‬ ‫لیح‬Patriot Act) ‫ه‬‫ب‬‫کتا‬۱۹۸۴ ‫تخیلی‬ ‫داستانی‬ ‫از‬ ‫امروز‬ ‫واقعیت‬ ‫تا‬ ‫خواه‬‫تمامیت‬ ‫حکومت‬ ‫پایان‬‫بی‬ ‫جنگی‬ ‫فکر‬ ‫پلیس‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دوربین‬
 56. 56. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 56 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫آزاد‬ ‫فرهنگی‬ ‫آثار‬ ( ‫آزاد‬ ‫فرهنگی‬ ‫آثار‬Free Cultural Works) »‫آزاد‬ ‫فرهنگی‬ ‫آثار‬ ‫برای‬ ‫هأیید‬‫ت‬ ‫«مورد‬ ‫هاع‬‫ج‬‫ار‬‫کهامنز‬‫کرییتیو‬ ‫مجوز‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫همسان‬ ‫هاع-اشتراک‬‫ج‬‫ار‬‫و‬ ‫آزادی‬ •‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫منافع‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫آن‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫دانش‬ ‫گهیری‬‫کار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اثر‬ ‫هیری‬‫گ‬‫یاد‬ •‫شده‬ ‫کپی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫بازنشر‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ •‫اشتقاقی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫گیری‬‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫داستان‬ ‫تا‬ ‫سه‬ ‫کهنترل‬‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫هردن‬‫ک‬ ‫محدود‬ ‫برای‬ ‫قههههانون‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ها‬‫رسانه‬ ‫هونه‬‫گ‬‫چهههههه‬ !‫کنند؟‬‫ه‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫خلقیت‬
 57. 57. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 57 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫لسیگ‬ ‫لرنس‬ ‫از‬ ‫آزاد‬ ‫فرهنگ‬ ‫کتاب‬
 58. 58. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 58 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫اول‬ ‫داستان‬ ‫سال‬۱۹۰۶‫سوزا‬ ‫فیلیپ‬ ‫جان‬
 59. 59. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 59 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اول‬ ‫داستان‬ ‫آمریکا‬ ‫کنگره‬ ‫کاخ‬
 60. 60. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 60 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اول‬ ‫داستان‬ “( ‫سخنگو‬ ‫های‬‫ماشین‬talking machines)”
 61. 61. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 61 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اول‬ ‫داستان‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موسیقی‬ ‫هنری‬ ‫توسع‬ ‫گو‬‫سخن‬ ‫های‬‫ماشین‬ ‫«این‬ ‫عصر‬ ،‫بودم‬ ‫پسربچه‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫کهرد‬‫خواهند‬ ‫نابود‬ ‫ید‬ ‫یافت‬‫می‬ ‫را‬ ‫جوانی‬ ‫افراد‬ ،‫ای‬‫هانه‬‫خ‬‫هر‬ ‫روبروی‬ ،‫تابستان‬ ‫روزهای‬ ‫ولی‬ .‫کردند‬‫می‬ ‫زمزمه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قدیمی‬ ‫آهنگی‬ ‫یا‬ ‫روز‬ ‫آن‬ ‫آهنگ‬ ‫که‬ ( ‫شیطانی‬ ‫های‬‫ماشین‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫شب‬ ‫اکنون‬infernal machines‫کنار‬ ‫را‬ ‫آواز‬ ‫کوردهای‬ ‫ما‬ .‫داد‬ ‫خواهید‬ ‫گوش‬ ) ‫ن‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫تکامل‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫آواز‬ ‫کوردهای‬ ‫بلکه‬ ‫گذاشت‬ ‫نخواهیم‬ ‫شامپانزه‬ ‫از‬ ‫تکامل‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫ُم‬‫د‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫رفت‬ ‫خواهند‬ ».‫رفت‬ ‫بین‬ ‫از‬ — John Philip Sousa
 62. 62. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 62 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اول‬ ‫داستان‬ ( ‫ه‬‫گ‬‫فرهن‬Culture) ( ‫نوشتن‬ – ‫خواندن‬ ‫فرهنگ‬ ‫نوعی‬read-write culture) •‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫آن‬ ‫بازتولید‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫سوزا‬ ‫نگرانی‬ ‫ظرفیت‬ ‫این‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ !»‫شیطانی‬ ‫«ماشین‬ ( ‫نوشتن‬ – ‫خواندن‬ ‫ه‬‫گ‬‫ههن‬‫ر‬‫ف‬ ‫مفهوم‬ ‫مقابل‬ ‫در‬read-write culture) ( ‫خواندن‬ ‫فقط‬ ‫فرهنگ‬read-only culture) •‫نیست‬ »‫«تولیدکهننده‬ ‫کننده‬‫مصرف‬ ‫ولی‬ ‫شود‬‫می‬ ‫مصرف‬ »‫کننده‬‫«مصرف‬ ‫توسط‬ ‫خلقیت‬ •( ‫پایین‬ ‫به‬ ‫بال‬ ‫نگاه‬top-down) •‫مالک‬ ‫دارای‬ •‫شود‬‫می‬ ‫فراموش‬ ‫آواز‬ ‫کورد‬ ‫ها‬‫میلیون‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬
 63. 63. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 63 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اول‬ ‫داستان‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫امروز‬۲۱‫یافته‬‫توسعه‬ ‫جهان‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫بود‬ ‫واقعی‬ ‫سوزا‬ ‫نگرانی‬ ‫خلقیت‬ ‫گهذشته‬‫در‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫گاه‬‫هیچ‬ ‫بود‬ ‫نشده‬ ‫هابجا‬‫ج‬‫مؤثر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫نشده‬ ‫تخصصی‬ ‫بود‬ ‫نشده‬ ‫متمرکهز‬ !‫بود‬ ‫نرفته‬ »‫خواندن‬ ‫«فقط‬ ‫به‬ »‫«خواندن-نوشتن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است؟‬ »‫شیطانی‬ ‫های‬‫همان«ماشین‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫اما‬
 64. 64. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 64 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫دوم‬ ‫داستان‬ ( ‫زمین‬land‫شود‬‫می‬ ‫محافظت‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫ملکی‬ = )
 65. 65. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 65 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫دوم‬ ‫داستان‬ Lord Blackstone ”.‫شود‬‫می‬ ‫محافظت‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫عبور‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬ ‫“زمین‬
 66. 66. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 66 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫دوم‬ ‫داستان‬ ‫پایین‬ ‫به‬‫رو‬ ‫زمین‬ ‫مرکهز‬ ‫تا‬
 67. 67. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 67 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫دوم‬ ‫داستان‬ !‫بال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫نامحدود‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬
 68. 68. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 68 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫دوم‬ ‫داستان‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫پیدایش‬ ‫تا‬ ‫نکرد‬ ‫ایجاد‬ ‫مشکل‬ ‫قانون‬ ‫این‬
 69. 69. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 69 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫دوم‬ ‫داستان‬ ‫سال‬۱۹۴۵ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫عالی‬ ‫دیوان‬ ‫باغبان‬ ‫دو‬ •Thomas Lee •Tinie Causby •‫فناوری‬ ‫این‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫شکایت‬ •‫دیوار‬ ‫به‬ ‫هورد‬‫خ‬‫بر‬ ‫تا‬ ‫هواپیما‬ ‫رد‬ ‫کردن‬ ‫دنبال‬ ‫داگلس‬ ‫جاستین‬ ‫عقیده‬ •‫ساله‬ ‫صدها‬ ‫قدمت‬ ‫دارای‬ ‫سنت‬ ‫این‬ ‫خلف‬ •‫در‬ ‫آسمان‬ ‫به‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫عبور‬ ‫قانون‬ ‫توسع‬ .‫آید‬‫نمی‬ ‫در‬ ‫جور‬ »‫سلیم‬ ‫«عقل‬ ‫با‬ ‫امروز‬ ‫جهان‬ •( ‫سلیم‬ ‫عقل‬common sense)
 70. 70. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 70 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫سوم‬ ‫داستان‬ »‫تلویزیون‬ ‫و‬ ‫رادیو‬ ‫ه‬‫ی‬‫«فناور‬ ‫اتفاق‬ ‫بزرگترین‬ •‫محتوا‬ ‫انتشار‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ •‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫محتوا‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫نو‬ ‫راهی‬ :‫بنابراین‬ ‫آن‬ ‫پیرامون‬ ‫کهارهای‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫بین‬ ‫نو‬ ‫جنگی‬ ASCAP ‫برای‬ ‫قانونی‬ ‫کارتلی‬ •‫که‬ ‫ای‬‫موسیقی‬ ‫بیشتر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫حقوق‬ ‫شد‬‫می‬ ‫منتشر‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫با‬
 71. 71. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 71 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫سوم‬ ‫داستان‬ ‫رشد‬۴۴۸‫توسط‬ ‫ها‬‫نرخ‬ ‫درصدی‬ASCAP ‫شدند‬ ‫جمع‬ ‫هم‬ ‫دور‬ ‫تولیدکهنندگهان‬ ‫در‬۱۹۳۹‫نام‬ ‫به‬ ‫وکهیل‬ ‫یک‬‫توسط‬Sydney Kaye Broadcast Music Incorporated ‫بود‬ ‫هنر‬ ‫عرص‬ ‫در‬ ‫تر‬‫دموکهراتیک‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ •‫آمریکایی‬ - ‫آفریقایی‬ ‫موسیقی‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫عمومی‬ ‫مالکیت‬ ‫آثار‬ ‫دوباره‬ ‫تنظیم‬ •‫خودش‬ ‫مشترکهین‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬ ‫در‬۱۹۴۰ASCAP‫کهرد‬‫برابر‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫ها‬‫نرخ‬ •‫به‬ ‫تولیدکهنندگهان‬ ‫بیشتر‬BMI‫رفتند‬
 72. 72. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 72 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫سوم‬ ‫داستان‬ ASCAP‫کهههرد؟‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫چ‬ .‫ندادند‬ ‫اهمیتی‬ ‫کهه‬ ‫کردند‬‫پیشبینی‬ •».‫زد‬ ‫خواهند‬ ‫اعتراض‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫خودشان‬ ‫«مردم‬ ‫نبود‬ ‫مردم‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫موسیقی‬ »‫«بهترین‬ ‫چون‬ •‫تولیدکهنندگهان‬ »‫«بهترین‬ ‫زیرا‬ ‫موسیقی‬ ‫تولیدکهننده‬ »‫بهترین‬‫«دومین‬ ‫به‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫مالکیت‬ ‫با‬ ‫که‬BMI‫شد‬‫می‬ ‫تأمین‬ .‫بودند‬‫شده‬ ‫تبدیل‬
 73. 73. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 73 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫سوم‬ ‫داستان‬ ‫شد؟‬ ‫چه‬ ‫اما‬ ‫نکرد‬ ‫شورش‬ ‫کسی‬ ‫در‬۱۹۴۱ASCAP.‫شد‬ ‫ورشکست‬ ‫چون‬ »‫دوم‬ ‫«بهترین‬ ‫این‬ ‫بود‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫رقابت‬ ‫این‬ ‫در‬ !‫کند‬ ‫ورشکست‬ ‫را‬ ‫موسیقی‬ ‫پیرامون‬ ‫قانونی‬ ‫کارتل‬ ‫این‬ ‫تا‬
 74. 74. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 74 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫استدلل‬ ‫رقمی‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫و‬ ‫هینترنت‬‫ا‬ ‫فرصتی‬ •‫خواندن-نوشتن‬ ‫فرهنگ‬ ‫احیای‬ ‫برای‬ –‫گفت‬ ‫سخن‬ ‫احساس‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سوزا‬ ‫که‬ •‫آواز‬ ‫کوردهای‬ ‫همان‬ ‫احیای‬ ‫برای‬ –.‫بود‬ ‫گفته‬ ‫کنگره‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫درباره‬ ‫احساس‬ ‫با‬ ‫سوزا‬ ‫که‬ ( ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫محتوای‬UGC) •‫یافته‬ ‫گسترش‬ ‫هم‬ ‫کهارها‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ •‫آماتوریش‬ ‫فرهنگ‬ ‫نه‬ ‫آماتور‬ ‫فرهنگ‬ ‫به‬ ‫نهد‬‫می‬ ‫ارج‬ –‫کنند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫آن‬ »‫«مردم‬ ‫که‬ ‫فرهنگی‬ ‫پول‬ ‫نه‬ »‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫«علقه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬
 75. 75. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 75 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫استدلل‬ ‫هستند‬ ‫تولیدش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫کودکان‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫فرهنگی‬ ‫تابستان‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬‫آهنگ‬ ‫خواندن‬ ‫هستند‬ ‫انجامش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کودکانتان‬ ‫اکنون‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫کنید‬ ‫متفاوت‬ ‫چیزی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫روز‬ ‫موسیقی‬ ‫برداشتن‬ ‫وسیل‬ ‫به‬ ‫قدیمی‬ ‫ای‬‫موسیقی‬ ‫یا‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫ریمیکس‬ ‫و‬
 76. 76. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 76 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫گیری‬‫نتیجه‬ ‫از‬ ‫برداشت‬ ‫انیمه‬ ‫ویدیو‬ ‫موزیک‬ ‫یک‬ ‫شده‬ ‫ضبط‬ ‫تلویزیون‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گهرفته‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫جدیدی‬ ‫موسیقی‬ ‫های‬‫ترکه‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کهسی‬‫هر‬ ‫اکنون‬ ‫بردارد‬ ‫ما‬ ‫پیرامون‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫کند‬ ‫منتقل‬ ‫را‬ ‫متفاوت‬ ‫پیامی‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬
 77. 77. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 77 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫گیری‬‫نتیجه‬ ‫از‬ ‫برداشت‬ ‫این‬ ( ‫پایرسی‬Piracy‫نیست‬ ) ‫محتواست‬ ‫کردن‬ ‫دموکهراتیزه‬ •‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫کهسی‬‫هر‬ ‫است‬ ‫ما‬ ‫نسل‬ ‫سواد‬ ‫گویند‬‫می‬ ‫سخن‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کودکانمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ‫کهرد‬‫هواهند‬‫خ‬‫فکر‬ ‫هان‬‫م‬‫کودکان‬ ‫چگونه‬ ‫یعنی‬ ‫هستند‬ ‫فرزاندانتان‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ •‫رقمی‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫همینطور‬‫ه‬ •‫آورند‬‫درمی‬ ‫سر‬ ‫خودشان‬ ‫با‬ ‫ها‬‫فناوری‬ ‫این‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫دیگران‬ ‫زمین‬ ‫بالی‬ ‫از‬ ‫عبور‬ •( ‫عمومی‬ ‫برداشت‬ ‫و‬common sense‫خیزد‬‫برنمی‬ ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬ )
 78. 78. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 78 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ !‫است‬ ‫دزدی‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫اصل‬ ‫درباره‬ ‫وجو‬‫پرس‬ ‫یک‬ ‫یا‬ :‫چیست؟‬ ‫مالکیت‬ ‫حکومت‬ ‫که‬ ‫دهم‬ ‫پاسخ‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بخواهند‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫«اگر‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫باشم‬ ‫مجبور‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫چیست؟‬ ‫داری‬‫برده‬ ‫ی‬ ‫معن‬ ،”!‫است‬ ‫رساندن‬ ‫قتل‬‫“به‬ ‫گویم‬‫می‬ ‫دهم‬ ‫پاسخ‬ ‫لزم‬ ‫ری‬ ‫دیگ‬ ‫دلیل‬ ‫هیچ‬ .‫شود‬‫می‬ ‫درکه‬ ً‫ا‬‫ا‬‫فور‬ ‫جمله‬ ‫این‬ ، ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫که‬ ‫قدرتی‬ ‫کهه‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫تا‬ ‫نیست‬ ‫مرگه‬ ‫قدرت‬ ‫برد‬‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شخصیتش‬ ‫و‬ ‫آرزوهایش‬ ‫ن‬ ‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫که‬ ‫کاریست‬ ‫همان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زندگهی‬ ‫و‬ ‫رسش‬ ‫پ‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫کند‬‫می‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫برده‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫پرسش‬ ‫مشابه‬ ‫جواب‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫چیست؟‬ ‫مالکیت‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫اشی‬ ‫ن‬ ِ‫ن‬‫یقی‬ ‫بدون‬ "!‫دزدیست‬ ‫"مالکیت‬ .‫ندهم‬ ‫قبل‬ ‫جز‬ ‫نیست‬ ‫چیزی‬ ‫دوم‬ ‫گهزاره‬‫دارید‬ ‫قبول‬ ،‫نفهمیدن‬ »‫قبل؟‬ ‫گزاره‬ ‫دادن‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫چیست؟‬ ‫مالکیت‬ ،‫پرودون‬ ‫پیر-ژوزف‬ —
 79. 79. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 79 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ !‫است‬ ‫دزدی‬ ‫مالکیت‬ ‫را‬ ‫حق‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تصرف‬ ‫را‬ ‫زمینی‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫«اولین‬ ‫ساده‬ ‫قدر‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آدم‬ ‫و‬ ”‫است‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫“این‬ ‫بگوید‬ ‫کهه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫متمدن‬ ‫جامع‬ ‫واقعی‬ ‫مؤسس‬ ‫او‬ ‫کهه‬‫کنند‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫فرض‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫از‬ ،‫کشی‬‫آدم‬ ‫و‬ ‫دزدی‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ،‫جنایت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫کهردن‬‫پر‬ ‫و‬ ‫سهام‬ ‫بالبردن‬ ‫با‬ ‫کس‬‫هیچ‬ ‫بدبختی‬ ‫و‬ ‫وحشت‬ ‫همه‬ .‫کند‬ ‫محافظت‬ ‫را‬ ‫بشر‬ ‫تواند‬‫نمی‬ ‫همراهان‬ ‫برای‬ ‫گهریه‬‫و‬ ‫خندق‬ ‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫خام‬ ‫فریبکاری؛‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫هوش‬‫گ‬‫از‬ ‫باشید‬ ‫هذر‬‫ح‬‫بر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫زمین‬ ‫های‬‫هیوه‬‫م‬ ‫کهه‬‫کنید‬ ‫فراموش‬ ‫وقتی‬ ».‫کس‬‫هیچ‬ ‫به‬ ‫زمین‬ ‫خود‬ ‫روسو‬ ‫ژان-ژاک‬ —
 80. 80. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 80 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫اینترنت‬ ‫آرشیو‬ ‫منابع‬ ‫تمام‬Public Domain ‫کتابخان‬Alexandria‫مصر‬ ‫در‬ ‫باستان‬ ‫جهان‬ ‫های‬‫هبخانه‬‫ا‬‫کت‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ن‬‫بزرگتری‬ ‫از‬ ‫یکی‬ »‫شده‬ ‫نابود‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫«دانش‬ ‫از‬ ‫نمادی‬ •‫کهتابها‬ ‫و‬‫مکتوبات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫سوختن‬ ‫واسط‬ ‫به‬ •‫کتابخانه‬ ‫منابع‬ ‫پویش‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫تجهیزات‬ ‫اهدای‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫آرشیو‬ ... ‫و‬ ‫عکس‬ ،‫موسیقی‬ ،‫فیلم‬ ،‫متن‬ ‫پروژه‬Wayback Machine ( ‫پویش‬Scan‫الکترونیکی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ) ‫عمومی‬ ‫مالکیت‬ ‫دارای‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ا‬‫ه‬‫نبشته‬‫سنگ‬ ‫و‬ ‫خطی‬ ‫نسخ‬ ... ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫ملی‬ ‫هتابخانه‬‫ک‬ ‫از‬ ( ‫ها‬‫هبخانه‬‫ا‬‫هت‬‫ک‬ ‫از‬ ‫هی‬‫خ‬‫بر‬ ‫و‬ ‫مردمی‬ ‫های‬‫هیت‬‫ا‬‫حم‬Donation)
 81. 81. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 81 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫اینترنت‬ ‫آرشیو‬ ‫پروژه‬Petabox ۱.۴( ‫قفسه‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫پتابایت‬Rack) :‫برق‬ ‫مصرف‬۳‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫وات‬‫کیلو‬ ‫پتابایت‬ ‫کننده‬ ‫خنک‬ ‫سیستم‬ ‫نداشتن‬ ‫وجود‬ •‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫هرمای‬‫گ‬ ‫از‬‫استفاده‬ ‫ساختمان‬ ‫کردن‬ ‫گرم‬ ‫برای‬ ‫دیتاسنتر‬ ‫آگوست‬ ‫در‬۲۰۱۴ •۱۸.۵‫یونیک‬ ‫داده‬ ‫پتابایت‬ •‫داده‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫پتابایت‬ ‫پنجاه‬
 82. 82. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 82 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ ‫هابع‬‫ن‬‫م‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬‫پایگاه‬ ‫شریف‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ‫درس‬ ‫مطالب‬ ce.sharif.edu/courses/96-97/1/ce347-1 ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫سلمت‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫گزارش‬ www.mozilla.org/en-US/internet-health/decentraliza tion/ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫سایت‬ ‫مقالت‬ gnu.org
 83. 83. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 83 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫هابع‬‫ن‬‫م‬ )‫(ادامه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬‫پایگاه‬ ‫ایران‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫بنیاد‬ ‫مقالت‬ lfkf.org ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هلم‬‫ی‬‫ف‬ ( ‫اختراع‬ ‫حق‬ ‫پوچی‬ ‫مستند‬Patent Absurdity) patentabsurdity.com ‫ار‬ ‫افز‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫هشنواره‬‫ج‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫ارائ‬ ۱۳۹۲ sfd.fsug.ir/1392
 84. 84. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫آداب‬ ۱۳۹۶/۹/۲۸ 84 ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫آن‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طرفی‬‫بی‬ )‫(ادامه‬ ‫هابع‬‫ن‬‫م‬ )‫(ادامه‬ ‫تألیفات‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫درباب‬ ‫نکاتی‬ ‫مقال‬ yeenghelabi.wordpress.com/‫افزار-آزاد‬‫نکاتی-درباره-نرم‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫چرا‬ ،‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ www.gnu.org/philosophy/why-free.fa.html ( ‫آزاد‬ ‫فرهنگ‬ ‫کتاب‬ ،‫لسیگ‬ ‫لرنس‬Free Culture) www.free-culture.cc ‫نسخ‬۱.۱‫آزاد‬ ‫فرهنگ‬ ‫رسمی‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ freedomdefned.org/Defnition
 85. 85. ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫وسیل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ twitter.com/smmsadrnezhtwitter.com/smmsadrnezh ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬

×