طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)

S. M. Masoud Sadrnezhaad
S. M. Masoud SadrnezhaadStudent at Student at Sharif University of Technology
‫آمازون‬ ‫زیرساخت‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
– ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬۲۴‫تیر‬۱۳۹۵
‫جلسه‬۲۲۳) ‫تهران‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫کاربران‬ ‫گروه‬Tehran Lug‫آواتک‬ ‫شتابدهنده‬ – (
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
2
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
۱‫۲ ها۲ از۲ طریق۲ معماری۲ آمازون‬‫.۲ راهکارهای۲ کاهش۲ هزینه‬
۲ ۲‫.۲ مفهوم۲ رایانش۲ ابری،۲ دلیل۲ آن۲ و۲ اصطلحات‬XaaS
۳ ۲.‫معرفی۲ خدمات۲ مشهورتر۲ آمازون۲ و۲ برخی۲ اصطلحات۲ رایج۲ آن‬
۴ ۲‫.۲ دمو۲ از۲ کنسول۲ وب۲ آمازون۲ و‬AWS ۲CLI
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
3
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۱(
!‫مسئله؟‬ ‫شرح‬
‫مفهوم‬TCO
Comparative Total Cost of Ownership
‫کاربرد‬‫مورد‬
‫هزینه‬ ‫مقایسه‬
•‫زیرساخت‬ ‫کل‬ ‫اندازی‬‫راه‬
•‫ثابت‬ ‫مقدار‬ ‫گرفتن‬ ‫فرض‬ ‫یا‬workload
‫با‬
•‫آمازون‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
4
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۲(
‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫رفتاری‬ ‫الگوهای‬ ‫مقایسه‬
‫جدید‬ ‫نگرشی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
5
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۳(
‫های‬‫هزینه‬TCO‫شامل‬Acquisition‫و‬Operation
‫سرور‬ ‫های‬‫هزینه‬
‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫های‬‫هزینه‬
‫شبکه‬ ‫های‬‫هزینه‬
‫فنی‬ ‫نیروی‬ ‫استخدام‬ ‫های‬‫هزینه‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
6
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۴(
‫سرور‬ ‫های‬‫هزینه‬
،‫سرور‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫سخت‬rack،‫آن‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫رسانی‬‫برق‬ ‫های‬‫سیستم‬ ،
‫های‬‫سویچ‬TOR‫تجهیزات‬ ‫این‬ ‫داری‬‫نگه‬ ‫هزینه‬ +
+ ‫سازی‬‫مجازی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫مجوزهای‬ ،‫عامل‬‫سیستم‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫ها‬‫آن‬ ‫داری‬‫نگه‬ ‫هزینه‬
‫روزرسانی‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫هزینه‬
... ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ،‫ها‬‫آن‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
7
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۵(
‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫های‬‫هزینه‬
‫های‬‫سویچ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دیسک‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫سخت‬SAN
‫های‬‫پایگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫شامل‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫هزینه‬
... ‫و‬ ‫داده‬
‫روزرسانی‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫هزینه‬
... ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ،‫ها‬‫آن‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
8
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۶(
‫شبکه‬ ‫های‬‫هزینه‬
‫های‬‫سویچ‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫سخت‬LAN‫و‬Load Balancer‫هزینه‬ ‫و‬
‫باند‬ ‫پهنای‬
‫شبکه‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫هزینه‬
‫روزرسانی‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫هزینه‬
... ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ،‫ها‬‫آن‬
... ‫و‬ ‫سازی‬‫مجازي‬ ‫و‬ ‫سرورها‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫نیرو‬ ‫استخدام‬ ‫هزینه‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
9
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۷(
‫یعنی‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬
‫از‬ ‫رفتن‬
‫هستید‬ ‫آن‬ ‫مصرف‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬
‫به‬
‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫واقع‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
10
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۸(
‫حساب‬ ‫ماشین‬ ‫ابزار‬TCO‫آمازون‬
http://awstcocalculator.com
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
11
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۹(
‫ها‬‫هزینه‬ ‫این‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫معماری‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫معرفی‬
‫آمازون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫ستون‬ ‫چهار‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
12
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫و‬ ‫آمازون‬ ‫در‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬
‫اصطلحات‬XaaS
IaaS
PaaS
SaaS
DaaS
‫مفاهیم‬Instance‫و‬AMI
) ‫ها‬‫تمپلیت‬ ‫ایمیج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬AMI(
‫مرتبط‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ،‫ها‬‫کتابخانه‬ ،‫ها‬‫اپلیکیشن‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬
‫فروش‬ ‫و‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ،‫خرید‬ ‫امکان‬AMI
‫ا‬AMI‫سرویس‬ ‫و‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫های‬EC2
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
13
‫آمازون‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫نگاه‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
14
‫مفاهیم‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬AWS
‫مفاهیم‬Region‫و‬Availability Zone‫آمازون‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫ها‬‫دسترسی‬ ‫تنظیم‬ ‫امکان‬
‫و‬ ‫ها‬‫نمونه‬ ‫خود‬ ‫روی‬API‫ها‬
‫ها‬‫گروه‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫مشخص‬ ‫صورت‬ ‫به‬
VM Import‫و‬Export
‫فایروال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬AWS
‫مدیریت‬IP‫و‬ ‫ها‬Block Storage
‫جدا‬ ‫صورت‬ ‫به‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
15
) ‫خدمات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫روش‬۱(
‫نوع‬ ‫انتخاب‬instance‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫و‬API‫ها‬
CopyImage
CreateImage
DeregisterImage
DescribeImageAttribute
DescribeImages
ModifyImageAttribute
RegisterImage
ResetImageAttribute
... ‫و‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
16
) ‫خدمات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫روش‬۲(
‫از‬ ‫استفاده‬AWS Web Console
‫از‬ ‫استفاده‬AWS Command Line Interface
‫طریق‬ ‫از‬ ‫نصب‬pip
pip install awscli
‫باندل‬ ‫فایل‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نصب‬
wget https://s3.amazonaws.com/aws­cli/awscli­bundle.zip
unzip awscli­bundle.zip
sudo ./awscli­bundle/install ­i /usr/local/aws ­b 
/usr/local/bin/aws
‫نصب‬jq‫برای‬filter‫های‬‫خروجی‬ ‫کردن‬JSON
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
17
) ‫خدمات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫روش‬۳(
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
18
‫انواع‬instance) ‫ها‬۱(
General Purpose
 T2
• Lowest-cost general purpose instance type, and
Free Tier eligible (t2.micro only)
• Balance of compute, memory, and network
resources
 M4
• latest generation of General Purpose Instances
 M3
• SSD-based instance storage for fast I/O
performance
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
19
‫انواع‬instance) ‫ها‬۲(
Compute Optimized
 C4
• highest performing processors and the lowest
price/compute performance
• high performance front-end fleets, web-servers, batch
processing, distributed analytics, high performance
science and engineering applications, and
video-encoding.
Memory Optimized
 X1
• SSD Storage and EBS-optimized by default and at no
additional cost
• Lowest price per GiB of RAM
 R3
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
20
‫انواع‬instance) ‫ها‬۳(
GPU
 G2
• GPU compute applications
Storage Optimized
 I2
• very fast SSD-backed instance storage
• optimized for very high random I/O performance
• high IOPS at a low cost
 D2
• feature up to 48 TB of HDD-based local storage
• high disk throughput
• lowest price per disk throughput performance on
Amazon EC2
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
21
‫گذاری‬‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هزینه‬
‫از‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫ابعاد‬instance
‫موارد‬Free Tier‫آمازون‬
‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫موارد‬
‫ساعت‬ ‫برحسب‬ ‫قیمت‬ ‫محاسبه‬
Region‫و‬Availability Zone
‫نوع‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ،‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سرویس‬instance
‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫عامل‬‫سیستم‬
‫مثل‬ ‫جدا‬ ‫امکانات‬EBS… ‫و‬
‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫فقط‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
22
‫مفاهیم‬Elasticity
Elastic
‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫ظرفیت‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫امکان‬ ‫آمازون‬
!‫ساعت‬ ‫یا‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫کند‬‫می‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬API‫برنامه‬ ‫داخل‬ ‫ها‬
‫سیستم‬Auto Scale‫تعریف‬ ‫برای‬rule‫ها‬
Elastic Load Balancer
Elastic Block Store
Elastic IP Address
... ‫تخصیص‬
•‫با‬API‫برنامه‬
•‫و‬ ‫وب‬ ‫کنسول‬ ‫طریق‬ ‫از‬AWS CLI
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
23
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۱(
Right Sizing
‫ترین‬‫ارزان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬instance‫موجود‬
‫به‬ ‫نگاه‬CPU‫و‬RAM‫و‬Storage‫برای‬downsizing
‫های‬‫متریک‬ ‫کاهش‬Cloudwatch
‫اول‬ :‫بندانگشتی‬ ‫قاعده‬Right Size‫رزرو‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
24
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۲(
Reserved Instances
‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫زمان‬ ‫مدل‬
•‫ساله‬ ‫یک‬
•‫ساله‬‫سه‬
‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سرویس‬RI‫کنند‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬
•EC2
•RDS
•DynamoDB
•Redshift
•RlastiCache
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
25
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۳(
‫بالی‬۷۵!‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬‫درصد‬
‫و‬ ‫اندازه‬ ،‫نوع‬ ،‫سرویس‬ ‫حسب‬‫بر‬ ‫مجزا‬ ‫قیمت‬region
:‫یک‬ ‫گام‬RI Coverage
•‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫کل‬ ‫دادن‬ ‫پوشش‬
:‫دو‬ ‫گام‬RI Utilization
•‫انعطاف‬ ‫افزایش‬RI‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫مرج‬ ‫با‬RI‫ها‬
‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫به‬ ‫رسیدن‬ :‫هدف‬۷۰‫تا‬۸۰‫درصد‬Always-on Coverage
‫و‬۹۵‫درصد‬RI Utilization
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
26
) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۴(
‫افزایش‬Elasticity
‫جز‬ ‫های‬‫محیط‬ ‫سرورهای‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬PROD
‫استفاده‬ ‫موارد‬
•Spike‫پردازشی‬ ‫های‬
•‫مثل‬ ‫مواردی‬Dev test
•‫دارد‬ ‫مشخص‬ ‫ساعت‬ ‫که‬ ‫لودی‬‫ورک‬
‫نیازها‬ ‫درصد‬ ‫سی‬ ‫تا‬ ‫بیست‬ :‫بندانگشتی‬ ‫قاعده‬
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
27
‫مانیتورینگ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫متریک‬
‫اندازه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬
‫گذاری‬‫هدف‬ ‫و‬ ‫ها‬‫متریک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫درصد‬instance‫شوند‬ ‫خاموش‬ ‫روزانه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫درصد‬instance‫شود‬‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬right-sized‫کرد‬
‫منابع‬ ‫درصد‬always-on‫توسط‬ ‫دهی‬‫پوشش‬ ‫برای‬RI
‫امکان‬ ‫درصد‬Utilization‫برای‬RI
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
28
Elastic Computing Unit
A consistent measure of CPU Processing Power
‫پرفرمنس‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫بنچمارک‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫واحد‬ ‫یک‬
‫پردازش‬ ‫مشخص‬ ‫میزان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫هزینه‬
‫دوبرابری‬ ‫رشد‬ECU‫آگوست‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬۲۰۱۴‫تا‬۲۰۱۵
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
29
Elastic Computing Unit
۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬
۱۳۹۵/۴/۲۴
‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬
30
‫قدردانی‬ ‫و‬ ‫تشکر‬
:‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬
.‫گذاشتید‬ ‫من‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وقتتان‬ ‫که‬ ‫شما‬
‫جهان‬‫سراسر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬
twitter.com/smmsadrnezhtwitter.com/smmsadrnezh
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬
1 of 31

Recommended

معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین by
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینمعرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینS. M. Masoud Sadrnezhaad
446 views38 slides
Cloud security by
Cloud securityCloud security
Cloud securityHassan Kooshkaki
753 views47 slides
پردازش ابری و امنیت سایبری by
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبریAmin Younesi
256 views57 slides
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63) by
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Morteza Javan
1.7K views30 slides
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns by
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsMorteza Javan
1.1K views9 slides
آشنایی با رایانش ابری by
آشنایی با رایانش ابریآشنایی با رایانش ابری
آشنایی با رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
2.3K views32 slides

More Related Content

Viewers also liked

آموزش بازاریابی خدمات by
آموزش بازاریابی خدماتآموزش بازاریابی خدمات
آموزش بازاریابی خدماتMehdi Emsaki
307 views10 slides
FDSeminar Meer doen met minder | 17 maart | BMW Group Belux by
FDSeminar Meer doen met minder | 17 maart | BMW Group BeluxFDSeminar Meer doen met minder | 17 maart | BMW Group Belux
FDSeminar Meer doen met minder | 17 maart | BMW Group BeluxFDMagazine
382 views17 slides
انسان سازمانی by
انسان سازمانیانسان سازمانی
انسان سازمانیnasrin mhoseini
982 views20 slides
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای by
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ایکنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ایMuhammad Bayat
340 views33 slides
oracle enterprise manager training | oracle enterprise manager course | orac... by
oracle enterprise manager training | oracle enterprise manager course | orac...oracle enterprise manager training | oracle enterprise manager course | orac...
oracle enterprise manager training | oracle enterprise manager course | orac...Nancy Thomas
437 views20 slides
Tutorial Installasi Ubuntu 11.04 untuk Webhost dengan Webmin dan Virtualmin by
Tutorial Installasi Ubuntu 11.04 untuk Webhost dengan Webmin dan VirtualminTutorial Installasi Ubuntu 11.04 untuk Webhost dengan Webmin dan Virtualmin
Tutorial Installasi Ubuntu 11.04 untuk Webhost dengan Webmin dan VirtualminBeni Krisbiantoro
3.1K views14 slides

Viewers also liked(20)

آموزش بازاریابی خدمات by Mehdi Emsaki
آموزش بازاریابی خدماتآموزش بازاریابی خدمات
آموزش بازاریابی خدمات
Mehdi Emsaki307 views
FDSeminar Meer doen met minder | 17 maart | BMW Group Belux by FDMagazine
FDSeminar Meer doen met minder | 17 maart | BMW Group BeluxFDSeminar Meer doen met minder | 17 maart | BMW Group Belux
FDSeminar Meer doen met minder | 17 maart | BMW Group Belux
FDMagazine382 views
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای by Muhammad Bayat
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ایکنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای
Muhammad Bayat340 views
oracle enterprise manager training | oracle enterprise manager course | orac... by Nancy Thomas
oracle enterprise manager training | oracle enterprise manager course | orac...oracle enterprise manager training | oracle enterprise manager course | orac...
oracle enterprise manager training | oracle enterprise manager course | orac...
Nancy Thomas437 views
Tutorial Installasi Ubuntu 11.04 untuk Webhost dengan Webmin dan Virtualmin by Beni Krisbiantoro
Tutorial Installasi Ubuntu 11.04 untuk Webhost dengan Webmin dan VirtualminTutorial Installasi Ubuntu 11.04 untuk Webhost dengan Webmin dan Virtualmin
Tutorial Installasi Ubuntu 11.04 untuk Webhost dengan Webmin dan Virtualmin
Beni Krisbiantoro3.1K views
Social Networks for Education - SMK Yanisba by Darul Quthni
Social Networks for Education - SMK YanisbaSocial Networks for Education - SMK Yanisba
Social Networks for Education - SMK Yanisba
Darul Quthni1.5K views
MySQL High Availability Solutions by Lenz Grimmer
MySQL High Availability SolutionsMySQL High Availability Solutions
MySQL High Availability Solutions
Lenz Grimmer7.2K views
Gozaresh se mahe_dovom by danesh_fd
Gozaresh se mahe_dovomGozaresh se mahe_dovom
Gozaresh se mahe_dovom
danesh_fd351 views
Gozaresh 1 3 95 mahe (2) by danesh_fd
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
danesh_fd277 views
- Quran Hints Islam Shia @quranhints @daliliali - نهان نگاری های ممکن در کتب... by Ali Dalili
- Quran Hints Islam Shia @quranhints @daliliali - نهان نگاری های ممکن در کتب...- Quran Hints Islam Shia @quranhints @daliliali - نهان نگاری های ممکن در کتب...
- Quran Hints Islam Shia @quranhints @daliliali - نهان نگاری های ممکن در کتب...
Ali Dalili240 views
Cloud computing nasr by hrn108
Cloud computing nasrCloud computing nasr
Cloud computing nasr
hrn108842 views
Configure the dbase using em in oracle 11g by Girija Muscut
Configure the dbase using em in oracle 11gConfigure the dbase using em in oracle 11g
Configure the dbase using em in oracle 11g
Girija Muscut478 views
Oracle DataGuard Online Training in USA | INDIA by Xoom Trainings
Oracle DataGuard Online Training in USA | INDIAOracle DataGuard Online Training in USA | INDIA
Oracle DataGuard Online Training in USA | INDIA
Xoom Trainings373 views
cloud computing , رایانش ابری by vhd-abdarbashi
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابری
vhd-abdarbashi1.2K views
Oracle enterprise manager 12c migrate to pluggable database by Naveen KNS
Oracle enterprise manager 12c  migrate to pluggable databaseOracle enterprise manager 12c  migrate to pluggable database
Oracle enterprise manager 12c migrate to pluggable database
Naveen KNS1.1K views

Similar to طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)

Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1 by
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1pdnsoftco
486 views23 slides
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت by
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت  تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت abbas pirnazaraine
11.1K views14 slides
Cloud Computing by
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud ComputingMohammad Amin Amjadi
368 views27 slides
Software architecture002 by
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002عباس بني اسدي مقدم
862 views15 slides
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان by
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانعباس بني اسدي مقدم
924 views15 slides
Securing cloud based scada systems for iot applications by
Securing cloud based scada systems for iot applicationsSecuring cloud based scada systems for iot applications
Securing cloud based scada systems for iot applicationsNiloufar KarimiAzar
329 views36 slides

Similar to طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)(20)

Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1 by pdnsoftco
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
pdnsoftco486 views
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت by abbas pirnazaraine
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت  تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
abbas pirnazaraine11.1K views
Securing cloud based scada systems for iot applications by Niloufar KarimiAzar
Securing cloud based scada systems for iot applicationsSecuring cloud based scada systems for iot applications
Securing cloud based scada systems for iot applications
امنیت شبکه by arichoana
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکه
arichoana5.4K views
رایانش ابری by Shiraz LUG
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابری
Shiraz LUG135 views
طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وب by MoEii Hm
طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وبطراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وب
طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وب
MoEii Hm452 views
Applying event driven architecture to mobile computing by Mehdi Rizvandi
Applying event driven architecture to mobile computingApplying event driven architecture to mobile computing
Applying event driven architecture to mobile computing
Mehdi Rizvandi373 views
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices by Mojtaba Khandan
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservicesراهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
Mojtaba Khandan47 views
Big Data Processing in Cloud Computing Environments by Farzad Nozarian
Big Data Processing in Cloud Computing EnvironmentsBig Data Processing in Cloud Computing Environments
Big Data Processing in Cloud Computing Environments
Farzad Nozarian4.6K views
Network Design - TOP-Down-Amir Zamanian by A Zn Network
Network Design - TOP-Down-Amir ZamanianNetwork Design - TOP-Down-Amir Zamanian
Network Design - TOP-Down-Amir Zamanian
A Zn Network196 views
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری by abbas pirnazaraine
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریطراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
abbas pirnazaraine3.1K views
Chapter 01 - Introduction to Network+ by behrad eslamifar
Chapter 01 - Introduction to Network+Chapter 01 - Introduction to Network+
Chapter 01 - Introduction to Network+
behrad eslamifar445 views

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... by
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...S. M. Masoud Sadrnezhaad
8 views45 slides
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ... by
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
130 views24 slides
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌... by
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...S. M. Masoud Sadrnezhaad
69 views25 slides
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ... by
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
139 views23 slides
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییS. M. Masoud Sadrnezhaad
110 views25 slides
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه... by
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...S. M. Masoud Sadrnezhaad
108 views13 slides

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad(20)

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by S. M. Masoud Sadrnezhaad
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا by S. M. Masoud Sadrnezhaad
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده by S. M. Masoud Sadrnezhaad
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد by S. M. Masoud Sadrnezhaad
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه

طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)

 • 1. ‫آمازون‬ ‫زیرساخت‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ – ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬۲۴‫تیر‬۱۳۹۵ ‫جلسه‬۲۲۳) ‫تهران‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫کاربران‬ ‫گروه‬Tehran Lug‫آواتک‬ ‫شتابدهنده‬ – (
 • 2. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 2 ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ۱‫۲ ها۲ از۲ طریق۲ معماری۲ آمازون‬‫.۲ راهکارهای۲ کاهش۲ هزینه‬ ۲ ۲‫.۲ مفهوم۲ رایانش۲ ابری،۲ دلیل۲ آن۲ و۲ اصطلحات‬XaaS ۳ ۲.‫معرفی۲ خدمات۲ مشهورتر۲ آمازون۲ و۲ برخی۲ اصطلحات۲ رایج۲ آن‬ ۴ ۲‫.۲ دمو۲ از۲ کنسول۲ وب۲ آمازون۲ و‬AWS ۲CLI
 • 3. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 3 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۱( !‫مسئله؟‬ ‫شرح‬ ‫مفهوم‬TCO Comparative Total Cost of Ownership ‫کاربرد‬‫مورد‬ ‫هزینه‬ ‫مقایسه‬ •‫زیرساخت‬ ‫کل‬ ‫اندازی‬‫راه‬ •‫ثابت‬ ‫مقدار‬ ‫گرفتن‬ ‫فرض‬ ‫یا‬workload ‫با‬ •‫آمازون‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 • 4. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 4 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۲( ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫رفتاری‬ ‫الگوهای‬ ‫مقایسه‬ ‫جدید‬ ‫نگرشی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
 • 5. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 5 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۳( ‫های‬‫هزینه‬TCO‫شامل‬Acquisition‫و‬Operation ‫سرور‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫فنی‬ ‫نیروی‬ ‫استخدام‬ ‫های‬‫هزینه‬
 • 6. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 6 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۴( ‫سرور‬ ‫های‬‫هزینه‬ ،‫سرور‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫سخت‬rack،‫آن‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫رسانی‬‫برق‬ ‫های‬‫سیستم‬ ، ‫های‬‫سویچ‬TOR‫تجهیزات‬ ‫این‬ ‫داری‬‫نگه‬ ‫هزینه‬ + + ‫سازی‬‫مجازی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫مجوزهای‬ ،‫عامل‬‫سیستم‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫داری‬‫نگه‬ ‫هزینه‬ ‫روزرسانی‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫هزینه‬ ... ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ،‫ها‬‫آن‬
 • 7. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 7 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۵( ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫های‬‫سویچ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دیسک‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫سخت‬SAN ‫های‬‫پایگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫شامل‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫هزینه‬ ... ‫و‬ ‫داده‬ ‫روزرسانی‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫هزینه‬ ... ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ،‫ها‬‫آن‬
 • 8. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 8 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۶( ‫شبکه‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫های‬‫سویچ‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫سخت‬LAN‫و‬Load Balancer‫هزینه‬ ‫و‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫شبکه‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫روزرسانی‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫هزینه‬ ... ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ،‫ها‬‫آن‬ ... ‫و‬ ‫سازی‬‫مجازي‬ ‫و‬ ‫سرورها‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫نیرو‬ ‫استخدام‬ ‫هزینه‬
 • 9. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 9 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۷( ‫یعنی‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫از‬ ‫رفتن‬ ‫هستید‬ ‫آن‬ ‫مصرف‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫واقع‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬
 • 10. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 10 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۸( ‫حساب‬ ‫ماشین‬ ‫ابزار‬TCO‫آمازون‬ http://awstcocalculator.com
 • 11. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 11 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۹( ‫ها‬‫هزینه‬ ‫این‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫معماری‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫معرفی‬ ‫آمازون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫ستون‬ ‫چهار‬
 • 12. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 12 ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫و‬ ‫آمازون‬ ‫در‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬ ‫اصطلحات‬XaaS IaaS PaaS SaaS DaaS ‫مفاهیم‬Instance‫و‬AMI ) ‫ها‬‫تمپلیت‬ ‫ایمیج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬AMI( ‫مرتبط‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ،‫ها‬‫کتابخانه‬ ،‫ها‬‫اپلیکیشن‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ،‫خرید‬ ‫امکان‬AMI ‫ا‬AMI‫سرویس‬ ‫و‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫های‬EC2
 • 13. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 13 ‫آمازون‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫نگاه‬
 • 14. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 14 ‫مفاهیم‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬AWS ‫مفاهیم‬Region‫و‬Availability Zone‫آمازون‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ها‬‫دسترسی‬ ‫تنظیم‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نمونه‬ ‫خود‬ ‫روی‬API‫ها‬ ‫ها‬‫گروه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫صورت‬ ‫به‬ VM Import‫و‬Export ‫فایروال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬AWS ‫مدیریت‬IP‫و‬ ‫ها‬Block Storage ‫جدا‬ ‫صورت‬ ‫به‬
 • 15. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 15 ) ‫خدمات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫روش‬۱( ‫نوع‬ ‫انتخاب‬instance‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫و‬API‫ها‬ CopyImage CreateImage DeregisterImage DescribeImageAttribute DescribeImages ModifyImageAttribute RegisterImage ResetImageAttribute ... ‫و‬
 • 16. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 16 ) ‫خدمات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫روش‬۲( ‫از‬ ‫استفاده‬AWS Web Console ‫از‬ ‫استفاده‬AWS Command Line Interface ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نصب‬pip pip install awscli ‫باندل‬ ‫فایل‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نصب‬ wget https://s3.amazonaws.com/aws­cli/awscli­bundle.zip unzip awscli­bundle.zip sudo ./awscli­bundle/install ­i /usr/local/aws ­b  /usr/local/bin/aws ‫نصب‬jq‫برای‬filter‫های‬‫خروجی‬ ‫کردن‬JSON
 • 17. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 17 ) ‫خدمات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫روش‬۳(
 • 18. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 18 ‫انواع‬instance) ‫ها‬۱( General Purpose  T2 • Lowest-cost general purpose instance type, and Free Tier eligible (t2.micro only) • Balance of compute, memory, and network resources  M4 • latest generation of General Purpose Instances  M3 • SSD-based instance storage for fast I/O performance
 • 19. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 19 ‫انواع‬instance) ‫ها‬۲( Compute Optimized  C4 • highest performing processors and the lowest price/compute performance • high performance front-end fleets, web-servers, batch processing, distributed analytics, high performance science and engineering applications, and video-encoding. Memory Optimized  X1 • SSD Storage and EBS-optimized by default and at no additional cost • Lowest price per GiB of RAM  R3
 • 20. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 20 ‫انواع‬instance) ‫ها‬۳( GPU  G2 • GPU compute applications Storage Optimized  I2 • very fast SSD-backed instance storage • optimized for very high random I/O performance • high IOPS at a low cost  D2 • feature up to 48 TB of HDD-based local storage • high disk throughput • lowest price per disk throughput performance on Amazon EC2
 • 21. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 21 ‫گذاری‬‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫ابعاد‬instance ‫موارد‬Free Tier‫آمازون‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫موارد‬ ‫ساعت‬ ‫برحسب‬ ‫قیمت‬ ‫محاسبه‬ Region‫و‬Availability Zone ‫نوع‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ،‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سرویس‬instance ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مثل‬ ‫جدا‬ ‫امکانات‬EBS… ‫و‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫فقط‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬
 • 22. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 22 ‫مفاهیم‬Elasticity Elastic ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫ظرفیت‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫امکان‬ ‫آمازون‬ !‫ساعت‬ ‫یا‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫کند‬‫می‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬API‫برنامه‬ ‫داخل‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬Auto Scale‫تعریف‬ ‫برای‬rule‫ها‬ Elastic Load Balancer Elastic Block Store Elastic IP Address ... ‫تخصیص‬ •‫با‬API‫برنامه‬ •‫و‬ ‫وب‬ ‫کنسول‬ ‫طریق‬ ‫از‬AWS CLI
 • 23. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 23 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۱( Right Sizing ‫ترین‬‫ارزان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬instance‫موجود‬ ‫به‬ ‫نگاه‬CPU‫و‬RAM‫و‬Storage‫برای‬downsizing ‫های‬‫متریک‬ ‫کاهش‬Cloudwatch ‫اول‬ :‫بندانگشتی‬ ‫قاعده‬Right Size‫رزرو‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬
 • 24. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 24 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۲( Reserved Instances ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫زمان‬ ‫مدل‬ •‫ساله‬ ‫یک‬ •‫ساله‬‫سه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سرویس‬RI‫کنند‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ •EC2 •RDS •DynamoDB •Redshift •RlastiCache
 • 25. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 25 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۳( ‫بالی‬۷۵!‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬‫درصد‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ،‫نوع‬ ،‫سرویس‬ ‫حسب‬‫بر‬ ‫مجزا‬ ‫قیمت‬region :‫یک‬ ‫گام‬RI Coverage •‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫کل‬ ‫دادن‬ ‫پوشش‬ :‫دو‬ ‫گام‬RI Utilization •‫انعطاف‬ ‫افزایش‬RI‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫مرج‬ ‫با‬RI‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ :‫هدف‬۷۰‫تا‬۸۰‫درصد‬Always-on Coverage ‫و‬۹۵‫درصد‬RI Utilization
 • 26. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 26 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۴( ‫افزایش‬Elasticity ‫جز‬ ‫های‬‫محیط‬ ‫سرورهای‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬PROD ‫استفاده‬ ‫موارد‬ •Spike‫پردازشی‬ ‫های‬ •‫مثل‬ ‫مواردی‬Dev test •‫دارد‬ ‫مشخص‬ ‫ساعت‬ ‫که‬ ‫لودی‬‫ورک‬ ‫نیازها‬ ‫درصد‬ ‫سی‬ ‫تا‬ ‫بیست‬ :‫بندانگشتی‬ ‫قاعده‬
 • 27. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 27 ‫مانیتورینگ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫متریک‬ ‫اندازه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫گذاری‬‫هدف‬ ‫و‬ ‫ها‬‫متریک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درصد‬instance‫شوند‬ ‫خاموش‬ ‫روزانه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫درصد‬instance‫شود‬‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬right-sized‫کرد‬ ‫منابع‬ ‫درصد‬always-on‫توسط‬ ‫دهی‬‫پوشش‬ ‫برای‬RI ‫امکان‬ ‫درصد‬Utilization‫برای‬RI
 • 28. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 28 Elastic Computing Unit A consistent measure of CPU Processing Power ‫پرفرمنس‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫بنچمارک‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫پردازش‬ ‫مشخص‬ ‫میزان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫هزینه‬ ‫دوبرابری‬ ‫رشد‬ECU‫آگوست‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬۲۰۱۴‫تا‬۲۰۱۵
 • 29. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 29 Elastic Computing Unit
 • 30. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 30 ‫قدردانی‬ ‫و‬ ‫تشکر‬ :‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ .‫گذاشتید‬ ‫من‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وقتتان‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫جهان‬‫سراسر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
 • 31. ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ twitter.com/smmsadrnezhtwitter.com/smmsadrnezh ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬