Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)

1,018 views

Published on

این ارائه در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۵ در جلسهٔ ۲۲۳ گروه کاربران گنو/لینوکس تهران (تهران لاگ) و در محل شتاب‌دهندهٔ آواتک برگزار شد.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)

 1. 1. ‫آمازون‬ ‫زیرساخت‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ – ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬۲۴‫تیر‬۱۳۹۵ ‫جلسه‬۲۲۳) ‫تهران‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫کاربران‬ ‫گروه‬Tehran Lug‫آواتک‬ ‫شتابدهنده‬ – (
 2. 2. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 2 ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ۱‫۲ ها۲ از۲ طریق۲ معماری۲ آمازون‬‫.۲ راهکارهای۲ کاهش۲ هزینه‬ ۲ ۲‫.۲ مفهوم۲ رایانش۲ ابری،۲ دلیل۲ آن۲ و۲ اصطلحات‬XaaS ۳ ۲.‫معرفی۲ خدمات۲ مشهورتر۲ آمازون۲ و۲ برخی۲ اصطلحات۲ رایج۲ آن‬ ۴ ۲‫.۲ دمو۲ از۲ کنسول۲ وب۲ آمازون۲ و‬AWS ۲CLI
 3. 3. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 3 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۱( !‫مسئله؟‬ ‫شرح‬ ‫مفهوم‬TCO Comparative Total Cost of Ownership ‫کاربرد‬‫مورد‬ ‫هزینه‬ ‫مقایسه‬ •‫زیرساخت‬ ‫کل‬ ‫اندازی‬‫راه‬ •‫ثابت‬ ‫مقدار‬ ‫گرفتن‬ ‫فرض‬ ‫یا‬workload ‫با‬ •‫آمازون‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 4. 4. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 4 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۲( ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫رفتاری‬ ‫الگوهای‬ ‫مقایسه‬ ‫جدید‬ ‫نگرشی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
 5. 5. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 5 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۳( ‫های‬‫هزینه‬TCO‫شامل‬Acquisition‫و‬Operation ‫سرور‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫فنی‬ ‫نیروی‬ ‫استخدام‬ ‫های‬‫هزینه‬
 6. 6. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 6 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۴( ‫سرور‬ ‫های‬‫هزینه‬ ،‫سرور‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫سخت‬rack،‫آن‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫رسانی‬‫برق‬ ‫های‬‫سیستم‬ ، ‫های‬‫سویچ‬TOR‫تجهیزات‬ ‫این‬ ‫داری‬‫نگه‬ ‫هزینه‬ + + ‫سازی‬‫مجازی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫مجوزهای‬ ،‫عامل‬‫سیستم‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫داری‬‫نگه‬ ‫هزینه‬ ‫روزرسانی‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫هزینه‬ ... ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ،‫ها‬‫آن‬
 7. 7. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 7 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۵( ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫های‬‫سویچ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دیسک‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫سخت‬SAN ‫های‬‫پایگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫شامل‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫هزینه‬ ... ‫و‬ ‫داده‬ ‫روزرسانی‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫هزینه‬ ... ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ،‫ها‬‫آن‬
 8. 8. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 8 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۶( ‫شبکه‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫های‬‫سویچ‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬‫سخت‬LAN‫و‬Load Balancer‫هزینه‬ ‫و‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫شبکه‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫روزرسانی‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫هزینه‬ ... ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ،‫ها‬‫آن‬ ... ‫و‬ ‫سازی‬‫مجازي‬ ‫و‬ ‫سرورها‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫نیرو‬ ‫استخدام‬ ‫هزینه‬
 9. 9. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 9 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۷( ‫یعنی‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫از‬ ‫رفتن‬ ‫هستید‬ ‫آن‬ ‫مصرف‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫واقع‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬
 10. 10. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 10 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۸( ‫حساب‬ ‫ماشین‬ ‫ابزار‬TCO‫آمازون‬ http://awstcocalculator.com
 11. 11. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 11 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬۹( ‫ها‬‫هزینه‬ ‫این‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫معماری‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫معرفی‬ ‫آمازون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫ستون‬ ‫چهار‬
 12. 12. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 12 ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫و‬ ‫آمازون‬ ‫در‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬ ‫اصطلحات‬XaaS IaaS PaaS SaaS DaaS ‫مفاهیم‬Instance‫و‬AMI ) ‫ها‬‫تمپلیت‬ ‫ایمیج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬AMI( ‫مرتبط‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ،‫ها‬‫کتابخانه‬ ،‫ها‬‫اپلیکیشن‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ،‫خرید‬ ‫امکان‬AMI ‫ا‬AMI‫سرویس‬ ‫و‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫های‬EC2
 13. 13. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 13 ‫آمازون‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫نگاه‬
 14. 14. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 14 ‫مفاهیم‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬AWS ‫مفاهیم‬Region‫و‬Availability Zone‫آمازون‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ها‬‫دسترسی‬ ‫تنظیم‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نمونه‬ ‫خود‬ ‫روی‬API‫ها‬ ‫ها‬‫گروه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫صورت‬ ‫به‬ VM Import‫و‬Export ‫فایروال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬AWS ‫مدیریت‬IP‫و‬ ‫ها‬Block Storage ‫جدا‬ ‫صورت‬ ‫به‬
 15. 15. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 15 ) ‫خدمات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫روش‬۱( ‫نوع‬ ‫انتخاب‬instance‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫و‬API‫ها‬ CopyImage CreateImage DeregisterImage DescribeImageAttribute DescribeImages ModifyImageAttribute RegisterImage ResetImageAttribute ... ‫و‬
 16. 16. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 16 ) ‫خدمات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫روش‬۲( ‫از‬ ‫استفاده‬AWS Web Console ‫از‬ ‫استفاده‬AWS Command Line Interface ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نصب‬pip pip install awscli ‫باندل‬ ‫فایل‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نصب‬ wget https://s3.amazonaws.com/aws­cli/awscli­bundle.zip unzip awscli­bundle.zip sudo ./awscli­bundle/install ­i /usr/local/aws ­b  /usr/local/bin/aws ‫نصب‬jq‫برای‬filter‫های‬‫خروجی‬ ‫کردن‬JSON
 17. 17. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 17 ) ‫خدمات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫روش‬۳(
 18. 18. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 18 ‫انواع‬instance) ‫ها‬۱( General Purpose  T2 • Lowest-cost general purpose instance type, and Free Tier eligible (t2.micro only) • Balance of compute, memory, and network resources  M4 • latest generation of General Purpose Instances  M3 • SSD-based instance storage for fast I/O performance
 19. 19. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 19 ‫انواع‬instance) ‫ها‬۲( Compute Optimized  C4 • highest performing processors and the lowest price/compute performance • high performance front-end fleets, web-servers, batch processing, distributed analytics, high performance science and engineering applications, and video-encoding. Memory Optimized  X1 • SSD Storage and EBS-optimized by default and at no additional cost • Lowest price per GiB of RAM  R3
 20. 20. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 20 ‫انواع‬instance) ‫ها‬۳( GPU  G2 • GPU compute applications Storage Optimized  I2 • very fast SSD-backed instance storage • optimized for very high random I/O performance • high IOPS at a low cost  D2 • feature up to 48 TB of HDD-based local storage • high disk throughput • lowest price per disk throughput performance on Amazon EC2
 21. 21. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 21 ‫گذاری‬‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫ابعاد‬instance ‫موارد‬Free Tier‫آمازون‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫موارد‬ ‫ساعت‬ ‫برحسب‬ ‫قیمت‬ ‫محاسبه‬ Region‫و‬Availability Zone ‫نوع‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ،‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سرویس‬instance ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مثل‬ ‫جدا‬ ‫امکانات‬EBS… ‫و‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫فقط‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬
 22. 22. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 22 ‫مفاهیم‬Elasticity Elastic ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫ظرفیت‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫امکان‬ ‫آمازون‬ !‫ساعت‬ ‫یا‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫کند‬‫می‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬API‫برنامه‬ ‫داخل‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬Auto Scale‫تعریف‬ ‫برای‬rule‫ها‬ Elastic Load Balancer Elastic Block Store Elastic IP Address ... ‫تخصیص‬ •‫با‬API‫برنامه‬ •‫و‬ ‫وب‬ ‫کنسول‬ ‫طریق‬ ‫از‬AWS CLI
 23. 23. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 23 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۱( Right Sizing ‫ترین‬‫ارزان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬instance‫موجود‬ ‫به‬ ‫نگاه‬CPU‫و‬RAM‫و‬Storage‫برای‬downsizing ‫های‬‫متریک‬ ‫کاهش‬Cloudwatch ‫اول‬ :‫بندانگشتی‬ ‫قاعده‬Right Size‫رزرو‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬
 24. 24. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 24 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۲( Reserved Instances ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫زمان‬ ‫مدل‬ •‫ساله‬ ‫یک‬ •‫ساله‬‫سه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سرویس‬RI‫کنند‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ •EC2 •RDS •DynamoDB •Redshift •RlastiCache
 25. 25. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 25 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۳( ‫بالی‬۷۵!‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬‫درصد‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ،‫نوع‬ ،‫سرویس‬ ‫حسب‬‫بر‬ ‫مجزا‬ ‫قیمت‬region :‫یک‬ ‫گام‬RI Coverage •‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫کل‬ ‫دادن‬ ‫پوشش‬ :‫دو‬ ‫گام‬RI Utilization •‫انعطاف‬ ‫افزایش‬RI‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫مرج‬ ‫با‬RI‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ :‫هدف‬۷۰‫تا‬۸۰‫درصد‬Always-on Coverage ‫و‬۹۵‫درصد‬RI Utilization
 26. 26. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 26 ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬۴( ‫افزایش‬Elasticity ‫جز‬ ‫های‬‫محیط‬ ‫سرورهای‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬PROD ‫استفاده‬ ‫موارد‬ •Spike‫پردازشی‬ ‫های‬ •‫مثل‬ ‫مواردی‬Dev test •‫دارد‬ ‫مشخص‬ ‫ساعت‬ ‫که‬ ‫لودی‬‫ورک‬ ‫نیازها‬ ‫درصد‬ ‫سی‬ ‫تا‬ ‫بیست‬ :‫بندانگشتی‬ ‫قاعده‬
 27. 27. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 27 ‫مانیتورینگ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫متریک‬ ‫اندازه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫گذاری‬‫هدف‬ ‫و‬ ‫ها‬‫متریک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درصد‬instance‫شوند‬ ‫خاموش‬ ‫روزانه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫درصد‬instance‫شود‬‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬right-sized‫کرد‬ ‫منابع‬ ‫درصد‬always-on‫توسط‬ ‫دهی‬‫پوشش‬ ‫برای‬RI ‫امکان‬ ‫درصد‬Utilization‫برای‬RI
 28. 28. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 28 Elastic Computing Unit A consistent measure of CPU Processing Power ‫پرفرمنس‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫بنچمارک‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫پردازش‬ ‫مشخص‬ ‫میزان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫هزینه‬ ‫دوبرابری‬ ‫رشد‬ECU‫آگوست‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬۲۰۱۴‫تا‬۲۰۱۵
 29. 29. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 29 Elastic Computing Unit
 30. 30. ۲‫جلسه‬۲۲۳‫۲ گروه۲ کاربران۲ گنو/لینوکس۲ تهران‬ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ‫سیدمحمدمسعود۲ صدرنژاد‬‫طراحی۲ و۲ معماری۲ خدمات۲ ابری۲ زیرساخت۲ آمازون‬ 30 ‫قدردانی‬ ‫و‬ ‫تشکر‬ :‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ .‫گذاشتید‬ ‫من‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وقتتان‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫جهان‬‫سراسر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
 31. 31. ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ twitter.com/smmsadrnezhtwitter.com/smmsadrnezh ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬

×