Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Thử thách online" - Nguyễn Trang Uyên

329 views

Published on

Bài dự thi "Thử thách online" của bạn Nguyễn Trang Uyên

Published in: Design
 • Login to see the comments

"Thử thách online" - Nguyễn Trang Uyên

 1. 1. 19/04/2016 1 THÔNGTINVÀ QUYẾTĐỊNHTRONG QUẢNTRỊDOANHNGHIỆP
 2. 2. THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 2.VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ 4. PHÂN LOẠI THÔNG TIN 3. QUÁ TRÌNH THÔNG TIN 5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ 19/04/2016 2 CẤU TRÚC BÀI 1. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ 2.QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1. KHÁI NIỆM THÔNG TIN
 3. 3. THÔNG TIN THÔNG TIN 19/04/2016 3
 4. 4. 19/04/2016 4 Thông tin còn là tất cả sự việc, ý tưởng, phán đoán làm tăng sự hiểu biết của con người.
 5. 5. 19/04/2016 5
 6. 6. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH 19/04/2016 6 Thực hiện chức năng kinh doanh Phương tiện đặc trưng của hoạt động quản trị Gắn hoạt động của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài
 7. 7. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ 19/04/2016 7 Đầu vào Đầu ra Quá trình quản trị Đối tượng lao động Sản phẩm Thông tin Hoạt động quản trịGắn với Nhà quản trị
 8. 8. 19/04/2016 8
 9. 9. 19/04/2016 9 NGƯỜI PHÁT KÊNH TRUYỀN THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN (Nguồn) (Đích) CHƯỚNG NGẠI
 10. 10. 19/04/2016 10 PHÂN LOẠI THÔNG TIN C. CĂN CỨ VÀO TC PHÁP LÍ CỦA TT B. CĂN CỨ VÀO HÌNH THỨC TRUYỀN TIN A. CĂN CỨ VÀO CẤP QUẢN TRỊ
 11. 11. A. VỀ MẶT THỜI GIAN • Phải được cung cấp kịp thời • Phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục • Phải có tính cập nhập • Phải có tính thẩm quyền, tính hiệu lực. • Phải đảm bảo được tính bí mật C. VỀ KINH TẾ • Phải đảm bảo tính hiệu quả 19/04/2016 11 B. VỀ TÍNH PHÁP LÍ YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ
 12. 12. 19/04/2016 12

×