Successfully reported this slideshow.
Analiza naučno-istraživačkih i obrazovnihpotencijala za podršku razvoja sektora MSP u području međuopštinske saradnje Kral...
1. Uvod• Mapiranjem i analizom potencijalnih resursa za uspostavljanje mreže naučnih i istraživačkih institucija i malih...
2. Polazne osnove, ciljevi, ...• Započete su konkretne aktivnosti/projekti na području međuopštinske saradnje (NTP, IMPUL...
3. Metodologija• Pristup u kreiranju ovog dokumenta bazirao se na sledećem: – Analiza relevantnih strateških dokumenata ...
4. Opis IMCA oblasti (1)• S N A G E: – Tradicionalni preduzetnički duh (naročito u proizvodnji)  – relativno veliki bro...
4. Opis IMCA oblasti (2)• S L A B O S T I: – Niska efikasnost i nekonkurentnost privrede - mali broj  preduzeća sa prim...
4. Opis IMCA oblasti (3)• M O G U Ć N O S T I: – Sedište većeg broja naučno-istraživačkih i obrazovnih  institucija – ...
4. Opis IMCA oblasti (4)• P R E T N J E: – Generalno loš ambijent za poslovanje (Neadekvatna  zakonska regulativa, siva...
5. Analiza resursa i potencijala (1) • Na teritoriji grada Kraljeva nalaze se sedišta sledećih  relevantnih institucija: ...
5. Analiza resursa i potencijala (2)• Pored nabrojanih I&R i obrazovnih institucija na posmatranoj teritoriji nalaze se i...
6. Predloženi model mreže (1)• Generalizovani funkcionalni model sektora MSP i I&R i obrazovnih institucija u IMCA region...
Relevantne strategije i zakonski okviri                                          ...
6. Predloženi model mreže (3) • Glavni rezultat ovog dokumenta je model Mreže  naučnih, istraživačkih i obrazovnih instit...
Relevantne strategije i zakonski okviri                     Edukcije, konsalting, ekspertize, potrebe...
7. Potencijali i ograničenja (1) • Vizija naučnog i tehnološkog razvoja Srbije: „Srbija je inovativna zemlja u kojoj naučn...
7. Potencijali i ograničenja (2) • 7 prioriteta/oblasti NT razvoja Srbije su:  1.  Biomedicina,  2.  Novi materijali...
8. Zaključci i preporuke (1)• Prva faza: IDENTIFIKACIJA resursa – POSTOJE polazne osnove za umrežavanje naučnih,  istra...
8. Zaključci i preporuke (2)• Druga faza: PREPORUKE – Zaokruživanje preostalih institucionalnih kapaciteta (opštine,...) ...
8. Zaključci i preporuke (3) • Treća faza: IZBOR PRAVCA RAZVOJA I IMPLEM.       MODELA UZ EVENTUALNU KOREKCIJU  – ...
8. Zaključci i preporuke (4)• Četvrta faza: FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE        PROCESOM IMPLEMENT. MODELA – Sama i...
Hvala na pažnji !!!          Kontakti:      Dr Robert Molnar, dipl.inž.  E-mail: robert.molnar@maximaconsul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analiza naucno tehnickih i obrazovnih potencijala za podrsku razvoju sektora msp avgust 2012

468 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analiza naucno tehnickih i obrazovnih potencijala za podrsku razvoju sektora msp avgust 2012

 1. 1. Analiza naučno-istraživačkih i obrazovnihpotencijala za podršku razvoja sektora MSP u području međuopštinske saradnje Kraljeva, Čačka, Vrnjačke Banje, Gornjeg Milanovca i Raške –Nacrt – (pripremio: Dr Robert Molnar) Čačak, 24. avgust 2012. godine
 2. 2. 1. Uvod• Mapiranjem i analizom potencijalnih resursa za uspostavljanje mreže naučnih i istraživačkih institucija i malih i srednjih preduzeća, USAID projekat održivog lokalnog razvoja nastoji da da doprinos u stvaranju povoljnije klime za otvaranje novih radnih mesta i investicije u okviru međuopštinskog partnerstva koje sačinjavaju gradovi Kraljevo i Čačak, i opštine Vrnjačka Banja, Raška i Gornji Milanovac.• Komponenta Projekta se zove „Poboljšanje povoljnog poslovnog okruženja“.
 3. 3. 2. Polazne osnove, ciljevi, ...• Započete su konkretne aktivnosti/projekti na području međuopštinske saradnje (NTP, IMPULS centar,...).• Generalni problemi su: – Loša regionalna umreženost i povezanost postojećih kompanija – Nedovoljno razvijen sistem poslovnog umrežavanja kroz klastere, biznis i tehnološke inkubatore i parkove, a posledica toga je – Nedovoljna konukrentnost sektora MSP i značajne regionalne disproporcije.• Ciljevi: – Uspostavljanje regionalne mreže naučnih, istraživačkih i obrazovnih institucija u području međuopštinske saradnje sa LS i sektorom MSP. A što bi trebalo da dovede do – Stvaranja mogućnosti za pružanje usluga preduzetnicima iz celog regiona i doprinelo bi razvoju inovativnih MSP sa potencijalom za rast, izvoz i zapošljavanje tehnički obrazovanih mladih ljudi.
 4. 4. 3. Metodologija• Pristup u kreiranju ovog dokumenta bazirao se na sledećem: – Analiza relevantnih strateških dokumenata i zakona; – Identifikovanje i anketiranje najznačajnijih relevantnih institucija i organizacija u regionu; – Intervjui sa najznačajnijim institucijama i organizacijama u regionu; – Sinteza dobijenih rezultata, i – Modelovanje Mreže naučnih, istraživačkih i obrazovnih institucija u IMCA regionu.
 5. 5. 4. Opis IMCA oblasti (1)• S N A G E: – Tradicionalni preduzetnički duh (naročito u proizvodnji) – relativno veliki broj registrovanih MSP i preduzetnika – Tradicija u industrijskoj proizvodnji (Industrijski podsektori koji ostvaruju bruto dodatu vrednost) – Fleksibilnost sektora, kroz dobro prilagođavanje novim zahtevima tržišta i uslovima – Osnovan Naučno –tehnološki park – Uspostavljen regionalni centar za primenu savremenih tehnologija u oblasti mašinske proizvodnje – ...
 6. 6. 4. Opis IMCA oblasti (2)• S L A B O S T I: – Niska efikasnost i nekonkurentnost privrede - mali broj preduzeća sa primenom visokih tehnologija - zastarele tehnologije – Nedostatak menadžerskih znanja, a naročito na srednjem nivou - neorganizovanost – Nedovoljan nivo kompetentnosti za dalji razvoj – ...
 7. 7. 4. Opis IMCA oblasti (3)• M O G U Ć N O S T I: – Sedište većeg broja naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija – Postojanje 2 relevantne regionalne institucije (privredna komora i razvojna agencija) – Inicijativa za osnivanje univerziteta u Čačku – Modernizacija proizvodnje uz primenu savremene informacione tehnologije – Uvođenje novih proizvoda u skladu sa svetskim standardima i potrebama tržišta – ...
 8. 8. 4. Opis IMCA oblasti (4)• P R E T N J E: – Generalno loš ambijent za poslovanje (Neadekvatna zakonska regulativa, siva ekonomija, monopoli, korupcija, ...) – Ekonomska kriza širih razmera – Neadekvatne stimulativne mere sektoru MSP – Program razvoja poslovnog ambijenta drugih regiona za privlačenje stranog kapitala i ljudskih resursa – Opadanje kupovne moći lokalnog stanovništva – ...
 9. 9. 5. Analiza resursa i potencijala (1) • Na teritoriji grada Kraljeva nalaze se sedišta sledećih relevantnih institucija: – Mašinski fakultet, Kraljevo (IMPULS centar) – Veterinarski specijalistički institut, Kraljevo • Na teritoriji grada Čačka nalaze se sedišta sledećih relevantnih institucija: – Tehnički fakultet, Čačak, Univerzitet u Kragujevcu – Agronomski fakultet, Čačak – Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Čačak – Visoka poslovna škola, Čačak – Institut za voćarstvo, Čačak – (NTP Čačak)
 10. 10. 5. Analiza resursa i potencijala (2)• Pored nabrojanih I&R i obrazovnih institucija na posmatranoj teritoriji nalaze se i sedišta drugih aktera: – Gradovi: Kraljevo i Čačak – RPK Kraljevo – RRA Kraljevo• Sve nabrojane institucije i organizacija raspolažu sa određenim resursima koji se mogu staviti ili su već u funkciji razvoja sektora MSP.
 11. 11. 6. Predloženi model mreže (1)• Generalizovani funkcionalni model sektora MSP i I&R i obrazovnih institucija u IMCA regionu. – Polje 1 - I&R i obrazovne institucije, kao i njihov doprinos razvoju sektora MSP – Polje 2 - ostale relevantne institucije od značaja za razvoj sektora MSP u IMCA regionu – Dominiraju relacije koje predstavljaju protok znanja, ali bi trebalo proširiti i na obezbeđivanje tehničko- tehnoloških preduslova za razvoj konkretnih proizvoda (mogućnosti u NTP i IMPULS centru)
 12. 12. Relevantne strategije i zakonski okviri 2 Gradac 97 Preduzetnicka informacije, zastupanje, Zakonski okviri znanje, 1 udruženja edukacija, Unija Cacak 2000 promocija prostor, NTP kadrovi, Tehnicki fakultet Cacak informisanje,... u Cacku informacije, promocija, Prostor, spec. oprema, LS Cacak subvencije, razvoj proizvoda/ poreski tehnologija,... Institut za inovacije, podsticaji,... transfer vocarstvo tehnologije, Visoka škola konsalting, tehnickih informacije, informisanje,... str.stud.u Cacku edukacija, Sektor Regionalna konsalting, kadrovirazvojna agencija mentoring, poslovno povezivanje MSPP znanje, edukacija, Visoka poslovna prostor, škola, Cacak kadrovi, Agronomski informacije, informisanje,... fakultet u Cacku promocija, LS Kraljevo inovacije, znanje, edukacija, subvencije, transfer prostor, kadrovi, poreski tehnologije,... informisanje,... inovacije, podsticaji,... transfer tehnologije, Veterinarski Mašinski fakultet konsalting, Regionalna u Kraljevu specijalisticki informacije, informisanje,...privredna komora zastupanje, IMPULS Centar institut Kraljevo promocija,...
 13. 13. 6. Predloženi model mreže (3) • Glavni rezultat ovog dokumenta je model Mreže naučnih, istraživačkih i obrazovnih institucija u IMCA regionu – Uočljiv je veliki broj relacija ka NTP Čačak i Mašinskom fakultetu u Kraljevu (IMPULS centar) – Ovo je logično, s obzirom na vrstu institucija i kontekst u kojem se kreira Model
 14. 14. Relevantne strategije i zakonski okviri Edukcije, konsalting, ekspertize, potrebe za kadrovima, strucna praksa... 2 Osnivacki kapital, strat. odlucivanje, Gradac 97 projekti Zakonski okviri Osnivacki kapital, strat. 1 Preduzetnicka odlucivanje, projekti, Projekti udruženja Osnivacki kapital, oprema, kadrovi, spin-off, Unija Cacak 2000 transfer terhnologije... Tehnicki fakultet strat. odlucivanje, NTP projekti u Cacku Cacak Osnivacki kapital,Kofinansiranje projekata, strat. odlucivanje, Osnivacki kapital, Projekti, kadrovi,projektna partnerstva,... projekti, infrastruktura, strat. odlucivanje, oprema,... pocetno operativno LS Cacak Kofinansiranje projekata, projekti, oprema, finansiranje,... projektna partnerstva,... kadrovi, spin-off, transfer tehnologije... Institut za Prioriteti, ciljevi,... Kofinansiranje projekata, kofin. OpTr, kofin.proj., Projekti, lobiranje,... projektna partnerstva,... vocarstvo projektna partnerstva Monitoring projekata, lobiranje Osnivacki kapital, Projekti, kadrovi, Razmena strat. odlucivanje, oprema,... iskustava Regionalna Koordinacija projekti, oprema, (dobre prakse) razvojna agencija kadrovi, spin-off, Monitoring transfer tehnologije... Agronomski projekata, lobiranje Kofinansiranje projekata, Prioriteti, ciljevi,... projektna partnerstva,... fakultet u Cacku kofin. OpTr, kofin.proj., Projekti, lobiranje,... projektna partnerstva Kofinansiranje Projekti, kadrovi, Mašinski fakultet oprema,... projekata, LS Kraljevo projektna u Kraljevu partnerstva,... IMPULS Centar Veterinarski Kofinansiranje projekata, specijalisticki projektna partnerstva,... Projekti, institut kadrovi, oprema,... Regionalna privredna komora Kraljevo Visoka škola tehnickih Potrebe za kadrovima, strucna praksa,... str.stud.u Cacku Potrebe za kadrovima, strucna praksa,... Visoka poslovna škola, Cacak
 15. 15. 7. Potencijali i ograničenja (1) • Vizija naučnog i tehnološkog razvoja Srbije: „Srbija je inovativna zemlja u kojoj naučnici dostižu evropske standarde, doprinose ukupnom nivou znanja društva i unapređuju tehnološki razvoj privrede“. • Uprkos tome, izdvajanja za nauku, u Srbiji su među najnižima u razvijenom svetu • Država je prioretizovala 7 oblasti za ionako skromna ulaganja u N&I i I&R rad – putokaz za razvoj Mreže
 16. 16. 7. Potencijali i ograničenja (2) • 7 prioriteta/oblasti NT razvoja Srbije su: 1. Biomedicina, 2. Novi materijali i nanonauke, 3. Zaštita životne sredine i klimatske promene, 4. Energetika i energetska efikasnost, 5. Poljoprivreda i hrana, 6. Informacione i komunikacione tehnologije, kao i 7. Unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta. • Pažnju foukisirati na one stvari koje su prepoznate kako u ovoj, tako i u drugim, regionalnoj i lokalnim razvojnim strategijama.
 17. 17. 8. Zaključci i preporuke (1)• Prva faza: IDENTIFIKACIJA resursa – POSTOJE polazne osnove za umrežavanje naučnih, istraživačkih i obrazovnih institucija i malih i srednjih preduzeća u IMCA regionu. – Identifikovani su početni instituc. okviri za umrežavanje: • 3 Fakulteta, • 2 instituta, • 2 visoke strukovne škole, • Gradovi Kraljevo i Čačak, • RPK Kraljevo, • RRA Kraljevo, i • Sektor MSP
 18. 18. 8. Zaključci i preporuke (2)• Druga faza: PREPORUKE – Zaokruživanje preostalih institucionalnih kapaciteta (opštine,...) – NTP treba da integriše strateška opredeljenja grada Čačka sa širim ciljevima definisanim u Strategiji regionalnog razvoja – Mašinski fakultet u Kraljevu i IMPULS centar – pitanje samoodrživosti, ali uz širu podršku aktera u Mreži i sektora MSP – Visokoškolske institucije (stručna praksa, kreiranje novih i revizija postojećih studijskih programa u tesnoj saradnji sa MSP sektorom, omogućiti pristup MSP bibliotekama i BP) – Sektor MSP preko NTP i IMPULS centra - poligon za istraživanje i testiranje svojih inovativnih predloga. Potreba za usavršavanjem postojećih, ali i selekcija i uključivanje novih kadrova – Strategija regionalnog razvoja – neophodno je aktivno učešće svih ključnih aktera u procesu pripreme, implementacije i praćenja
 19. 19. 8. Zaključci i preporuke (3) • Treća faza: IZBOR PRAVCA RAZVOJA I IMPLEM. MODELA UZ EVENTUALNU KOREKCIJU – Formiranje radne grupe: • Ovlašćeni predstavnici institucija • Min. kvartalno sastajanje • Razmatranje relevantne situacije u okruženju, iniciranje zajedničkih aktivnosti • Stvaranje osnove za strateške planere (lokalne i regionalne) • Identifikacija nedostataka Modela i predlozi za korekciju
 20. 20. 8. Zaključci i preporuke (4)• Četvrta faza: FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE PROCESOM IMPLEMENT. MODELA – Sama implementacija Modela – bez finansijskih zahteva • Za konkretne aktivnosti – projektni pristup – Upravljanje: Telo za koordinaciju (delegirani predstavnici aktera Mreže) • RRA i/ili RPK – Aktiviranje Modela mreže – Akcioni plan • Rešenja/odluke o pristupanju Mreži
 21. 21. Hvala na pažnji !!! Kontakti: Dr Robert Molnar, dipl.inž. E-mail: robert.molnar@maximaconsulting.rs

×